ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Súťaže na rodinka.sk

Všeobecné podmienky súťaží

 redakcia   01.01.1970   0

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci stránok a podstránok portálu www.rodinka.sk (Ďalej iba „RODINKA“) , pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým čitateľom a návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti Koncept,s.r.o., ktorá prevádzkuje RODINKU a spolupracujúce osoby, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica.

Podmienky získania a odovzdania výhry

  • Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é. Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Na spôsobe prevzatia výhry sa RODINKOU s výhercom dohodne, inak platí, že si výhercovi sa zasielajú výhry poštou a doporučene. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
  • RODINKA nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi RODINKA na výhercu.
  • Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani s príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu. Výhry v súťaži sú príjmy oslobodené od dane podľa § 9 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Koncept, s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v  priebehu súťaže a  po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, pokiaľ v konkrétnej súťaži nie je uvedené inak. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby RODINKA zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, preskupovala.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže RODINKA využiť na prípadné zasielanie informácií o svojej činnosti.

RODINKA sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou nevyhnutných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej  skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

RODINKA zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach na rodinka.sk nie sú právne vymáhateľné.

RODINKA si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

RODINKA si vyhradzujú právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaží sú platné od 1.1.2014.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.8 z 5. Celkom 11 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Alebo si vyberte iný recept podľa veku vášho bábätka
Najčítanejšie
Náš TIP