Súťaže na rodinka.sk

Všeobecné podmienky súťaží

 redakcia   01.01.1970   0

 

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci stránok a podstránok portálu www.rodinka.sk (Ďalej iba „RODINKA“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým čitateľom a návštevníkom portálu. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica.

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti Koncept s.r.o., ktorá prevádzkuje RODINKU a spolupracujúce osoby, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Podmienky získania a odovzdania výhry

 • Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.
 • Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže.
 • Na spôsobe prevzatia výhry sa RODINKOU s výhercom dohodne, inak platí, že si výhercovi sa zasielajú výhry poštou a doporučene.
 • Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...), nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
 • RODINKA nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi RODINKA na výhercu.
 • Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani s príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.

Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

Ochrana osobných údajov

Za účelom realizácie súťaže zákonným spôsobom spracúvame osobné údaje účastníkov súťaže. Koncept s.r.o., so sídlom Vilova 19, Bratislava ich získava a spracúva ako „prevádzkovateľ“ v zmysle platných právnych predpisov. Všetky osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

Účel, na ktorý údaje spracúvame

Od účastníkov súťaže získavame iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu realizácie súťaže, t. zn. slúžia na vyhodnotenie súťaže, kontaktovanie súťažiaceho v prípade výhry, zverejnenie výhercu na webovej stránke prevádzkovateľa a zabezpečenia zaslania výhry výhercovi súťaže.

Rozsah údajov, ktoré spracúvame

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje súťažiaceho v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa.

Súhlas dotknutej osoby

Podľa zákona 18/2018 Z. z. (o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sme za účelom realizácie súťaže oprávnení spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, t. j. osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Súhlasom dotknutej osoby je podľa cit. zákona akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je možné kedykoľvek odvolať.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje súťažiacich spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu realizácie súťaže, najviac 2 mesiace. Uvedená lehota sa môže predĺžiť iba v prípade, ak sa do 2 mesiacov nepodarí zabezpečiť zaslanie výhry výhercovi, a to na dobu, kým bude výhra výhercovi doručená.

Ak nie je určené inak, osobné údaje výhercu môžeme poskytnúť tretej osobe – zadávateľovi súťaže, ktorý je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa, za účelom zabezpečenia zaslania výhry výhercovi.

Po splnení účelu spracúvania zabezpečíme bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby ďalej ich nespracúvame.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom. Kedykoľvek nás môže dotknutá osoba požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že spracúvame osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k jej osobným údajom.
 • Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba nás môže kedykoľvek požiadať o zmazanie svojich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané.
 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak si želá, aby sme spracovali jej osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo ak si želá svoje osobné údaje blokovať.
 • Dotknutá osoba je oprávnená preniesť osobné údaje, ktoré nám poskytla, ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má právo uplatniť si uvedené práva osobne, formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na redakcia@rodinka.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.8 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Náš TIP