InternetujemeInternetujeme

Kritériá, podľa ktorých je program či hra vhodná pre dieťa

 zodpovedne.sk   24.04.2011   0

chrobak a enter

Pred týždňom sme uverejnili článok o potrebe prevencie závislosti dieťaťa od počítača. Dnes sa zameriame na kritériá, podľa ktorých sa určuje, či je daná hra/program vhodný pre dieťa istého veku.

 

Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú:

 • zobrazenie násilia, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo násilnej smrti človeka, obzvlášť bez pocitov ľútosti, zobrazenie fyzicky týraných osôb alebo psychicky týraných osôb, zobrazenie prejavov skupín s patologickými normami správania, prezentáciu nebezpečných situácií alebo zámerne vytváraného rizika ako atraktívnej formy zábavy,

 • slovnú agresivitu, vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,

 • zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,

 • zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku alebo promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy,

 • zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,

 • sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, alebo

 • zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor.

  Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú:

 • zobrazenie fyzickej agresivity a s ňou súvisiace násilné akty končiace sa smrťou alebo vážnymi následkami, detaily následkov násilných činov,

 • týranie zvierat,

 • sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,

 • zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa formou spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia, alebo

 • zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania.

  Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú:

 • zobrazenie spôsobujúce pocity strachu a depresie,

 • zobrazenie vytvárajúce predstavu málo bezpečného a neistého prostredia alebo zobrazujúce bezmocnosť dospelých voči vonkajšiemu svetu a silám, ktoré ohrozujú rodinné prostredie, alebo zobrazenie iným spôsobom nevhodné vo vzťahu k emočnej a sociálnej zrelosti maloletých, ak prezentujú ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov a vzhľadom na vek maloletých je predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu,

 • zobrazenie reálneho násilia, najmä zobrazenie následkov na obetiach násilných trestných činov vrátane zobrazenia následkov na obetiach v dôsledku živelných pohrôm, dopravných alebo leteckých nešťastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia,

 • zobrazenie negatívnych skúseností detí a následkov násilia alebo nešťastia na deťoch, zobrazenie ranených alebo umierajúcich detí a detí ako obetí alebo ako svedkov kriminálnych činov, ktoré by ako zrkadlový obraz mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,

 • zobrazenie náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí, zobrazenie neprirodzenej premeny organizmov alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov v kontexte sci-fi,

 • zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí, alebo

 • zobrazenie konania v situáciách, v ktorých je možnosť ublíženia na zdraví nedostatočne zreteľná, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania.

  Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahujú:

 • agresívne útočiace zvieratá vyvolávajúce strach, napríklad agresívne útočiaci netopier, had alebo pavúk,

 • zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami,

 • vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo zvieratám, alebo

 • zobrazenie ohrozenia rodičovských vzťahov alebo rodiny.

Grafický symbol číslo Klasifikácia podľa jednotného systému označovania Grafický symbol jednotného systému označovania Rozmery grafického symbolu
1. nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
2. nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
3. nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
4. nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
5. vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
6. vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
7. výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
8. výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
9. výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm
10. výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov televízna programová služba: 41x41 pixelov obal, nosič: 1 x 1 cm

V neposlednom rade je dôležité, aby sa rodič nesnažil vyhnúť svojim povinnostiam voči dieťaťu práve kúpou počítača alebo počítačovej hry, po ktorej dieťa túži, len aby bol „pokoj“. Tým rodina stráca svoju primárnu úlohu. „Ak sa dieťa pýta matke na ruky a ona mu namiesto toho dá čokoládu, v jeho mozgu sa vytvorí spojenie na celý život, že čokoláda je náhrada za telesný a citový kontakt s blízkym človekom, za lásku.“

TENTO PORTÁL PODPORUJE PROJEKT: www.zodpovedne.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 2.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised