Súhlas so spracúvaním osobných údajov pri súťažiach a anketách na portáli RODINKA.sk

admin 1

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Koncept, s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

1/ identifikačné údaje prevádzkovateľa: Koncpet s.r.o, so sídlom Vilová 19 , 851 01 Bratislava , IČO: 31 344 330, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sro, vo vložke :4519/B, kontaktný telefonický údaj Podniku: 0650 123 456. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom registrácie na portáli rodinka.sk .

2/ kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: dpo@internet.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava 4,

3/ doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu na dva (2) mesiace odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely vyhodnotenia súťaže a zaslania cien.

4. ako dotknutá osoba mám právo:

požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,

  • na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  • na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  • namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  • na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

5. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade je Podnik povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia.

6. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

Súhlasím s tým, aby spoločnosť KONCEPT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje za účelom účasti v súťaži na portáli rodinka.sk, a to za podmienok uvedených vyššie.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 2,30 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár