ŠkôlkariŠkôlkari

Zápis do škôlky - kedy a ako sa podáva prihláška

 Kristína Kováčiková   04.03.2020   0

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu), a to priebežne počas školského roka alebo na nasledujúci školský rok. Termín a miesto podávania žiadostí, ako aj podmienky na prijatie do MŠ, určí riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom.

Rodičia sa o blížiacom zápise do MŠ môžu dozvedieť od 15. februára do 15. marca. Informácie o zápisoch sa uverejňujú sa na webových sídlach MŠ, prípadne na vývesných tabuliach MŠ, obce, či na inom verejne prístupnom mieste. V tomto oznámení sa určí aj čas prihlasovania, resp. predkladania žiadostí rodičov.

 

Zvyčajne sa prihlasovanie do materských škôl uskutočňuje v termíne od 30. apríla do 31. mája. Osobná účasť detí na zápise do materskej školy sa nevyžaduje.

Podmienky prijatia do škôlky

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Uvedené platí aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Od januára 2021 platí nová právna úprava, ktorá ruší možnosť odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky, či nulté ročníky.

Okrem toho môže riaditeľ MŠ určiť aj ďalšie podmienky prijímania detí, a to po ich prerokovaní v školskej rade. Musia byť zakomponované aj v školskom poriadku MŠ. Tieto podmienky nesmú byť diskriminačné, či obmedzujúce práva dieťaťa alebo jeho rodičov.

Prijímanie dieťaťa nemožno viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Podmienkou na prijatie nemôže byť napríklad ani zamestnanosť rodičov, resp. či je matka dieťaťa na materskej dovolenke.

Koľko prihlášok podať

Rodič môže podať aj viacero prihlášok do rôznych MŠ, v tomto ho zákon nijako neobmedzuje.

Nie všetky deti, vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, budú prijaté. Je dobré informovať sa na vyťaženosť v materskej škole s časovou rezervou.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, riaditelia vydajú rozhodnutia o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a do štatistického výkazu uvedú počet neprijatých detí.

Ako sa podáva prihláška do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa sa spravidla podáva priamo v škôlke, obvykle k rukám riaditeľky alebo poverenej osoby. Podmienkou prijatia žiadosti ale nemôže byť len osobné podanie. Zákonný zástupca môže podať žiadosť aj písomne poštou, e-mailom, príp. elektronicky, ako formulár, atď.

Spolu s písomnou žiadosťou rodič predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra. Jeho súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.

Potvrdenie o zdravotnom stave nemá zohľadňovať aktuálny (akútny) zdravotný stav dieťaťa, má slúžiť na to, aby včas informoval učiteľky MŠ, ak dieťa trpí závažným ochorením, napríklad cukrovkou, epilepsiou, prípadne inou vážnou chorobou, ktorá by mohla ohroziť zdravie a bezpečnosť iných detí (napríklad pri epileptickom záchvate alebo hyper/hypoglykemickom šoku).

Tlačivo žiadosti o prijatie do MŠ

Mnohé MŠ majú vlastné formuláre (tlačivá), avšak rodič môže podať aj ručne napísanú žiadosť a materská škola nemôže trvať na vyplnení žiadosti, ktorú si sama vytvorila.

MŠ smie vo svojom vlastnom formulári žiadosti požadovať len tie údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré sú pre rozhodovanie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ dôležité. Smie požadovať len nasledujúce údaje:

O deťoch v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť,
  • fyzické zdravie a duševné zdravie,
  • mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

O zákonných zástupcoch v rozsahu

  • meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
  • kontakt na účely komunikácie.

MŠ sa nesmie v žiadostiach pýtať napríklad na to, či má dieťa súrodencov, na vek súrodencov, na to, či je matka na rodičovskej dovolenke alebo či je zamestnaná a podobne.

Kedy je dieťa prijaté do MŠ

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditelia materských škôl vydajú spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised