ŠkôlkariŠkôlkari

Nadané dieťa, jeho rozvoj, a školský zákon.

 Juliana Murcinová   26.12.2012   0

V predchádzajúcom článku sme uviedli základné charakteristiky intelektovo nadaného dieťaťa, i spôsob, akým sa v ideálnom prípade s nadaným dieťaťom v predškolskom veku pracuje, vedie, vychováva.

 

Ako pracovať s nadaným dieťaťom v predškolskom veku?

V predškolskom veku by mali rodičia najmä:

 • poskytovať dieťaťu dostatok pestrých podnetov

Nadané deti majú potrebu zaoberať sa kognitívnymi oblasťami, získavať informácie o rôznych oblastiach okolitého sveta. Tomu by mali zodpovedať aj hračky, detské knihy, výber filmov a tiež rodinné aktivity tak, aby si mohlo vybrať oblasť svojho záujmu.

 • nechať sa viesť dieťaťom v jeho kognitívnych potrebách

Ak má záujem o písmenká, je vhodné kúpiť mu magnetickú abecedu, skladačku, knižku s jednoduchými textami, odpovedať mu na otázky typu: „Aké je toto písmenko?“ a neodbíjať ho vetou: „Na toto máš ešte čas.“ Ak sa mu zapáčili hviezdy a planéty, je dobré kúpiť mu encyklopédie, ukázať mu obrázky na internete...

 • zdieľať záujmy dieťaťa

Ak rodičia pátrajú po nových oblastiach spolu s dieťaťom, upevní sa medzi nimi vzťah, dieťa získa partnera na zaujímavú komunikáciu, rozvíja si svoju vnútornú motiváciu (má s kým zdieľať svoj záujem). Takéto spoločné aktivity obohatia aj samotných rodičov, pretože pri získavaní informácií sa aj oni dozvedia mnoho nových zaujímavých vecí (napr. že existuje ksukol chlpatochvostý, že maserati je ručne vyrábané auto... osobná skúsenosť).

 • podporovať jeho samostatnosť

Nechať dieťa samotné sa rozhodovať v situáciách kde je to možné, neorganizovať násilne jeho voľný čas, aj keď nie vždy aktivity typicky nadaného dieťaťa spĺňajú predstavy dospelých (napr. dieťa sa niekedy do svojej obľúbenej oblasti tak zahĺbi, že ju mieša do každého rozhovoru, každej činnosti a dospelí môžu nadobudnúť pocit, že je čas mu tieto aktivity obmedziť; alebo v záujme svojej tvorivo-pátracej činnosti zahltí svoju izbu otvorenými knihami, nákresmi a obrázkami hviezdnej oblohy).

 • akceptovať jeho osobnosť

Nadané deti sa niekedy prejavujú svojsky. Rady argumentujú, protirečia, presadzujú sa, dávajú odlišné odpovede na otázky, vidia detaily, ktoré nepostrehneme. V týchto prípadoch skôr pomôže partnerská, argumentačne podložená komunikácia, ako autoritatívny prístup.

 • rozvíjať celú jeho osobnosť

Niektoré nadané deti majú problém nájsť si kamarátov na komunikáciu, niekedy sa radšej hrajú samé alebo odmietajú typické detské aktivity. Rodičia by mali ponúkať deťom lákavou formou aj fyzické a hrové aktivity – s ohľadom na jeho telesný a sociálno-emocionálny vývin.

 • v prípade problémov navštíviť odborníka

Niekedy sú nadané deti príliš vnímavé na nové informácie alebo silno perfekcionistické, v dôsledku čoho sa môžu objaviť tiky, zajakavosť. Môžu byť príliš sebapresadzujúce, negativistické, až manipulatívne k svojmu okoliu. Je lepšie riešiť tieto príznaky v začiatkoch pod vedením odborníka, ako narobiť prípadné výchovné chyby a potom ich odstraňovať.

Máte také dieťa doma? 

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa má viaceré typické črty nadaných detí,  je vhodný čas na návštevu poradenského zariadenia, ktoré intelektové nadanie dieťaťa identifikuje (bez tohto kroku nie je možné zaradiť dieťa do špeciálnej školy, triedy, či individuálne ho integrovať).

Musí ísť o poradenské zariadenie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení (teda je oficiálne schválené Ministerstvom školstva). Za „žiakov s nadaním“ totiž možno označiť iba takých, ktorých talent diagnostikovali v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). 

Ako rieši oblasť intelektovo nadaných detí školský zákon?

Školský zákon (č. 245/2008 Z.z.) zaraďuje deti s intelektovým nadaním  medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Znamená to, že títo žiaci majú možnosť získať v škole osobitnú starostlivosť.

V materských školách so zameraním podľa druhu nadania sa vytvárajú podmienky pre rozvoj príslušného nadania detí s uplatňovaním špecifických výchovných a vzdelávacích metód a organizačných foriem výchovy a vzdelávania.

Pre rozvíjanie nadania vytvárajú inštitucionálne podmienky zriaďovatelia, individuálne podmienky materské školy. Individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania sa deťom s nadaním vytvárajú tým, že sa im umožní: vzdelávať sa v predmetoch alebo oblastiach vzdelávacieho programu základnej školy v materskej škole alebo prijatie do základnej školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku.

Pre výchovu a vzdelávanie týchto detí materské školy vytvárajú individuálne podmienky v školských vzdelávacích programoch. Individuálnymi podmienkami sú:

 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
 • úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
 • úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje,
 • využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

Zákon rozoznáva všeobecné a špecifické intelektové nadanie. V mladšom školskom veku bude psychológ deťom diagnostikovať iba všeobecné intelektové nadanie. Aj keď už v tomto veku sa môžu schopnosti zameriavať určitým smerom, predčasná špecializácia vo vzdelávaní by mohla narobiť viac škody ako úžitku. Od druhého stupňa ZŠ je namieste uvažovať aj o špecifickom nadaní. Pre takto nadaných žiakov možno zriaďovať triedy s rozšíreným vyučovaním konkrétneho predmetu.

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: „Hoci nejaké nadanie máme všetci, za „žiakov s nadaním“ možno označiť iba asi dve, maximálne päť percent detí. Nebuďte preto nešťastní, ak sa práve vaše dieťa do tej úzkej špičky nedostane. Vzhľadom na individuálny vývin talentu nie je vylúčené, že dieťa, ktoré dnes identifikačným procesom neprešlo, bude ako nadané diagnostikované o rok či dva.  Ale aj naopak: fakt, že vaše dieťa dnes podáva mimoriadne výkony, neznamená stopercentnú istotu, že medzi tých najlepších bude patriť celý život.“ 

Spracovala:

Juliana Murcinová z www.predskolskyatlas.sk, použité zdroje:  www.centrumnadania.sk , www.statpedu.sk , www.iedu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.5 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised