MúdrostiSlovensko pre rodinu

Profesionálne rodičovstvo

 Mária Kopčíková   09.08.2013   0

Viete, čo znamená tento pojem? Nemáme na mysli rodičov štyroch – piatich – siedmych – neviemkoľkých detí. Máme na mysli rodičov, ktorí na prechodné obdobie príjmu k sebe dieťa, ktoré by inak smerovalo do Detského domova. Profesionálni rodičia sú akousi prestupnou stanicou – veľmi dôležitou – ktorá poskytuje dieťaťu milujúce rodinné prostredie, aby tak toto dieťatko bolo čo najmenej ovplyvnené negatívnymi dopadmi ústavnej starostlivosti.

Profesionálne rodičovstvo v litere zákona

Profesionálne rodičovstvo nespadá právne do foriem náhradnej starostlivosti, pretože ide o rodinnú formu realizácie ústavnej starostlivosti. Psychologicky však napĺňa obsah rodinnej starostlivosti. Dáva možnosť dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom, ktoré z právneho hľadiska (zatiaľ) nie je možné adoptovať, ani sa ich nepodarilo umiestniť do inej formy náhradnej starostlivosti.

Profesionálna náhradná výchova v rodine bola po prvýkrát zakotvená v zákone č. 279/93, v roku 1993. Zámerom bolo vytvoriť taký typ náhradnej rodinne výchovy, v ktorom by sa spájali výhody rodinného prostredia s dostupnosťou odbornej pomoci pri výchove. Od 1.7.1998 problematiku profesionálneho rodičovstva vymedzuje §26 zákona č. 195/98. Aj keď hovoríme o profesionálnej rodine, nemusí ísť vždy o manželov. V tejto role sa môže ocitnúť aj samotná žena alebo muž.

Ako profesionálne rodičovstvo funguje

Stať sa a fungovať ako profesionálny rodič nie je záležitosť jednoduchá, ani právne, ani emocionálne. Do obrazu, aká je situácia a s čím sa profesionálni rodičia musia dennodenne vysporiadavať, sa dostanete, ak sa začítate do publikácie OZ Návrat.

Technicky je profesionálna rodina organizačná súčasť detského domova. Ide o domáce prostredie zamestnanca detského domova, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí:

  • v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo
  • v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Poslaním tejto formy starostlivosti o deti  je poskytnúť prechodnú, v niektorých prípadoch aj dlhodobú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré je umiestnené v inštitúcii (detský domov, krízové centrum, špeciálne výchovné zariadenie).

Do profesionálnej náhradnej výchovy môžu byť jednej osobe zverené najviac 3 deti. Osoba vykonávajúca profesionálnu náhradnú výchovu v rodine sa stáva zamestnancom príslušného zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.

Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Profesionálny rodič musí spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania (maturita) a absolvuje prípravu v rozsahu 40 hodín (u VŠ vzdelaných uchádzačov), resp. 60 hodín (u SŠ vzdelaných). V tomto type starostlivosti dostáva rodina finančné prostriedky na úhradu priamych nákladov podľa veku zvereného dieťaťa stanovené vyhláškou, ktoré zúčtováva zamestnávateľovi. A samozrejme, podľa počtu detí a náročnosti starostlivosti o ne má stanovený plat.

Pokiaľ uvažujete o ceste profesionálneho rodičovstva, bolo by vhodné sa zamyslieť nad:

  • vašou  motiváciou,
  • aká forma náhradnej rodinnej starostlivosti je pre vás vhodná,
  • aká je vaša rodinná situácia,
  • čo na vaše uvažovanie – rozhodnutie stať sa profesionálnym rodičom hovorí vaša rodina, vaše okolie,
  • aká je vaša miera tolerancie voči rozhodnutiam iných (stanete sa zamestnancom detského domova, budete plniť príkazy ...),
  • ste ochotní spolupracovať s biologickou rodinou dieťaťa?,
  • aké deti prichádzajú z detských domovov,
  • ste ochotní učiť sa?

Profesionálny rodič a jeho príprava               

Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti akreditáciu.

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty :

Informácie o možnostiach absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytuje záujemcom každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Záujemca, ktorý absolvuje prípravu na výkon profesionálneho rodiča sa môže o zamestnanie uchádzať v detskom domove štátnom, neštátnom, ale aj v krízovom stredisku. Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny rodič, medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah.

Viac  informácií získate aj na www.adopcia.sk. Ak si o problematike profesionálneho rodičovstva chcete naštudovať viac, kliknite na brožúru OZ Návrat.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised