Kedy škôlka odmietne zobrať choré dieťa

Kristína Kováčiková 0

Do škôlky patria len zdravé deti. V materskej škole môže byť podľa § 24 ods. 6 – 8 zákona č. 355/2007 Z. z. umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

Za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa vykonáva učiteľka v materskej škole každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia tzv. ranný filter.

Ranný filter je dôležitý, lebo má zamedziť tomu, aby prišlo do kolektívu dieťa s infekčným ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ostatné deti v materskej škole.

Kontrola zdravotného stavu dieťaťa pred vstupom do triedy

Ranný filter prebieha bez toho, aby sa učiteľka dieťaťa dotkla. Pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašľalo.

Ak učiteľka zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy, môže odmietnuť dieťa prevziať v súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Prečítajte si aj: Kto má nárok na ošetrovné pri chorom dieťati?

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina,
 • okolie nosa má červené, podráždené,
 • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Okrem uvedených symptómov si v čase koronavírusu musí učiteľka pri rannom filtri všímať aj iné príznaky ochorenia dýchacích ciest:

 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom,
 • zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha),
 • bolesť uší,
 • oslabený sluch,
 • suchý dusivý kašeľ.

K rannému filtru môže patriť aj meranie teploty.

Ak dieťa nejaví príznaky ochorenia, učiteľka dieťa od rodiča prevezme.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca musí zobrať dieťa domov a zabezpečí jeho doliečenie. S pediatrom sa kontaktuje len telefonicky. 

Pokiaľ dieťa v priebehu dňa nevykazuje známky ochorenia a nemá teplotu,  môže ísť na druhý deň opäť do MŠ, kde ho bude čakať štandardný ranný filter.

 

Ak ochorie dieťa počas dňa v škôlke

Ak dieťa ochorie v materskej škole počas dňa, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Ak má dieťa ľahké príznaky ochorenia, ktoré rodič dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma, až kým neustúpia.

Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje pediatra telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

Aké potvrdenia predkladá rodič po chorobe?

Ak sa zdravotný stav dieťaťa upraví do 3 dní (neprítomnosť dieťaťa v MŠ trvala 3 dni a menej), dieťa pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom (vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.)

Ak by však dieťa pre chorobu nechodilo do MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie si vyžiadalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

Lekár nikdy nevystavuje potvrdenie, že je dieťa zdravé, ani sa nevyjadruje k tomu, či je dieťa spôsobilé navštevovať kolektívne zariadenie.

Potvrdenie o tom, že dieťa nie je infekčné

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie predloží zákonný zástupca po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní. Nesmie byť staršie ako jeden deň.

Vzor písomného vyhlásenia môže vyzerať nasledovne (podľa prílohy 1 vyhlášky MZ SR č.526/2007 Z. z.,)

Vyhlasujem, že dieťa ……………………….. bytom v …………………….. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa§ 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V …………………dňa ……………….

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu …………………………

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár