ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
inzercia
Témy
inzercia

14.02.2007verzia pre tlač


Daňový bonus

Autor: JUDr. Soňa Glezgo

Príspevok na dieťa

(z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov)

Čo je daňový bonus

Daňový bonus je suma, o ktorú sa znižuje daň a ktorú si môže osoba spĺňajúca zákonom stanovené podmienky uplatniť ročne za každé vyživované dieťa, s ktorým žije v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie.

Výška daňového bonusu je 6.480,- Sk.

Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti len o sumu vo výške 540 Sk, t.j. 1/12 daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, v ktorom boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Kto má nárok na daňový bonus

Nárok na daňový bonus má daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (7.600 Sk) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti alebo prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (45.600 Sk) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti, môže si uplatniť daňový bonus, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá príjmy, pri ktorých možno uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Ak sa použije výpočet podľa kalendárnych mesiacov, môže si pomernú časť daňového bonusu uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Daňový bonus si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kedy ide o vyživované dieťa

Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (pozri časť o prídavku na dieťa).

Ako je to s daňovým bonusom v prípade, že daňovník má viac zdaniteľných príjmov

Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus iba jeden zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, u ktorého zamestnanec uplatní nároky.

Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

Čo v prípade, ak daňovník nedosiahne zdaniteľný príjem každý mesiac

Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

Lehoty na uplatnenie daňového bonusu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,

a) že uplatňuje daňový bonus a spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,

c) či je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov.

Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, naň prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy plnoletého dieťaťa na povolanie.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala (napríklad zmenou vo vyhlásení zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si daňový bonus uplatňuje). Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.

Ako postupovať v prípade zmeny zamestnávateľa

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.

Upozornenie!

Výška minimálnej mzdy (a jej násobok), t.j. suma 7.600,- Sk mesačne u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, je aktuálna s účinnosťou od 1.10.2006.

Považujete tieto a podobné otázky za dôležité, a chcete sa v oblasti „rodičovstva“ lepšie orientovať? Objednajte si našu knižku
PRÍRUČKA PRE RODIČA ZAČIATOČNÍKA,
ktorej spolutvorcom je aj autorka tohto článku. Prichádza na trh vo svojom aktualizovanom vydaní a s platnou legislatívou k 1.1.2007.


 

Ak máte otázky k tejto téme, môžete sa opýtať v Právnej poradni

kresba: Peter Šimkovič , henlook@yahoo.com

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Poslať odkaz priateľovi

inzercia