ŠkôlkariŠkôlkari

Kedy škôlka odmietne zobrať choré dieťa

 Kristína Kováčiková   24.01.2020   0

Do škôlky patria len zdravé deti. Povedané prísnejším jazykom, v materskej škole môže byť podľa § 24 ods. 6 – 8 zákona č. 355/2007 Z. z. umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

Za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa vykonáva učiteľka v materskej škole každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia tzv. ranný filter.

Ranný filter je dôležitý, lebo má zamedziť tomu, aby prišlo do kolektívu dieťa s infekčným ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ostatné deti v materskej škole.

 

Kontrola zdravotného stavu dieťaťa pred vstupom do triedy

Ranný filter prebieha bez toho, aby sa učiteľka dieťaťa dotkla. Pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašľalo.

Ak učiteľka zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy, môže odmietnuť dieťa prevziať v súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Prečítajte si aj: Kto má nárok na ošetrovné pri chorom dieťati?

 

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

  • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
  • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
  • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina,
  • okolie nosa má červené, podráždené,
  • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
  • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie alebo zabezpečí jeho doliečenie a nechá si ho doma. Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa.

Ak ochorie dieťa počas dňa v škôlke

Ak dieťa ochorie v materskej škole počas dňa, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Je na rozhodnutí zákonného zástupcu, čo s dieťaťom urobí, napríklad, či si dieťa nechá niekoľko dní doma alebo navštívi lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Kedy môže ísť dieťa do škôlky po chorobe

Po chorobe môže dieťa nastúpiť do materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú (priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ aj ak u neho pretrváva občasný vlhký kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne).

Potvrdenie o tom, že dieťa nie je infekčné

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie predloží zákonný zástupca po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní. Nesmie byť staršie ako jeden deň.

Vzor písomného vyhlásenia môže vyzerať nasledovne (podľa prílohy 1 vyhlášky MZ SR č.526/2007 Z. z.,)

Vyhlasujem, že dieťa ............................. bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa§ 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V .....................dňa ...................

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu ..............................

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised