Zo životaDovolenky s deťmi

Chcete vidieť cestovným kanceláriám do taniera? - III.

 Alexandra Mikulová   14.05.2003   6

Zo zákona alebo kontroly v cestovnej kancelárii

Mať a prevádzkovať cestovnú kanceláriu alebo agentúru (CK alebo CA) nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. CK aj CA podliehajú tvrdým kontrolám Slovenskej obchodnej inšpekcie. Predkladáme vám jej postrehy a závery a upozornenia (niektoré priamo citujeme).

Cieľom kontrol je preverenie subjektov, či dodržiavajú povinností ustanovené v zákone o zájazdoch a v súvisiacej novele OZ. Predmetom kontroly je zachovávanie všetkých ustanovení zákona o zájazdoch, ale najmä uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu, uzatvorenie zmluvy o poistení zájazdov, označovanie prevádzkarne, propagačných a iných materiálov, poverovanie výkonom sprievodcovskej služby (len osoby vlastniace osvedčenie), poskytovanie predpísaných informácií, odovzdávanie predpísaných dokladov objednávateľovi a sprostredkovanie zájazdov.

Kto môže podnikať v oblasti cestovného ruchu?

Prevádzkovanie CK a CA sú v zmysle živnostenského zákona ohlasovacie viazané činnosti.

A musia byť registrované na príslušnom živnostenskom úrade, teda musia mať oprávnenie podnikať.

Zákon o zájazdoch upravuje podmienky podnikania v cestovnom ruchu, pričom rozlišuje poskytovanie služieb cestovnými kanceláriami a prevádzkovateľmi cestovných agentúr.

Rozdiel medzi činnosťou CK a CA je podľa zákona v tom, že len CK je oprávnená organizovať, ponúkať a predávať zájazdy uzatvárať zmluvu o zájazde vo svojom mene.

CA nie je oprávnená uzatvárať zmluvy o zájazdoch vo svojom mene, ale iba v mene CK, ktorá zájazd organizuje.

Povinné zmluvné poistenie cestovnej kancelárie

Zákon o zájazdoch stanovuje CK povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie zájazdu (a mať ho uzatvorené po celý čas podnikania), na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípade jej úpadku, v dôsledku ktorého by nebola schopná plniť svoje záväzky voči klientovi.

Plnenie informačných povinností

Podľa § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci, teda aj CK povinný riadne informovať spotrebiteľa o charaktere poskytovaných služieb.

Zákon o zájazdoch v § 8 taxatívne stanovuje minimálny rozsah údajov, ktoré je CK povinná uviesť v katalógu, resp. inou písomnou formou o nich informovať spotrebiteľov. Informácie musia byť presné, jasné, pravdivé a zrozumiteľné.

Medzi zistené nedostatky patrili chýbajúce informácie o:

 

 • trase cesty, predpokladaných časoch a o miestach zastávok,

 • druhu, kvalite a triede dopravného prostriedku,

 • pasových a vízových povinnostiach občanov SR, o zdravotných formalitách nevyhnutných na cestu a pobyt,

 • možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa,

 • jednoznačnej cene zájazdu, o výške preddavku a časového rozvrhu platieb, o výške zmluvnej pokuty pri odstúpení od zmluvy,

 • type ubytovania, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti,

 • rozsahu a forme stravovania,

 • tom, či sa pre zájazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu,

 • termíne začatia a skončenia zájazdu,

 • rozsahu poistného plnenia a o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa,

 • programe v mieste pobytu,
 • lehote, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba. 

CK sú povinné najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógu.

Zmluva o zájazde s cestovnou kanceláriou

Zmluvou o obstaraní zájazdu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú

kombináciu služieb cestovného ruchu a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Zmluva musí mať písomnú alebo inú vhodnú formu a jej nevyhnutné náležitosti sú zákonne stanovené v novele OZ, ktorú priniesol zákon o zájazdoch (§ 741a až § 741c).

Zmluva by nemala niesť názov „Prihláška na zahraničný zájazd“, „Potvrdenie objednávky“,

„Objednávka zájazdu“., Má to byť riadne vypracovaná zmluvu o zájazde.

Pri posudzovaní obsahu typových zmlúv sa ako najčastejší nedostatok, ktorý zakladal nerovnosť zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, vyskytovali nesprávne informácie o reklamačných podmienkach, prípadne práva spotrebiteľov pri reklamovaní chýbali vôbec.

Ďalším najčastejším nedostatkom bolo porušenie zmluvnej slobody, keď obmedzovali spotrebiteľovi možnosť výberu pri individuálnom poistení. CK diskriminovali spotrebiteľov aj tým, že si vyhradili rôzne práva v rozpore s dobrými mravmi, napr. právo:

 • zrušenia účasti bez ďalšieho upozornenia v prípade neúplne vyplnenej prihlášky,

 • požadovať úhradu spôsobenej škody v plnej výške ešte počas zájazdu,

 • vylúčiť klienta a vrátiť ho na vlastné náklady späť, ak poruší predpisy zahraničného štátu,

  pričom stratí aj nárok na nevyužité služby,

 • na zmenu ceny zájazdu a účtovanie doplatku za už zaplatený zájazd,

 • stornovacie poplatky v neprospech spotrebiteľa v neodôvodnených prípadoch. 

Vybavovanie reklamácií

CK, ktorá zájazd organizuje, ponúka a predáva a v mene ktorej je uzatvorená zmluva o zájazde,nesie objektívnu zodpovednosť za porušenie záväzkov bez ohľadu na to, či tieto záväzky plnila CK alebo iní dodávatelia služieb. Povinnosťou každej CK je informovať o rozsahu, podmienkach, spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde a u koho možno reklamáciu uplatniť.

CK je povinná zabezpečiť prítomnosť povereného pracovníka, oprávneného vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu, Ck musí dodržať zákonnú 30 - dňovú lehotu na vybavenie reklamácie, viesť evidenciu reklamácií, vydať doklad o uplatnení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia. Snahy niektorých CK svojvoľne skrátiť zákonnú 3-mesačnú lehotu pre spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie už vo všeobecných zmluvných podmienkach sú protiprávne a z hľadiska spotrebiteľa klamlivé.

Sprievodcovská činnosť

Medzi povinnosti CK patrí podľa § 7 ods. 1 písm. c) poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.5 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Alebo si vyberte iný recept podľa veku vášho bábätka
Najčítanejšie
Komentáre k článku
zoltan gubica napísané 11.10.2007 17:31

CHCEL BY SOM SA OPYTAT AKO ZACAT OTVORENYM CESTOVNOU KANCELARIOU? KTORA FIRMA ALEBO CESTOVNA AGENTURA POSKYTUJE POMOC SO VSETKYM INFORMACIAM?

Leo Bučko napísané 03.06.2007 13:05

Narazil som na tento článok až v roku 2007. Spolu s rodinou sme boli v Čiernej hore už 5x, z toh 2x v Ulcine a 3x v Zlatnej Obale. Keďže tam chodíme pravidelne už od r.2001, sledujeme z roka na rok zmeny k lepšiemu. Cestovky v tom to prípade toho veľa neovplyvnia. Myslím, že práve Zlatna Obala je na pokojné bývanie aj s deťmi celkom dobrá. Spomínaná Sutomorská zvuková kulisa síce existuje, ale nemyslím, že je to extrémne hlučné. Ak by sa sťažovali ľudia z hotela Korali, pochopím to... Stredisko Zlatna Obala má svoj zabehaný rytmus a či už tam idete so slovenskou alebo českou cestovkou (raz som využil aj tú) nevidel som pre nás rozdiel. No a boli sme tam už aj bez cestovky, a tiež bolo super. Pravdou je, že služby delegátov sme veľmi nevyužívali. Cestujeme na dovolenky individuálne, čo kompenzuje problémy s dopravou a na druhej strane dáva možnosť väčšieho poznávania krajiny. Keby som tvrdil, že za tie roky neboli žiadne problémy, klama by som. Pravdou je, že sme sa ich snažili riešiť s tým, že si nechceme pokaziť dovolenku, a že vieme pochopiť, že nemusí byť všetko vždy dokonalé...

V Zlatnej Obale sme boli aj v roku 2006 a bola to veľmi príjemná dovolenka. S autom obiehame kopu pláží po pobreží, ktoré už poznáme, a vlani sme zabrúsili aj na výlet do Albánska, čo sa nám i deťom celkom páčilo.

Čo sa týka čistoty mora, o týchto problémoch sa hovorilo v rôznych turistických časopisoch hlavne v roku 2001 a 2002 a to skôr v oblasti Budvy. Ja som toto na vlasnej koži nezažil.

Lila napísané 21.05.2003 22:37

Ešte by som chcela doplniť k Tebou spomínanému Tatratouru. My s manželom ich prezývame "rozprávkári". Majú básnické črevo, to je fakt, ale akosi im nesedia fakty. My sme boli cez nich na Mallorce v hoteli Santa Monica, ktorý bol podľa ich katalógu vzdialený od mora 350 m. Skutočnosť: 850 m - peši dennodenne tam a späť prevažne hore kopcom. Toľko na záver ...

Lila napísané 21.05.2003 22:32

Milá Ana, katastrofa. Cestovky zrejme velmi dobre poznajú, ako z takýchto patálií vykľučkovať. My máme tiež "zážitok" so Senecou. Dohodli sme sa dva páry, že navštívime spolu letecky Španielsko, letovisko Calella, hotel Oasis Park /hotel odporúčam/. Ja s manželom sme chceli dva týždne, tak sme odcestovali skôr. Na bratislavskom letisku sme strávili celú noc, namiesto odletu o 0.15 sme odleteli o 7.15. K tomu pripočítaj dve hodiny pred odletom, takže spolu 9 hodín strávených na letisku, posedávajúc, príp. polihujúc na laviciach alebo drevených batožinových stoloch. Bolo nás tam viac ľudí, ako tých stoličiek. Von sme ísť už nemohli, lebo sme boli po colnej kontrole. Samozrejme, že každý uprednostnil deti /ktorých tam bolo dosť/ a uvoľnil svoje miesto, aby mohli aspoň trochu spať. Takže totálne vyčerpaní sme ráno odleteli. Po prílete do Barcelony a zvítaní sa s delegátkou sme márne čakali na svoje mená v hoteli Oasis Park. Až tam nám oznámili, že sme boli premiestnení do iného hotela aj iného letoviska. Dokonca tam nemali označené ani moje meno, avšak naša kamarátka, ktorá mala priletieť až o týždeň, tam bola uvedená 2x. Naše pocity boli neskutočné - najskôr snaha vyriešiť všetko v domnení, že ide o omyl, potom zlosť a nakonie zúfalosť spojená s únavou, ktorá ma dohnala až k slzám. Tak sme nasadli do autobusu s tým, že sme nevedeli kam ideme a či vôbec strávime naplánovanú dovolenku s našimi priateľmi. Nepomohlo ani ubezpečenie delegátky, že o dva dni nás presťahujú do Calelly. Naša intuícia fungovala dobre, pretože z tých dvoch dní bol celý týždeň, čiže polka dovolenky. Celý ten týždeň sme boli ako na ihlách, vyvolávali sme na Slovensko, denne sa stretávali s delegátkou, aby sa vec riešila. Počúvali sme reči typu, že oni za to nemôžu, že je vinný hotel. Samozrejme to isté počúvali aj naši doma, keď sa to snažili riešiť osobne v Senci, v sídle cestovky. O arogantnom správaní riaditeľa Kováča ani nehovorím. Takže po týždni sústavného otravovania sme sa dostali do Calelly, práve v ten deň ako prileteli naši. Ani nemusím hovoriť, že prvá časť dovolenky bola úplne zničená a tie telefonne účty ... Spravili sme na mieste zápis u delegátky, ktorá nám ako odškodnenie ponúkala zadarmo jeden fakultatívny výlet ! a po prílete domov sme podali sťažnosť. Výsledok - odpoveď, v ktorom bola uvedená suma 500,- Sk ako odškodné. Výsmech 1. stupňa. Našťastie sme obišli bez zdravotných komplikácií. Letovisko a hotel, do ktorého nás presťahovali, podľa nich zodpovedalo triede, akú sme mali objednanú, my sme sa však ohradili, pretože to bol obrovský rozdiel. Od toho času viac sledujeme ponuky rakúskych cestoviek. Prajem veľa príjemných a pokojných dovoleniek.

ana napísané 15.05.2003 10:28

Minuly rok som zazila hororovu svadobnu cestu, napriek tomu, ze som si dost davala pozor na precitanie zmluvy, podmienky v katalogu a pod.. bola to vsak moja prva dovolenka s CK. Romanticky sme si vybrali Ciernu Horu (Zlatna Obala) s Tatraturom, nikomu to neodporucam ani za trest. Napriek tomu, ze sme v kancelarii povodne ziadali nejake tiche miesto v prirode, priplacali sme si za luxusny bus s klimou, vyhlad na more a neviem co este (takze nakoniec to ani nebola cenovo vyhodna dovolenka), sluzby boli otrasne. Pristup personalu zhruba na urovni socialistickeho podniku, klimu nezapli po cely cas prevozu tam, ani späť (tvrdili, ze ano, ale nefungovalo to, bus bol bez otvaracich okien, no katastrofa ... sťažovali sme sa samozrejme, v zákonom stanovenom termíne sme dostali list od právnika, že dostaneme kompenzáciu 380 Sk, co bol teda výsmech. Radila som sa v SOI, ale keďže dodržali termín a poslali odškodné (to je jedno, že to bol výsmech), nemožu s tým nič urobiť, môžem sa obrátiť jedine na súd. To som samozrejme neurobila, aj keď 20 000 nie je uplne zanedbatelna suma.

Keby to nahodou niekohozaujimalo tak pripajam aj sťažnosť. A želam všetkym pekne dovolenky smile.

.........................................

VEC: Reklamácia

 

Vážený pán Dr. Piovarči,

 

Obraciam sa na Vás s reklamáciou služieb cestovnej kancelárie Tatratour, a.s. a žiadam vrátiť plnú sumu zájazdu vo výške 18 839 Sk a sumu za fakultatívny výlet vo výške 36 EUR na základe nižšie uvedených skutočností.

 

Z ponuky vašej kancelárie som si zakúpila 10-dňový autobusový zájazd (luxusný klimatizovaný autobus) v termíne od 8.7.-17.7.2002 v stredisku Zlatna Obala, Čierna Hora pre dve osoby.

 

Počas zájazdu sme sa spolu s manželom stretli s nasledujúcimi problémami:

 

1. Cestovali sme autobusom Karosa (s pozn. značkou KA 196 AD), ktorý mal počas celej cesty pokazenú klimatizáciu, napriek tomu, že sme si zaplatili cestu luxusným klimatizovaným autobusom a pracovník v kancelárii pri predaji zájazdu tvrdil, že to bude autobus typu DAF. Teplota v autobuse bola bohužiaľ často-krát vyššia ako teplota vonku, čo nám cestu značne znepríjemňovalo. Vodiči nakoniec sami priznali nefunkčnosť klimatizácie a umožnili aspoň otvoriť okná, čo prinieslo aspoň čiastočnú úľavu. Hneď po príchode, sme skutočnosť reklamovali u delegátky, a požadovali nápravu aspoň na cestu späť, boli sme informovaní, že nie je v schopnostiach delegátky požadovanú nápravu zabezpečiť a máme sa obrátiť na kanceláriu na Slovensku.

2. Cesta cez Maďarsko by sa určite dala skrátiť, zrýchliť a spríjemniť, keby sme sa celú cestu nevyhýbali diaľniciam, cena diaľničnej známky nie je až taká vysoká. Vodiči nás informovali, že počas cesty cez Maďarsko nebudeme mať prestávku na návštevu sociálneho zariadenia, vzhľadom na nízku úroveň daných zariadení v Maďarsku, čo je samozrejme nezmysel. Danú krajinu som navštívila týždeň pred termínom zájazdu a s ničím podobným som sa nestretla. Keďže sme išli prevažne cez dediny a malé mestá, cestou asi žiadne sociálne zariadenie nebolo. Nakoniec sme nedodržali 4 hodinovú prestávku, ktoré je avizovaná vo vašom katalógu a stáli sme až po piatich hodinách.

3. Izbu, v ktorej sme boli ubytovaní sme dostali neupratanú, k náprave došlo až na piaty deň pobytu, čo považujeme za nedodržiavanie hygieny a čo pravdepodobne viedlo k následnej infekcii a chorobe mňa i manžela. S podobným problémom sa stretlo viacero účastníkov zájazdu. Keďže nás delegátka upozornila, že menej odolní jedinci môžu podľahnúť miestnej infekcii, vôbec sme nepili miestnu vodu a vyhýbali sme sa konzumácii podozrivých potravín, infekcii sme sa však nevyhli.

4. Nízka hygienická úroveň v areáli viedla k ochoreniu cca 75 % účastníkov zájazdu (čo ťažko možno považovať za menej odolných jedincov). Zistili sme, že vodovodné potrubie v rekreačnom zariadení je z olova, čo je ťažký kov poškodzujúci zdravie. V žiadnej civilizovanej krajine sa tento kov na takéto účely už desiatky rokov nepoužíva.

5. More bolo priezračné a krásne presne ako na fotkách z katalógu, bohužiaľ popoludní bolo možné pozorovať plávajúci odpad organického aj neorganického pôvodu.

6. Poskytovaná strava nespĺňala základné požiadavky na zdravú výživu, napriek tomu, že ide o prímorskú oblasť, neobsahovala takmer žiadne čerstvé ovocie a zeleninu a veľkosť porcií bola podštandarná a nevyhovovala požiadavkám priemernej dospelej osoby.

7. Zakúpili sme si celodenný fakultatívny výlet loďou do Budvy a s vyhliadkou na Sv. Štefan. Pri nástupe na „loď“ sme zistili, že ide o malý čln, ktorý nemal požadovanú kapacitu a asi 5 ľudí už ani nemalo miesto na sedenie (účastníci už aj tak sedeli dosť stiesnene) a sedeli sme na predĺženej časti lode na priamom slnku celý deň. Takýto výlet určite nemal hodnotu 18 EUR, pokladám to za okrádanie klientov, keďže na ďalší deň som zistila, že rovnaký výlet väčšou a modernejšou loďkou ponúkaný miestnym predajcom stojí 10 EUR.

8. Miesto pobytu – Zlatna Obala sme si vybrali na základe katalógu a informácií podaných v kancelárii, kde sme sa dozvedeli, že ide o pokojné a tiché miesto. Presne také sme na dovolenku hľadali. Pokojné a tiché miesto to naozaj bolo ale iba do 23.00 hod v noci, keď sa začali z blízkeho Sutomore ozývať diskotéky, ktorých decibely sa nad hladinou mora niesli tak dobre, že sme si ich mohli vychutnať takmer akoby sme boli priamo na mieste. Takže sme si vyčerpaní chorobou ani v noci veľmi neoddýchli.

 

Na Vašu cestovnú kanceláriu sme sa s plnou dôverou obrátili pri výbere dovolenky, ktorá mala byť zároveň aj našou svadobnou cestou. Bohužiaľ, ako určite uznáte na základe vyššie uvedených problémov, nebolo možné využiť dovolenku na rekreáciu. Naopak, po pobyte v Čiernej Hore sme potrebovali čas na zotavenie a vzácny čas nám už nikto nevráti.

 

S poľutovaním konštatujem, že Vaša cestovná kancelária ma značne sklamala poskytnutím služieb, ktoré nedosahovali požadovanú úroveň a verím, že Vám záleží na Vašom dobrom mene a bude aj vo Vašom záujme nám spôsobenú škodu aspoň čiastočne nahradiť vo forme vrátenia ceny zájazdu, odškodné ani bolestné nežiadame.

 

Dúfame, že poskytnutá spätná väzba Vám pomôže pri zvyšovaní kvality vašich služieb a aspoň trochu sme takto prispeli k väčšej spokojnosti vašich budúcich zákazníkov.

 

Želáme mnoho spokojných klientov.

 

S pozdravom

 

Príloha: cestovná zmluva, pokladničné doklady, lekárska správa

bacil napísané 15.05.2003 00:46

Super, velmi uzitocny clanok.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
zoltan gubica napísané 11.10.2007 17:31

CHCEL BY SOM SA OPYTAT AKO ZACAT OTVORENYM CESTOVNOU KANCELARIOU? KTORA FIRMA ALEBO CESTOVNA AGENTURA POSKYTUJE POMOC SO VSETKYM INFORMACIAM?

Leo Bučko napísané 03.06.2007 13:05

Narazil som na tento článok až v roku 2007. Spolu s rodinou sme boli v Čiernej hore už 5x, z toh 2x v Ulcine a 3x v Zlatnej Obale. Keďže tam chodíme pravidelne už od r.2001, sledujeme z roka na rok zmeny k lepšiemu. Cestovky v tom to prípade toho veľa neovplyvnia. Myslím, že práve Zlatna Obala je na pokojné bývanie aj s deťmi celkom dobrá. Spomínaná Sutomorská zvuková kulisa síce existuje, ale nemyslím, že je to extrémne hlučné. Ak by sa sťažovali ľudia z hotela Korali, pochopím to... Stredisko Zlatna Obala má svoj zabehaný rytmus a či už tam idete so slovenskou alebo českou cestovkou (raz som využil aj tú) nevidel som pre nás rozdiel. No a boli sme tam už aj bez cestovky, a tiež bolo super. Pravdou je, že služby delegátov sme veľmi nevyužívali. Cestujeme na dovolenky individuálne, čo kompenzuje problémy s dopravou a na druhej strane dáva možnosť väčšieho poznávania krajiny. Keby som tvrdil, že za tie roky neboli žiadne problémy, klama by som. Pravdou je, že sme sa ich snažili riešiť s tým, že si nechceme pokaziť dovolenku, a že vieme pochopiť, že nemusí byť všetko vždy dokonalé...

V Zlatnej Obale sme boli aj v roku 2006 a bola to veľmi príjemná dovolenka. S autom obiehame kopu pláží po pobreží, ktoré už poznáme, a vlani sme zabrúsili aj na výlet do Albánska, čo sa nám i deťom celkom páčilo.

Čo sa týka čistoty mora, o týchto problémoch sa hovorilo v rôznych turistických časopisoch hlavne v roku 2001 a 2002 a to skôr v oblasti Budvy. Ja som toto na vlasnej koži nezažil.

Lila napísané 21.05.2003 22:37

Ešte by som chcela doplniť k Tebou spomínanému Tatratouru. My s manželom ich prezývame "rozprávkári". Majú básnické črevo, to je fakt, ale akosi im nesedia fakty. My sme boli cez nich na Mallorce v hoteli Santa Monica, ktorý bol podľa ich katalógu vzdialený od mora 350 m. Skutočnosť: 850 m - peši dennodenne tam a späť prevažne hore kopcom. Toľko na záver ...

Lila napísané 21.05.2003 22:32

Milá Ana, katastrofa. Cestovky zrejme velmi dobre poznajú, ako z takýchto patálií vykľučkovať. My máme tiež "zážitok" so Senecou. Dohodli sme sa dva páry, že navštívime spolu letecky Španielsko, letovisko Calella, hotel Oasis Park /hotel odporúčam/. Ja s manželom sme chceli dva týždne, tak sme odcestovali skôr. Na bratislavskom letisku sme strávili celú noc, namiesto odletu o 0.15 sme odleteli o 7.15. K tomu pripočítaj dve hodiny pred odletom, takže spolu 9 hodín strávených na letisku, posedávajúc, príp. polihujúc na laviciach alebo drevených batožinových stoloch. Bolo nás tam viac ľudí, ako tých stoličiek. Von sme ísť už nemohli, lebo sme boli po colnej kontrole. Samozrejme, že každý uprednostnil deti /ktorých tam bolo dosť/ a uvoľnil svoje miesto, aby mohli aspoň trochu spať. Takže totálne vyčerpaní sme ráno odleteli. Po prílete do Barcelony a zvítaní sa s delegátkou sme márne čakali na svoje mená v hoteli Oasis Park. Až tam nám oznámili, že sme boli premiestnení do iného hotela aj iného letoviska. Dokonca tam nemali označené ani moje meno, avšak naša kamarátka, ktorá mala priletieť až o týždeň, tam bola uvedená 2x. Naše pocity boli neskutočné - najskôr snaha vyriešiť všetko v domnení, že ide o omyl, potom zlosť a nakonie zúfalosť spojená s únavou, ktorá ma dohnala až k slzám. Tak sme nasadli do autobusu s tým, že sme nevedeli kam ideme a či vôbec strávime naplánovanú dovolenku s našimi priateľmi. Nepomohlo ani ubezpečenie delegátky, že o dva dni nás presťahujú do Calelly. Naša intuícia fungovala dobre, pretože z tých dvoch dní bol celý týždeň, čiže polka dovolenky. Celý ten týždeň sme boli ako na ihlách, vyvolávali sme na Slovensko, denne sa stretávali s delegátkou, aby sa vec riešila. Počúvali sme reči typu, že oni za to nemôžu, že je vinný hotel. Samozrejme to isté počúvali aj naši doma, keď sa to snažili riešiť osobne v Senci, v sídle cestovky. O arogantnom správaní riaditeľa Kováča ani nehovorím. Takže po týždni sústavného otravovania sme sa dostali do Calelly, práve v ten deň ako prileteli naši. Ani nemusím hovoriť, že prvá časť dovolenky bola úplne zničená a tie telefonne účty ... Spravili sme na mieste zápis u delegátky, ktorá nám ako odškodnenie ponúkala zadarmo jeden fakultatívny výlet ! a po prílete domov sme podali sťažnosť. Výsledok - odpoveď, v ktorom bola uvedená suma 500,- Sk ako odškodné. Výsmech 1. stupňa. Našťastie sme obišli bez zdravotných komplikácií. Letovisko a hotel, do ktorého nás presťahovali, podľa nich zodpovedalo triede, akú sme mali objednanú, my sme sa však ohradili, pretože to bol obrovský rozdiel. Od toho času viac sledujeme ponuky rakúskych cestoviek. Prajem veľa príjemných a pokojných dovoleniek.

ana napísané 15.05.2003 10:28

Minuly rok som zazila hororovu svadobnu cestu, napriek tomu, ze som si dost davala pozor na precitanie zmluvy, podmienky v katalogu a pod.. bola to vsak moja prva dovolenka s CK. Romanticky sme si vybrali Ciernu Horu (Zlatna Obala) s Tatraturom, nikomu to neodporucam ani za trest. Napriek tomu, ze sme v kancelarii povodne ziadali nejake tiche miesto v prirode, priplacali sme si za luxusny bus s klimou, vyhlad na more a neviem co este (takze nakoniec to ani nebola cenovo vyhodna dovolenka), sluzby boli otrasne. Pristup personalu zhruba na urovni socialistickeho podniku, klimu nezapli po cely cas prevozu tam, ani späť (tvrdili, ze ano, ale nefungovalo to, bus bol bez otvaracich okien, no katastrofa ... sťažovali sme sa samozrejme, v zákonom stanovenom termíne sme dostali list od právnika, že dostaneme kompenzáciu 380 Sk, co bol teda výsmech. Radila som sa v SOI, ale keďže dodržali termín a poslali odškodné (to je jedno, že to bol výsmech), nemožu s tým nič urobiť, môžem sa obrátiť jedine na súd. To som samozrejme neurobila, aj keď 20 000 nie je uplne zanedbatelna suma.

Keby to nahodou niekohozaujimalo tak pripajam aj sťažnosť. A želam všetkym pekne dovolenky smile.

.........................................

VEC: Reklamácia

 

Vážený pán Dr. Piovarči,

 

Obraciam sa na Vás s reklamáciou služieb cestovnej kancelárie Tatratour, a.s. a žiadam vrátiť plnú sumu zájazdu vo výške 18 839 Sk a sumu za fakultatívny výlet vo výške 36 EUR na základe nižšie uvedených skutočností.

 

Z ponuky vašej kancelárie som si zakúpila 10-dňový autobusový zájazd (luxusný klimatizovaný autobus) v termíne od 8.7.-17.7.2002 v stredisku Zlatna Obala, Čierna Hora pre dve osoby.

 

Počas zájazdu sme sa spolu s manželom stretli s nasledujúcimi problémami:

 

1. Cestovali sme autobusom Karosa (s pozn. značkou KA 196 AD), ktorý mal počas celej cesty pokazenú klimatizáciu, napriek tomu, že sme si zaplatili cestu luxusným klimatizovaným autobusom a pracovník v kancelárii pri predaji zájazdu tvrdil, že to bude autobus typu DAF. Teplota v autobuse bola bohužiaľ často-krát vyššia ako teplota vonku, čo nám cestu značne znepríjemňovalo. Vodiči nakoniec sami priznali nefunkčnosť klimatizácie a umožnili aspoň otvoriť okná, čo prinieslo aspoň čiastočnú úľavu. Hneď po príchode, sme skutočnosť reklamovali u delegátky, a požadovali nápravu aspoň na cestu späť, boli sme informovaní, že nie je v schopnostiach delegátky požadovanú nápravu zabezpečiť a máme sa obrátiť na kanceláriu na Slovensku.

2. Cesta cez Maďarsko by sa určite dala skrátiť, zrýchliť a spríjemniť, keby sme sa celú cestu nevyhýbali diaľniciam, cena diaľničnej známky nie je až taká vysoká. Vodiči nás informovali, že počas cesty cez Maďarsko nebudeme mať prestávku na návštevu sociálneho zariadenia, vzhľadom na nízku úroveň daných zariadení v Maďarsku, čo je samozrejme nezmysel. Danú krajinu som navštívila týždeň pred termínom zájazdu a s ničím podobným som sa nestretla. Keďže sme išli prevažne cez dediny a malé mestá, cestou asi žiadne sociálne zariadenie nebolo. Nakoniec sme nedodržali 4 hodinovú prestávku, ktoré je avizovaná vo vašom katalógu a stáli sme až po piatich hodinách.

3. Izbu, v ktorej sme boli ubytovaní sme dostali neupratanú, k náprave došlo až na piaty deň pobytu, čo považujeme za nedodržiavanie hygieny a čo pravdepodobne viedlo k následnej infekcii a chorobe mňa i manžela. S podobným problémom sa stretlo viacero účastníkov zájazdu. Keďže nás delegátka upozornila, že menej odolní jedinci môžu podľahnúť miestnej infekcii, vôbec sme nepili miestnu vodu a vyhýbali sme sa konzumácii podozrivých potravín, infekcii sme sa však nevyhli.

4. Nízka hygienická úroveň v areáli viedla k ochoreniu cca 75 % účastníkov zájazdu (čo ťažko možno považovať za menej odolných jedincov). Zistili sme, že vodovodné potrubie v rekreačnom zariadení je z olova, čo je ťažký kov poškodzujúci zdravie. V žiadnej civilizovanej krajine sa tento kov na takéto účely už desiatky rokov nepoužíva.

5. More bolo priezračné a krásne presne ako na fotkách z katalógu, bohužiaľ popoludní bolo možné pozorovať plávajúci odpad organického aj neorganického pôvodu.

6. Poskytovaná strava nespĺňala základné požiadavky na zdravú výživu, napriek tomu, že ide o prímorskú oblasť, neobsahovala takmer žiadne čerstvé ovocie a zeleninu a veľkosť porcií bola podštandarná a nevyhovovala požiadavkám priemernej dospelej osoby.

7. Zakúpili sme si celodenný fakultatívny výlet loďou do Budvy a s vyhliadkou na Sv. Štefan. Pri nástupe na „loď“ sme zistili, že ide o malý čln, ktorý nemal požadovanú kapacitu a asi 5 ľudí už ani nemalo miesto na sedenie (účastníci už aj tak sedeli dosť stiesnene) a sedeli sme na predĺženej časti lode na priamom slnku celý deň. Takýto výlet určite nemal hodnotu 18 EUR, pokladám to za okrádanie klientov, keďže na ďalší deň som zistila, že rovnaký výlet väčšou a modernejšou loďkou ponúkaný miestnym predajcom stojí 10 EUR.

8. Miesto pobytu – Zlatna Obala sme si vybrali na základe katalógu a informácií podaných v kancelárii, kde sme sa dozvedeli, že ide o pokojné a tiché miesto. Presne také sme na dovolenku hľadali. Pokojné a tiché miesto to naozaj bolo ale iba do 23.00 hod v noci, keď sa začali z blízkeho Sutomore ozývať diskotéky, ktorých decibely sa nad hladinou mora niesli tak dobre, že sme si ich mohli vychutnať takmer akoby sme boli priamo na mieste. Takže sme si vyčerpaní chorobou ani v noci veľmi neoddýchli.

 

Na Vašu cestovnú kanceláriu sme sa s plnou dôverou obrátili pri výbere dovolenky, ktorá mala byť zároveň aj našou svadobnou cestou. Bohužiaľ, ako určite uznáte na základe vyššie uvedených problémov, nebolo možné využiť dovolenku na rekreáciu. Naopak, po pobyte v Čiernej Hore sme potrebovali čas na zotavenie a vzácny čas nám už nikto nevráti.

 

S poľutovaním konštatujem, že Vaša cestovná kancelária ma značne sklamala poskytnutím služieb, ktoré nedosahovali požadovanú úroveň a verím, že Vám záleží na Vašom dobrom mene a bude aj vo Vašom záujme nám spôsobenú škodu aspoň čiastočne nahradiť vo forme vrátenia ceny zájazdu, odškodné ani bolestné nežiadame.

 

Dúfame, že poskytnutá spätná väzba Vám pomôže pri zvyšovaní kvality vašich služieb a aspoň trochu sme takto prispeli k väčšej spokojnosti vašich budúcich zákazníkov.

 

Želáme mnoho spokojných klientov.

 

S pozdravom

 

Príloha: cestovná zmluva, pokladničné doklady, lekárska správa

bacil napísané 15.05.2003 00:46

Super, velmi uzitocny clanok.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised