ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Múdrosti

Odpovede na tému Rodinné právo

 JUDr. Soňa Glezgo   01.02.2006   92

Milé čitateľky, milí čitatelia,

ponúkame vám tematicky členený súhrn otázok a odpovedí z právnej poradne JUDr. Sone Glezgo z obdobia od začiatku roka 2004 do prázdnin 2005.

Na uľahčenie orientácie sú zvýraznené tituly položených otázok, na vyhľadávanie slov a výrazov použite vyhľadávanie v texte (najčastejšie pomocou Ctrl+F).

Upozornenie: Odpovede platia pre dátum, ktorý je uvedený pri otázke. V niektorých problematikách došlo časom k zmene zákonných noriem, preto ako ďalší zdroj informácií využite odpovede novšieho dáta, či články v sekcii Múdrosti – Rady od právnika.

podtéma: Výživné

podtéma: Rozvod, rozchod

podtéma: Otcovstvo, priezvisko

podtéma: Majetok, dedičstvo

podtéma: Rôzne

podtéma: Výživné

 • 7.3.2004 - neplatené výživné - Darina

 • Som rozvedená matka troch detí, synovia sú už dospelí, ale bývajú v jednej domácnosti so mnou, mám ešte 10 ročnú dcéru, o ktorú sa jedná, jej otec mi už šesť rokov neprispieva na výživu, hoci má súdom určené mesačné výživné iba 400,- Sk. Doteraz som podávala trestné oznámenia na otca maloletej dcéry, ale bezvýsledne, ani na súde mi nepomohli, odpovedali mi, že jeho pobyt nie je známy(zisťovanie trvalo pol roka). V roku 2001 bol zadržaný a odvezený do vyšetrovacej väzby v Nitre, kde pobudol pár mesiacov, medzitým som bola vypočutá a bola spísaná zápisnica ohľadom zameškaného výživného, ale v novembri som sa dozvedela, že ho prepustili a ja som nedostala ani korunu. V decembri 2002 som podala ďalšie trestné oznámenie kvôli neplateniu výživného, dostala som uznesenie, v ktorom mi oznámili, že boli naňho vydané zatykače, ale pre jeho nedostihnutie bolo pátranie prerušené. Na sociálnom odbore v Sali ma vždy odmietli a nechcú mi priznať ani náhradné výživné, dokonca som nezamestnaná a aj z tejto dávky mi odratúvajú 400,- Sk ako keby som ich od otca dostávala, hoci som im podklady vždy preukázala, že peniaze na výživu maloletej dcéry nedostávam. Moja otázka znie: Viete mi prosím Vás poradiť, ako mám ďalej postupovať? Prečo sa píše, že štát náhradné výživné uhradí, keď v Sali to neplatí?

 • Inštitút náhradného výživného upravuje zákon č. 245/2002 Z.z. o náhradnom výživnom. Rozhodovanie o náhradnom výživnom bolo v kompetencii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a vyplácalo sa z Fondu náhradného výživného. Tento je s účinnosťou od 30.11.2002 zrušený. Akýmsi náhradným riešením je dávka poskytovaná občanom v hmotnej núdzi na základe zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.Za predpokladu, že ste v hmotnej núdzi, môžete si nielen uplatniť dávku a jednotlivé príspevky v závislosti na konkrétnej situácii Vašej domácnosti, ale citovaný zákon prenáša v určitých situáciách vyživovaciu povinnosť na štát. Konkrétne, ak sa dávka a príspevky poskytujú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sú v hmotnej núdzi z dôvodu, že povinná osoba si neplní voči nezaopatrenému dieťaťu vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, prechádza nárok dieťaťa, ktoré je z tohto rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody oprávnené, na štát. Takýto nárok dieťaťa prechádza na štát do výšky dávky a príspevkov určených týmto zákonom pre občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, najviac však do sumy súdom určeného výživného alebo súdom schválenej dohody. Konkrétne vo Vašom prípade je teda v prvom rade posúdiť, či ste v hmotnej núdzi a ak áno, požiadať o dávku. Zároveň môžete požiadať aj o výplatu súdom určeného výživného. Toto môžete urobiť do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o posúdení hmotnej núdze. Žiadosť je potrebné podať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa Vášho trvalého bydliska. K nároku na dávku v nezamestnanosti sa bez toho, aby som videla rozhodnutie vo veci nemôžem vyjadriť. Vo všeobecnosti môžem skonštatovať len toľko, že v každom rozhodnutí máte v závere poučenie o možnom opravnom prostriedku a teda ak máte za to, že Vám nie je dávka priznaná správne, neváhajte opravné prostriedky využiť. Ak máte dôvod byť nespokojná s prístupom zamestnancov Úradu, obráťte sa na ich nadriadených.

 • 12.3.2004 - výživné - Nella

 • Čakáme na testy otcovstva Úrad práce poslal oznámenie, že je opatrovníkom mojej dcéry. Neviem ako tomu mám rozumieť. Dala som žiadosť o testy otcovstva. Neviem kedy a ktorý úrad to má zabezpečiť. Nerozumiem tomu. Existujú nejaké lehoty? Mám pocit, že sa to umelo naťahuje. Ďalšia vec je, že žijem s dcérkou zo 4200Sk mesačne. Je to neúnosné, nehovoriac o tom, že bývam u matky a bez jej a sestrinej pomoci by mi tieto peniaze nestačili ani na plienky a dcérkine lieky. Sociálne mi nedali, pretože by som mohla čerpať vraj iba akúsi pôžičku, ktorú by som po určení výživného musela vrátiť. Poberám rodičovský príspevok a prídavky na dieťa. Dcérka má 13 mesiacov a stále sa nič neposunulo ďalej. Žiadosť na súde mám už spred roka. Neviem, kedy nás zavolajú na testy otcovstva, ale už je naša fin. situácia neúnosná. Chcem sa spýtať koľko môžem pýtať výživné od otca. Existujú na to nejaké kritériá, tabuľky. Čo ak úmyselne ukončí živnosť práve v mesiaci kedy má byť určené výživné. Za predchádzajúce obdobie - resp. do rozhodnutia o platení je tiež povinný spätne zaplatiť. Ak áno tak ako? V splátkach, alebo jednorázovo. Čo ak by bol nezamestnaný? Aké výživné by som vtedy mohla žiadať? S otcom nekomunikuje, určite bude chcieť prispieť minimom. Záleží to od jeho práv. zástupcu - koľko bude platiť? Chcela by som pre dcérku výživné aspoň 2000 Sk. Viem, že to záleží hlavne od toho aký príjem má on. Čo sa ešte pri vymeraní výživného berie do úvahy? Chcem Vás poprosiť o informáciu na čo mám nárok a čo môžem žiadať. Vopred veľmi pekne ďakujem za urgentnú odpoveď. S pozdravom Tento štát si vôbec neváži, že sa žena rozhodne do tak ťažkých podmienok priviesť dieťa. Nijako ju nepodporuje

 • Bez toho aby som videla rozhodnutie o opatrovníctve Vám ho nemôžem vysvetliť. Rozhodnutie by malo obsahovať rozsah práv a povinností, ktoré prešli na opatrovníka. Z toho čo ste napísala mi nie je celkom jasné, aké úkony ste presne urobila. Predpokladám, že ste podala návrh na určenie otcovstva na miestne a vecne príslušnom súde. Pokiaľ ide o priebeh konania, súd len čo sa konanie začalo, postupuje i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. O konkrétnom priebehu a stave Vašej veci sa informujte priamo na súde. Pokiaľ ide o výživné: Na výživu svojich detí prispievajú podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov obaja rodičia. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti prihliada sa na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak je otec dieťaťa živnostník, teda má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný súdu preukázať svoje príjmy, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu zistiť aj ďalšie skutočnosti potrebné na rozhodnutie sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, má sa za to, že jeho priemerný mesačný príjem je pätnásťnásobok sumy životného minima, ktorá je potrebná na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb tohto rodiča podľa osobitného predpisu. Ak to majetkové pomery povinného rodiča pripúšťajú, možno za odôvodnené potreby dieťaťa považovať i tvorbu úspor zabezpečujúcich najmä prípravu na budúce povolanie. Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu. Aj nevydatá matka má nárok požadovať od otca dieťaťa úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím. Konkrétne je otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím. Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred. Právo žiadať úhradu týchto nákladov sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia ( môžete teda o takéto výživné požiadať dodatočne ).Vzhľadom k Vašej finančnej situácii môžete tiež napr. podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, prostredníctvom ktorého môže súd uložiť účastníkovi, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. V takom prípade je potrebné si uvedomiť, že v prípade, že otcovstvo potvrdené nebude, Vám vznikne povinnosť prijaté výživné vrátiť. Pokiaľ ide o štátne sociálne dávky: Požiadať môžete o dávku poskytovanú v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Spoločne posudzované osoby ste Vy a Vaše nezaopatrené dieťa. Životné minimum je pre Vás 4.210 Sk a na dieťa 1.910,- Sk. ( prídavok na dieťa sa nezapočítava) Ak tento príjem nemáte, požiadajte o dávku, a to na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska. K dávke je podľa okolností možné poberať aj príspevky. Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku sa môžu priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie -vo Vašom prípade je aktuálne len- o určenie otcovstva, alebo konanie o výživnom. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní úrad alebo obec rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku výživného. Úrad alebo obec zároveň rozhodne o doplatení dávky a príspevkov alebo o ich vrátení. Odpovedám najskôr ako môžem, odpovede nemôžem zverejniť priamo, posielam ich do redakcie.

 • 31.3.2004 - výživné II. - Nella

 • Keďže súd ustanovil vo veci výživného /a určenia otcovstva/ opatrovníka /UPSvaR/, teraz mi neochotná pani zo súdu po neskutočnom čakaní v tel. hovore povedala, že treba prísť vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia, tam a tam... Proste bavia sa so slobodnými matkami ako s nesvojprávnou a zbytočne ich zavádzajú a dezinformujú, aby proces predlžili ako je to len možné. V podstate teraz je dôležité, že mám /konečne po dovŕšení roku dieťaťa, resp. už 3 mesiac odvtedy ubehol/ potvrdiť právoplatnosť rozhodnutia súdu o tom, že opatrovníkom dieťaťa v tejto veci je Úrad práce s.... Potom s tým papierom na Úrad práce... a potom už skutočne neviem kam ma pošlú. Iba viem, že nemáme z čoho žiť a už mi toto arogantné správanie úradov prerastá cez hlavu, som presvedčená, že je to úmyselné a chcem sa sťažovať na prácu súdnej tajomníčky, na jej postoj a na úmyselné zavádzanie. Som si istá /viem to, lebo mi to naznačila/, že čaká niečo "do vačku" a ja nie som ochotná .... Predsa nerobí nič navyše. Chcem vedieť, či je v tejto veci určená nejaká lehota, príp. ktorý paragraf zákona ju určuje a na ktorom orgáne sa mám sťažovať, keďže sa jedná o tajomníčku Okresného súdu v Nitre. Všetky žiadosti v tejto veci mám na súde od prvého mesiaca, kedy sa dcéra narodila a odvtedy uplynulo už 15 mesiacov. Je to zúfalstvo žiť z materskej a prídavkov.

 • To, že je potrebné nechať si vyznačiť právoplatnosť na rozhodnutí súdu je bežná prax. Ak bol Vášmu dieťatku ustanovený opatrovník, tak preto aby chránil jeho oprávnené záujmy. Určite máte v rozhodnutí rozsah vymedzený. Bohužiaľ je situácia taká, že to, čo je pre Vás otázka životne dôležitá je pre štátnu správu len jeden z mnohých prípadov, a v spojení s byrokratickým postupom napokon pravý účel – ochrana práv dieťaťa- nie je naplnená. Pokiaľ ide o sťažnosť, ktorú chcete podať, je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 80/1992 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa § 15 cit. zákona je na prešetrenie Vašej sťažnosti príslušný predseda okresného súdu. Sťažnosť môžete adresovať aj priamo na ministerstvo, bude však postúpená príslušnému orgánu. Ak Vám môžem poradiť, doručte ju priamo príslušnému orgánu s uvedením, že bola daná na vedomie aj ministerstvu spravodlivosti. Čo všetko má sťažnosť obsahovať a iné podrobnosti o písaní sťažností nájdete v článku „O sťažnostiach“ v rubrike múdrosti, rady právnika. Fyzické a právnické osoby sa môžu obracať na orgány štátnej správy súdov so sťažnosťami na postup súdu, len ak ide o prieťahy v konaní, o nevhodné správanie alebo narušovanie dôstojnosti súdneho konania súdnymi osobami. V iných prípadoch nie je sťažnosť prípustná a anonymné sťažnosti sa neprešetrujú. Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí ak sa obsahom svojho podania dopustí trestného činu alebo priestupku. Sťažnosť musí byť vybavená do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia orgánu štátnej správy súdu, ktorý je príslušný na jej vybavenie. Lehotu je možno predĺžiť len vtedy, ak v jej priebehu nemožno zabezpečiť podklady na riadne vybavenie sťažnosti; sťažovateľa treba o tom písomne upovedomiť. Ak od Vás bol požadovaný úplatok, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní.

 • 21.5.2004 - ROZVOD, vyzivne, jeho vyska - danka

 • Zaujimalo by ma, ked sa moj znamy rozvedie, akou vyskou bude musiet prispievat na svoju temer 5 rocnu dcerku? a je to automaticke, ze sud zveri malu do opatery matky (lebo ta teda nie je zrovna najsamlepsia matka), alebo ma sancu aj on, ze by malu ziskal do opatery? je prui rozvode dolezite, preco k nemu doslo? ako postupuje sud pri rozhodovani o dietati, ked ma jeden z partnerov dalsieho partnera? a ked maju obaja? a co najviac ovplyvnuje sud v tomto pripade?

 • Problematika rozvodu manželstva je vždy vo veľkej miere individuálna záležitosť.Aj dva zdanlivo rovnaké prípady môžu byť súdom posúdené rozdielne, v závislosti na mnohých okolnostiach. Zákon o rodine však niektoré otázky upravuje jednoznačne.Súd môže manželstvo rozviesť len na návrh niektorého z manželov a len v spoločensky odôvodnených prípadoch, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Súd teda nemusí nutne manželstvo rozviesť. Pri rozhodovaní o rozvode musí súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých detí. Súd je povinný zistiť príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvráteniu manželstva. Svoje zistenia uvedie v odôvodnení rozhodnutia.V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd ich práva a povinnosti k dieťaťu pre čas po rozvode, najmä určí, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Nie je automatické, že dieťa je zverené do výchovy matke, i keď je to najbežnejší prípad. Či má niektorý z manželov nového partnera súd do úvahy pri manželstve s deťmi určite berie. Záleží na tom, ako to ovplyvňuje dieťa. Záujmy dieťaťa sú prvoradé. Ak je to potrebné, vykonávajú sa aj psychologické vyšetrenia, návšteva sociálnych pracovníkov v rodinách, výsluch svedkov a pod.Rozhodnutie súdu o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu možno nahradiť ich dohodou, ktorá pre svoju platnosť potrebuje schválenie súdu. Dohoda o styku rodičov s dieťaťom nepotrebuje schválenie súdu. Súd však styk rodičov s dieťaťom upraví, ak to vyžaduje záujem na jeho výchove. Ak je to potrebné v záujme zdravia dieťaťa, súd styk dieťaťa s rodičom obmedzí alebo ho i zakáže. Ak sa zmenia pomery, môže súd zmeniť i bez návrhu rozhodnutie alebo dohodu rodičov o výkone ich rodičovských práv a povinností. Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia.Pokiaľ ide ovýživné na deti, obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti prihliada sa na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sa aj na starostlivosť rodičov o spoločnú domácnosť. Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný súdu preukázať svoje príjmy, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu zistiť aj ďalšie skutočnosti potrebné na rozhodnutie sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, má sa za to, že jeho priemerný mesačný príjem je pätnásťnásobok sumy životného minima, ktorá je potrebná na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb tohto rodiča podľa osobitného predpisu.Ak to majetkové pomery povinného rodiča pripúšťajú, možno za odôvodnené potreby dieťaťa považovať i tvorbu úspor zabezpečujúcich najmä prípravu na budúce povolanie. Ak nežijú rodičia maloletého dieťaťa spolu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.Zákon pozná i tzv. manželské výživné. Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností a možností. Ak sa nedohodnú, rozhodne súd o príspevku na výživu na návrh niektorého z nich. Pomerne málo známa je informácia, že táto povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.Pri určení výživného vo všeobecnosti prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu.

 • 20.8.2004 - doklady pre dieťa ktorého rodičia nie sú manželia,postup pri vymáhaní výživného na maloleté dieťa - ina

 • Dostala som sa do neprijemnej situacie, pretoze otec dietatka, ktore cakam, nas opustil este pred jeho narodenim (neboli sme zosobaseni). Prosim vas o radu, akym sposobom sa riesia doklady pre dieta-rodny list, ked sa narodi, pretoze neviem, ci bude ochotny ist na matriku a suhlasit s mojim priezviskom pre dieta (nevidim dovod, aby sa volalo po nom, kedze neprejavuje on zaujem) a ako nasledne postupovat pri vymahani vyzivneho, kedze je financne velmi dobre zabezpeceny.

 • Priezvisko dieťaťa, ak rodičia nie sú manželia, sa určuje súhlasným vyhlásením oboch rodičov, teda nedostane automaticky priezvisko ani otca ani matky.V prvom rade je však potrebné určiť k dieťaťu otcovstvo. Ak teda nie ste vydatá, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov sa musí stať pred matričným úradom alebo pred súdom. Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté. Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže ako dieťa, tak aj matka navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. V takom prípade sa za otca považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.Pokiaľ ide o výživné, otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím. Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred. Toto právo žiadať úhradu nákladov sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia.Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu.Vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu upraví súd na návrh, ak sa teda nedohodnete ( dohodu odporúčam dať rozhodne potvrdiť súdu), je potrebné podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti voči dieťaťu na príslušný súd.Rodný list sa vybavuje presne tak isto, akoby ste bola vydatá. V pôrodnici vyplníte formuláre, predložíte požadované doklady ( svoj OP, vyhlásenie o určení otcovstva, vyhlásenie o určení priezviska ak už budú urobené dopredu) a odnesiete ich na matričný úrad podľa mieste narodenia dieťaťa.

 • 24.9.2004 - Dohoda o vyplácaní výživného, spätné vymáhanie výživného - Sofia

 • Som slobodna mamicka a s otcom dietata sme sa dohodli na vyplacani vyzivneho mimosudnou cestou (napisali sme dohodu a podpisali pred notarom). Mam vsak obavy, ci takato forma dohody je pre mna nejakou zarukou, pretoze viem, ze ziadost o vyzivne treba na sud odoslat do 3 rokov od narodenia dietata, inak matka straca narok na vymahanie vyzivneho. Kedze otec dietata je nespolahlivy a velmi spekulativny clovek, a dcerka uz bude mat 2 roky, uvazujem nad tym, ci napriek nasej dohode nemam podat ziadost aj na sud. Problem je v tom, ze sa bojim toho, ze to otec dietata nepochopi, a zareaguje tak, ze prestane na urcitu dobu platit, alebo nieco podobne. Inymi slovami, nechcem ho "drazdit", som rada, ze sme vobec podpisali tu dohodu, aj to ma stalo vela sil a nervov. Otazka teda znie: je pre mna spomenuta dohoda zarukou, mozem v pripade jeho neplatenia podat nanho zalobu na sud?

 • Nie je to celkom tak ako píšete. Výživné na dieťa je možné súdnou cestou vymáhať kedykoľvek, ak druhý rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť. Trojročná lehota sa vzťahuje na spätné vymáhanie výživného pre maloleté dieťa. V praxi to znamená, že ak podáte návrh na výživné pre maloleté dieťa ak bude mať ono napr. 6 rokov, môžete si výživné uplatňovať nielen od podania návrhu, ale aj tri roky spätne.Pokiaľ ide o dohodu o výživnom, túto je mimoriadne vhodné nechať si schváliť súdom. Súdom schválená dohoda je totiž v prípade potreby priamo vymáhateľná, teda je možné v prípade jej neplnenia požiadať priamo o výkon rozhodnutia, resp. exekúciu. Notársky overená dohoda nemá takúto právnu silu, je to dôkaz jeho ochoty platiť, resp. sa dohodnúť a v prípade vzniku problémov zase dôkaz pre Vás, že bol ochotný platiť dohodnutú sumu.V prípade, že si otec dieťaťa nebude plniť vyživovaciu povinnosť, návrh na súd môžete podať kedykoľvek a vymáhať ho tri roky spätne.Chápem, že ho nechcete dráždiť, skúste mu vysvetliť svoje dôvody. Predpokladám, že aj pred notárom ste dohodu podpisovali z rovnakých dôvodov, takže by to mohol pochopiť. Konanie, v korom sa schvaľuje dohoda, navyše ak je notársky overená je oveľa jednoduchšie a oveľa menej zdĺhavé ako konanie o určení vyživovacej povinnosti.Ak Vám prestane výživné platiť, budú to komplikácie pre neho. V takom prípade je možné podať aj trestné oznámenie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti.

 • 27.9.2004 - príslušnosť súdu pre dohodu o vyplácaní výživného - Sofia

 • Technicka otazka - staci zajst na ktorykolvek sud a nechat si tam dohodu potvrdit? U koho? A otec nemusi byt pritomny?

 • Nie, až také jednoduché to bohužiaľ nie je. Návrh je potrebné podať na miestne a vecne príslušný súd, nie na ktorýkoľvek. Schvaľovanie prebehne na riadnom pojednávaní a otec dieťaťa sa bude musieť dostaviť aj osobne.

 • 1.10.2004 - výška výživného na maloleté dieťa, vplyv príjmu spolubývajúcich na výšku výživného - zuzana

 • Konkretnu odpoved na podobnu otazku sa mi nepodarilo najst,tak sa vas spytam:chcela by som sa dohodnut s otcom mojho 2 rocneho dietata ohladom vyzivneho,ja som na MD a byvam u rodicov,otec dietata ma dokazatelny prijem 20tis.,on navrhol vyzivne v sume 1500sk,nechcem sa sudit privitala by som dohodu,ale tato suma mi pripada neadekvatna.Mam sancu na vyssie vyzivne,alebo je to standart?Dalsi problem je ,ze som studentka,takze ked mi skonci rod.prispevok,nebudem mat ziadny staly prijem.Ovplyvni to vysku vyzivneho,pripadne ovplyvni jeho vysku prijem osob s ktorymi zijem v spolocnej domacnosti?

 • Obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dôležité je aj ustanovenie zákona, podľa ktorého dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Súd teda neskúma len výšku príjmu ale i majetkové pomery povinného. Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti a možnosti povinného. Na schopnosti a možnosti povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo nejakého majetkového prospechu. Ak by povinný nedokladoval v stanovenej lehote svoje príjmy, vychádzalo by sa z fikcie, že jeho príjem je 15 násobok životného minima, čo je v súčasnosti 68 700 Sk.Pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti prihliada sa na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sa aj na starostlivosť rodičov o spoločnú domácnosť.Ak to majetkové pomery povinného rodiča pripúšťajú, možno za odôvodnené potreby dieťaťa považovať i tvorbu úspor zabezpečujúcich najmä prípravu na budúce povolanie.Je ťažké povedať, čo je štandard a čo nie. Pri určení výšky výživného pre maloleté dieťa súd skúma množstvo faktorov. Podľa môjho názoru by bolo možné požadovať aj vyššie výživné za predpokladu, že dokážete náležite a dôkladne zdokladovať a obhájiť potreby dieťaťa. Je však potrebné rátať aj s rizikom, že nedokážete príjem otca dieťaťa v takej výške ako uvádzate, najmä ak jeho príjem pochádza nie zo závislej činnosti ( teda nie z pracovného pomeru). Aj v takom prípade sa však skúmajú aj majetkové pomery (teda napr. autá, úspory, nehnuteľný majetok atd.)Výživné na dieťa je suma určená na uspokojenie potrieb dieťaťa. Príjem osôb, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti na jeho výšku vplyv nemá.

 • 26.10.2004 - Výživné na dieťa, manželku a príspevok pre rozvedenú manželku... - Katka

 • Prosim Vas o radu ohladne vyzivneho. Mojmu byvalemu manzelovi urcili vyzivne na dieta, ktore si poctivo plati. Urcili mu vsak aj vyzivne na mna, vtedy este ako na manzelku, ktore ani raz nezaplatil (uz je to skoro rok). Ako unikovu csetu si vybral rozvod, takze nas par mesiacov potom ako mu urcili vyzivne na mna, rozviedli. Moja otazka znie: Automaticky sa rozvodom zrusila aj jeho povinnost platit na mna vyzivne alebo si o to musi sam poziadat? Ako mam postupovat v pripade vymahania dlznej ciastky? Navrh na exekuciu? Alebo trestne stihanie? V tom case tvrdil, ze nie je zamestnany, avsak zistilo sa, ze z poslednej prace odisiel na vlastnu ziadost "dohodou" o com je dokaz aj na sude. Tiez viem, ze momentalne urcite pracuje v praci, kde pracoval este ked sme boli spolu. Zarabal tu cca 30000.-Sk, avsak oficialne len cca 2500.-Sk akoze polovicny uvazok. Pracuje ako barman. Da sa "toto"nejako dokazat? Posledna otazka, ak sa automaticky zrusil narok na vyzvine pre manzelku, mozem si poziadat o prispevok pre rozvedeneho manzela? Som totiz na materskej dovolenke. Velmi pekne vam dakujem. Nemam prostriedky na zaplatenie pravnika, avsak sama nema podrobnejsie pravne informacie.

 • Povinnosť platiť manželské výživné zanikla spolu so zánikom manželstva.Ako vyplýva z ust. § 92 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností a možností. Ak sa nedohodnú, rozhodne súd o príspevku na výživu na návrh niektorého z nich. Táto povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.Súd zisťuje nielen príjem ale aj majetkové pomery povinného, a teda nie je celkom rozhodujúce koľko má Váš bývalý manžel na výplatnej páske. Dokazovacia povinnosť je však na Vás, a tak len na Vás záleží aké dôkazné prostriedky navrhnete. Odporúčam nechať sa zastúpiť právnym zástupcom, prípadne aspoň nechať si odborne napísať návrh. Ak nemáte prostriedky na právneho zástupcu, urobte podanie na súde ústne do zápisnice, prípadne požiadajte o pomoc Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálny odbor.

 • 6.12.2004 - alimenty - petra

 • Rada by som sa dozvedela ako postupovat, aby otec mojhonemanzelskehodietata zijuci v Nemecku bol donuteny platit na dieta.Je v pripadezaprenia otcovstva automaticky zbaveny povinosti platit ?Spolupracuju nase urady s nemeckymi a ako to je s prekladom donemeckeho jazyka. Ako za studenta preberaju zanho povinost platitjeho rodicia ? Budem byvat s mojim dietatom u rodicov, s dvomibratmi v trojizbovom byte. Situaciu nam neulahcuje ani tazko chorastaramama, ktora takisto byva u nas. Viem, ze su dobre situovana rodinaa mam strach, ze by sudnou cestou proces vyhralMyslim, ze to nebudem mat v buducnostivobec lahke a prosim Vas o radu.

 • V prvom rade je potrebné určiť otcovstvo k dieťaťu. To, ak nie ste manželia, je potrebné urobiť vyhlásením na matričnom úrade, prípadne na súde. Ak odmietne uznať otcovstvo, je potrebné obrátiť sa na súd.Zapretie otcovstva ho automaticky nezbavuje vyživovacej povinnosti, ale kým nieje určené otcovstvo, nemá vyživovaciu povinnosť k dieťaťu. Ako vyplýva z ust. § 95 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine, otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím.Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred. Tu chem upozorniť, že ak sa otcovstvo nepreukáže, zaplatené peniaze budete musieť vrátiť.Naše úrady samozrejme spolupracujú aj so zahraničím, ide však o mimoriadne zdĺhavé konania. Vaša situácia je veľmi nepríjemná. Za ako úplne prvé považujem najvhodnejšie prebrať celý problém s ním aj s jeho rodičmi. To, že je študent neznamená automaticky, že zaňho vyživovaciu povinnosť voči jeho dieťaťu budú plniť jeho rodičia, i keď možné to samozrejme je. Vyživovacia povinnsoť rodičov sa neviaže na štúdium, ale na schopnosť živiť sa sám. V prípade komplikácií považujem za absolútne nevyhnutné nechať sa v tomto prípade zastúpiť právnym zástupcom.

 • 9.12.2004 - Vyzivne - Katarína

 • Mam podany navrh na ROZVOD MANZELSTVA od 30. septembra 2004, ale s manzelom nezijeme spolu od jula 2004 a stale od nedostavam peniaze na nasu dcerku ktora ma jeden rok a mesiac. Kde by som si mohla vybavit vyzivne a ci sa to vobec da, kym nie som rozvedena.

 • Áno, o výživné na dieťa i o výživné na seba (manželské výživné) môžete žiadať súdnou cestou i keď ešte nie ste rozvedená. Vyživovaciu povinnosť k dieťaťu majú obaja rodičia bez ohľadu na to, či spolu žijú v spoločnej domácnosti, prípadne či sú manželia.

 • 12.12.2004 - Vyzivne - Mira

 • Rozisla som sa s priatelom, s ktorym mame 8mes. dieta. Obaja sme financne na tom vcelku dobre. Ako je to s vyzivnym ? Musi sa vzdy stanovit - dohodou alebo sudne, alebo sa mozu rodicia dohodnut, ze sa vyrovnali uz nejako jednorazovo majetkom v urcitej hodnote a ze tudiz sa navzdy matka zrieka naroku ziadat kedykolvek v buducnosti vyzivne na dieta ? Ak sa dohodne nejaka suma mesacne, valorizuje sa tato suma casom alebo sa moze dokonca znizit, ak otec nie je uz tak financne schopny povodne vysoko dohodnute vyzivne uhradzat ? Mozete prosim napisat ako vyzera taka dohoda o vyzivnom a ake zavazky do buducnosti z toho vyplyvaju pre otca ? Moze otec resp. sud odmietnut ziadost o vyzivne v pripade, ze matka je dostatocne financne zabezpecena alebo ma matka automaticky narok na stanovenie vyzivneho?

 • Vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu majú obaja rodičia ( ak nie je súdnym rozhodnutím obmedzená či zrušená) dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Nie je možné sa dohodnúť na jednorázovom vyrovnaní ani nič podobné. A nieje možné, aby ste sa zriekla toho, že budete žiadať výživné na dieťa. Vy, ak zákonný zástupca ste povinná konať v prospech svojho dieťaťa. Ak by došlo ku konfliktu záujmov, bude dieťaťu stanovený kolízny opatrovník, spravidla sociálny pracovník.Výživné na dieťa je suma, ktorá slúži na uspokojovanie potrieb dieťaťa. Áno, sumu je možné podľa zmeny okolností znížiť, alebo aj zvýšiť. Je to v prvom rade vec dohody rodičov. Nie je nutné žiadať o úpravu vyživovacej povinnosti voči dieťaťu súd. Je však vhodné nechať si dohodu súdom potvrdiť, pretože takto potvrdená dohoda je priamo vymáhateľná, a je aj titulom pre novo zavádzané náhradné výživné. Je možné, že ste teraz dobre finančne situovaná, no máte istotu, že tomu tak bude aj v ďalších rokoch? Samozrejme, že Vás nikto nemôže nútiť, aby ste výživné na dieťa požadovala. V prípade, že by ste sa dostala do finančných problémov, nemala aby ste napr. nárok na sociálnu pomoc od štátu dovtedy, kým by ste si výživné na dieťa neuplatňovala.Ak by ste mala výživné na dieťa stanovené rozhodnutím súdu, aj jeho zmenu je potrebné urobiť súdnou cestou. Opäť ale je možné sa dohodnúť. Ak však dohoda nie je súdom potvrdená, nie je priamo vymáhateľná.Poskytovať vzory právnych podaní je služba, ktorú táto poradňa neposkytuje.Dohoda by mala obsahovať označenie strán, označenie veci, jadrom je znenie dohody, teda konkrétne na čom ste sa dohodli, dátum a podpisy oboch strán. Pre otca z takejto dohody vyplýva povinnosť dodržiavať jej znenie.Ani súd ani otec dieťaťa nemôžu ako píšete „odmietnuť“ žiadosť o výživné z dôvodu Vašej solventnosti. Opakujem, je to výživné na dieťa a vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia bez ohľadu na finančnú situáciu. Súd by mohol rozhodnúť, že výživné sa otcovi neurčuje v prípade, ak by to okolnosti vyžadovali ( napr. nemá žiadny príjem), ale určite nie len z dôvodu Vašej solventnosti. Vyživovacia povinnosť by ani takýmto rozhodnutím nezanikla.

 • 1.3.2005 - náš nešťastný otec - duda

 • Môj ex-priateľ, otec môjo syna mi neplatí výživné. Mal začať s prvou splátkou v decembri (2004) tú však nezaplatil, zaplatil až v januári a februári čiže 2 splátky a až do dnešného dňa neuhrádza výživné vôbec. Zameškané výživné od augusta do decembra má vyplatiť do 31.03.2005 a je zrejmé, že to nevyplatí. V polovici marca sa chystám poslať naňho trestné oznámenie za zanedbanie povinnej výživy.Nedávno ho vyhodili z práce a momentálne je v psychiatrickej liečebni na protialkoholickom. chcela by som vedieť, či sa bude niečo diať ohľadom toho trestného oznámenia aj v tom prípade, že je v liečebni alebo mám počkať kým bude doma. Tiež by som chcela vedieť, keďže je teraz bez práce má nárok na nejakú podporu? (má 21 rokov a odpracovaný asi 1 rok) ak nie, je možné aby výživné platili jeho rodičia?(niekde som čítala, že je možné aby platili rodičia)

 • Ak Vám otec dieťaťa neplatí výživné na dieťa, ktoré mu bolo uložené rozhodnutím súdu, je potrebné podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia.OD januára 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom. Podľa ustanovení tohto zákona môžete po splnení podmienok požiadať o vyplácanie výživného štát. Podrobnosti o náhradnom výživnom nájdete v článku „Náhradné výživné“ v rubrike múdrosti/rady právnika.Ak podáte trestné oznámenie, toto Vám výživné nezaplatí. Urobiť to samozrejme môžete.Na akú finančnú podporu od štátu má nárok, to závisí od finančnej situácie jeho a spoločne posudzovaných osôb. Je možné, že vznikol nárok na niektorú z dávok pomoci v hmotnej núdzi, avšak vzhľadom k jeho veku len za predpokladu, že nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi.Je možné, aby výživné na dieťa platili prarodičia, avšak na to je potrebné rozhodnutie súdu.

 • 2.3.2005 - výživné v prípade, keď nepožiadam o rozvod - Iveta

 • Môj problém spočíva v tom, že skoro 6 rokov sme už manželia. Môj manžel mi mesačne prispieva na domácnosť sumou 4.000.- Sk mesačne. Z môjho platu platím všetky splátky a časť pôžičiek. Náhodou som zistila, že mi manžel ohľadne svojho platu nehovorí pravdu. Zistila som, že za posledné 3 roky šetril a našetril dosť peňazí. Rada by som vedela, že v prípade, že by som požiadala o výživné, jeho plat činí v priemere 23.000.- Sk, koľko výživného by som dostala na dieťa

 • Uzavretím manželstva vzniká bezpodielové vlastníctvo manželov. Pokiaľ ho nemáte rozdelené, všetok majetok nadobudnutý počas trvania manželstva ( s výnimkou zákonom stanoveného okruhu vecí do ktorých príjem nepatrí) patrí Vám obom spoločne a nerozdielne.Od februára 2005 je účinný nový zákon o rodine, z.č. 36/2005 Z.z., ktorý priniesol zmeny aj v oblasti výživného.Ako vyplýva z ust. § 71 uvedeného zákona manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.Z ust. § 62 uvedeného zákona vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.Zákon teda stanovuje minimum, presná výška výživného, ktorým súd zaviaže povinného závisí od individuálnej situácie a do veľkej miery aj od vhodne napísaného návrhu a dokladovania potrieb dieťaťa, Vás i ostatných v návrhu uvádzaných skutočností.Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd.

 • 8.3.2005 - Vyzivne - MK

 • Chcela by som vediet nieco ohladne vyzivneho. Moj manzel ma dcerku z prveho manzelstva. Jeho byvala manzelka pracuje iba prilezitostne. Manzel ma prijem okolo 30 tis. v cistom. Na dcerku plati 7000 tis. vyzivne. Manzel poplati pocas mesiaca uvery ktore sme museli pouzit na byvanie a jeho mesacny prijem je nulovy. Tym padom nezostavaju nijake prostriedky na nasho spolocneho 3 mesacneho syna. Ja poberam sice matersku ale z toho sa uhradia seky ohladne byvania a ja si potom musim poziciavat od rodicov. Da sa povedat ze nas niekedy zivia oni. Je mozne aby manzel poziadal o znizenie vyzivneho na dcerku a ako dovod uviedol splacanie uveru, narodenia nasho syna. Boji sa podat ziadost o znizenie vyzivneho pretoze byvala manzelka ma pravnika a manzel si mysli ze mu mozu zvysit vyzivne aj na 10000. To uz neviem ako by sme zili. Dodavam ze manzel si z ich spolocneho manzelstva nic neodniesol /3 izbovy byt nechal im/. Ziadost o rozvod podala jeho byvala manzelka

 • Áno, je možné žiadať o zníženie výživného. Nie je podstatné, čo si kto z manželstva odniesol. Váš manžel má vyživovaciu povinnosť aj voči Vášmu spoločnému dieťaťu a voči Vám. Pokiaľ návrh nepodá on, môžete o určenie výživného na dieťa, prípadne aj manželského výživného žiadať Vy. V tom prípade bude upravené výživné aj na jeho prvé dieťa. Nie je nutné mať obavy zo zvýšenia jeho vyživovacej povinnosti. Je však dôležité mať dobre napísaný návrh a všetky výdavky a potreby zdôvodniť a podľa okolností dokladovať.

 • 14.3.2005 - výška výživného - Daniela

 • Rozvádzame sa s manželom. Chcela by som vedieť koľko možem žiadať výživné na 12 ročnú dcéru, ktoré má mimochodom 170cm, veĺkosť topánok 41 atď - výdavky na jej ošatenie sú ako na dospelú osobu, nehovoriac o inom ako je poplatok za jazykovú školu, doučovanie a iné. Manželov čistý príjem za min.rok je v priemere 16 800 - 17 000 tis Sk, moj príjem je 12 000,- Sk. On nemá žiadne ďalšie vyživovacie povinosti.Budeme bývať oddelene.

 • Sklamem Vás, ale neexistuje tabuľka na výpočet výživného, ktoré môžete pre svoje dieťa žiadať. Preto je na Vás, koľko budete žiadať. Všetko závisí od toho, ako dobre dokážete zdôvodniť a presne vyčísliť potreby dieťaťa, ako aj od toho, aké sú majetkové pomery ( teda nielen príjem) Vášho manžela a Vaše. Kvalitne napísaný návrh, prípadne zastúpenie kompetentnou osobou sa na úspešnosti rozhodnutia o žiadosti podieľajú veľkou mierou. Nedokážem Vám dať presnú odpoveď na Vašu otázku.

 • 14.3.2005 - vypočet alimentov - jaro

 • Ako som už prednedávnom vám písal ,že maželka sa po mesiaci rozviedla a v týchto dňoch má termín pôrodu ,chcem sa spýtať ked som sňou není v kontakte jej povinnosťou je mi nahlasiť čo sa narodilo a dohodnúť sa osobne na výške výživného. No bojím sa ,že to napadne až po troch mesiacoch ako to je v zákone že je to tresný čin na zanedbanie výživného.Moja otázka znie: ako mám takomto prípade postupovať a čo mám podniknúť.A druhá otázka:Ako a v akej výške sa stanovuje výživné, viem že je to zárobok z uplynulého roka/neviem či z hrubého alebo z čistého zárobku/.

 • V prvom rade je potrebné sa ukľudniť a nestrašiť sa hneď trestnými činmi. :-) Nemôžete predsa plniť vyživovaciu povinnosť, ak ešte ani neviete, že máte dieťa. Vy, ako otec dieťaťa máte rovnaké rodičovské práva a povinnosti ako matka dieťaťa. Pokiaľ viete, že sa má dieťa narodiť, malo by Vás to zaujímať a bolo by vhodné o nadviazanie kontaktu s jeho matkou. Ak máte záujem, na úprave rozsahu práv a povinností k dieťaťu, je dobré jeho matku kontaktovať a pokúsiť sa o týchto veciach dohodnúť. Dohodu je možné nechať potvrdiť aj súdom. Pokiaľ odmietne dohodu, môžete výživné vo výške ako uznáte za vhodné posielať na jej adresu s označením, že ide o výživné na dieťa, prípadne sa môžete s návrhom na určenie výšky výživného obrátiť na súd. Matka Vášho dieťaťa nemá právo odmietnuť výživné pre dieťa. Nie je to určené na uspokojovanie jej potrieb. Starostlivosť o dieťa nie je len výživné. Predpokladám, že budete mať záujem sa o dieťa starať aj inou formou, stretávať sa s ním a tráviť spoločne čas, podieľať sa na jeho výchove. Preto je namieste dohodnúť sa v záujme dieťaťa čo najskôr.Už sa naozaj opakujem, neexistuje tabuľka na výpočet výživného. Do úvahy sa berie príjem oboch rodičov, ale i majetkové pomery, možnosti a schopnosti rodičov, miera starostlivosti o dieťa, potreby dieťaťa atď. Preto ľuďom s rovnakým príjmom nemusí byť stanovená rovnaká výška výživného. Nový zákon o rodine ( 36/2005 Z.z.) stanovuje minimálnu hranicu výšky výživného tým spôsobom, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa ( 624 Sk) alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 • 6.4.2005 - Výživné - Veronika

 • Prosím Vás o praktickú radu...v máji 2003 súd určil výživné na moje dieťa (vtedy 5 mesačné)sumu 1500.-Sk výživné. Manžel vtedy pracoval ako čašník s oficiálnym platom cca 5000.-Sk (čo je samozrejme smiešne a každému je to jasné). Teraz ide dieťa od septembra do škôlky, začalo chodiť na lyžovanie čo je pomerne náročný koníček na financie, zvýšilo sa aj nájomné a všetky ostatné poplatky. Bývalý manžel sa vrátil na svoje pôvodné zamestnanie v BA, kde pracoval aj keď sme boli manželia a zarábal 30000._, ale na papieri mal cca 5000.-Sk. Predpokladám, že aj teraz je to tak. Mne sa príjem zvýšil, nakoľko som nastúpila do práce, takže mám tých cca 15000.-Sk mesačne. Má význam púšťať sa do súdneho konania o zvýšenie výživného na povedzme 2000.-Sk??? Úprimne povedané, celý náš súdny systém a zákon o rodine je mimoriadne nespravodlivý voči žene a dieťaťu, pretože väčšina mužov má vyššie príjmy ako tie oficiálne a dieťa určite stojí viac ako 4000 na mesiac.

 • Určite to význam má. Máme nový zákon o rodine, a podľa neho sa posudzovanie reálnych príjmov, ale aj životnej úrovne a príjmov, ktoré by povinný mohol mať ak by vynaložil potrebnú starostlivosť značne mení. Síce je ťažko povedať, ako rýchlo a efektívne sa nový zákon premietne do praxe, rozhodne však návrh na zvýšenie podajte.

 • 6.5.2005 - Nova rodina - Laura

 • Manzel ma sudom urcene vyzivne 3000 sk na deti. Medzi tym vsak jeho prijem klesol podstatne a narodil sa mu so mnou syn. Dohoda bola s jeho prvou taka, ze ked nieco detom kupi, ten mesiac nezaplati vyzivne. Lebo tie nakupi su za zavratne sumy, napr. 9000 sk.Chcilu vyzera vsetko OK a potom pride papier z Uradu prace, ze sa zacina proti nemu konanie za nahradne vyzivne. Tak musel vsetko doplatit. Su to teda poriadne palky. Peniaze sme si museli poziciavak, ja na materskej on s minimalnou mzdou, nezvladali sme to. Tak som sa vratila do prace aj ja, hoci syn bude mat len teraz v maji 1 rok. Ja mam prijem dobry. Chcela som dat navrh na znizenie vyzivneho, bojim sa vsak, ze sa bude brat do uvahy aj moj, kedze som povinna zivit svojho muza. Zo zakona.Ked sa rozvadzali, ziadala vyzivne 3 roky dozadu. Dostala to, odvolaci sud to potvrdil.hoci viem, ze jej platil, aj kupoval veci pre deti, ktore potrebovali. Sud to vsak nezaujimalo, svedkov ani nevypocul. Teraz rozmylsam, ze dam navrh na obnovu knania, lebo sa objavili dalsi svedkovia.Dalsia vec, deti k nam nechce pustat, vzdy maju ine povinnosti. Na vikendy vraj cestuju k babke. Ale to asi len ked ich chce zobrat otec. Ked sa k nam nahodou cez tyzden dostanu, o chvilu im vola, kde su tak dlho. Mame podozrenie, ze detom nekupuje mama to co potrebuju.Napr. syn dostal pokutu v aautobuse,ked som navrhla, ze mu kupim listok, len nech pride, povedal, ze nema preukaz. Je uz 2. na strednej. To znamena, ze to mama pre neho nevybavila a elektricenku mu nekupuje. A to su len smietky, co sa dozvedame.Poradte, ci ma vyznam davat navrh na znizenie vyzivneho a na obnovu konania. Mali sme jednu pravnicku, ktora vraj dala navrh na znizenie vyzivneho, ale dokaz o tom nemame. Bolo to pred 2 rokmy, zeby este stale nevytycili konanie? Nechcem tomu verit.

 • V prvom rade bola chyba v tej dohode s manželkou. Ak má stanovené výživné, takáto dohoda nebola namieste. Ak chce niečo kupovať deťom nad rámec výživného, je to v poriadku. Ale výživné je povinné. Môže "byť rád", že nepodala trestné oznámenie.Pokiaľ ide o náhradné výživné, tomu predchádza návrh na súdny výkon rozhodnutia, o čom by ste iste vedeli, preto je to trochu zvláštny postup ( alebo ste to len nenapísala).V každom prípade ste urobili veľkú chybu v tom, že ste o zníženie výživného nepožiadali hneď, ako došlo k zmene finančných pomerov. Ak by ste aj nepovažovali zníženie príjmu za dostatočný dôvod, rozhodne je dôležitým faktorom to, že sa Vám medzičasom narodilo dieťa. Toto dieťa má tiež svoje práva a rozhodne by nemalo byť na tom horšie ako deti z prvého manželstva. Návrh na zníženie výživného môže podať len Váš manžel ( Vy nie), prípadne sa môžu na znížení výživného skúsiť dohodnúť a nechať potvrdiť už len dohodu.V prípade súdneho konania sa bude samozrejme brať do úvahy aj Váš príjem, a to jednak z dôvodu toho, že máte bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ( predpokladám, že ste ho nezrušili), do ktorého príjmy patria, ale aj preto, že sa posudzuje nielen príjem ale aj majetkové pomery oboch strán. Budú sa teda posudzovať aj majetkové pomery druhej strany, nielen príjem matky. Zároveň sa však posudzujú aj potreby a výdavky všetkých členov Vašej novej rodiny. Rozhodne odporúčam podať návrh na zníženie výživného. Zároveň navrhujem prehodnotiť aj výkon ostatných rodičovských práv a povinností. Pokiaľ existuje medzi nimi dohoda, treba ju nechať potvrdiť súdom. Pokiaľ dohoda neexistuje, bolo by dobré ju napísať. Upraviť takto návštevy a iné podstatné záležitosti. Ak matka detí nemá záujem o dohodu, nech sa Váš manžel aj s touto vecou obráti na súd. Súd presne vymedzí návštevy, ich rozsah a dĺžku trvania tak, ako to budete navrhovať. Pokiaľ máte nejaké pochybnosti o výkone rodičovských práv a povinností zo strany matky, obráťte sa na „sociálku“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa intenzity a závažnosti by prišli do úvahy aj orgány činné v trestnom konaní. Rovnako sa na sociálku obráťte aj s problematikou návštev.Nie je mi celkom jasné to s tou právničkou. Akože nemáte dôkaz? Pokiaľ Vás zastupuje, mali by ste mať zmluvu o právnom zastúpení. O svojich krokoch by Vás mala informovať. Obráťte sa na ňu a informujte sa o veci. Považujem za veľmi málo pravdepodobné, žeby sa dva roky nič nedialo. I keď je pravdou, že súdne konania sú mnohokrát neúnosne dlhé a vymožiteľnosť práva bohužiaľ diskutabilná a na nízkej úrovni, spravidla sa to netýka výživného na maloleté dieťa.Nový zákon o rodine zaviedol povinnosť súdu rozhodnúť v konaní, ktoré sa týka starostlivosti o maloletých bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od podania. Ak podáte návrh teraz, bude sa konanie spravovať novým zákonom o rodine.Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, právna úprava je obsiahnutá v §228 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. OSP.Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom naobnovu konania:a) ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bezsvojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžuprivodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci;b) ak možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnomkonaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšierozhodnutie vo veci;c) ak bolo rozhodnuté v jeho neprospech v dôsledku trestného činusudcu.Návrh na obnovu konania treba podať v lehote trochmesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedelo dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť, najneskôr do troch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku.Ak by ste sa pre obnovu konania rozhodli, počítajte s tým, že to bude trvať dlho a určite do toho nechoďte bez právneho zástupcu. Prajem pevné nervy a veľa šťastia. V prípade potreby sa opäť ozvite. I keď mnohé problémy sa skutočne nedajú riešiť internetovou poradňou.

 • 8.5.2005 - zvysenie vyzivneho - michaela

 • S partnerom planujeme svadbu,partner ma z predchadzajuceho manzelstva 2 deti,na ktore plati sudom stanovene vyzivne. Byvala manzelka ziada zvysenie vyzivneho.Bude sa pri tom brat do uvahy moj prijem a moje majetkove pomery /vlastnim svoj ale aj napr. rodicovsky byt/? Viem,ze to zavisi od toho, ci budeme mat BSM. Neviem ale, ako sa da zrusit /staci zmluva potvrdena notarom?/, kedy /je to mozne este pred svadbou alebo az po nej?/ a neviem, ci sa moze prihliadat pri zvysovani vyzivneho na moj majetok,ktory som ziskala davno pred svadbou...Predsa nemozme platit na deti viac len preto,ze na otcovu novu zenu / mna/ je napisany dom,alebo byt! Vyhneme sa zusenim BSM tymto problemom?Moze sud potom odo mna ziadat potvrdenie o vyske prijmu, resp.dokladovat co vlastnim? V partnerovych prijmoch nedoslo k ziadnym zmenam.

 • BSM, teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká až uzavretím manželstva. Majetok, ktorý ste získala pred uzavretím manželstva do BSM nepatrí. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. ( § 143 OZ)Zrušenie BSM nie je možné notárskou zápisnicou. Notárskou zápisnicou je možné len obmedziť jeho rozsah, prípadne vyhradiť jeho vznik až ku dňu zániku manželstva. BSM je možné zrušiť len zo závažných dôvodov rozhodnutím súdu, na návrh jedného z manželov. Prípadne ak jeden z manželov podniká, druhý môže podať návrh na zrušenie BSM.Preto, že je na Vás napísaný byt či dom, ktoré ani nepatria do BSM platiť viac nebude. Ak tento byt či dom ale napr. prenajímate, tieto peniaze už do BSM patria a teda zvyšujú majetkové pomery Vášho manžela.Majetkové pomery a príjmy partnera osoby povinnej platiť výživné sú spravidla brané do úvahy len vtedy, ak z príjmu povinného nie je možné platiť dôstojné výživné. Rozhodnutie o zvýšení výživného je však na úvahe sudcu a na jeho posúdení opodstatnenosti odôvodnených nárokov dieťaťa.Zrušením BSM sa zrejme vyhnete posudzovaniu svojho majetku. Je však potrebné si uvedomiť dôsledky zrušenia BSM vo svojom manželstve a počítať s rôznymi situáciami, ktoré život môže priniesť. Ako nastávajúca nevesta to iste nechcete počuť, ale vždy je tu možnosť, že dopadnete ako ex Vášho partnera. Ak bude všetko napísané na Vás, a on nebude mať nič, ťažko potom budete niečo vymáhať Vy pre svoje dieťa či pre Vás. A to je len jeden príklad.

 • 8.5.2005 - Minimalne vyzivne - Gabriela

 • Mam 17,5 rocneho syna a od rozvodu (1989), kedy mi bolo stanovene vyzivne vo vyske 500 Kcs - stale dostavam len 500 (ale uz Sk). Rada by som vediet: 1) kde mam ziadat o to, aby bol byvaly manzel zaviazany platit ASPON minimalne zakonom stanoveneho vyzivneho ? (viem ze sa pri tom vychadza z min. mzdy a podla toho to vychadza na nejakych 650 Sk). 2) ak by som sa rozhodla este teraz (pred synovou 18-tkou) sudne ziadat o spatne zvysenie vyzivneho (3 roky dozadu) a sudne pojednavanie NEBUDE do dovrsenia synovej 18, bude to pozastavene alebo pojednavanie bude a mozu mi priznat spatne vyzivne?

 • Kým ešte nie je Váš syn plnoletý, môžete žiadosť o zvýšenie výživného podať Vy. Návrh je potrebné podať na súde, v obvode ktorého má Váš syn bydlisko. Ak aj konanie nebude skončené do dosiahnutia synovej plnoletosti, stále sa bude posudzovať podľa jeho veku ktorý mal v čase podanie návrhu. Dosiahnutie plnoletosti neznamená, že zaniká vyživovacia povinnosť rodičov. Ak Váš syn nebude schopný sám sa živiť, otec je naďalej povinný platiť výživné. Keďže zákon stanovuje min. výživné vo výške 624 Sk, bolo by rýchlejšie sa s otcom dieťaťa dohodnúť. I tak mu bude min. toto výživné určené. Nie je nutné žiadať minimálne výživné, žiadať môžete aj o výživné vo vyššej sume, podľa odôvodnených potrieb dieťaťa.

 • 12.5.2005 - otec v zahraničí - Stela

 • Chcela by som vas požiadať o radu na aké orgány sa mám obrátiť pri riešení mojej situácie. Momentálne som v 6. mesiaci tehotenstva a s otcom mojho dietatka nie som zosobášená a spolu ani nežijeme. Viem že má voči dietatku a aj voči mne povinnosti ale neviem ako si mám nárok na ne uplatniť. Problém je totiž v tom že nie je občanom SR a momentálne sa na území SR ani nenachádza. Snažila som sa danú situáciu s ním riešiť dohodou ale aj napriek tomu že mi už dávnejšie prislubil finančnú pomoc, stále ostáva len pri sluboch. Ako ho prosim vas mozem prinutit aby sa k situacii postavil zodpovedne?

 • Bohužiaľ, keďže nie ste manželia, a otcovstvo určené nie je, nenapadá ma spôsob, ako by ste ho mohla prinútiť k nejakému zodpovednému postoju. V prvom rade je potrebné určiť otcovstvo. Mohla by ste súdnou cestou žiadať o úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím aj vopred, pred pôrodom, ak je otcovstvo muža pravdepodobné. Keďže žije v zahraničí, trvalo by to však dlho. Najschodnejšia je dohoda, požiadať ho, aby uznal otcovstvo na matričnom úrade. V opačnom prípade sa po narodení dieťaťa bude určovať otcovstvo súdnou cestou. Kým nebude otcovstvo určené, nebude možné žiadať výživné na dieťa.

 • 1.6.2005 - Dokedy presne platit vyzivne za dieta? - Peter

 • Budem koncit vysoku školu a chcel by som vedieť, dokedy musí musí môj otec platiť na mňa výživné. Ja viem, podľa zákona je to tuším do ukončenia štúdia. Ak sa nepletiem,tak štúdium na vysokej škole končí dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ja tú svoju mám 1. júna. A ako je to teda s tým výživným? Musí otec platiť aj za celý mesiac jún, keďže som v mesiaci jún bol oficiálne študentom (hoci to bolo len 1 deň). Alebo musí zaplatiť len za pomernú časť? čiže v mojom prípade by to bolo 1/30 z mesačnej platby....vyzivne bolo urcene sudom a pred par rokmi aj exekucnym prikazom nakolko otec dlhoval par splatok,tak mu to teraz strhavaju v praci z vyplaty a zasielaju na moju adresu. NIekde som sa docital,ze to on si musi po mojom studiu podat navrh na zrusenie vyzivneho. a co ak si ho nepoda? ja nie som s otcom vobec v kontakte takze nejaka ustna dohoda s nim asi nebude mozna(ci mi zaplati za cely jun ,alebo nie.....)nevie náhodou niekto ako to je?

 • V tejto poradni sa môžete odpovede dočkať len odo mňa, resp. nejaké vyjadrenie redakcie ak by bolo nutné.Nepíšete koľko máte rokov. Takže sa trochu rozpíšem odvolávajúc sa na ustanovenia viacerých zákonov.Ako vyplýva z ust. § 62 zákona č. 36/2005 Z.z o rodine, rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Táto povinnosť nie je viazaná na skončenie VŠ štúdia.Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.Životné minimum na nezaopatrené dieťa ( čo predpokladám ste aj Vy, ak teda nemáte viac ako 25 rokov) je 2080 Sk mesačne ( z.č. 601/2003 Z.z.)Nezaopatrené dieťa ( dľa z.č. 600/2003 Z.z.) je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, aka) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebob) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.(3) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,b) ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku leboc) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.(4) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu ( z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).Snáď Vám uvedené pomohlo nájsť a zaradiť sám seba. V praxi, ak Váš otec prestane platiť výživné a Vy nebudete schopný sám sa živiť, môžete si ho vymáhať súdnou cestou. Tá alikvótna časť o ktorej hovoríte, to je v praxi ťažko realizovateľné. Mali by ste dostať výživné za celý mesiac, ale pochybujem, že ste ochotný vymáhať tak malú sumu súdnou cestou. Do 25 rokov ste posudzovaný ako osoba vyživovaná rodičmi pokiaľ máte s niektorým spoločné bydlisko ( trvalý pobyt). Dovtedy nemôžete napr. oprávnene žiadať ani dávky pomoci v hmotnej núdzi. Avšak nemôžete očakávať, že by nejaký súd akceptoval to, že by ste sa nepokúšali urobiť nič preto, aby ste sa dokázali uživiť ( netvrdím, že je to Váš prípad, píšem to všeobecne) a nechali by ste sa vyživovať rodičmi.

 • 5.6.2005 - vyzivne II - ika

 • Precitala som si vas prispevok ohladom vyzivneho,na ktore sa pytal Peter.Ak som to pochopila spravne,rodic musi platit vyzivne maximalne do 25 rokov dietata,ktore bud studuje alebo uz dostudovalo,ale nie je schopne samo sa zivit.A toto ma zaujalo.Co to konkretne znamena "nie je schopne samo sa zivit?"Ak manzelovo dieta ukonci strednu skolu povedzme v 18 rokoch a nenajde zamestnanie,alebo sa zamerne nezamestna,to mu bude manzel musiet vyplacat vyzivne do jeho 25 rokov?

 • Pre lepšie pochopenie bude zrejme vhodné použiť priamo citáciu zákona o rodine, konkrétne § 62(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.Ako vyplýva z uvedeného, zákon o rodine spomína hranicu 25 rokov len v súvislosti s minimálnou výškou výživného ( ods. 3 odkaz na osobitný zákon). Ja som spomenula 25 rokov ako hranicu, dokedy dieťa nemá nárok na dávku v hmotnej núdzi, pokiaľ má trvalé bydlisko s rodičom, resp. osobou, ktorá má voči nemu vyživovaciu povinnosť. Preto je možné, že povinnosť platiť výživné môže trvať v niektorých prípadoch aj dlhšie. Termín „schopné samé sa živiť“ sa môže vykladať rôznymi spôsobmi, je to veľmi individuálne a závisí to na viacerých okolnostiach. Som toho názoru, že úmyselné vyhýbanie sa práci, resp. snahe živiť sa sám u plnoletého dieťaťa za účelom poberania výživného od rodiča by súd nepovažoval za neschopnosť živiť sa. Je to však len môj názor, sudca môže vec posúdiť aj inak. V prípade, že sa rodič domnieva, že platiť výživné už nie je namieste, je potrebné požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti.

 • 7.6.2005 - NAHRADNE VYZIVNE - Gabriela

 • Podala som si zaciatkom roka ziadost o nahr. vyzivne, vyzvali ma, aby som podala na sud navrh na vykon rozhodnutia, co som aj urobila. Cakala som na lehotu tri mesiace kolko musi byt vymahane z mojej strany a tie uplynuli. Teraz som cez telefon dostala informaciu ,ze navrh nestaci podat, ale musi sa o veci aj rozhodnut, co pri rychlosti nasho sudneho aparatu trva nekonecne dlho. Chcela by som vediet aky je postup podla zakona zo strany soc. uradu, pretoze od podania som ziadne pisomne vyrozumenie nedostala, vsetko si musim nahanat telefonicky. Dokonca som dostala odpoved ze nikto ani poriadne nevie ako treba vo veci postupovat, lebo je to novy zakon. Ja vyzivne doslova nahanam uz 8 rokov. Mam dokonca rozsudok o podmienecnom odsudeni neplatica, a teraz odomna chceli aby som podala navrh na vykon rozhodnutia ako dokaz ze ho vymaham? A je logicke , ze bude navrh zastaveny ako nevymozitelny, pretoze neplatic neprebera postu a de facto neexistuje, pretoze ho nevie najst ani policia. Myslim ze tento zakon je zas len na oko , ale nic neriesi , pretoze podla spravania sa soc. uradu- v Secovciach to nahr. vyzivne budem vymahat mozno az do dospelosti mojej dcery. Alebo len mna mylne informuju?

 • Čo znamená „naháňam už 8 rokov“? Pokiaľ by ste výživné vymáhala oficiálne, je to možné len návrhom na súdny výkon rozhodnutia. Podmienky pre uplatňovanie náhradného výživného stanovuje zákon č. 452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom v § 3 nasledovne:§ 3Nárok na náhradné výživné(1) Podmienky nároku na náhradné výživné sú:a) neplatenie výživného v plnej výške povinnou osobou v lehote a spôsobom tak, ako je upravená splatnosť jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej za tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno zabezpečiť výkonom rozhodnutia, 2) počas najmenej troch mesiacov,b) riadne plnenie povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou,c) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.(2) Podmienky zabezpečenia platenia výživného výkonom rozhodnutia sa považujú na účely odseku 1 za splnené aj vtedy, ak žiadateľ podal návrh na výkon rozhodnutia a tento nie je možné nariadiť alebo nariadený výkon rozhodnutia nie je možné realizovať.(3) Podmienka podľa odseku 1 písm. b) sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba skončila povinnú školskú dochádzku alebo ak oprávnená osoba ešte nedosiahla vek povinnej školskej dochádzky.(4) Náhradné výživné sa poskytne, len ak príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, 4) nie je vyšší ako 2, 2-násobku sumy životného minima žiadateľa a súm životného minima fyzického osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu.4) Do úhrnu príjmov žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, 4) sa nezahŕňa príjem povinnej osoby.K žiadosti sa prikladá ako príloha aj potvrdenie súdu o tom, že žiadateľ sa návrhom na výkon rozhodnutia domáhal najmenej tri mesiace platenia výživného. Preto som toho názoru, že nie je nutné, aby bolo súdne konanie skončené.Pokiaľ ide o postup príslušného úradu a vyjadrenia, že nevedia čo robiť, je to bohužiaľ naša realita. Čím menší úrad, tým je to „horšie“. Všetko je to o ľuďoch a kompetentnosť úradníkov je často diskutabilná. Vás ako občana s právnym nárokom však toto nemá prečo zaujímať. Odporúčam sa preto na postup písomne sťažovať nadriadeným orgánom. Inak ťažko možno očakávať zmeny k lepšiemu. Zamestnanci Úradov práce sociálnych vecí a rodiny boli celkom iste poučení o postupe praktickej aplikácie tohto zákona, majú svoje metodické usmernenia, ktorými sa riadia. V reálnom živote je na Vás, nakoľko ste ochotná sa nenechať odbiť. Pokiaľ ste podala písomnú žiadosť, musíte dostať aj písomné vyjadrenie. Nenechajte sa odradiť, navštívte úrad osobne a zájdite priamo za vedúcim úradu.

 • 14.6.2005 - podanie o výživné - Maja

 • Môžem si podať na súd podanie o pridelenie dieťaťa do mojej opatery a o vyplácanie výživného,keď práve prebieha súdne konanie,kde otec dieťaťa podal návrh na zapretie otcovstva.Aj keď som si ja 100percentne istá,že dieťa je jeho,nebude zbytočné posielať na súd podania?Nebudú to riešiť až keď budú vykonasné genetické testy a bude to na papieri,že je otcom?Mňa trápi to,že tento proces sa už ťahá veľmi dlho,dokonca sa to ešte predĺžilo,pretože on nezaplatil poplatok na vykonanie testov DNA a mne tým utekajú mesiace,kedy mi on spätne nemusí zaplatit výživne,pretože sme ho nemali určené súdom,ale len ústnou dohodou,hneď po tom ako sme boli na matrike určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením.Zdá sa mi že je to len špekulácia z jeho strany a ja s tým vlastne asi nemôžem nič robiť.

 • Pokiaľ bolo otcovstvo k dieťaťu určené súhlasným vyhlásením rodičov, znamená to, že otcovstvo je určené. Kým nebude právoplatne rozhodnuté o tom, že dotyčný muž otcom nie je, stále má všetky rodičovské práva a i povinnosti. Pokiaľ ich neplní, je potrebné a možné vymáhať ich súdnou cestou. Ak si neplní vyživovaciu povinnosť dlhšie ako tri mesiace, je tiež možné podať trestné oznámenie. Vo veciach starostlivosti o maloletých je lehota na rozhodnutie súdu 6 mesiacov od začiatku konania (podania návrhu), v odôvodnených prípadoch môže byť predĺžená. Návrh na súd kľudne podajte.

  podtéma: Rozvod, rozchod

 • 15.3.2004 - rozvod - mya

 • Chcem sa opytat, ci je v SR mozny tzv. dohodnuty rozvod.. Manzelstvo trva asi 1.5 roka, 3.5 rocny syn, spolocne trvale bydlisko nemame, aj ked zijeme v jednej domacnosti. Ak ano, ako postupovat v takomto pripade?

 • Rozvod je podľa platného právneho stavu možný len v spoločensky odôvodnených prípadoch, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Súd môže manželstvo rozviesť len na návrh niektorého z manželov. Pri rozhodovaní súd prihliada najmä na záujmy maloletých detí.V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, upraví súd ich práva a povinnosti k dieťaťu pre čas po rozvode, najmä určí, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Rozhodnutie o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu možno nahradiť ich dohodou, ktorá pre svoju platnosť potrebuje schválenie súdu.Ak sa teda chcete dať rozviesť, a ste schopní sa na úprave všetkých súvisiacich záležitostí s manželom normálne dohodnúť, je to výhoda. Vyhnete sa zbytočnému preťahovaniu konania. Žiadosť však musí byť podaná v súlade s vyššie uvedeným a je potrebné si uvedomiť, že súd nemá povinnosť manželstvo rozviesť.

 • 16.3.2004 - rozvod a hypoteka - Dada

 • Kamaratka sa pred nejakym casom rozviedla. Pocas manzelstva si s manzelom kupili dom, na ktory splacaju hypoteku. Co mozu pri rozdeleni majetku urobit byvali manzelia s domom, na ktory je hypoteka? Ake maju moznosti? Co sa bude diat s dalsim splacanim hypoteky? Kamaratka by v dome rada ostala, ale na splacanie hypoteky nema. Jej byvaly manzel tam dalej byvat nechce

 • Vaša otázka prekračuje rámec tejto poradne a navyše na takúto otázku je naozaj veľmi ťažko odpovedať na takomto mieste a na základe Vami poskytnutých informácií. Kamarátka chce ostať v dome, ale nemá z čoho platiť... čo na to povedať?Je to záležitosť majetkového vysporiadania, ktoré nie je súčasťou rozvodového konania, ide o konanie samostatné. Záleží teda na nich samých ako si majetok vysporiadajú. Na návrh jednej zo strán môže rozhodnúť vo veci súd. Pre takúto situáciu môže byť postup veriteľa upravený aj v zmluve, na základe ktorej čerpajú úver. V tomto prípade odporúčam poradiť sa s právnikom osobne, nie formou internetovej poradne.

 • 18.3.2004 - detičky - eva

 • Podla čoho sa po rozvode prisudzujú deti? Manžel mi tvrdí že bude o to bojovat všetkými prostriedkami.Ja som VŠ vzdel.,zamestnaná matka dvoch detí.5 rokov nebývame spolu s manželom a vzorne sa o deti starám

 • Takéto súdne spory sú veľmi nepríjemné pre všetkých zúčastnených včetne detí ( ak už dokážu chápať čo sa deje). AK ide o manželstvo s deťmi, rozhoduje sa o právach a povinnostiach rodičov k deťom na čas po rozvode priamo v jednom konaní. Súd upraví práva a povinnosti rodičov v jednom rozsudku. Najmä súd určí, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Je veľkou výhodou keď sa vedia rodičia dohodnúť. Súd pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov alebo pri schvaľovaní ich dohody vždy prihliadne na to, aby sa zabezpečili najpriaznivejšie podmienky pre zdravý vývoj dieťaťa na uvedomelého občana. Ak sa rodičia nedohodnú, potom súd vykonáva vyšetrovanie, v rámci ktorého môžu byť vykonané aj psychologické testy a posudky detí, návštevy sociálnych pracovníkov v rodine, prípadne výsluch dieťaťa v závislosti na veku, výsluch svedkov a pod. Sú to opatrenia, ktoré sú pre deti zbytočne mätúce, stresujúce, nehovoriac už o objektivite takýchto posudkov získaných v situáciách pre deti absolútne neštandardných.. A preto je naozaj lepšie sa im vyhnúť. Skúste sa s manželom porozprávať aj o tom, ako takéto situácie budú vplývať na Vaše deti a skúste nájsť spoločné východisko. V konečnom dôsledku súd spravidla i tak zverí dieťa do výchovy matke, museli by existovať naozaj závažné dôvody na iné rozhodnutie.Rozhodnutie o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu možno nahradiť ich dohodou, ktorá pre svoju platnosť potrebuje schválenie súdu. To sa používa najmä keď rodičia nie sú manželia alebo keď žijú manželia odlúčene.

 • 3.8.2004 - stiahnutie návrhu na rozvod - Ingrid Špiriaková

 • Prosím o radu ako sa sťahuje návrh na rozvod, podala som návrh v afekte a potrebujem ho rýchlo stiahnuť aby sa nemarušil náš vzťah s manželom.Máme dobré manželstvo a nechcem aby kvoli môjmu afektu som znicila život manželovi a deťom

 • Nie je to žiadna tragédia, len sa treba ukľudniť a jednať s „chladnou hlavou.“ Návrh sa sťahuje veľmi jednoducho, napíšete späťvzatie návrhu a podáte ho na príslušnom súde, prípadne tak môžete urobiť(ako všetky podania) aj ústne do zápisnice priamo na súde, či telegraficky, alebo faxom, prípadne aj elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Ak vezmete návrh späť celkom, súd konanie zastaví. Pri konaní o rozvod manželstva nie je prípadný nesúhlas odporcu relevantný. Želám Vám veľa šťastia a v budúcnosti čo najmenej zbrklých úkonov.

 • 7.10.2004 - Trva rozvod tak dlho? Ako ho urýchliť? - Maja

 • Moj priatel podal ziadost o rozvod pred 2 rokmi, ale sud ich nerozviedol, lebo sa nedostavil na 1. pojednavanie, nechcel sa stretnut na sude s dospelou dcerou, ktoru si jej matka povolala ako svedkynu. Pocas toho obdobia som s nim otehotnela. Mame spolocneho 8 mesacneho syna a chceme zacat spolu zit, ale iba pod podmienkou, ze sa rozvedie. Priatel poslal druhy krat ziadost o rozvod, s tym, ze prilozil aj rodny list nasho syna, kde je ako otec uvedeny. Ziadost podal v juli tohto roka a doteraz nedostal ziadny pojednavaci termin, aspon mi to tvrdi, hoci to riesi cez svoju pravnicku. Citala som, ze teraz uz rozvod prebieha velmi rychlo. Podotykam, ze ziadost je na Okresnom sude v Ziline. Mam mu verit? Skutocne nie je mozne urobit nic pre urychlenie rozvodu, iba cakat?

 • Veľmi zaujímavá otázka. Ako rýchlo prebehne konanie o rozvode závisí od mnohých faktorov. Jedným z nich je aj vyťaženosť súdov. V prvom rade je potrebné vedieť, že nieje možné, aby v jednej veci prebiehali dve konania. Súd, ako píšete Vášho priateľa prvýkrát nerozviedol, ale ako vec skončila? Má právoplatný rozsudok? Len ak má právoplatný rozsudok vo veci, potom mohol podať nový návrh a teda by prebiehalo aj nové konanie. Pre urýchlenie akéhokoľvek konania je možné urobiť len to, že bude poskytovať potrebnú súčinnosť. Teda predloží všetky podklady, dostaví sa na pojednávanie a bude trochu sledovať aj kroky právneho zástupcu. Aj ten môže byť vyťažený :-)

 • 8.10.2004 - Dôvody na rozvod - Maja

 • Priatel dostal rozhodnutie sudu este niekedy v januari 2004. Jeho manzelka robila vsetko pre to, aby ich nerozviedli, a nadalej nesuhlasi s rozvodom. Lenze teraz je tu nas maly syn. Ma jeho manzelka este sancu, kedze z ich manzelskeho vztahu pochadza iba 20 rocna dcera, ktora studuje na VS?V rozhodnuti sud prihliadal na to, ze sa priatel nezucastnil pojednavania, jeho manzelka aj s dcerou ano. Obidve ho opisali ako skveleho manzela a otca, ktory nevie, co chce atd. V podstate vtedy mali pravdu. Sud rozhodol, ze manzelstvo este moze splnat svoju funkciu. Priatel uz s manzelkou nezije v spolocnej domacnosti takmer 3 roky.Ostava mi iba cakat? On vie, ze s nim zacneme zit, iba ak bude rozvedeny

 • Áno, ostáva Vám iba čakať. Podmienky pre rozvod manželstva sa nezmenili, súd aj naďalej rozvedie manželstvo len ak sú vzťahy tak vážne rozvrátené, že neplní svoj spoločenský účel. Oddelené spolužitie nieje dostatočným dôkazom trvalého rozvratu. Konštatovanie o tom, že "z ich manzelskeho vztahu pochadza iba 20 rocna dcera, ktora studuje na VS" považujem za trošku nemiestne. Aj Vaše dieťa raz bude mať 20 rokov a iste pre Vás nebude "iba". Vplyv na rozhodnutie súdu pokiaľ ide o rozvod manželstva to mať nebude. Význam to bude mať pri určovaní výživného. Pouvažujte prečo mu trvalo tak dlho, kým podal žiadosť o rozvod a prečo sa nenechal rozviesť už prvýkrát. Je celkom možné, že Vášmu partnerovi takáto situácia vyhovuje. V takom prípade by so Vám poradila postarať sa o to, aby ste mala istotu, že bude plniť vyživovaciu povinnosť voči Vášmu spoločnému dieťaťu.

 • 11.10.2004 - zmena priezviska dieťaťa po rozvode, návrh na zvýšenie výživného - sisa

 • Môže súd zmeniť priezvisko dieťaťa po rozvode rodičov na priezvisko po matke keď otec dieťaťa na to nedá súhlas. Čo mám uviesť v žiadosti na súd o zmenu priezviska, aby to súd schválil. Raz som to už skúšala, no môj návhr zamietli. Uviedli, že zmenu môžu povoliť len vtedy keď sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Tie by som chcela vedieť. Nestačí, že bývalý manžel neplatil výživné ani žiadne príspevky na domácnosť. Na to aby platil výživné, musela som sa rozviesť a žiadať oň. Nepravidelne sa zaujímal o dcéru. V žiadosti som ďalej uviedla, že pokiaľ sa vydám už si priezvisko nezmením, no ani to nestačilo na zmenu. Záleži teda povolenie zmeny priezviska od nálady sudcu? Ďalej by som sa Vás chcela spýtať, ako sa píše žiadosť o zvýšenie výživného, prípadne kde ju môžem nájsť. (napr. na internete...)

 • Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú nato dôvody hodné osobitného zreteľa. Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by táto zmena bola v rozpore so záujmami maloletého.Čo sú dôvody hodné osobitného zreteľa závisí skutočne od konkrétnej situácie. Dôvody, ktoré uvádzate, teda nezáujem otca dieťaťa, nie sú dostatočne závažné. Určite nezáleží povolenie zmeny od nálady sudcu, ale od záujmu maloletého. Vy vnímate situáciu emocionálne, čo do istej miery skresľuje Vašu objektivitu. Dôvody hodné osobitného zreteľa s ktorými som sa stretla sú ohrozenie života a zdravia, ohrozenie dobrej povesti, mravný úpadok. Ale je ich iste oveľa viac, v závislosti od konkrétneho prípadu.V žiadosti o zvýšenie výživného je potrebné uviesť tieto údaje:označenie príslušného súdu, označenie veci ( návrh matky na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa, s jeho pomenovaním a dát. nar.), označenie matky, otca a detí. Ďalej je potrebné uviesť kedy ste boli rozvedení, kedy nadobudol rozsudok právoplatnosť, komu boli zverené deti a aké bolo stanovené výživné. Podrobne aj s uvedením dôkazov opíšte svoju situáciu ( príjmy, výdavky, výdavky detí, situáciu otca detí, jeho majetkové pomery a príjmy). Na záver napíšte ako navrhujete aby súd rozhodol. Kde nájdete podanie na internete neviem. Ak Vám nepomohlo vyššie uvedené, skúste si napr. v knižnici požičať vzory právnych podaní.

 • 13.12.2004 - Nárok po rozvode - Jeni

 • Som vydatá 3 roky. Mám 1,5 ročnú dcéru. Moj manžel mi taji, koľko zarába, neprispieva mi na domácnosť, preto som od neho odišla. Teraz žijeme 4 mesiace oddelene a na malú mi prispieva 500,- týždenne. Ja som si ešte pred manželstvom zakúpila byt. Celé 3 toky ho platila moja mama, vlastne dodnes ho platí. Chcem sa spýtať, ak si ho budem zariaďovať, má ne neho nárok aj moj manžel pokiaľ nie sme rozvedení?

 • Pokiaľ nemáte rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov-BSM- ( to by ste mi iste napísala), je príjem Vášho manžela jeho súčasťou. Máte naň rovnaký nárok ako on. Ak Váš manžel neprispieval na domácnosť, je možné žiadať, aby mu súd určil túto povinnosť. Rovnako ako na dieťa má manžel aj vyživovaciu povinnosť na Vás, ak to potrebujete. Obaja manželia majú nárok na rovnakú životnú úroveň. Aj počas manželstva i po rozvode ako manželské výživné. Je preto potrebné žiadať o určenie výživného na Vás i na dieťa súd, a to aj keď nie ste rozvedení.Ak ste byt nadobudla pred uzavretím manželstva, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda manžel naň nárok nemá. Plody, ktoré by tento majetok priniesol, (napr. ak ste ho prenajali príjem z nájmu a pod. ) sú však súčasťou BSM

 • 20.1.2005 - partnerské nezhody a bábetko - antonia

 • Mala by som na Vás pár otázok ohladne rodinných vzťahov.S manželom si v podlednom čase nerozumieme. Čakáme za 4 týždne bábetko a z jeho strany nevidím žiaden záujem o seba ani o to maličké. Nič mu nekúpil, nedal nejaké peniaze navyše, všetko som si pripravila sama s mojimi rodičmi. Keď som mu to povedala, tak to otočil vždy proti mne, že on je ten najhorší. Celé noci chodil von s kamarátmi alebo niečo vybavovať, on tvrdil, že sa nechodil baviť ale zarábať peniaze. A že keď ma mi nepáči, tak bude sedieť doma a môžem ísť zarábať ja. Pritom chodím do práce a zarábam, nie som odkázaná naňho. Už som to nemohla vydržať a zbalila som mu tašky a poslala ho preč, nakkoľko býval on u mňa.Tak som už 2 týždeň sama. Dávala som mu druhú šancu, že chcem aby sme začali odznova, aby sa vrátil, keď nie kvôli mne, tak aspoň kvôli tomu maličkému. Ale on je taký strašne urazený, že nechce o ničom ani počuť. Tvrdí, že o dieťa sa finančne postará, že chce aby som mu ho dávala, a chce za ním chodiť, ale mne to v živote neodpustí.Chcela by som sa opýtať, aké má na to dieťa nároky, pokiaľ by sme zostali manželmi ale nežili by sme spolu? Môže mi dieťa brať kedy sa mu zachce? Musím mu umožniť každý deň navštíviť bábetko? A ako by to malo byť s peniazmi? Lebo on hovorí, že mi chce pomáhať aj finančne na materskej, ale ja od neho nič nechcem. Na dieťa prispievať musí? A koľko je to asi približne?Musím mu dať vedieť, že som porodila? Musím ho v pôrodnici prijať, keď ma príde pozrieť?

 • Chápem, že ste v nepríjemnej situácii a iste to nemáte ľahké. Podobné partnerské problémy za Vás však žiadny právnik nevyrieši. Ak máte potrebu odbornej pomoci v tejto oblasti, obráťte sa na psychológa, na manželskú poradňu a pod.Čo sa týka rodičovských práv, Váš manžel je považovaný za otca dieťaťa, pokiaľ by sa v súdnom konaní nedokázal opak. Ako otec dieťaťa má všetky rodičovské práva tak ako aj Vy. Pokiaľ spolu nežijete, a nebudete spolu žiť ani po narodení dieťaťa, kôli zbytočným nedorozumeniam je vhodné upraviť rozsah vyživovacej povinnosti ako aj styk s dieťaťom písomnou dohodou, potvrdenou súdom. Najmä ak spolu žiť nebudete, dohodu o výživnom je mimoriadne vodné nechať súdom potvrdiť. Je potom priamo vymožiteľná. Ak sa nedokážete dohodnúť, obráťte sa priamo na súd. Inak má takté isté prva ako Vy. Pokiaľ odmietate finančnú pomoc Vy, je to Vaša vec. Nemáte však právo odmietať výživné na dieťa, je to na výživu dieťaťa, nie Vás. Suma výživného závisí od mnohých okolností, na výpočet neexistuje tabuľka. Závisí to od príjmu Vás i Vášho manžela, od životnej úrovne, možností a schopností manžela a potrieb dieťaťa.Ako sa rozhodnete o oznámení o pôrode a o prijatí v nemocnici je na Vás. Každopádne na dieťa majú obaja rodičia rovnaké právo, pokiaľ nie je toto právo súdom obmedzené, alebo odobrané.

 • 6.2.2005 - Ziadost o rozvod - Soli

 • Prosim vas ako sa rozvadza? treba vyplnit nejaky formular? Kde ho mam zaniest, mam si pytat aj potvrdenie o prevzati ziadosti o rozvod? Mozno smiesna otazka, ale ako podat ziadost o rozvod dodnes neviem, vraj je to jednoduche. Mozno by sa zislo v ramci prav.poradne aj nejaka dokumentova priloha kde by sa dali tieto veci vyhladat....aj co sa tyka vyzivneho.

 • Návrh na rozvod je potrebné napísať tak, aby obsahoval formálne náležitosti vyžadované zákonom ( konkrétne občianskym súdnym poriadkom, z.č. 99/1963 Zb.). Podanie možno podľa zákona urobiť aj ústne do zápisnice priamo na súde. Žiadosť sa podáva na miestne a vecne príslušnom súde, vecne príslušný je okresný súd, miestna príslušnosť sa v prípade rozvodu manželstva určuje podľa posledného spoločného bydliska manželov, pokiaľ v tomto obvode býva aspoň jeden z manželov, ak takýto súd nie je, potom je miestne príslušný všeobecný súd odporcu ( v obvode ktorého má odporca bydlisko, resp. sa zdržuje).Súd Vám podanie návrhu potvrdí.Táto poradňa neposkytuje službu písania právnych podaní. Návrh všeobecne musí obsahovať označenie súdu ktorému návrh smeruje, označenie veci, účastníkov konania, podrobný a vecný opis situácie s označením navrhovaných dôkazov, ako žiada účastník súd aby rozhodol, musí byť podpísan a datovaný. Pokiaľ máte maloleté deti, je potrebné v návrhu požiadať aj o úpravu pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Kvalita návrhu môže do veľkej miery ovplyvniť rýchlosť,plynulosť a výsledok súdneho konania, preto je mimoriadne vhodné nechať si ju napísať odborníkom.

 • 14.3.2005 - rozvod - Katarina

 • Od septembra 2004 mam podany navrh na rozvod a este stale sa nic nedeje. Chcem sa opytat, ze ci mozem podat ziadost o zmenu sudcu.

 • Plne chápem Vaše znepokojenie, avšak je to vec vcelku bežná. Závisí to do veľkej miery aj od toho, na ktorom súde ste podala návrh ( predpokladám, že formálne náležitosti sú v poriadku). Vyťaženosť súdov je rozdielna, a preto aj nie všade trvá rozvodový proces rovnako dlho. Zo zákona ( 99/1963 Zb. OSP, § 115) by mal súd nariadiť pojednávanie vo veci samej najneskôr do 9-tich mesiacov od podania návrhu ( okrem osobitných, zákonom stanovených prípadov). Predvolanie by Vám malo byť doručené najmenej 5 dní vopred.

 • 7.4.2005 - rozvod - Katka

 • Chystam sa podat ziadost o rozvod a pocula som,ze vraj ako zena na materskej som oslobodena od poplatku pri podavani ziadosti. Som na predlzenej materskej do 5 roka mojho dietata som evidovana iba v zdravotnej poistovni.de si mam ziadat to potvrdenie o evidencii materskej?

 • V prvom rade neviem čo myslíte tou predĺženou materskou. Nič také totiž neexistuje a tak Vám to ani nikto nepotvrdí. Materská dovolenka trvá pri jednom dieťati najdlhšie do 22 týždňa po pôrode a následná rodičovská dovolenka trvá do troch rokov dieťaťa, do 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Oba inštitúty sa vzťahujú len na zamestnané osoby.Predpokladám, že ste doma a staráte sa o dieťa z vlastnej vôle, pracovný pomer nemáte, prípadne máte „zázračného zamestnávateľa,“ ktorý Vám umožnil čerpať neplatené voľno.Aj ak by ste na MD či RD bola, od súdnych poplatkov by ste z tohto titulu oslobodená nebola.V návrhu rozsudku v žiadosti o rozvod manželstva môžete požiadať, aby súdne trovy hradil odporca.

 • 14.4.2005 - Rozvod - komu byt? - Gabika

 • S manželom sa budeme rozvádzať. Pred tým, ako sme sa zosobášili, žili sme spolu 3 roky v družstevnom byte, pričom manžel bol členom družstva. Po uzavretí manželstva sme sa stali členmi obaja. Minulý rok sme byt odkúpili do osobného vlastníctva - stal sa súčasťou BSM. Komu by mal byt pripadnúť po rozvode v prípade, že ja sa budem starať o naše dieťa?

 • Majetkové vysporiadanie nieje súčasťou konania o rozvode manželstva. Zánikom manželstva ( napr. aj rozvodom) zaniká BSM. Máte zákonnú lehotu 3 roky na to, aby ste si majetok vysporiadali sami, alebo aby ste o vysporiadanie požiadali súd. V prípade, že sa o delení majetku dohodnete sami, je len na Vás ako sa podelíte. Ste však povinný vydať si na požiadanie písomné potvrdenia o tom, ako ste sa vysporiadali. Dohoda týkajúca sa nehnuteľností musí mať písomnú formu, a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.Ak nedôjde k vysporiadaniu BSM do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.Odpoveď na otázku komu by mal pripadnúť byt závisí na mnohých skutočnostiach. V prípade, ak bude dieťa zverené do Vašej starostlivosti, je to iste závažný argument vo Váš prospech. Napriek tomu to neznamená, že byt bude automaticky priznaný Vám. Výnimkou nie je situáciu, kedy rozvedený manželia naďalej byt užívajú spoločne, v podielovom spoluvlastníctve. Najmä v prípade, že Váš manžel nebude ochotný Vám byt nechať a nebudete si môcť dovoliť mu zaplatiť vyrovnanie či náhradné ubytovanie. Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.

  podtéma: Otcovstvo, priezvisko

 • 19.3.2004 - test otcovstva - Miriam

 • Mozete mi prosim vas napisat nieco o teste otcovstva? Kde sa vykonava, ako, co vsetko je potrebne k nemu atd.

 • Z Vašej otázky nie je jasné, či si chcete dať urobiť test otcovstva súkromne, alebo požiadať o určenie otcovstva súd.Vo všeobecnosti :Otcovstvo je možné určiť až po pôrode, vychádza sa buď z krvných skupín, tzv.HLA systém, alebo analýzou DNA. Vaša otázka je skôr medicínska ako právnická.Pokiaľ chcete testy súkromne, test na určenie otcovstva sa dá robiť na Ústave biológie, Sasinkova ul. v Bratislave. Je vhodné sa telefonicky informovať, prípadne objednať.Pokiaľ chcete požiadať o určenie otcovstva súd, je potrebné podať žalobu o určenie otcovstva na príslušný súd a tento rozhodne o ďalšom postupe. Praktické zisťovanie je rovnaké.

 • 25.3.2004 - otec - neotec - Milka

 • Mám veľký problém s oteckom môjho ešte nenarodeného dieťatka. Robí mi samé problémy. Je to skrátka hulvát, ktorý sa nevie správať. Odkedy konzumuje alkohol vo vyššej miere, ako je zdravé, nedá sa s ním nijako rozumne rozprávať. Žiadna dohoda nie je možná. Nevládzem a vlastne už ani nechcem s ním ďalej komunikovať. Tiež si myslím, že po tom ako sa predviedol bude celkom rozumné ho môjmu dieťatku vôbec nepredstaviť. Vlastne by som nechcela, aby bol zapísaný v rodnom liste maličkého. Problém je však v tom, že teda ako slobodná matka zostávam sama a bojím sa, že to finančne nezvládnem. Viem že mám nárok na "materskú" a neskôr na rodičovský príspevok + prídavky. Chcem sa však opýtať, či budem dostávať aj alimenty, keďže nechcem otca zapísať do rodného listu. Alebo či mám nárok aj na iné sociálne dávky. Bývam spolu s rodičmi, babičkou a sestrou v rodinnom trojizbovom dome. Možem tam byť len dovtedy, kým im budem prispievať na inkaso a stravu, čo asi bude veľký problém, lebo moja materská a prídavky to ledva pokryjú. Navyše musím splácať úver a faktúry za mobilný telefón. Poraďte mi prosím, lebo úradníci na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v našom meste to buď nevedia alebo mi to skrátka chcú zatajiť. S úsmevom na perách ma odbijú, že pokiaľ ešte nie som na materskej dovolenke, nie sú povinný zistiť a podať mi takéto informácie. Bruško mi už ale trčí spod košele a ďeň D sa blíži.

 • Ak nebude otec dieťaťa uvedený v rodom liste, tak nie je, a preto od neho ani nie je možné žiadať výživné. Je potrebné si uvedomiť aj to, že aj otec dieťaťa má svoje rodičovské práva, ak ho ich súd nezbaví, a ak mu v nich budete brániť, môže sa ich domáhať súdnu cestou. Aj keď teraz záujem mať nemusí, môže sa to zmeniť. Pokiaľ ide o iné finančné dávky, keďže o materskom a ostatných ste informovaná, pripomeniem ešte štátne dávky pomoci v hmotnej núdzi, ktoré závisia od Vašej finančnej situácie ( nie tehotenstva), a ktoré je potrebné žiadať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Životné minimum je pre jednu dospelú osobu 4210 Sk, pre jedno dieťa 1910 Sk. Počas tehotenstva prichádza do úvahy dávka zvýšená o 350 Sk z dôvodu tehotenstva.

 • 26.4.2004 - uznanie otcovstva - Jana-Vanesa

 • Brat čaká dieťa so svojou priateľkou. Brať sa nechcú, iba skúsia spolu bývať a potom uvidia. Podľa toho, ako sa brat bude o ňu a k nej správať, che ona dieťa napísať na neho alebo sa mu aj vyhráža, že ho na neho nenapíše. Chcem vedieť, či ak ona do rodného listu dieťaťa nenapíše otca, či sa môže brat niekedy domáhať genet.testu a uznania otcovstva? Alebo už potom nemá nárok domáhať sa určenia otcovstva, aj keď ona teraz tvrdí, že on je otcom toho dieťaťa? Alebo sú na to nejaké časové lehoty alebo iné podmienky?

 • V prvom rade si treba uvedomiť, že obaja rodičia majú k dieťaťu rovnaké práva i rovnaké povinnosti. Ak rodičia nie sú manželia, bude potrebné priznať otcovstvo vyhlásením ( tiež určiť dieťaťu priezvisko). Za otca sa v takom prípade považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Toto môže byť urobené len vyhlásením pred matričným úradom, alebo pred súdom. Ak by matka dieťaťa uviedla, že otec je neznámy, má Váš brat právo sa domáhať určenia otcovstva súdnou cestou. Tiež je dobré vedieť, že bez jeho súhlasu ho nemôže matka dieťaťa ako otca uviesť. Vyhlásenia je najpraktickejšie urobiť ešte pred narodením dieťaťa ( ak je už dieťa počaté) na matričnom úrade.

 • 3.5.2004 - svadba - Lila

 • Chcela by som sa spytat na dve veci spojene so svadbou. Mam syna (ako slobodna matka), ktory ma moje priezvisko, ale samozrejme, otca ma uvedeneho v rodnom liste. V pripade, ze sa vydam a chcem aby mal syn priezvisko po "novom" manzelovi, tj opäť také ako mám ja, staci dohoda medzi jeho otcom a mnou podpisana na matrike, ze s tym otec suhlasi, alebo to musi ist cez sud?Druha otazka sa tyka bezpodieloveho spoluvlastnictva manzelov. Ak by sme ho chceli zrusit, ako postupovat? Ide to az po svadbe prostrednictvom navrhu na sud atd.,alebo staci nejaka dohoda u notara, pripadne da sa takato dohoda uzavriet este pred svadbou a má právoplatnosť aj ked u nás este nefunguju predmanželske zmluvy?

 • O zmenu priezviska maloletého dieťaťa musíte požiadať príslušný matričný úrad (podľa trvalého bydliska). Žiadosť musí byť písomná a odôvodnená a je k nej potrebné predložiť aj písomný súhlas druhého rodiča. Na zápis zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorom bolo priezvisko zapísané. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vzniká uzavretím manželstva (nie je teda možné rozdeliť ho pred jeho vznikom) a zaniká zánikom manželstva.Zrušiť BSM počas trvania manželstva môže súd na návrh jedného z manželov len v dvoch prípadoch:1. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva2. Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.V prvom prípade ide o možnosť, teda nie povinnosť súdu návrhu vyhovieť, v druhom prípade súd návrhu vyhovie.Zákon pripúšťa dve dohody manželov, týkajúce sa BSM a nevyžadujúce súdne konanie: 1. Dohoda, ktorou sa rozšíri alebo zúži zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. 2. Dohoda o tom, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.Obe dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

 • 19.6.2004 - dvojité priezvisko - VeronikaD

 • chcem sa informovať, či je možné mať ako manželka obe priezviská aj svoje aj manželové, bolo nám povedané,že na Slovensku to nejde, tak som si nechala svoje priezvisko, náš chlapček má priezvisko po manželovi, ak sa to dá, aký zákon alebo vyhláška to umožňuje, čo je na to potrebné a kde sa to eventuálne dá vybaviť

 • Nemala ste celkom správne informácie.Právna úprava týkajúca sa mena a priezviska je zahrnutá predovšetkým v zák. č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení. Ďalej sú to zákon o rodine ( 94/1963 Zb.), zákon o matrikách ( 154/1994 Z.z.), zákon o štátnom jazyku (270/1995 Z.z.) a zákon o používaní jazyku národnostných menšín (184/1997 Z.z.) .Podľa § 8 zákona o rodine občania pri uzavieraní manželstva pred príslušným matričným úradom alebo pred príslušným orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia,a) či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,b) či si ponechajú svoje doterajšie priezviská, aleboc) či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si ponechá svoje doterajšie priezvisko; občan, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude súčasťou jeho priezviska po uzavretí manželstva.Trochu protichodne bola do 1.7.2002 upravená možnosť používať dve priezviská v úradnom styku. Dve priezviská nadobudnuté dohodou pri uzavieraní manželstva nebolo možné v úradnom styku používať. Zrejme z toho pramenili aj Vaše informácie.S účinnosťou od 1.7.2002 štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku dve priezviská, len ak ich nadobudol podľa predchádzajúcich právnych predpisov, alebo ak ich nadobudol súhlasným vyhlásením pri uzavieraní manželstva.Zmena priezviska ( ale aj mena, nasledovné platí obdobne):Zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú nato dôvody hodné osobitného zreteľa.Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska toho z rodičov, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje aj na maloletého, ak je pojatý do žiadosti a ak s tým súhlasí druhý z rodičov.Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by táto zmena bola v rozpore so záujmami maloletého.Na povolenie zmeny priezviska je príslušný matričný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.Na zápis zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.Žiadosť o povolenie zmeny priezviska musí byť písomná a musí obsahovaťa) meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak ide o osobu vydatú alebo ženatú,b) miesto trvalého pobytu žiadateľa,c) meno alebo priezvisko, ktoré si žiadateľ zvolil,d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela, prípadne maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,e) údaj o štátnom občianstve žiadateľa,f) odôvodnenie žiadosti.K žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého musí byť pripojenýa) súhlas druhého rodiča, ak tento zákon neustanovuje inak,b) ak druhý rodič zomrel, doklad o jeho úmrtí,c) ak bol rodič pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, právoplatný rozsudok súdu,d) ak nie je známy pobyt druhého rodiča v cudzine, aj čestné vyhlásenie štátneho občana Slovenskej republiky o tejto skutočnosti,e) ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, jeho súhlas so zmenou.

 • 21.6.2004 - vzdanie sa otcovstva a nasledna adopcia dietata novym partnerom - Sasa

 • Mam na vas otazku od mojej sestry. Je slobodna matka, ma 7rocnu dcerku. Coskoro sa sestra bude vydavat a jej buduci manzel by si rad jej dcerku adoptoval a dal jej aj svoje priezvisko. Biologicky otec dievcatka posiela vyzivne, hoci v minulosti uz niekolkokrat boli problemy, ktore riesil sud, ked si "otec" svojvolne znizil vysku vyzivneho a zda sa mi, ze este doteraz jej nevyplatil vsetky pokuty. Teraz si uz aj zalozil rodinu a o dievcatko od rozchodu s jej mamou (asi pred 4 rokmi) nejavi ziaden zaujem, dokonca ani pocas trvania vztahu sa jej velmi nevenoval. Dievcatko si raz do mesiaca beru k sebe na vikend iba jeho rodicia. Ako sa postupuje pri vybavovani tejto adopcie dievcatka buducim sestrinym manzelom? Zrejme bude potrebne, aby sa jej jej biologicky otec "vzdal". Co je k tomu potrebne? Co sa tyka jeho, podla toho, ako sa o dcerku nezaujima, to nebude problem. Moze sa ale brat do uvahy zaujem jeho rodicov o vnucku? Sestra samozrejme neplanuje "odrezat" ju od nich, kedze aj mala ich ma rada. Zatial to "otcovi" nenavrhla, len chce najprv vediet, ako sa postupuje.

 • Problematika osvojenia ( rozšírené je označenie adopcie) je upravená v zákone č. 94/1963 Zb. o rodine.O osvojení rozhoduje vždy súd, a to na návrh osvojiteľa. Poznáme dva druhy osvojenia, a to osvojenie a osvojenie nezrušiteľné.Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi, a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa pomer príbuzenský. Osvojitelia majú práva a povinnosti rodičov pri výchove detí. Osvojiteľmi sa môžu stať len občania, ktorí zaručujú spôsobom svojho života, že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti.Osvojiť možno maloletého, a to len ak mu je osvojenie na prospech. Ako spoločné dieťa môžu niekoho osvojiť len manželia. Ak je osvojiteľ manželom, môže osvojiť len so súhlasom druhého manžela; tento súhlas netreba, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie tohto súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.Na osvojenie treba privolenie zákonného zástupcu osvojovaného dieťaťa. Ak je toto dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas, okrem ak by tým bol zmarený účel osvojenia.Pokiaľ sú zákonnými zástupcami osvojovaného dieťaťa jeho rodičia, nie je potrebné ich privolenie, ak počas najmenej šiestich mesiacov sústavne neprejavovali opravdivý záujem o dieťa, najmä tým, že dieťa pravidelne nenavštevovali, neplnili pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k dieťaťu a neprejavujú snahu upraviť si v medziach svojich možností svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby sa mohli osobne ujať starostlivosti o dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka. Podľa konkrétnej situácie, aká vládne v rodine Vašej sestry rozhodne o potrebe súhlasu otca súd.Súd je povinný zistiť na základe lekárskeho vyšetrenia, či sa zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov neprieči účelu osvojenia. S výsledkami svojho zistenia oboznámi osvojiteľa i zástupcu osvojenca a poučí ich o účele, obsahu i dôsledkoch osvojenia.Osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené vyhlásením pri uzavieraním manželstva pre ostatné ich deti.Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Zanikajú aj práva a povinnosti opatrovníka, ktorý bol ustanovený, aby za rodičov tieto práva a povinnosti vykonával. Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, nedotýka sa osvojenie vzťahov medzi osvojencom a týmto rodičom i jeho príbuznými.Osvojenie sa môže vykonať aj tak, že súd na návrh osvojiteľa rozhodne, aby bol osvojiteľ zapísaný v matrike namiesto rodiča osvojenca. Vtedy hovoríme o nezrušiteľnom osvojení. Takto môžu osvojiť dieťa len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Výnimočne môže takto osvojiť aj osamelá osoba, ak sú inak predpoklady, že toto osvojenie bude plniť svoje spoločenské poslanie. V takom prípade súd tiež rozhodne, aby sa z matriky vypustil zápis o druhom rodičovi dieťaťa. Toto osvojenie nemožno zrušiť. Rozhodnutie o tom, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodiča osvojenca, môže súd urobiť aj dodatočne, dokiaľ osvojenec nedosiahol plnoletosť, a to i v prípadoch osvojenia vykonaného podľa skorších predpisov. Ak nebol v konaní o osvojenie osvojenec vypočutý, nie je pre toto rozhodnutie potrebný jeho súhlas.Tak toľko viac menej výťah zo zákona. V prvom rade je dôležitý záujem a prospech dieťaťa. Súd bude v záujme dieťaťa prihliadať na jeho vzťah k biologickému otcovi, ale aj na vzťah k osvojiteľovi. Nepíšete, či už spolu v spoločnej domácnosti žijú a aký majú spolu vzťah. Rozhodne by spolužitie bolo na prospech veci ( zo zákona sa vyžaduje pred rozhodnutím spolužitie 3 mes.) Pokiaľ ide o vzťah prarodičov k dieťaťu, nehrá to v osvojení žiadnu rolu, pokiaľ by si ho nechceli osvojovať oni. Ako vyplýva z uvedeného, nie je potrebné samostatné konanie, v ktorom by sa otec vzdal rodičovských práv. Je dobré sa o plánoch Vašej sestry s otcom dieťaťa porozprávať, prípadne spolu s návrhom na osvojenie predložiť aj súhlas biologického otca. Súhlas by mal byť písomný a notársky overený. Priamo k návrhu je možné priložiť aj lekárke vyšetrenia. Môže to pomôcť urýchliť konanie.

 • 22.6.2004 - vzdanie sa otcovstva a nasledna adopcia dietata novym partnerom - sasa

 • Sestrin snubenec je zatial obcanom Srbska, ale ma preukaz zahranicneho Slovaka. Poziadal si uz aj o obcianstvo. Planuju zit na Slovensku. Moze to nejako zkomplikovat priebeh adopcie sestrinej dcerky? PS: V spolocnej domacnosti samozrejme zatial neziju, (sme krestania) a tesia sa na to, az sa vezmu.Moze sobas urychlit ziskanie obcianstva prenho?

 • Iste je v prípade Vašej sestry celý rad „vecí“, ktoré ste neuviedla, a ktoré budú mať vplyv na priebeh konania o osvojení. Rozhodne bude významný aspekt to, že nežili v spoločnej domácnosti, a teda nebola možnosť na vytvorenie citových väzieb a rodinného spolužitia medzi žiadateľom o osvojenie a dieťaťom, ale ani budúcimi manželmi. Keďže je spolužitie v spoločnej domácnosti pred uzavretím manželstva v rozpore s náboženským presvedčením Vašej sestry, považujem za vhodné počkať so žiadosťou o osvojenie ešte nejaký čas po uzavretí manželstva. Zákon vyžaduje pred rozhodnutím o osvojení minimálne trojmesačné spolužitie v spoločnej domácnosti. Treba si uvedomiť, že každý prípad je posudzovaný ad hoc a zvážiť všetky súvisiace okolnosti je na rozhodujúcom sudcovi. Zopakujem, že prvoradý je záujem dieťaťa. Dieťaťu bude zrejme v konaní ustanovený opatrovník, pretože záujem matky, ako zákonného zástupcu v tomto prípade nemusí byť nutne zhodný so záujmom dieťaťa.Pokiaľ ide o štátne občianstvo, právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 40/1993 o štátnom občianstve SR.Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť na žiadosť osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktoráa) má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň 5 rokov a ovláda slovenský jazyk,b) nebola za uplynulých 5 rokov právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.Na prospech žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky je, a) ak nemá iné štátne občianstvo alebo b) ak preukáže, že podľa práva štátu, ktorého je príslušníkom, urobil právny úkon na stratu alebo zánik tohto štátneho občianstva.Bez ohľadu na splnenie uvedených podmienok možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi,a) ktorý uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, alebob) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä ak ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, kultúrnej a technickej, alebo o osobu, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka.Ako vyplýva z uvedeného, uzavretie manželstva neznamená, že občianstvo musí byť udelené.

 • 22.6.2004 - priezvisko dievcata po otcovi cudzincovi - Alena

 • Manzel je cudzi st. prislusnik, s trv. pobytom na uzemi SR. Zobrali sme sa v cudzine (Argentina), mame vystaveny aj slovensky sobasny list - tam ale v kolonke "Prezvisko dietata" figuruje, pre zenske pohlavie priezvisko so slov. priponou "-ova". Brali sme sa uz pred 5 rokmi, este sme vtedy nad detmi neuvazovali, automaticky sme to tak vypisali. Teraz si ale ani jeden neprajeme aby nasa dcera nosila priezvisko otca so slov. priponou. Prosim Vas, ako mame postupovat, je potrebne obratit sa na matricny urad este pred porodom (termin mam v auguste) a co k tomu potrebujeme?

 • Túto problematiku upravuje zákon 154/ 1994 Z.z. o matrikách.Ako vyplýva z ust. § 16 uvedeného zákona, ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o nezrušiteľné osvojenie.Prakticky je teda potrebné napísať jednoduchú žiadosť a predložiť ju podľa okolností buď na matričnom úrade, alebo priamo v nemocnici pri vypisovaní podkladov pre matričný úrad.

 • 26.6.2004 - Otec dieťatka - Lucy

 • Mám 18 rokov a študujem na gymnáziu-individuálne štúdium. 12.apríla tohto roku sa mi narodila dcérka. Za otca dcérky nie som vydatá a ani spolu nežijeme. On dokonca nechcel byť ani v rodnom liste malej. Nikdy otcovstvo predomnou nepopieral,ale o malú sa vôbec nezaujíma ani ju len nechce vidieť. Na matrike mi povedali,že to pôjde súdnou cestou,aby sa určila výška výživného. Ale zároveň mi povedali,že ak poprie otcovstvo,tak skúšky DNA sa dajú robiť až keď bude mať malá rok. Chcem sa opýtať, teraz budem musieť čakať rok,ak by on otcovstvo poprel? A za ten rok nebude platiť nič? A ešte, otec malej je takisto ešte študent (na vysokej škole) čiže nezarába,tak ako to potom bude s tým výživným? A nijako inak ako krvnými skúškami mu otcovstvo nedokážem? A počula som,že tie skúšky si budem musieť hradiť sama,a že je to dosť drahé. Je to pravda? Prosím poraďte mi,čo by som mohla v mojom prípade urobiť.

 • Ste naozaj v nepríjemnej situácii. Neviem presne, čo myslíte tým, že „ to pôjde súdnou cestou?“ Predpokladám, že nedošlo k súhlasnému vyhláseniu o otcovstve na matričnom úrade a teda bude otcovstvo určené súdnou cestou?Nechcem Vás strašiť, ale bohužiaľ je situácia taká, že môžete na súdne rozhodnutie v prípade, že otec dieťaťa otcovstvo poprie v spojení s inými možnými komplikáciami čakať aj dlhšie ako jeden rok. Otcovstvo iným spôsobom nedokážete. Tiež si treba uvedomiť, že konanie o určenie otcovstva a konanie o výživnom sú dve samostatné konania.Právny poriadok dáva možnosť požiadať o výživné aj voči domnelému otcovi, a to v prípade, že by ste vedela dokázať, že je zrejme otcom. V prípade negatívneho rozhodnutia o určení otcovstva by ste ale musela všetky prijaté sumy vrátiť.Môžete tiež využiť ust. § 95 zákona o rodine, podľa ktorého otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím. Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred. Právo žiadať úhradu uvedených nákladov sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia.Okrem materského, ktoré zrejme poberáte, môžete na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o štátne sociálne dávky, a to za predpokladu, že Vaše príjmy nedosahujú výšku životného minima. Dôležitou podmienkou, ktorá musí byť splnená ak si chcete štátne sociálne dávky uplatňovať je uplatnenie si zákonných nárokov, ktorých uplatnením si môžete zabezpečiť základné životné podmienky ( napr. podanie návrh na výživné atď. ) Okrem dávky v hmotnej núdzi sú to aj viaceré príspevky, podľa konkrétnej situácie. Od júla by sa mala výška príspevkov zmeniť, keďže sa zvyšuje suma životného minima. Čo sa týka dávok, informujte sa priamo na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Vášho trvalého bydliska. Každý takýto úrad má poradensko-informačné oddelenie a to je povinné poskytnúť Vám potrebné informácie podľa Vašej konkrétnej situácie.Rozhodne by bolo vo Vašej situácii najvhodnejšie sa otcom dieťaťa sa dohodnúť, prípadne zapojiť do celej veci aj jeho rodičov, keďže je na nich finančne závislý.

 • 15.8.2004 - dopísanie otca do rodného listu, ako postupovať? - Eva Macakova

 • Chcela by som sa opýtať, či sa dá otecko dopísať do rodného listu.Nie sme manželia a otecko po narodení dieťatka bol dlhodobo mimo republiky a ja som potrebovala rodný list,musela som dieta zapísať bez udania otecka.Až teraz som sa dozvedela, že stacilo prehlásenie a bol by tam zapísany.Na matrike som sa na to pýtala,ale tam mi veľmi neochotná pani povedala že tu musí prísť aj otec ináč sa to nedá.Vraj len súdnou cestou.Pritom s priateľom nemám o uznaní otcovstva problémy.Dá sa otec dopísať do rodného listu aj dodatočne bez súdu?Alebo teraz kôli pani Katrákovej z martiky v Ružomberku budeme mať problémy?

 • Tentokrát musím povedať, že matrikárka postupovala správne. Prehlásenie stačilo, ale bolo ho potrebné urobiť osobne na matričnom úrade. Podľa zákona o rodine je možné otcovstvo určiť súhlasným vyhlásením rodičov, toto sa však musí stať pred matričným úradom alebo na súde. Preto je pri vyhlasovaní potrebná osobná účasť oboch rodičov. Vo Vašom prípade ešte mohlo prísť do úvahy úradne overené prehlásenie, ak je Váš partner dlhodobo v zahraničí, bolo by to komplikované, i keď samozrejme nie nemožnéKeďže súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, ostáva Vám už teraz len postup súdnou cestou.

 • 16.8.2004 - adopcia dietata manzelom matky - Sasa

 • Nedavno som sa vas pytala ohladne adopcie dcerky mojej sestry jej nastavajucim manzelom. Odpovedali ste mi, ze ziadost je mozne podat az po 3 mesacnom spoluziti v spolocnej domacnosti. Zaujimalo by ma teraz, ako sa da zdokladovat tento fakt, ked od svadby (v pol.jula) byvaju vsetci traja u rodicov a cochvila sa budu stahovat do samostatneho prenajmu. Sestrin manzel zatial nema trvale bydlisko ani na Slovensku (je obcan Srbska). Vlastne byvanie asi tak skoro neziskaju. Moja otazka je, ako sa da dokladovat, ze ziju v spolocnej domacnosti, ak nemaju obaja ani trvaly ani prechodny pobyt v spolocnom dome. Predtym ste uviedla, ze 3 mesiace spoluzitia sa mozu brat do uvahy aj pred uzavretim manzelstva. To znamena, ze sobasny list v tomto pripade nie je dokaz. Ako je to?

 • Keďže sa celý proces osvojenia uskutočňuje súdnou cestou, môže poslúžiť akýkoľvek hodnoverný dôkaz, ktorý súd bude akceptovať. Ak neexistuje písomný doklad, je možné navrhnúť výsluch svedkov, ktorí potvrdia tvrdenú skutočnosť. Dôkazy sa spravidla navrhujú už v návrhu podávanom na súd, môže ich navrhnúť aj súd v priebehu konania. Ak nemá sestra v pláne nechať sa právne zastúpiť, je dobré aspoň návrh si nechať napísať odborníkom. Želám veľa šťastia.

 • 26.8.2004 - Môže mať dieťa priezviská oboch rodičov? - daniela

 • Pocula som ze existuju urcite obmedzenia v tom, ake priezvisko dame svojmu dietatu. S partnerom nie sme manzelia a chceli by sme, aby nase dieta malo priezviska oboch rodicov, zapisane v rodnom liste v poradi moje ako prve a jeho ako druhe priezvisko. Je to mozne zapisat takto?

 • Nie, nemôže to byť takto zapísané, skutočne tu isté obmedzenia existujú. Ako vyplýva z príslušných ust. zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, dieťa môže mať tri mená, priezvisk však môže mať viac len v presne stanovených prípadoch, konkrétne:Štátny občan Slovenskej republiky v úradnom styku používa viac priezvisk, len ak ich nadobudol podľa predchádzajúcich predpisov a je oprávnený používať ich ku dňu účinnosti tohto zákona, alebo ak ich nadobudol uzavretím manželstva s osobou, ktorá už používa viac priezvisk, dieťa narodené z takéhoto manželstvaDieťa nadobúda po narodení, spoločné priezvisko rodičov, alebo, priezvisko určené dohodou :- ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou (vyhlásením) pri uzavretí manželstva,- v prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov.Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.

 • 3.10.2004 - styk otca s dietatom - zuzana

 • Chcem sa opytat, ako je to s pravami otcov. V mojom pripade, tato osoba vyuzila vsetky moznosti. V prvom rade ziadala o radu a pomoc Okresny urad socialnych veci a rodiny, kedze manzelka mu nedovolila styk s dietatom. Ako som uz uviedla, bol aj na sedeniach so psychologickou spolu s manzelkou, ktora to neskor odmietla. Ked mu 2 mesiace manzelka dovolila sa stykat so synom, tak to vzdy konzultoval so psychologickou. Ked isli na dohodu, tak to opat ona porusila. Nechapem proste ako je mozne, ze nema rovnake prava ako manzelka. Chodi poriadne do prace, nepije, ked manzelka nastupila do prace, tak sa on staral o maleho, plalti si na dieta, taktiez sudny psycholog potvrdil, ze dieta ma dobry vztah k obidvom rodicom. Nechapem teda tomu, ze si nemoze dietata bravat domov, ked dokonca byvaju 4 domy od seba a dieta moze vidiet o dalsie 4 domy. Ked ho nahodou ide niekto z jeho rodiny pozriet, tak ona maleho hned berie, lebo ona nebude trpiet jeho rodinu. Viem, ze sa prihliada na prvorady zaujem dietata, ale mam pocit, ze v tomto pripade sa prihliada na prvorady zaujem matky a hlavne jej rodicov, pod ktorych vplyvom je ona. Dieta nema byt predsa nastrojom vydierania. Ved aj ono ma pravo na obidvoch rodicov, a podla mojho nazoru, ked je obklopeny cim vacsim poctom ludi, ktori ho maju radi, len to prispieva jeho psychickemu vyvoju.Mozno ste uz mali podobne pridady, tak sa chcem este opytat, na kolko hodin by si mohol poziadat, aby sa mohol stretavat so synom, kedze ako som uviedla byva blizko syna,... Chcem len vediet, ako zvycajne rozhodne sud, lebo 6 hodin sa mi zda malo.

 • Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva, pokiaľ im ich súd rozhodnutím neobmedzí. Keď rodičia spolu nežijú, je potrebné upraviť aj styk rodiča s dieťaťom, ale je to vecou rodičov, ako sa dohodnú. Súd rozhodne len na návrh niektorého, buď schváli dohodu, alebo, ak sa nedohodnú, tak rozhodne podľa zistených skutočností podľa svojho uváženia. Ak má otec dieťaťa pocit, že jeho práva sú obmedzované, je potrebné sa obrátiť opäť na súd a žiadať o zmenu. Tlačíte na mňa o nejaké konkrétne vyjadrenie a mňa veľmi mrzí, že Vám ho nemôžem poskytnúť. Bohužiaľ deti často bývajú predmetom vydierania medzi rodičmi. Môj názor je taký, že ak má otec skutočne záujem riešiť danú situáciu, nech sa nechá zastúpiť kvalitným právnym zástupcom. K tým 6 hodinám, naozaj neviem, na základe čoho súd rozhodol tak ako rozhodol, ale je samozrejme možné, aby sa s dieťaťom stretával aj na dlhší časový úsek, je možné aby bolo dieťa zverené do starostlivosti oboch, teda by istý čas trávilo s jedným a potom s druhým rodičom... je to vecou dohody, prípadne je to potrebné súdu navrhnúť takouto formou.

 • 14.10.2004 - Ako vyvrátiť biologické a zrušiť "úradne" otcovstvo? - lola

 • Aky postup ma zvolit a na koho sa ma obratit otec zapisany v rodnom liste 3,5 -rocneho dietata, aby sa dopatral k vysledku, ze nie je biologickym otcom dietata a ze po rozvode plati vyzivne na dieta, ktoreho nie je otcom?Biologicky otec je takmer jasny uz teraz, je to zrejme sucasny partner matky dietata, ktory bol asi aj jej sexualnym partnerom este pocas manzelstva (podoba dieteta s nim nie je nahodna).Urcenie, ci zrusenie otcovstva analyzou DNA by bolo iste, aj ked je novy partner matky dietata v rodinnom pribuzenskom vztahu s ex-manzelom?

 • Môže si dať urobiť testy DNA. V medicínskej stránke sa nevyznám, takže Vám na túto časť otázky radšej ani neodpoviem. Pokiaľ ide o právnu stránku veci, zaprieť otcovstvo môže manžel matky len do 6 mesiacov od doby, kedy sa dozvedel, že sa manželke narodilo dieťa. Vo Vašom prípade už zrejme lehota dávno uplynula, a tak môže návrh na zapretie otcovstva podať len generálny prokurátor SR, ak to vyžaduje záujem spoločnosti. Posúdenie je na generálnom prokurátorovi.

 • 15.10.2004 - Zapretie otcovstva - Milada

 • Manželke môjho brata sa narodilo dieťa, ktorého nie je otcom. Smanželkou má 2 školopovinné deti a nežijú spolu intímne 2 roky. Bratpracuje v zahraničí a dochádza domov. Dieťa sa narodilo pred 2mesiacmi a matka uviedla v rodnom liste môjho brata ako otca a dieťamá teda jeho priezvisko. Ona o rozvod nechce požiadať, pretožeočakáva, že kvôli ich 2 deťom sa brat nerozvedie. Vyhráža sa, že akto urobí, odíde s deťmi k svojim rodičom 200 km od domova a zabránimu, aby sa s nimi stretával. Brat chce zaprieť otcovstvo a rozviesťsa. Prosím Vás o radu, ako postupovať, pretože dochádza domov 1x zamesiac. Do akého času musí brat podať návrh na zapretie otcovstva ponarodení dieťaťa? Čo všetko musí byť uvedené v návrhu na zapretieotcovstva? Je treba v návrhu žiadať o súdne určenie otcovstva? Jemožné spojiť návrh o zapretie otcovstva s návrhom o rozvod, alebotreba podať návrh na rozvod až po súdnom určení otcovstva?

 • V prvom rade Vám poradím, aby sa Váš brat nechal zastupovať právnym zástupcom. Zvlášť, keď ako vravíte pracuje v zahraničí.Keďže Váš brat nie je rozvedený, považuje sa za otca dieťa, ktoré sa jeho manželke narodilo. Preto aj jeho manželka mohla do rodného listu oznámiť za otca jeho. Návrh na zapretie otcovstva môže podať manžel matky dieťaťa do 6 mesiacov od doby, kedy sa o narodení dieťaťa dozvedel. Toto konanie nie je možné spojiť s konaním o rozvode. Je na zvážení, ktorý návrh bude podaný skôr, pretože v prípade zapretia otcovstva mu plynie lehota, po uplynutí ktorej môže tento návrh podať len generálny prokurátor, ak to vyžaduje záujem spoločnosti. Takéto konanie ale môže byť zdĺhavé. Keďže majú maloleté deti, súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva bude aj rozhodnutie o zverení detí do starostlivosti jedného z rodičov. Aj rozvodové konanie môže byť dlhé, podľa okolností. Navyše súd by nemohol rozhodnúť, keby už prebiehalo konanie o zapretí otcovstva kým by toto konanie neskončilo právoplatným rozsudkom. Je to veľmi nepríjemná situácia a z právneho hľadiska je veľmi málo pravdepodobné, že ju sám zvládne.V návrhu o zapretie otcovstva musia byť všeobecné náležitosti, ako: označenie súdu, určenie strán, opis problému s navrhovanými dôkazmi. Čím podrobnejší opis a presvedčivejšie dôkazy, tým väčšia šanca na úspech a rýchly priebeh konania. Preto je vhodné si minimálne návrh nechať napísať odborníkom. V závere je potrebné napísať návrh rozsudku, ktorý navrhuje súdu vydať.

 • 3.11.2004 - Kam ísť nahlásiť otcovstvo a priezvisko pre narodením dieťaťa? - LENKA

 • Kde mame ist nahlasit otcovstvo pred narodenim dietata? S partnerom nie sme manzelia a mame trvaly pobyt v odlisnych mestach. Je potrebne ist na matriku v mieste trvaleho bydliska matky alebo otca. Dieta by sa malo narodit tiez v inom meste.

 • Zákon o matrikách, ani zákon o rodine či o mene a priezvisku nestanovujú príslušnosť matriky vo Vami uvedenom prípade, a preto som toho názoru, že je to jedno. Osobne by som si vybrala matričný úrad podľa toho, kde bude dieťa bývať ( dieťa po narodení nadobúda automaticky trvalý pobyt tam kde matka, ak ho nenahlásite niekam inam).

 • 3.12.2004 - otec a dieta - Jan

 • Mam jednu otazku, ktora sa tyka styku otca s dietatom. Idu vianocne sviatky a ja sa obavam, ze manzelka, s ktorou nezijem, opakovane pojde k lekarovi a ja opat dietata neuvidim. Urobila tak aj minuly rok, jeden den pred vianocami a ja som dieta cele sviatky nesmel vidiet. Podotykam, ze byvame blizko seba. Co mozem v tejto veci urobit, na co mam pravo. Je prirodzene, ze chcem staravit aj ja cas s dietatom pocas vianocnych sviatkov.

 • Vaša situácia je veľmi nepríjemná a v prípade neochoty Vašej manželky dosť ťažko riešiteľná. Na podrobnú odpoveď ste poskytol veľmi málo informácií. Nepíšete ako máte upravený styk s dieťaťom. Nepíšete ani dôvody, pre ktoré Vám Vaša exmanželka bráni v styku s dieťaťom. Tak ako to opisujete nevidím dôvod na bránenie styku s dieťaťom i keď je choré ( ak nemá nariadenú karanténu) ak ho navštívite v mieste jeho bydliska. Ak sa nedokážete s exmanželkou dohodnúť, čo by bolo samozrejme najvhodnejšie, môžete sa domáhať policajnej asistencie ( ťažko povedať ako na to bude reagovať dieťa, ale mohlo by ho to vystrašiť), môžete požiadať o pomoc sociálnych pracovníkov ( tu tiež nie sú dobré skúsenosti i keď česť výnimkám), prípadne môžete požiadať súd o zmenu úpravy styku s dieťaťom. Ako dôvod uvediete podrobne opísanú situáciu a keďže ide o zdĺhavé konanie, môžete súd požiadať o predbežné opatrenie. Bohužiaľ, systém u nás funguje takým spôsobom, že nemusíte byť úspešný. Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva, ak sa ich nevzdajú, alebo neboli súdom obmedzené. Je naozaj smutné, keď sa deti stávajú nástrojom pomsty medzi bývalými manželmi.

 • 4.12.2004 - dieta - jan

 • Ak som dobre pochopil, ak sa mi manzelka preukaze papierom od lekara, ze dieta je chore, ale nie je nariadena karantena mozem si ho vziat domov? Ved predsa ked ide k lekarovi musi ho tiez vziat von a dokonca ja byvam blizsie. Ako som uz uviedol len par domov od seba.Sud mi urcil styk s dietatom v mieste mojho bydliska.

 • Keď som sa pýtala na úpravu styku s dieťaťom, nemylela som tým len miesto, ale skôr rozsah, prípadné obmedzenia. Naozaj neviem, na základe čoho nadobudla Vaša manželka presvedčenie, že ak je dieťa choré, nemôžete sa s ním stretnúť. Kam si ho vezmete závisí od povahy ochorenia. Návštevy by mali byť uskutočňované s ohľadom na dieťa.I Vám určite záleží na jeho psychickom i fyzickom zdraví a nemáte záujem ho vidieť len preto,aby ste exmanželke niečo dokazovali. Choré dieťa je citlivejšie ako bežne,ak má teplotu nie je vhodné aby išlo von a pod., ale iste to nie je dôvod na to, brániť Vám v styku s ním.Ako som už napísala, ak sa ona rozhodne, že Vás nepustí do domu a dieťa Vám nedá, neurobíte s tým prakticky nič. Nepredpokladám, že na sviatky budete robiť "cirkus" s policajnou asistenciou? Môžete podniknúť len tie koky, ktoré som už navrhla.

 • 6.12.2004 - otec zijuci v zahranici - Olga Kleinova

 • Chcela by som vas poprosit o radu,ci mozem donutit-prostrednictvom sudu otca mojho dietata k testu otcovstva a ako mam postupovat nakolko on zije vo Svajciarsku

 • Áno, je to možné. Ak chcete vedieť podrobnosti, potrebujem viac informácií. Na základe čoho žije v zahraničí? Aké má občianstvo a kde má trvalý pobyt?

 • 7.12.2004 - otec zijuci v zahranici - Olga

 • Pre upresnenie k spominanej problematike uvadzam,ze otec mojho este nenarodeneho,nemanzelskeho dietata zije uz 15rokov vo Svajciarsku-tam ma aj trvaly pobyt,ale obcianstvo este nenadobudol,zostava nezmenene juhoslovanske.Chcem sa opytat,na koho sa mam obratit s mojim problemom- na ambasadu?...a kto hradi polatky spojene s urcenim otcovstva .... a co v pripade ak sa odmietne podrobit skuske otcovstva... a ako je to z platenim vyzivneho atd.... Kedy sa moze spravit test otcovstva(DNA-anylyzy),kde a ako sa vykonava?Co je pravdy na tom,ze sa moze vykonat az po naplneni prveho roka zivota dietata?

 • Problém určenia otcovstva je komplikovaný i bez cudzieho prvku. Vo Vašom prípade teda ešte viac. Ako som už uviedla, je potrebné najprv určiť otcovstvo. Ak nemáte určené otcovstvo, nie je možné žiadať výživné. Ak Váš partner neuzná otcovstvo súhlasným vyhlásením, je potrebné sa obrátiť na súd. Pripravte sa na niekoľkoročné konanie, v žiadnom prípade neodporúčam sa do toho púšťať bez právneho zastúpenia. Konanie týkajúce sa maloletých je od súdnych poplatkov oslobodené.Nasledujúca informácia je prebratá zo stránky min. zdravotníctva SR: „Skúšku na určenie otcovstva je možné vykonať na požiadanie za účasti a súhlasu všetkých zúčastnených (matka, otec, dieťa vo veku najmenej 8 mesiacov). O vykonanie krvnej skúšky možno na základe žiadosti požiadať Kliniku hematológie a transfuziológie na Partizánskej ul. v Bratislave. Tlačivo žiadosti je možné obdržať v uvedenom zdravotníckom zariadení. Cena výkonu je asi 10 000,- Sk. Exaktnejšie vyšetrenie na určenie otcovstva je vyšetrenie DNA, ktoré robí Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, katedra molekulárnej biológie, doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.“Na Slovensku pôsobí štátny orgán -Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, okrem iného vymáhajúci výživné aj zo zahraničia ( www.cipc.sk) Podmienkou je ale právoplatné rozhodnutie o určení výživného, a to nedosiahnete bez určenia otcovstva. Od 1.1.2005 je možné žiadať štát o náhradné výživné, opäť ale podmienkou je okrem iného aj právoplatné rozhodnutie o určení vyživovacej povinnosti.

 • 19.1.2005 - tety a vyzivne - Lucy

 • Mam 22 rokov a som študentka vysokej skoly.Mam krasnu 7 mesačnú dcerku, o ktoru sa s pomocou mojich skvelych rodicov s velkou laskou staram.Dávam jej všetku moju lásku, pretože otcovskú nepozna.Jej otec ju ešte ani nevidel.A tu je moj problem.Pred narodením dieťatka sme pred matrikárkou súhlasným vyhlásením určili otcovstvo.Dohodli sme sa ,že mi bude na malu prispievať 500SK mesačne(čo sa mi zdá aj dosť malo),ale ešte ani korunu som za tie mesiace od neho nevidela.Keď som ho na to niekoľkokrat upozorňovala a doslova ponížene prosíkala o túto almužnu, začal špekulovať, že to dieťa nemusí byť jeho,začal ma urážať a ponižovať,aj keď na to nema žiaden dôvod.Dieťa ešte nevidel,takže ani nevie,že sa naňho viditeľne podoba.Takže platí v tomto prípade aj 1. aj 2.domnienka otcovstva.Neviem čo mám robiť a akým spôsobom sa mam obrátiť na súd.Môže si nejakým spôsobom vymôcť genetické testy?Podľa mňa je to ponižujúce.Má právo žiadať tieto testy aj po tych (7) mesiacoch?A ako to prebieha?Netrpí pri tom aj dieťa?A kolko to stojí?Čo všetko je potrebné na to aby som mohla dať túto vec na súd?Ačo znamená,že „je to vo veci spoločenského záujmu?“Lebo niekde som citala, ze prokurator moze nariadit geneticke testy na urcenie otcovstva ak je to vo veci spolocenskeho zaujmu.A ešte som sa chcela spýtať, koľko týždňov mám nárok na materskú dovolenku ak som slobodná študentka a nezijem s otcom dietata v spolocnej domacnosti?28 alebo 37?

 • Pokiaľ Váš parner uznal otcovstvo k dieťaťu, je možné sa zo žiadosťou o výživné obrátiť na súd. Je potrebné napísať žiadosť o výživné na maloleté dieťa. Priložiť je potrebné rodný list dieťaťa a navrhnúť aj iné dôkazy uvádzaných tvrdení ( výsluch svedkov, písomnosti a pod.)Pokiaľ ide o testy určenia otcovstva, tieto si môže nechať urobiť súkromne. Presnú sumu Vám neviem povedať, ale je to drahá záležitosť. Ak sa robia testy DNA, robí sa výter slín z úst, čo nie je pre dieťa nijak boletivé. Samozrejme nemôže Vás nútiť, aby ste s tým súhlasila. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že ak uznal otcovstvo, má všetky rodičovské práva k dieťaťu tak, ako aj Vy.Pokiaľ ide o neplatenie výživného, požiadajte o pomoc na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,a následne si podajte žiadosť na súd.Ako študentka nemáte nárok na žiadnu materskú dovolenku, pretože nepracujete, a tak nemáte voľno z práce. V prípade, že se si platila nemocenské poistenie,máte nárok na materské 37 týždňov. V opačnom prípade môžete poberať rodičovský príspevok do troch rokov dieťaťa bez ohľadu na Váš osobný stav.

 • 25.1.2005 - stretnutia - Jan

 • Neviem, ci si spomeniete, ale pisal som vam ohladom problemu, ktory sa tyka mojho styku so synom. Bolo to o vianocnych sviatkov a ci mi manzelka dovoli uvidiet syna. Ako som predpokladal, tak sa aj stalo. Tesne pred vianocami, lebo v utorok som syna este videl, manelka isla s malym k lekarovi.Den po vianociach, ked som ho mal mat, mi oznamila, ze drobec je chori. A tak som ho opat, takisto ako minuly rok nevidel. Neurobil som v tom nic, lebo by som sa aj tak trapil, a nic by som nedokazal. Nechapem slovenskemu pravu. Manzelka moze vsetko a ja nic. Ved podla deklaracie prav cloveka, ma dieta take iste pravo na otca ako aj matku. Ako je teda mozne, ze ona moze vsetko. Vobec nic sa nestalo, ked mi ho cele mesiace nedavala, ja som navstivil vsetko, soc. veci, chodil som do psych. poradne, ktoru ona po prvom sedeni odmietla, chcel som sa dohodnut, no vysiel som z toho zle ja. Chcem to pochopit, no nejde mi to.Taktiez sa chcem opytat, ci je mozne, aby zo sudu neprislo rozhodnutie. Ked sud rozhodol prvy krat, rozhodnutie mi neprislo, iba od pravnika, aj to len v obycajnom liste. Odvolaci sud taktiez rozhodol, no rozhodnutie neprislo. Je to vlastne mozne?

 • Je mi naozaj ľúto, že Vám nemôžem pomôcť. Situácia je skutočne nepríjemná, a ostáva mi len konštatovať, že bez patričnej vytrvalosti a kvalitného právneho zastúpenia sa nápravy zrejme ani nedočkáte. Právo je jedna vec, realizujú ho však ľudia... Predpokladám, že dieťa môžete navštíviť aj v dome matky? Ak Vám to neumožní obráťte sa o pomoc na políciu, sociálku tiež "atakujte" opakovane, nenechajte sa odbyť.Pokiaľ ide o rozhodnutie súdu, ak máte právneho zástupcu, súd doručí rozhodnutie jemu. Pokiaľ ho nemáte, rozhodnutie doručia Vám. Ak sa tak nestalo, informujte sa na dôvody na príslušnom súde.

 • 7.2.2005 - Smiem vidieť syna? - Jan

 • Prosim o radu. Jedna sa o styk so synom. Sice rozhodnutie odvolacieho sudu uz drzim v ruke, no opat syna nesmiem vidiet. Ako rozhodol odvolaci sud v oktobri, bol som velmi pocudovany, ze mi ho zacala davat manzelka domov. Predtym som ho smel vidiet len u starych rodicov a nesmel ho z mojej rodiny nikto vidiet. Myslel som si, ze to preto, lebo uz sud rozhodol, tak jej aj tak nic neostavala. Davala ho vsak menej ako rozhodol sud. Syn bol na zaciatku bojazlivy, co sa dalo cakat, ved nasim nevidel 1,5 roka a aj bez toho sa vsetkeho boji, lebo nechodi nikde, len je doma. Boji sa vsetkeho a vsetkych. No pomaly si zvykal na prostredie, starych rodicov, uz vedel kde co je, ze ked pride babka mu urobi cajik. No prostre bolo to naozaj pekne. No ako nastali sviatky, co uz viete, nahle ochorel a opat sme ho nevideli. Po sviatkoch prisla s tym, ze maly je na tom psychicky zle, ze je to z mojej rodiny, moji rodicia maju!na neho zly vplyv. Vedel som ze oni to tak nenechaju, aby som maval syna 2x do tyzdna a z toho 1 den cely. Vedeli, ze papiere uz pridu zo sudu a uz ho musia dat. Oznamila mi ze mame sa stretnut u psychologicky. Tak sme tam boli, no ona vobec nevnimala, co som ja povedal, cim som argumentoval. Vobec nevidela mojich rodicov, nerozpravala s nimi, nevidela prostredie, verila vsetkemu co povedala manzelka. Viem, ze maly naozaj nemusi byt na tom dobre, ved to nikomu neprispieva na psychike, ked raz ho vidime, zas nie, a stale dookola. Ked som namietal, ako sa moze osoba ZTP a dokonca momentalne zo zlomenou nohou starat cely den o 2 rocne dieta, bolo mi povedane, ze je to normalne. Psychologicka len tak povedala, ze do dalsieho stretnutia sa nemam stretnut so synom, a potom pravdepodobne si musim najst ine miesto na stretnutie s nim. Vobec tomu nechapem. Ved to dieta je izolovane od vsetkeho a vsetkych. Kedy ma vlastne spoznat moju rodinu. Ci na to on a vlastne ani nasi nemaju pr!avo? Neplati teda rozhodnutie sudu? Nemala by najskor, ked uz nechce aby sme ho videli poziadat opatovne o sud a by rozhodol? A je vlastne mozne, aby psychologicka rozhodla bez toho aby si vypocula aj druhu stranu, mojich rodicov, poznala prostredie a vsetko okolo toho. Ved to nie je rozhodnutie na jeden den, a moze sa tym velmi ublizit. Preco by som si ja mal nieco zhanat, ked uz tak, moze manzelka prist a pozerat sa u mna doma a uvidi ako je to. Ale oni vobec nechcu aby sme ho niekedy v zivote poznali, to je ten problem. Neveril som, ze stretnem takych sebeckych ludi.Viem, ze kladiem vela otazok, ale uz som si myslel, ze to bude konecne lepsie, ked budem mat tie papiere, ale je to opat tu. Uz viem, preco mi ho zacala davat na chvilu, aby potom ked pridu naozaj papiere, mohla prist s tym. Nemozem ziadat, aby sa ona odstahovala, lebo myslim, ze tam je ten velky problem, zo strany jej rodicov, ktorymi je ona cely zivot vydierana.A este sa chcem spytat, ci teda mozem alebo nie ist si po syna, ked mam to rozhodnutie sudu, alebo musim cakat na dalsie stretnutie so psychologickou.

 • Musím sa opakovať, Vám nepomôže žiadna internetová poradňa, Vy potrebujete kvalitné právne zastúpenie. Rozhodnutie psychologičky Vás vôbec nemusí zaujímať. Je to len jej názor, a iný psychológ môže mať iný. Pre Vás i pre Vašu manželku je podstatné rozhodnutie súdu. Je povinná ho rešpektovať. Ak má psychológ iný názor, môže manželka požiadať súd o predbežné opatrenie, ktorým sa do ďalšieho rozhodnutia súdu bude riadiť Váš režim. Kým tak neurobia, platí a je záväzné len rozhodnutie súdu. Ak nespolupracuje, žiadajte policajnú asistenciu.

 • 9.2.2005 - Ako mat otecka aj na papieri? - Zdena

 • Chcela by som sa opytat,akym sposobom sa da zapisat skutocny otec do rodneho listu dietata.O tom preco nebol zapisany pri narodeni dcerky, sa nebudem zbytocne rozpisovat.S oteckom chceme uzavriet manzelstvo..cize sa vlastne stane otcom svojho dietata.Stane sa vsak aj papierovo?Da sa tento nas problem vyriesit obradom,alebo sa treba obratit na sud?Chceli by sme si dat veci konecne do poriadku,no naozaj nevieme ako postupovat.

 • Obradom to nevyriešite. Nepíšete žiadne podrobnosti, aké je dieťa staré, či má dieťa niekoho zapísaného v rodnom liste, či ste už bola vydatá a pod. Ak nemá nikoho zapísaného v rodnom liste, malo by stačiť súhlasné vyhlásenie o otcovstve pred súdom či matričným úradom.

 • 8.3.2005 - otec - Petra Riková

 • Mám 7 mesačnú dcérku.Pred jej narodením sme pred matrikárkou spísali s jej otcom súhlasné vyhlásenie rodičov..Tesne pred uplynutím lehoty - pol roka dieťaťa,podal otec Návrh na zapetie otcovstva s tým,že tam uviedol naše nezhody čase otehotnenia a len sporadický styk a že on si myslí,že som mala aj iných sexualnych partnerov,čo ja vylučujem.Mám ísť na súd na vypočutie,ale rozhodla som sa ,že chcem úplne zrušiť otcovstvo.Čo mám na súde povedať?Mám s ním súhlasiť,že neni otcom dieťaťa?A ked tak poviem,tak musím uviesť niekoho iného ako otca,alebo to neni povinné?A ked budem súhlasiť s ním,že neni otec dieťaťa,môže súd aj tak nariadiť testy DNA?A keď som študentka,ale bývam u rodičov a o dieťa sa riadne starám,nemôžu mi ho nejak zobrať?

 • Pre súd je prvoradý záujem dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že ste súhlasne vyhlásili, že je otcom dieťaťa, som toho názoru, že nebude stačiť, ak to teraz obaja popriete. Ktoré konkrétne zisťovania sa vykonajú však závisí na súde. Nie je povinné uviesť otca dieťaťa. Je to závažné rozhodnutie do budúcna, ktoré môže ovplyvniť život najmä dieťaťa rôznym spôsobom. Preto odporúčam dôkladne zvážiť svoj postoj k tejto otázke. Na to aby Vám odobrali dieťa by museli byť veľmi vážne dôvody ( zanedbanie dieťaťa, týranie a pod.) To, že ste študentka a žijete s rodičmi nie je dôvodom na zásah do rodičovských práv a povinností. Odpoviem Vám zároveň aj na druhú otázku tu. Namietať formálne nedostatky podania je vecou súdu. Podanie súd vráti na doplnenie, prípadnú opravu zrejmých omylov a nesprávností.

 • 11.3.2005 - prava otca a slobodnej mamicky - Zuzana Purgatova

 • Chcela by som sa opytat o radu pre moju sestru. Je v 6tom mesiaci tehotenstva a neziju spolu s otcom dietatka. Takmer na zaciatku tehotenstva sa rozisli, a otec dietatka najavil ziadny zaujem ci uz o nu, alebo ci je vsetko v poriadku a ako prebieha jej tehotenstvo.Chceli by sme vediet, ake by mal prava otec dietatka po narodeni v pripade ze by ho zapisala do rodneho listu dietatka. Co myslite ze je najlepsie? Mohol by si on narokovat na opateru dietatka?

 • Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti bez ohľadu na existenciu či absenciu manželstva. Výnimkou je situácia, kedy sa rodič rodičovských práv vzdá ( nebráni to určeniu výživného na dieťa) alebo kedy mu sú rozhodnutím súdu obmedzené či odobraté. Z toho dôvodu je možné, aby žiadal o zverenie dieťaťa do výchovy. Je však veľmi nepravdepodobné, že by bol úspešný. Na takéto rozhodnutie by musel mať súd mimoriadne vážne dôvody, prameniace z ohrozenia dieťaťa. Nedovolím si tvrdiť, čo je v tomto prípade najlepšie. Rozhodne však ide o mimoriadne dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní život dieťaťa a nielen jeho.

 • 14.3.2005 - zákaz styku otca s dieťaťom - ZuzaNa

 • Chcela by som vedieť aké musia byť dôvody na to, aby bol zakázaný styk otca s diaťaťom. Otec môjho syna je alkoholik, tiež závislý na drogách, má aj ťažké psychické problémy a k tomu všetkému je obvinený zo znásilnenia 13 ročného dievčaťa avšak súd ešte nie je skončený, takže sa nevie ako sa to skončí. O syna nejaví záujem, výživné neplatí. Momentálne je v psychiatrickej liečebni a obávam sa, ak by sa jeho stav nejakým spôsobom zlepšil a náhodou by chcel syna navštevovať ako to je. Zaujímalo by ma či sú toto dostačujúce dôvody na to aby mu bolo zakázané syna navštevovať.

 • Je mi to zakaždým ľúto, ale ja naozaj nedokážem odpovedať na otázky, kde odpoveď závisí na posúdení a zhodnotení situácie niekým iným. Dôvody, ktoré uvádzate sú naozaj veľmi vážne, všetko však závisí na názore súdu. Pre súd je rozhodujúci v prvom rade záujem dieťaťa. Súd však skúma situáciu komplexne, pri všetkej úcte k Vám, Váš pohľad môže byť neobjektívny, ale najmä emiocionálne nestabilný. Ak máte obavy o bezpečie či zdravie svojho syna, na súd sa určite obráťte čo najskôr. Situáciu je vhodné riešiť skôr, ako by vznikol problém. Navyše je potrebné počítať aj s preťaženosťou súdov a nie práve ukážkovou vymožiteľnosťou práva. Rozhodne odporúčam sa v prípade akéhokoľvek vzniknutého problému obrátiť o pomoc na políciu, čo je bohužiaľ často opomenuté

 • 1.4.2005 - zákaz styku otca s dieťaťom 2 - ZuzaNa

 • Chcela by som Vás opäť požiadať o radu. Písala som vám o dôvodoch, pre ktoré by som chcela požiadať o zákaz styku otca s mojím synom. Mohli by ste mi poradiť ako mám v tomto prípade postupovať? Mám podať žiadosť na súd alebo ako to vlastne funguje?

 • Ak máte záujem upraviť práva a povinnosti voči dieťaťu formou, ktorá je vymožiteľná je potrebné sa obrátiť na súd. Máte viacero možností, o čo vlastne súd žiadať.Zásahy do rodičovských práv a povinností sú upravené v § 38 a § 39 Zákona o rodine, z.č. 36/2005 Z.z.Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností.Ako vyplýva z ust. ods.2 uvedeného § zákona,“ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, aka) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, aleboc) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.V rozhodnutí o obmedzení výkonu rodičovských práv podľa odseku 2 súd uvedie rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.“Ako vyplýva z ust. § 39 uvedeného zákona, ak súd rozhodol o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu iba vo vzťahu k jednému z rodičov, vykonáva rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu druhý rodič.Mala by ste byť oboznámená aj so skutočnosťou, že vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká.Je to pomerne zložitá záležitosť, v ktorej by som Vám rozhodne odporúčala obrátiť sa na právneho zástupcu. Ak mi napíšete odkiaľ ste, pokúsim sa pre Vás zistiť, kde najbližšie by ste mohla požiadať o bezplatnú právnu pomoc, pokiaľ ju naozaj potrebujete. Predbežne je vhodné sa zo žiadosťou o pomoc obrátiť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálny odbor.

 • 4.4.2005 - DNA test na potvrdenie otcovstva - Daniela Sulyova

 • Chcem sa spytat na jeden problem, ktory sa vyskytol u znamej. Jej manzel popiera otcovstvo a tvrdi, ze da urobit test otcovstva, ze ma uz ziadost na sude... Chcem sa spytat, co vsetko je potrebne k tomuto testu (naozaj treba ist cez sud?..), a kolko stoji vykonanie tohto testu.

 • Pokiaľ má muž záujem potvrdiť otcovstvo pomocou krvných testov či testov DNA, nie je potrebný súd. Je možné o testy požiadať aj súkromne. Cenu Vám neviem povedať, závisí to okrem trhu aj od počtu vyšetrených znakov DNA, ktorými sa dosiahne buď úplné vylúčenie alebo dostatočne vysoká pravdepodobnosť otcovstva. Okrem testov DNA sa najčastejšie používa skúška v systéme červených krviniek (ABO) v najširšom rozsahu a následne možno vykonať skúšku v systéme HLA antigénov bielych krviniek. Podrobnosti sú však pre lekára a napr. v poradni na stránke www.edusan.sk bolo na túto tému viacero odborných vyjadrení.Pokiaľ by sa vykonávalo dokazovanie na súde, nerobí sa dokazovanie len testmi DNA alebo krvnou skúškou. Dokazovanie je omnoho rozsiahlejšie

 • 5.4.2005 - slobodna matka - gitka

 • Chcem s opytat na uplatnenie paragrafu 95 Zakona o rodine, teda tej casti, podla ktorej ma otec prispiet na nevyhnutne potreby matky a dietata este pocas tehotenstva. Je potom nutne uviest takeho otca do rodneho listu dietata.?Jedna sa o dobu jedneho roka. Po uplynuti tejto doby ako s ama dalej postupovat?Ako je to spraktickym uplatnenim tohto prava slobodnej matky, v akej dobe sudy rozhodnu? Moze "otec" zdtiavat rozhodnutie sudu napr. tym, ze sa nedostavi na pojednavanie?

 • Od februára ( niektoré časti od apríla) 2005 je účinný nový zákon o rodine, zák. č, 36/2005 Z.z. § 95 tohto zákona o rodine pojednáva o určení otcovstva rozhodnutím súdu. Ak ste teda v lehote do februára 2005 nepodala v tejto veci na súd žiadne podanie, je potrebné postupovať už podľa nového zákona o rodine.Otázka príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke je upravený v § 74 uvedeného zákona a vyplýva z neho nasledovné:Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.Ako vyplýva z uvedeného, tento príspevok je možné žiadať len od otca dieťaťa, resp. muža, otcovstvo ktorého je pravdepodobné. Ak by ste teda poskytovateľa príspevku neuvidela v rodnom liste ako otca, musela by ste prijatý príspevok vrátiť. Navyše ak žiadate od niekoho tento príspevok, je predpoklad, že ide o otca dieťaťa, teda by ste musela mať vážne dôvody, ktoré by presvedčili súd o opaku. Záujem dieťaťa je chránený štátom. Súdy a ostatné orgány nekonajú len na základe podnetu rodiča, sú povinné konať aj z vlastnej iniciatívy.Ako je to s praktickým uplatnením práva? Ťažká otázka. Ovplyvní to veľa faktorov. Pokiaľ máte na tento príspevok zákonný nárok, ktorý ste schopná dokázať, právo si vymôžete. Ako dlho to bude trvať Vám nepoviem. Závisí to od mnohých faktorov, ako sú napr. spolupráca všetkých zúčastnených ( partner samozrejme prieťahy v konaní zapríčiniť môže), sila dôkazných prostriedkov, vyťaženosť súdu, a v neposlednej rade kvalita návrhu podaného na súd.Keďže nie ste vydatá za otca dieťaťa, okrem tohto príspevku nemáte zákonné právo žiadať od neho pre seba žiadnu inú finančnú podporu či výživné. Výživné môžete žiadať len na dieťa.

 • 5.4.2005 - zapretie otcovstva - gabrisa

 • Obraciam sa na Vás s problémom, ktorý je zložitý a chcem sa uistiť, že nič nepokazím.Mám 8 ročnú dcérku a jej otec s ktorým sme neboli manželia podal podnet na zapretie otcovstva. Súhlasila som, pretože v skutočnosti nie je jej biologickým otcom. Chcela by som vedieť,že ak testy preukážu, že nie je jej otcom, bude mať moja dcéra kolonku otec v rodnom liste prázdnu?Pretože biologický otec sa k otcovstvu dobrovolne neprihlási. Zaujíma ma ,či môže odmietnuť DNA testy ak ho k tomu vyzve na môj návrh súd. Pýtam sa preto, že v minulosti som sama iniciovala zapretie otcovstva a gen prokuratúramôj podnet zamietla,práve preto,že obaja odmietli podrobiť sa testom.Teraz som podala žiadosť o náhradné výživné, ak by všetko dopadlo tak,že nepravý otec bude zbavený povinnosti platiť výživné a biologický sa nepodrobí testom, budem môcť žiadať o náhradné výživné ak moja dcéra dude de facto bez otca?Je možný u nás aj takýto právny stav?

 • Súd má na zreteli v prvom rade záujem dieťaťa. Aj ak by sa v priebehu konania zistilo, že muž uvedený ako otec dieťaťa nie je biologickým otcom, neznamená to, že bude vymazaný z rodného listu ani to, že bude zbavený rodičovských práv a povinností, včetne vyživovacej. Ako sama píšete, ide skutočne o zložitý problém, ktorého riešenie prostredníctvom internetovej poradne je veľmi obmedzené. Je potrebné si uvedomiť, že otázka otcovstva nie je len otázkou finančnou, i keď samozrejme je pochopiteľné, že máte v tomto smere obavy. Pokiaľ by nebolo možné určiť pravého biologického otca dieťaťa ( napr. neviete kto to je) ostane v RL zapísaný doteraz uvedený otec. Práve preto, že je to v záujme dieťaťa. Určenie otcovstva sa nerobí len testami DNA. Aké postupy navrhne a zvolí súd je ťažko povedať. Navrhovať dôkazy síce môžete, súd však vykoná dôkazy podľa zákona a poda svojho uváženia a posúdenia prípadu. Závisí to v mnohom od konkrétnej situácie a od sily dôkazov, aké má navrhovateľ či Vy. Pokiaľ súd zaviaže k splneniu určitej povinnosti, nie je možné odmietnuť bez následných sankcií. Ak sa zistí, že navrhovateľ v čase priznania otcovstva vedel, že sú tu pochybnosti a napriek tomu otcovstvo priznal, je veľmi málo pravdepodobné, že jeho otcovstvo bude zepreté. Pokiaľ samozrejme nie je v záujme dieťaťa aby sa tak stalo, napr. z dôvodu uplatňovania práv biologického otca.Pokiaľ ide o náhradné výživné, žiadať oň môžete len v prípade, že ste najprv vyčerpala ostatné spôsoby na jeho získanie a teda žiadala o určenie výživného súdnou cestou a následne aj o výkon rozhodnutia.

 • 14.4.2005 - spor o otcovstvo - Danka

 • Počas manželstva som mala mimomanželský styk. Môj ex "milenec" prišiel na to, že dieťa, ktoré sa mi neskôr narodilo, by mohlo byť vlastne jeho. Teraz ma núti, aby som zariadila genetické testy, ináč všetko prezradí manželovi. Ja som v manželstve spokojná, na rozvod nepomýšľam, otázka otcovstva pre mňa nie je rozhodujúca. Svoje dieťa nechcem podrobovať žiadnym genetickým testom. Mám obavy z toho, že po zistení všetkých okolností by sa mohol manžel nahnevať a súhlasiť s testami aj proti mojej vôli, resp. podať žiadosť o rozvod. Konkrétne: chcem teda vedieť, aké práva má vo vzťahu k dieťaťu /6 mesačné/ dotyčný muž a aké právne kroky mi z jeho strany hrozia

 • Vaša situácia iste nie je príjemná. Citujem: „...ináč všetko prezradí manželovi.“ ...Pokiaľ by ste aj nechala testy urobiť, čo súkromne samozrejme možné je, nemáte žiadnu istotu, že Váš priateľ si výsledok nechá pre seba. A zrejme nie v prípade, že by sa potvrdilo jeho otcovstvo.Bez toho, aby som Vás nejako súdila, otázka otcovstva nemusí byť rozhodujúca a podstatná pre Vás, rozhodne je však dôležitá pre záujem dieťaťa. Preto je potrebné riešenie dôkladne uvážiť.Podľa § 84 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine, sa otcovstvo určuje na základe domnienok otcovstva určených v zákone, súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.Keďže ste vydatá a manželstvo trvá, otcovstvo Vášho dieťaťa sa určuje podľa 1. zákonnej domnienky a to, že otcom Vášho dieťaťa je Váš manžel. . Pokiaľ sa Váš manžel o situácii dozvie, má zákonné právo podať návrh na zapretie otcovstva do troch rokov odo dňa, kedy sa dozvedel, že sa dieťa narodilo. Vaša vôľa s tým nemá nič spoločné. Rovnako môžete v lehote do troch rokov dieťaťa otcovstvo manžela zaprieť aj Vy.Do skončenia tejto trojročnej lehoty Váš priateľ nemôže urobiť žiadne právne kroky na to, aby bol uznaný za otca dieťaťa on. Môže to len oznámiť Vášmu manželovi a spoliehať sa na jeho reakciu. Po uplynutí trojročnej lehoty je možné aby návrh na zapretie otcovstva podalo dieťa, v zastúpení kolíznym opatrovníkom, v prípade, že si to vyžaduje jeho záujem. Súd najprv na návrh dieťaťa rozhodne o prípustnosti či neprípustnosti zapretia otcovstva a následne je v prípade prípustnosti možné podať návrh na zapretie otcovstva.Váš priateľ by teda mohol oznámiť situáciu napr. na “sociálke“, ktorá ak uzná záujem dieťaťa, je povinná konať v zmysle uvedeného.Tieto informácie pre Vás zrejme nebudú veľkou útechou. Najvhodnejšie ( i keď samozrejme chápem, že nie jednoduché) je riešiť celú situáciu dôkladnou analýzou a následným rozhovorom s apeláciou na záujmy dieťaťa.

 • 20.4.2005 - narodenie dieťaťa - jaro

 • Môj príbeh už som vám písal že moja manželka sa po mesiaci manželstva rozviedla aj naprek tomu že bola tehotná, čas ubehol ako voda a 9.apríla sa mi narodila dcéra no problém je v tom že do dnešného dňa mi nedala vôbec vedieť a ako otec mám právo vedieť základné údaje o dcére.Moja otázka znie :či mám čakat alebo ma dá k súdu že neplatím výžívné a tam sa to vyrieši , jej povinnosťou mi to bolo treba oznámiť , dúfam že to na súde zohladnia ako sa k tomu postavila.

 • Viem, že máte obavy z titulu neplatenia výživného na dieťa, ale predpokladám tiež, že máte záujem sa podieľať na aj na výchove dieťaťa.Otcovstvo nieje len o platení výživného. Ako otec dieťaťa máte rovnaké rodičovské práva, ale i povinnosti ako jeho matka. Pokiaľ sa dieťa narodilo do uplynutia 300-tého dňa od rozvodu manželstva, zo zákona sa považujete za jeho otca. Dieťa má teda aj Vaše priezvisko, ktoré ste pri uzavretí manželstva určili pre spoločné deti. Navrhujem Vám zájsť za ňou a dieťaťom a predbežne sa na veciach výchovy a výživy dohodnúť. Vhodné je dohodu nechať potvrdiť súdom. Ak nebude mať záujem o Vašu účasť na starostlivosti o dieťa, môžete sa obrátiť na súd, aby upravil nielen výšku výživného ale aj otázku zverenia do starostlivosti a výchovy ( napr. návštevy, povinnosti a pod.) Predbežne sa o pomoc môžete obrátiť aj na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálny odbor.

 • 21.4.2005 - Slobodna matka. - Gabika

 • Pracujem uz 9 rokov vo firme a od juna 2005 mam nastupit na matersku dovolenku ako slobodna matka. Chcela by som dat synovi priezvisko po otcovi, zapisem ho aj do rodneho listu a neviem ci mam ist vybavit a kde, alebo podat ziadost ohladom pridelenia otcovho priezviska. Dalej ma zaujima vyska prispevkov, ktore budem dostavat ako slobodna matka a na ake prispevky mam ja vlastne narok. Budeme byvat v mojom vlastnom byte, mam narok aj na nejaky prispevok na byvanie?

 • Priezvisko po otcovi je možné dať dieťaťu len ak je určené otcovstvo. Ak nie ste vydatá, nemôžete len tak svojvoľne žiadať zápis otcovstva „nejakého“ muža do rodného listu do dieťaťa. Otcovstvo sa v takom prípade určí buď súhlasným vyhlásením oboch rodičov pred súdom alebo na matričnom úrade, alebo sa otcovstvo určí rozhodnutím súdu na návrh matky, dieťaťa, alebo muža, ktorý sa za otca považuje. Súhlasné vyhlásenie rodičov je možné urobiť už ak je dieťa počaté. Zároveň sa s otcom dieťaťa dohodnete o priezvisku pre dieťa a oznámite to matričnému úradu najneskôr do troch dní od narodenia dieťaťa. Pokiaľ by otcovstvo určené uvedeným spôsobom nebolo, dieťa nadobudne priezvisko, ktoré má matka v čase pôrodu.Zákon nepozná slobodnú matku, pozná štatút “osamelá matka“. Ako osamelá matka máte nárok na materské po dobu 37 týždňov, osamelosť budete musieť dokázať, podmienkou je že žijete skutočne sama. Po uplynutí nároku na materské vzniká nárok na rodičovský príspevok mesačne, prídavok na dieťa mesačne, jednorázovo je to príspevok pri narodení dieťaťa. Len z titulu toho, že ste osamelá matka nemáte nárok na žiadnu peňažnú dávku. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Pokiaľ ide o dávku v hmotnej núdzi a príspevky v hmotnej núdzi ( sem patrí aj príspevok na bývanie) ich výška a vznik nároku závisí od Vašej konkrétnej finančnej situácie.

 • 22.4.2005 - Ako na to - Michal

 • Moja priatelka sa rozviedla v jan tohto roka. Teraz sa nam narodila dcera. Ona ma este priezvisko po exmanzelovi. A takisto sa aj moja dcera sa teraz vola po nom. Chcel by som vediet ako mame postupovat ak chceme aby sa mala volala po mne. Ide o to aby sa vsetky papiere uz vybavili na moje meno. Samozrejme ma ona urcuje ako otca a ja suhlasim. Co mame robit?

 • V tejto veci sa súdnej ceste nevyhnete. Pokiaľ sa Vašej priateľke narodilo dieťa do uplynutia 300-tého dňa od rozvodu manželstva, zo zákona sa považuje za jeho otca jej bývalý manžel. Z toho čo ste napísali mi nie je celkom jasné, či Vás za otca len určuje, alebo či ste otcom aj naozaj. V každom prípade má Vaša priateľka alebo jej bývalý manžel možnosť zaprieť otcovstvo k dieťaťu súdnou cestou. Matka dieťaťa tak môže urobiť do troch rokov veku dieťaťa, jej bývalý manžel do troch rokov od kedy sa o narodení dieťaťa dozvedel. Najprv musí byť zapreté otcovstvo exmanžela matky dieťaťa a potom určíte súhlasným vyhlásením otcovstvo Vaše. Počítajte s tým, že to „chvíľu“ potrvá. Zo zákona by malo byť vo veci rozhodnuté najneskôr do 6 mesiacov od začatia konania ( t.j. od podania návrhu).

 • 4.5.2005 - EU-dieťa v mojej opatere - Lily

 • Odchádzame s manželom na dlhšiu dobu do krajiny EU. Z prvého manželstva mám dieťa, ktoré bolo súdom zverené do mojej opatery. Treba otca dieťaťa žiadať o súhlas, alebo ho stači len písomne informovať. Ako to bude z návštevami (momentálne sa stretávajú každý víkend na pol dňa - naša dohoda). Je to na našej ďalšej dohode? Som povinná dieťa voziť na návštevy na Slovensko?? Ak nebude súhlasiť s odchodom dieťaťa, alebo s novým systémom návštev ( musel by cestovať ) môže sa ohradiť cestou súdu? Aké sú kroky, ktoré som povinná urobiť čo sa týka otca dieťaťa??

 • Toto je naozaj chúlostivá vec a celé to závisí na tom, aké máte Vy aj dieťa s jeho otcom vzťahy. Ste povinná ho o tejto veci informovať a on má právo nesúhlasiť. Je to oproti stavu, kedy súd rozhodoval pomerne závažná zmena skutočností, a teda je tu dôvod na prehodnotenie rozdelenia rodičovských práv a povinností. Ak je všetko len na Vašej dohode, riešte to písomnou dohodou aj ďalej. Odporúčam dohodu potvrdiť súdom. Ak to nestihnete, minimálne overiť notársky ( čo z nej ale nerobí priamo vymožiteľnú ). Otec dieťaťa, ak by nesúhlasil, sa môže obrátiť na súd s tým, aby tento vo veci rozhodol. Môže žiadať aj predbežné opatrenie, ktorým by sa zabránilo dieťaťu vycestovať. Rozhodne odporúčam dohodu. Súhlas otca dieťaťa majte v každom prípade písomný a najlepšie aj overený.

 • 5.5.2005 - uznanie a zapretie otcovstva - monika

 • Všimla som si, že prípadov s uznanim a zapretím otcovstva, sa vyskytuje viac, ale i napriek tomu Vás prosím o radu. V budúcom týždni očakávam narodenie dieťaťka. Som rozvedená, žijem s partnerom, otcom môjho dieťaťka a od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode môjho manželstva neuplynula ešte lehota 300 dní. Chceli sme na matrike ešte pred mojim pôrodom urobiť úkon uznania otcovstva mojim partnerom, aby nemal problém s vybavovaním rodného listu pre nášho synčeka. Narazili sme na problém 300 dní a teda nutnosti uviesť v rodnom liste ako otca nie ozajstného biologického otca, ale paradoxne môjho bývalého manžela. Vysvetlím, prečo používam výraz paradoxne: hlavným dôvodom ukončenia nášho manželstva bola manželova neplodnosť a tým aj bezdetné takmer 20 ročné manželstvo. Nastal problém, môj partner chce uznať otcovstvo a je mu zapreté jeho právo na otcovstvo a paradoxne bývalý manžel, s ktorým mám i naďalej veľmi dobré vzťahy, má aj vyjadrenie lekárov o nemožnosti splodiť dieťa a i napriek tomu musí byť i proti svojej vôli zapísaný v rodnom liste dieťatka, čo mu taktiež pochopiteľne spôsobuje psychickú ujmu.Nie je nejaká cesta napríklad cez odstránenie tvrdosti zákona, aby údaj o otcovi bol v rodnom liste zapísaný hneď správny a zároveň nepotláčať práva oboch mužov? Zdá sa mi totiž, že v tomto prípade neobstojí ani zákon, že obhajuje predovšetkým práv dieťaťa, pretože v našom konkrétnom prípade ho skôr poškodzuje.

 • Plne chápem Vašu situáciu a verím, že je to veľmi nepríjemné a frustrujúce. :-( Bohužiaľ Vás nepoteším. Zákon je v tomto jednoznačný. Ostáva Vám len trpezlivo počkať na narodenie dieťaťa a následne zaprieť otcovstvo súdnou cestou. Zatiaľ čo určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením možno už k dieťaťu počatému aj keď sa ešte nenarodilo, zaprieť otcovstvo možno len po narodení dieťaťa. „Vďaka“ Vašej opísanej situácii by mal byť celý problém vyriešený bez zbytočných prieťahov a dlhotrvajúcich dokazovaní. Lehota na zapretie je otcovstva je u Vášho exmanžela do troch rokov odkedy sa o narodení dozvedel, u Vás do troch rokov od pôrodu. Súd by mal rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov do dňa začatia konania (podania). Píšm "by mal", v mnohom to však záleží na vyťaženosti práve toho „Vášho“ súdu. Držím Vám teda palce, nech to vyriešite s čo možno najmenej zbytočnými boľavými „stopami na duši“.

 • 6.5.2005 - EU-dieta v mojej opatere - Lily

 • ďakujem za Vašu odpoveď, ktorá ma takpovediac rozčarovala...NIe je tam rozdiel ani v tom prípade, ak som momentálne tehotná a chceme s manželom odísť keď sa nám narodí naše spoločné dieťa? Ak sa exmanžel obráti na súd tak súd môže na základe predbežného opatrenia zakázať dieťaťu vycestovať, tým pádom ostávam na Slovensku aj s ďalším dieťaťom, ktoré nebude so svojim otcom??? Podotýkam, že nevlastný otec dennodenne 100 % supluje úlohu toho vlastného..

 • Ako vravím, je to citlivá téma. Neuvažovali ste o osvojení? Mohlo by sa stať, že otec dieťať nepodnikne nič a bude všetko "v pohode", mohlo by sa stať, že to označí za únos... Neviem aké máte vzťahy, neviem či nemá nejak obmedzené rodičovské práva, aký má vzťah k dieťaťu a aj k Vám ( zlé vzťahy občas znamenajú, že ľudia si robia problémy "naschvál"). Pokiaľ by došlo k rozhodovaniu súdu, súd prihliada na mnohé okolnosti, ťažko to takto všeobecne a s tak málo info ktoré mám komentovať nejak podrobne. Navyše súdne rozhodnutie je vždy vecou posúdenia sudcom a rozhodnutie závisí aj do jeho postojov a názorov. Pre súd je rozhodujúci a prvoradý záujem dieťaťa. Vy očakávate, že Vám bude robiť problémy? Súd nemôže zakázať vycestovať Vám. V takom prípade by skôr došlo k prehodnoteniu a pravdepodobne aj k zmene v osobe, ktorej je dieťa zverené do starostivosti. Ak by bol záujem zo strany otca, tak do jeho, ale taký úplne krajný prípad by mohol byť aj zverenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, ak by sa preukázalo, že nie je v záujme deiťaťa vycestovať do zahraničiaa otec dieťaťa by nemohol prevziať dieťa do starostlivosti. To Vás nechcem strašiť, je to naozaj úplne krajný a extrémny príklad, kam by mohlo takéto niečo zájsť. Posudzovanie záujmov dieťaťa často sprevádza psychologické testovanie dieťaťa a pod. Takže ako vidíte, môže sa to skomplikovať veľmi nepekne, zdĺhavo a traumaticky pre dieťa, môže to však prebehnúť aj úplne v pohode. Všetko je to na ľuďoch. Jednoznačne odporúčam dialóg a dohodu, opäť prízvukujem, že súhlas majte písomný.

 • 1.6.2005 - ocovstvo - Zuzana

 • Chcela by som sa vratit k otazke ocovstva v suvislosti s rozvodom do 300 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku. Momentalne cakam dietatko so svojim priatelom a som este v lehote 300 dni. K zapretiu ocovstva zo strany mojho exmanzela musime pockat na narodenie dietata? Ak ano tak sa stane, ze ja sa budem volat inak, otec dietata inak a dieta inak - po mojom exmanzelovi. A ako a kde vybavujem zapretie otcovstva.Ako sme tak sedeli nad uvedenym problemom, napadla nas jedna moznost a chcem si overit ci je to tak. Pokial by som sa este pred narodenim dietatka vydala za mojho priatela - biologickeho otca, prideli sa "automaticky" otcovstvo jemu? Ak ano bolo by to urcite riesenie, aj ked som nemala v umysle sa vydavat.

 • Pokiaľ by sa dieťa narodilo v novom manželstve, bez ohľadu na to, že ste ešte v 300 dňovej lehote by bol za otca považovaný Váš „ nový“ manžel.Lehota na zapretie otcovstva je tri roky. U muža začína planúť odo dňa, kedy sa o narodení dieťaťa dozvedel, u matky od pôrodu. Ak by ste manželstvo neuzavreli, dieťa by malo priezvisko, na ktorom ste sa s ex manželom dohodli pri uzavieraní manželstva. Zapretie otcovstva sa vybavuje súdnou cestou, je potrebné podať návrh na zapretie otcovstva.

 • 1.6.2005 - DNA - jaro

 • Moja otázka spočíva v tom kedy sa môže podať test DNA myslím od ktorého roku dieťaťa ,momentálne má 7-týždňov .Chcem sa imformovať u Vás čo to v dnešnej dobe stojí a či to cestou súdu na moj návrch to nebude lacnejšie ,ako ked si to dám spraviť súkromne.

 • Testy DNA sú medicínska otázka, nemám prehľad o cenách a spôsobe výkonu, takže Vám nemôžem zodpovedne poradiť. Odporúčam Vám prezrieť si napr. stránku www.edusan.sk, kde je v poradni o podmienkach, mieste výkonu i cenách písané.Pokiaľ podáte návrh na zapretie otcovstva súdnou cestou ( čo sa inak ani nedá, takže aj ak si necháte urobiť testy súkromne, i tak sa otcovstvo dá zaprieť len súdnou cestou), nie je isté, či súd nariadi práve testy DNA. Súd môže nariadiť aj iné postupy, všetko závisí od dôkazov, ktoré navrhnete a ste schopní ( obe strany) doložiť a dokázať a od subjektívneho posúdenia okolností sudcom. Keďže ide o záujem maloletého dieťaťa, súd by mal vo veci rozhodnúť do 6 mesiacov od začatia konania (podania návrhu).

  podtéma: Majetok, dedičstvo

 • 17.8.2004 - pôžičky rodiča a ich vplyv na dedičstvo - martina

 • Som matkou dvojročnej dcéry a dcéra otca - dôchodcu. Práve on nám posledné dni mieša v rodine karty. Za posledné roky si napožičiaval peniaze, žiaľ nevieme ani od koho, ani v akej konečnej výške. Tušíme však, že suma sa blíži ku sedemmiestnemu číslu.Vedeli by ste mi povedať, že či dlžoby môžu pripadnúť ako "dedičstvo" deťom? čo môžeme podniknúť, aby sme neboli nepríjemne zaskočení?

 • Ak dobre rozumiem, zaujíma Vás, či ako dedičia nebudete musieť platiť otcove dlhy zo svojho majetku? Potom môžete byť kľudná, nebudete.V prípade, že po smrti Vášho otca ostanú nevysporiadané dlhy, dedičstvo bude predlžené. Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Znamená to, že ak by boli dlhy vyššie než dedičstvo, nevznikne dedičom povinnosť splatiť ich z vlastného majetku, zodpovedajú len do výšky svojho dedičského podielu.V prípade, že viete, aké sú majetkové pomery poručiteľa, vyhnete sa zbytočným vybavovaniam tým, že dedičstvo odmietnete. Odmietnuť dedičstvo je možné len ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.

 • 24.8.2004 - Majetkové nároky dieťaťa narodeného mimo manželstva a jeho matky voči otcovi dieťaťa - Erika

 • Čakám dieťa s mužom, ktorý je práve v rozvodom konaní. O rozvod podala jeho manželka. Po tom, ako sa dozvedela, že čakáme dieťa, neviem, či mu dala nejaké ultimátum, v každom prípade on si zbalil veci a nasťahoval sa späť k manželke. Nechcem byť paranoidná, ale myslím si, že to bolo kvôli ich spoločnému majetku. Chcem vedieť, či on môže na ňu pri rozvode prepísať svoj podiel majetku s tým, že ona ho nechá dožiť v spoločnej domácnosti. Ak ten rozvod dotiahnu dokonca, bude to pravdepodobne ešte pred narodením nášho dieťaťa. Chcem, aby bol zapísaný v rodnom liste dieťaťa. On má už 48 rokov a ja stále myslím na to, že osud je nevyspytateľný, čokoľvek sa môže stať a ak už má ostať bábo bez otca, bola by som rada, keby bolo aspoň zabezpečené.Musí on na súde zdokladovať, ako sa finančne medzi sebou po rozvode vyrovnajú? Ak k tomu dôjde, mám právo o týchto veciach vedieť? Môže na ňu prepísať celý svoj majetok bez toho, aby naše dieťa malo na jeho časť nejaký právny nárok? Ak odmietne ísť so mnou pred narodením dieťaťa na matriku, môžem ho podať po pôrode na súd a ten mu môže nariadiť skúšky otcovstva? Otcom je určite on, aj keď chlapi majú divné zvraty. Takže dúfam, že keď sa jeho otcovstvo potvrdí, tak všetky poplatky súvisiace s testami otcovstva hradí on?Napriek všetkému, teraz mi prispieva na nájomné, aj keď spolu nebývame, len preto, aby som nemusela byt prenajať a odsťahovať sa k rodičom mimo BA. Takisto mi uhrádza polovičné náklady na výbavičku dieťaťa. Doklady od toho nemá, ale ja nemienim na súde uviesť, že mi nedával nič.Chcem iba poznať nároky moje a môjho dieťaťa, pretože vyše sedem rokov sme spolu a viac ako rok sme sa snažili o dieťa. Lenže zmenil svoj názor, možno sa zľakol, avšak bábätko je na ceste a náš vzťah dopadol ako dopadol... Preto mu už neverím a chcela by som Vás poprosiť o tieto rady.

 • Ak sa chcete Vy, či Vaše dieťa domáhať nejakých práv voči uvedenému mužovi, je v prvom rade potrebné určiť otcovstvo. To sa určí, keďže nie ste manželia, buď súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa pred matričným úradom, alebo pred súdom. Takto je možné určiť otcovstvo k dieťaťu nenarodenému, ale už počatému. V prípade, že nebude ochotný vyhlásenie urobiť, po narodení dieťaťa je potrebné požiadať o určenie otcovstva súd.Pokiaľ ide o nároky Vášho dieťaťa na majetok svojho otca, dieťa nemá automaticky nárok na majetok rodičov. Až v rámci dedičského konania, teda po smrti vzniká nárok na dedenie buď zo závetu, zo zákona, alebo z oboch titulov. Dedenie zo závetu má pred zákonným prednosť. Maloletému dieťaťu sa musí dostať aspoň toľko, koľko je jeho zákonný podiel.Rozvod manželstva je v rámci usporiadania vzťahov len jedno konanie. Majetkové vysporiadanie sa robí v samostatnom konaní, ak oňho požiada niektorá strana, a to v lehote do troch rokov od rozvodu. V závislosti od okolností to môže byť pomerne zložitá a zdĺhavá záležitosť. Vysporiadanie môže byť samozrejme i také, že manžel všetko prenechá manželke. Zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnosti je taktiež možné ( napr. právo doživotného užívania ) Nie je dôvod na to, aby ste bola Vy informovaná o ich majetkovom vysporiadaní.Výživné na dieťa je možné určiť dohodou, ( tú by som odporučila dať potvrdiť súdu, nárok je potom priamo vymožiteľný) alebo je potrebné podať návrh na určenie výživného na súd. V tomto konaní preukazujú obe strany svoje majetkové pomery, dôležitý pre určenie výšky sumy výživného je príjem.Vy ako nevydatá matka máte nárok žiadať príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím. Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred. Keďže ste spolu boli 7 rokov, predpokladám, že nebude problém s dokazovaním. Právo žiadať úhradu týchto nákladov sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia.

 • 9.5.2005 - BSM - Laura

 • Dakujem za odpoved vo veci "Nova rodina". Aj mne nie su niektore veci jasne s tou nasou pravnickou. Keby bolo vsetko OK, nemusela by som sa obracat na vas.O svojich krokoch nas neinformovala, ked sme sa pytali co nove vo veci, povedala, ze ked sme nedostali predvolanku na sud tak nic. No myslela som si, ze ona ako pravna zastupkyna dostane predvolanku tiez. Asi nedostal nikto.Svoj majetok som ziskala pred svadbou takze do nasho BSM patri len nas prijem. Keby som sudnou cestou chcela zrusit BSM, stacil by ten dovod, ze jeho prijem je tak nizky a ma povinnosti voci detom z 1. manzelstva, ze sa nemoze podielat ani na vyzive nasho dietata a ani na domacnosti.Bola by som rada, keby ste mi odporucili pravneho zastupcu, ktory by bol ochotny sa zaoberat nasou vecou, alebo adresar pravnikov. Citala som, ze v BA existuje nieco ako Charta 77, ktori poskytuju pravne sluzby zadarmo.Ako ste sama uznala problem je dost zavazny aj komplikovany, nie je to na diskusiu cez net. Svojimi podrobnostami vas nemozem kazdu chvilu obtazovat. Nie ste tu predsa len pre mna.

 • Samozrejme aj právny zástupca dostane predvolanie na súd. Lenže právny zástupca má voči klientovi aj povinnosti, takéto správanie ako popisujete je minimálne nekorektné. Navrhujem trochu viac zástupkyňu „otravovať“, prípadne si nájsť iného právneho zástupcu ( to asi najskôr) Oznámte jej to a je povinná Vás informovať o korkoch, ktoré urobila. Aby nedošlo k duplicite podania. Bohužiaľ Vám konkrétneho človeka neporadím, lebo niesom z Bratislavy. Zoznam advokátov nájdete napr. tu www.sak.sk/blox/_fa27fc702099a290cec2e7cab9efb45b/cms/sk/zone1/Do BSM síce majetok získaný pred uzavretím manželstva nepatrí, patria tam ale výnosy a plody plynúce z tohto majetku. Do Vášho BSM patrí takmer všetko, čo ste získali počas manželstva. Napr. aj za peniaze z Vášho súkromného majetku. Posúdiť závažnosť dôvodov na zrušenie BSM je na voľnej úvahe sudcu. Pokiaľ Váš majetok do BSM nepatrí, nemáte dôvod BSM-ko rušiť. Súd by nemal zaviazať Vášho manžela platiť takú sumu, aby to negatívne ovplyvnilo Vašu situáciu. Minimálne výživné na maloleté dieťa je stanovené na 624 Sk mesačne.Existujú rôzne nadácie, ktoré poskytujú právne služby bezplatne. Bývajú úzko tématicky vyhradené a nemám prehľad o ich existencii. V Bratislave poskytuje bezplatné právne poradenstvo z tejto oblasti na adrese:Ministerstvo spravodlivosti SR Župné námestie 13 02/59353 285streda 8:00 - 13:00 -14:00 - 18:00 štvrtok 14:00 - 18:00. Treba sa objednať, ak mám správne informácie, tak berú len 5 bratislavských uchádzačov o pomoc v jeden deň.

  podtéma: Rôzne

 • 14.12.2004 - Štátne občianstvo detí - Jaroslav

 • Prosím Vás o radu v následujúcom, trocha kurióznom prípade:Obaja s manželkou sme štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky narodený na Slovensku v r. 1963. Bol som profesionálnym vojakom a v dobe narodenia našich dvoch detí v rokoch 1989 a 1990 sme žili v ČR. Deti sa teda narodili v ČR.V roku 1992 sme sa presťahovali naspäť na Slovensko, kde ja som pokračoval v práci u ozbrojených síl SR až do roku 2003.Deti začali chodiť chodili na základnú školu, všade vrátane vysvedčení im bola uvádzaná slovenská štátna príslušnosť a nás nenapadli neskoršie problémy. Tie nastali v tomto roku, keď sme chceli pre staršiu dcéru vybaviť občiansky preukaz. Príslušnou pracovníčkou nám bolo oznámené, že to nie je možné, pretože deti neboli narodené na území SR a musia si teda požiadať o štátne občianstvo SR.Je to naozaj tak? Nesleduje občianstvo detí občianstvo rodičov ako je uvedené v zákone 40/1993 Z.z. §4? Alebo existuje iný zákon prípadne vykonávacia smernica ktorá toto upravuje. Aké občianstvo majú vlastne naše deti?

 • Určenie štátneho občianstva SR upravuje, ako správne píšete, zákon č. 40/1993 Z.z.. Vaše deti sa narodili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a preto aj nadobudli štátne občianstvo podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Nemám momentálne možnosť sa dostať k zneniu predchádzajúcich predpisov, napriek tomu som toho názoru, že Vaše deti majú Slovenské štátne občianstvo.Štátne občianstvo maloletých je upravené v § 4 uvedeného zákona, ktorý znie nasledovne:„(1) Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa § 2 alebo sa podľa § 3 stanú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú ich štátne občianstvo aj ich maloleté deti ak žije len jeden z rodičov, sleduje dieťa jeho štátne občianstvo.„§2 hovorí o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky narodením alebo voľbou podľa zákona 206/1968 Zb., § 3 hovorí o nadobudnutí štátneho občianstva SR voľbou.Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, či ste naše občianstvo získali narodením, alebo ste si ho zvolili, majú Vaše štátne občianstvo aj Vaše maloleté deti.

 • 9.3.2005 - poručnik, živnosť - sabina

 • Som rozvedená matka 16 ročnej dcéry zverenej do mojej starostlivosti, otec len pravidelne prispieva výživným.Momentálne som v 14.týždni tehotenstva s druhým partnerom, zatiaľ nie sme zosobášení, plánujeme až po narodení dieťatka. Kedže sa v živote môže stať všeličo myslím aj na nepredvídané okolnosti- zaujíma ma otázka v súvislosti s mojou 16r.dcérou. Ako je to s určením poručníka v prípade mojej smrti? Prepokladám, že sa ním automaticky stáva exmanžel-otec. Je možné nejakou dohodou na súde s exmanželom realizovať určenie poručníka pre prípad mojej smrti tak povediac v predstihu? - Poručníkom by som rada určila terajšieho priateľa(minimálne ak sa dá správcu majetkových záležitostí) V prípade ešte nenarodeného dieťatka mi je to jasné.Zároveň ešte jedna otázka: som v TPP a súbežne vykonávam živnosť. Z TPP nastúpim na materskú. Musím živnosť pozastaviť? Predpokladám, že budem takto pokračovať v práci . Viem, že rodičovvská dovolenka to už bude umožňovať.Nejasná mi je materská.

 • Otec vašej dcéry je jej zákonný zástupca a má rovnaké rodičovské práva a povinnosti ako Vy ( pokiaľ mu neboli súdom obmedzené, alebo pokiaľ s ich nevzdal ). V prípade Vašej smrti pripadne starostlivosť o ňu jemu, ako zákonnému zástupcovi. Nepôjde o poručníctvo ale o výkon rodičovských práv a povinností. Pokiaľ ide o majetkové pomery, súd ustanoví opatrovníka v prípade, že by došlo k stretu záujmov, resp. ak by nebol majetok spravovaný v prospech dieťaťa. Situácia by bola iná, ak by si Váš terajší priateľ Vašu dcéru osvojil. Potom by rodičovské práva a povinnosti prešli naňho.Počas MD môžete byť SZČO, je však potrebné platiť odvody, ak ste z tejto činnosti poistená, ako aj odvody do zdravotnej poisťovne. Počas RD, ak chcete poberať RP v plnej výške budete musieť činnosť prerušiť.

 • 7.4.2005 - narok na dovolenku pred nastupom na matersku - Mima

 • Chcela by som sa opytat na kolko dni riadnej dovolenky za kalendarny rok 2005 mam narok, ak nastpujem na matersku v septembri?

 • Vzhľadom k tomu, že doba MD sa pre účely dovolenky za kalendárny rok považuje za výkon práce, máte za rok 2005 nárok na dovolenku za kalendárny rok v plnom rozsahu.

 • 11.4.2005 - - maja

 • Som matkou už veľkých detí- chlapcov vo veku 19 a 20 rokov. Bývajú so mnou a otec na nich platí výživné aj naďalej, pretože nikde nepracujú a ani o to neprejavujú záujem. Viem , že som ich výchovu nezvládla, pretože aj ked školu ako-tak ukončili, skončili v partii a záujem o riadnu prácu nemajú.Predali mi všetko v domácnosti, čo sa speňažiť dalo. Viem, že tieto riadky vyznejú hrozne, ale ja potrebujem radu ako sa ich zbaviť.Dajú sa takéto veľké deti súdne zveriť otcovi? Som povinná sa o nich starať do 25 rokov? Aj ked som im robotu našla nechali ju. Nechcem s nimi bývať, hanbím sa za to , ale ja už nevládzem.

 • Aj Vám zopakujem, že tu nie som na to aby som niekoho súdila, ale aby som, ak je to v mojich silách, poradila. Vo Vašom prípade môžete poslať deti otcovi, ak ich nemáte zverené do výchovy Vy. A ak on bude ochotný, lebo prinútiť ho nemôžete. Ak je situácia taká ako opisujete a naozaj ste ochotná ju riešiť, obráťte sa vo veci krádeže ( predaj Vašich vecí je krádež) na políciu. Píšete dosť málo konkrétností, čo samozrejme chápem, ale predpokladám, že ide aj o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby z ich strany. Synov môžete vyhodiť na ulicu. Povinnosť starať sa o nich do 25 rokov veku je mylne chápaná. Takto je to zákonom upravené len pre prípad nároku na dávku pomoci v hmotnej núdzi. V tom prípade sa deti do 25 rokov považujú za spoločne posudzované osoby, ak nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, ak nemajú príjem alebo majú príjem len do výšky min. mzdy. Podmienkou však je, že žijú v domácnosti s osobou s ktorou sa spoločne posudzujú ( spravidla rodič). Ak chcú žiť v domácnosti s Vami, majú aj povinnosti, nielen právo tam žiť. Ak to zvládnete, môžete ich z bytu odhlásiť ( čo je dôležité) a vypoklonkovať na ulicu.

 • 12.4.2005 - rodny list - beata

 • Moje dieta som porodila v CR,moj muz je cech s trvalym pobytom v CR, ja mam trvaly pobyt v SR a zatial zijeme u nas v SR. Ked sme odchadzali naspat po porode na slovensko, aby neboli na hraniciach problemy, muz si bol dat zapisat maleho do pasu, kde mu dali podpisat papier, ze prijma pre dieta ceske obcianstvo. Chcela by som sa ho opytat,ako mam postupovat na nasich uradoch, musim nechat maleho zapisat na osobitnu matriku v mieste mojho trvaleho bydliska, aby my bol vydany slovensky rodny list, je to vobec mozne, alebo sa budeme musiet vzdat ceskeho obcianstva a prijat pre neho slovenske?A co poistenie dietata, je mozne ho poistit aj s ceskym rodnym listom?

 • Dieťa nadobúda slovenské štátne občianstvo narodením okrem iného aj v prípade, ak je aspoň jeden rodič slovenský občan. Zápis sa vykoná do osobitnej matriky, a to na základe Vami predloženej žiadosti. Žiadosť môžete podať buď na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzine alebo na matričnom úrade príslušnom podľa Vášho trvalého pobytu v Slovenskej republike. Zápis sa vykonáva na základe rodného listu, prípadne iného obdobného dokladu, ktorý Vám bude vystavený po pôrode a zápisnice vyhotovenej zastupiteľským úradom alebo matričným úradom. Cudzozemské verejné listiny musí overiť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v štáte vyhotovenia, a súčasne musí byť preložená do slovenského jazyka. V prípade češtiny preklad zrejme potrebný nebude, ale pre istotu sa informujte na matričnom úrade.Zdravotné poistenie je viazané na trvalý pobyt na území SR. Ak ide o osobu s trvalým pobytom na území SR, vzniká verejné zdravotné poistenie narodením. Prihlásiť je dieťa potrebné do 60 dní od narodenia, dovtedy je preň zdravotnou poisťovňou Vaša poisťovňa. Vo Vašom prípade môže s trvalým pobytom vzniknúť problém. Bežne sa dieťa na trvalý pobyt nenahlasuje, od narodenia nasleduje trvalý pobyt matky. Narodenie dieťaťa oznamuje na ohlasovňu k trvalému pobytu matričný úrad. Keďže ste rodila v zahraničí, matričný úrad oznámenie nemohol urobiť a tak musíte dieťa na trvalý pobyt nahlásiť sama. Pokiaľ ste zdravotne poistená v zahraničí, oznámte narodenie dieťaťa svojej poisťovni, prípadne ho priamo tam poistite.

 • 22.4.2005 - zverenie dieťatka - Renáta

 • Sme pestúnska rodina a bolo nám dočasne zverené dieťatko kým sa mu nájde nová rodina nakoľko je vhodné na adopciu.Bolo nám vydané dočasné zverenie,ktoré nadobudlo právoplatnosť.Nová rodina už dieťatko navštevuje a chce si ho už zobrať.Lenže zistilo sa ,že dočasné rozhodnutie podľa nového zákona niemožno zrušiť,nakoľko nie je zahrnuté v zákone.Až po troch mesiacoch sa automaticky zruší.Je to veľmi milá rodina a bolo nám navrhnuté,aby sme spísali ako rodiny dohodu,že im dieťatko dávame s tým že zodpovedajú za neho oni.Zdá sa mi to však nie v poriadku pred zákonom,pretože si myslím,že právne som zodpovedná za dieťatko ja a v prípade keby sa niečo stalo,by asi nikoho dohoda nezaujímala. Mohla by som Vás čo najskôr poprosiť o radu,či takýto návrh by obstál pred zákonom,keďže dočasné zverenie sa nedá zrušiť,tak podľa mňa by neobstála žiadna dohoda a v prípade že by sa niečo stalo stíhaní by sme boli z manželom a nie oni.Máme počkať až na uplynutie právoplatnosti dočasného zverenia?Prosím o Vašu radu.

 • Máte v tejto veci správny postoj. Dieťa nie je vec, ktorú by sme si mohli zmluvne predávať do starostlivosti ako chceme. Dieťa je možné zveriť do starostlivosti len rozhodnutím orgánu, ktorý je na to oprávnený, žiadnou zmluvou to možné nie je. Je možné aby ste dieťa pustili napr. na návštevu, ak to považujete za vhodné, avšak zodpovedný za dieťa ste stále Vy. Je v záujme všetkých zúčastnených, aby bol dodržaný zákon.

 • Odosielam Váš hlas...
  Hodnotenie: 3.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
  Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
  Najčítanejšie
  Komentáre k článku
  Lucia napísané 12.05.2015 13:38

  Dobrý deň chcela by som sa opytať manžel platí výživné exmanželke na dieťa 105€ v januári sa nám narodilo dieťa ku ktorému mu vznikla taktiež vyživovacia povinnosť jeho čistý príjem je 330€ je možne aby podal o zníženie výživného, myslite že uspeje, dieťa nám matka k styku nikdy nechysta to znammená že mesačne ešte nad rámec nakupujeme za 30-40€ ja som na MD mám 248€ a od júla prechádzam na rodičovsky co bude činit 203€, majetok žiaden nemame za radu vopred dakujem a ostávam s pozdravom

  Monika napísané 13.02.2015 09:33

  prosim o radu..s byvalim priatelom sme mali vcera sud starostlivost o malu, ale ho odrocil, ze musime najprv absolvovat poradensko - psychologicke sedia ale to na byvaleho podnet lebo chce len natahovat cas. Ide mi o to ze sedenie mame 2. marca a mala bude mat 4. aprila 3 roky a to pochybujem ze sa vyriesi do toho casu. Teraz sa bojim toho ze potom bude mat vacsie sance ju ziskat ked bude mat dobry prijem a ja ak si nahodou do vtedy ziadnu pracu nenajdem..uz myslim len nato najhorsie :/

  Martina Bubáková napísané 18.09.2014 17:42

  Dobrý deň, potrebovala by som vedieť či môžem zákonnou cestou žiadať dokladovanie využitia výživného (či je ozaj minuté na potreby detí). Ďakujem.

  Karolina napísané 20.01.2015 22:58

  Zijem uz 15rokov v Nemecku.pred 4rokmi som otehotnela.Otec je zo slovenska.Za dieta platil vyzivne 2roky a teraz prestal.Otcovstvo urcit nechcel,tak som ho dala na sud koli vyzivnemu a aj koli urceniu otcovstva.Otec dietata nemal o dieta zaujem a videl ho 2krat v zivote a to ma syn 4roky.Dieta sa narodilo v Nemecku, som tam uz dlhe roky zila a mam tam prechodny pobyt.Dieta chodi do skolky a ja pracujem.Teraz budeme mat sud na slovensku.moze mi otec dietata zakazat vyzcestovat do nemecka?pri uznani otcovstva potrebujem suhlas otca o vycestovani a on mi ho neda.ale ja som uz zila v nemecku pred porodom a dieta sa tam narodilo,ja idem na slovensko iba na sud.Dakujem

  katarína napísané 22.02.2013 14:57

  prosim o odpoved co mam robit ked sa mi otec spolocneho dietata vyhraza ked ho opustim aj s dietatom ze ma da na sud! nakolko mu nebranim v styku s dietatom ani v nicom.Dieta ma priezvisko po nom niesme zosobaseny zijeme zatial v spolocnej domacnosti avsak len zo strachu ze mi dceru zoberu on alebo sud.dakujem.

  Iveta napísané 06.11.2012 12:28

  Prosim o radu:moj byvaly manžel je vo vyšetrovacej vazbe a hrozi mu odsudenie na na dlhši čas,mame spolu ešte jednu nezaopatrenu dceru na ktoru doteraz platil vyživne sumou 50eur,chcem vedieť kto mi bude platit a kam sa mam obratit ,dcera ma 14rokov.Dakujem

  Alena Kmetova napísané 29.02.2012 10:00

  Dobry den,potrebovala by som od vas poradit v jednej veci.Mam 4 rocnu dceru a nie som vydata.Otec nam poslal dokopy 500e za 4 roky.Stale nas klame ze uz nam peniaze posle.Je zamestnany.Nakolko ja si hladam robotu a neuspesne financie tahaju moji rodicia.Prosim Vas napiste mi co mam robit a ako postupovat.Dakujem

  Petra napísané 24.02.2012 17:55

  Dobry den, chcela by som sa opytat,.. kamaratka ma syna s muzom ktory nebol povodne uvedeny v rodnom liste, vravi ze sa vzdala naroku na vyzivne a zatial ani nexce aby v nom figuroval maju udajne dohodu ze to zatial tak aj ostane kedze rodicia su tiez rozvedeni a trauma zo sudov je v ich rodine dost velka,. ja tomu vobec nerozumiem,.. jej byvaly priatel syna navstevuje a kupuje mu veci, ,. chcela by som teda vediet ci podanie navrhu na urcenie otcovstva moze byt aj anonymne alebo moze tento navrh podat len matka ci otec? na koho sa s tym obratit aby mal maly konecne alimenty a priznaneho otca ak si to matka nezela a otec s tym suhlasi,..maly ma uz 13 rokov ,.. staci to nahlasit v socialnej poistovni ze viem kto je jeho otec a urady budu autmaticky konat?, resp. je tento ich stav legalny ked vedia kto je otcom ale na rodnom liste je neznamy? alebo pojdu obaja pred sud? Za vasu odpoved vopred velmi pekne dakujem.

  Zdenka Glodiakova napísané 31.01.2012 17:43

  Váš : Dobrý večer Volám sa Zdenka a zostala som z priatelom tehotná-nie sme však sobašený ani nemame papiere ako druh a družka. žili sme iba tak. Priatel prestal mať zaujem ako o mna tak aj o nenarodené dieťa. Som na rizikovom a hrozí mi porod už v 6.mesiaci tehotenstva. Všetko kupujem sama z dochodku zo 150euro. Mám zdravotné problémy a nemožem isť do práce. Moja otázka preto znie : Može priatel platiť vyživné aj na mna,ked sa budem o dieťa starať sama,a mám čiastočný dochodok a nie sme sobašený? Vopred Dakujem za odpoved.

  Karol napísané 02.01.2012 09:59

  Dobry den, manzelka ma opustila a obmedzila mi kontakt s nasou dcerkou. Aby som sa s dcerkou uplne neudcudzil podal som navrh na predbezne a na rozvod a nadalej som sa snazil o komunikaciu s manzelkou. jej spravanie je vsak iracionalne, opakovane osm jej dokazal ze klame, opakovane sa ukazalo, ze je emocionalne nestabilna, v detstve, ako aj dospelosti bola psychicky tyrana. kedze nechcem aby sa nieco podobne stalo aj mojej dcere chcem podat v ramci rozvodu ziadost o jej psychologicke vysetrenie. Musi sud moju poziadavku akceptovat ked uvediem konkretne priklady, alebo to musi byt podlozene niekolkymi svedkami?

  Dakujem...

  Daniela napísané 08.10.2011 10:02

  Váš komentár

   

  Dobrý deň.

  Chcem sa spýtať ako je to stým, keď má dieťa ukončenú len povinnú školskú dochádzku, opakovane bolo liečené na psychiatrii a po rôznych resocializačných zariadeniach kôli užívaniu drog. Má 19 rokov. Chcem vedieť, či rodičia sú povinní starať sa aj v tom prípade o takéto dieťa, ktoré do školy nechodí, len sa fláka a droguje.

   

  Za Vašu odpoveď som vám veľmi povďačná.

   

  S pozdravom Daniela

  Miroslav napísané 01.10.2011 22:38

  Poprosím o radu, pred nedávnom som zistil manželkynu neveru, aj keď som odpustil ale ona už nechce so mnou žiť.

  Vybrala si jeho a štúdium. Máme spolu 2 deti.Chcem sa spýtať koľko mi súd pridelí platit na deti ak mám čistý príjem 700 Eur?

  A či zváži aj vinu v manželstve, keď že už ona nechce žiť so mnou?

  ďakujem

  Barbora napísané 31.08.2011 11:03

  Dobrý deň, pani Glezgo, chcem Vás poprosiť o radu. Som matkou 15-ročného syna, s jeho otcom sme sa rozviedli pred 11 rokmi a od augusta 1999 mi platil nami dohodnuté výživné vo výške 66,39 EUR až do marca tohto roku, keď som ho už asi stý krát prosila, aby zvýšil výživné, nakoľko chlapec je už veľký a má omnoho väčšiu "spotrebu". Je pravda, že otec mu kupuje všelijaké veci, s ktorými ja nesúhlasím, elektronické hračky a sem tam aj oblečenie ale len keď sa rozhodne, že ano....ale aj tak to nepokryje celú jeho potrebu. Bohužiaľ doteraz som ho živila ako to šlo ale som v situácii, ktorá je neúnosná a preto som pritvrdila v požiadavke o zvýšenie, straším ho aj súdom, ale vysmieva sa mi, že keď to dám na súd, nedostanem ani toľko, ale predsa začal platiť od marca 2011 sumu 84,61 EUR, asi si myslel, že mi zalepí oči. On žije s priateľkou, ktorá má z prvého manželstva 2 deti a ona mu dáva rozumy, aby neplatil, že veď ani jej bývalý manžel, súdne trestaný neplatí. Chcem sa spýtať, či máme nárok na zvýšenie výživného, keďže ja som síce druhýkrát vydatá a mám dalšie dve deti vo veku 4,5 a 2 roky, poberám rodičovský príspevok, manžel je SZČO ale má len minimálnu mzdu, tento rok je PN od januára, máme hypotéku na dom a ja si hľadám prácu, aby sme vyžili. Bývalý manžel pracuje na managerskej pozícii a zarába veľmi pekne, má štvorizbový byt aj auto ale nie som si istá, či má príjem aj zdokladovaný. Viete, ja som nenáročná, snažím sa kupovať čo najlacnejšie veci a to sa synovi ešte posmieva, že čo to má na sebe. Ďakujem Vám za odpoveď.

  Zdenka napísané 16.08.2011 15:52

  Som vydata ,mam dve neplnolete deti,moj manzel je alkoholik ,stale pije a momentalne zije u svojej matky,som nezamestnana tesne po MD.Mame byt v podnajme,ktory nemam z coho platit,kedze mi teraz skoncila materska dovolenka a manzel nema zaujem mi ho platit,chcela by som sa opytat ci sa to da nahlasit na socialku aby som poberala nejaky prispevok na byvanie a deti aj napriek tomu ,ze nie som rozvedena?? za odpoved vopred Dakujem.

  tomas napísané 26.06.2011 14:55

  dobry den

   

  chcem sa spýtať,ked podava slobodna mamina navrh na sud kvoli urceniu otcovstva a preukaze sa,že ja som s nou spal v obdobi od ktoreho neuplynulo viac ako 300dni dokazem si ja vybutit test DNA ked ho chcem lebo nemam istotu ci som otcom?

  Maria napísané 14.06.2011 15:40

  kometar Mile mamičky.

  To všetko už mam za sebiou.Som prababička,ale Váš problem poznam z pripadu keď moja nevesta odišla od manžela aj sdvoma detmi preto,že manžel v tom čase nepracoval už 4 mesiace.Skutočny dôvod z mojho nahľadu bol ten,že manžel nechcel isť s ňov bývať do z dedičstva vysudeného bytu na dedinu, kde s ˇňov 1 rok býval a viac nevydržal.Dcerka mala rok a keď sa narodil syn,tak sa rozhodol opeť vratiť do svojho bytu,ktorý som udržiavala a platila.Po 15 rokov manželstva sa tam vratila aj s detmi a jednoducho podala navrh na rozvod a samozrejme navrh na výživne.Nezaujima ju ani to,že sam nema čo do ust,že sa oň staram ja ale podala aj trestne stihanie.Bol odsudený zatial podmienečne avšak neplati,lebi nema z čoho.Ke´d ma nejaku pracu stale jej pošle.Odporúčam Vám mile mamičky vždy zvažiť,pokial Vas nebije,neubližuje deťom,nie je pijan,či sa neda na nejaky čas obetovať a zachraniť rodinu.Moja nebvesta išla do prace po 6 rokov manželstva keď dcerka už išla do školy.Dôvod,že nepracovala nebol ten,že by natom boli finančne tak dobre,žeby to nepotrebovali,ale "manžel ma živiť rodinu a ona sa nepreto vydavala ,aby pracovala.On jú ale nenechal i keď potreboval finančne pomocť odomňa.Takže ešte raz odporučam,Ty manželia sú otcami Vaších deti a ako špinite ich,neviete čoho sa dočkate od svojich deti,či si to neodkukajú

  Prepačte,ale musela som to zo seba aspoň takýmto spôsobom vydať.

  Maria

  Natália napísané 29.05.2011 16:40

  Mám 2 deti a chcem sa rozviest ale nie na sude len tak dohodou ale chcem aby mi platil na deti vyživne.Je to tak možne?

  Viera Boďová napísané 19.05.2011 20:19

  Dobrý deň,chcela by som sa spýtať,či je možné vymáhať výživné od exmanžela v prípade ak je nezamestnaný(dôvodom na jeho prepustenie zo zamestnaní bol alkoholizmus) a žije v spoločnej domácnosti s matkou a dvoma bratmi(matka poberá dôchodok a bratia sú zamestnaní).Ide o výživné pre stredoškoláčku a jeho výška je 90eur.Bývalý manžel naďalej navštevuje pohostinstvá a nevyhýba sa alkoholu.

  Monika napísané 17.01.2011 23:30

  Dobry den,

  rada by som sa informovala na dve veci

  1,s byvalim manzelom mam dvoch synov nakolko neubehla 300 dnova lehota a ja som zostala tehotna s inym ex-manzel poziadal o zapretie otcovstva (predbehol ma nakolko ja som bola este v nemocnici)sud urcil dna testy kde bol samozrejme vyluceny ako otec aj napriek tomu ze som ho za otca neuznala a byvali priatel sa na sude hlasil ako otec aj napriek tomui mi sud urcil aby som byvalemu zaplatila 215 eur za testy dna(hradil ich on)preco mam hradit nieco o co som neziadala byvali si to zaziadal napisal ze je ochotny podstupit testy dna.Moj prijem je len 164,22 eur rodicovsky +vyzivne od byvaleho na dvoch synov 242 eur.z coho to mam zaplatit?mam sa odvolat alebo sa radsej snim dohodnut na splatkach?ja fakt neviem lebo to suvisi aj s mojou druhou otazkou

  2,byvali priatel sice na sude prehlasil ze je otcom dietata ale nereaguje na moje sms ani na telefonaty a nieviem ho donutit aby prisiel na matriku podpisat cestne prehlasenie ze je otcom dietata.Podavala som si na sud o preplatenie vybavicky na dieta a vyzivne na mna(stymto som si neni ista ci na to mam narok sud mame vytyceny na marec 2011)

  no navrh na vyzivne som este nepodala nakolko nemam pravoplatne rozhodnutie este a kazdy mi tvrdi ze najprv musi byt zapisany na matrike. ako otec.

  Mozem aj napriek tomu to podat?a ako ho mam prinutit aby siel na matriku?a ked sa dostavi musim dietatu dat priezvisko po nom alebo moze mat po mne co ak on bude chciet aby sa volalo po nom ale ja stym nesuhlasim co sa deje vtakom pripade?(je to dievcatko tak to ked sa vyda aj tak si zmeni meno

  Bio otec mi do dnesneho dna a to ma dcera 9 mesiacov neprispel ani korunou co mam robit ved sa takto zit neda

  Som Vam vopred povdacna za kazdu odpoved a nadej.dakujem

  Vladimira napísané 17.12.2010 11:08

  Dobry den,prosime o pomoc Frown uz si nevieme dat rady

  manzel je rozvedeny a s ex manzelkou maju 7 a pol rocneho syna,manzel pracoval v zahranici z platu mu vypocitali 300 eu na syna plus 50 eu splatky lebo chcela spatne doplatit 1400 eu,medzitym sa nam narodil syn ktory ma 4 mesiace a ja mam este syna s predosleho manzelstva 6 r ocneho na ktoreho mi ex dava 50 eu ,manzela uz v zahranici nepracuje a jeho plat klesol o 2 tretiny nizsie,od 1.8 2010 pracuje na SK co sme ihned podali na znizenie vyzivneho no kym prisiel termin pojednavania stanoveneho na koncom novembra tak stale musel platit 350 eu aj ked uz taky plat nemal ,nato jeho ex manzelka na pojednavanie neprisla zevraj PN smile cize bolo zase odrocene pojednavanie,nikoho nezaujima ze jej to nemal z coho platit z noveho platu a ona sa mu do telefonu vysmiala,pretoze spotrebovane vyzivne sa nevracia?!!!..pravnicka napisala predbezne opatrenie ktore nam zamietli a z jeho platu 1200 eu mu vypocitali 200 eu vyzivne pricom mame hypoteku,inkaso,leasing co musi mat manzel auto lebo dochadza do prace novorodenca kedze som na materskej ,splatka dalsieho uveru co brala kvoli svojej ex aby jej chuderke pomohol a nam ostava na zivobytie 60 eu sa mi to zda dost nespravodlive ,jeho wxmanzleka vo svojich prijmoch neuviedla ze pomera vyzivne okrem svojej vyplaty a by som chcel avidiet kam putovalo tolko penazi coz cini od marca 3500 eu,odo mna chcu doklad o prijme za moje dieta z prveho manzelstva 50 eu ale manzel si nemoze urobit ziadne naroky na to ze sa musi tiez o neho starat kedze zije s nami nie je to trosku na hlavu??ze nam na 4 clennu rodinu ostane 60 eu ked si porovnate prijmy a vydaje a alimenty sudca da na 200 eu???? Evil ja uz som z toho chora...syna mu nechce davat vobec iba 4 krat do mesiaca...a apsolutne s nim nekomunike a stale sa mu vyhraza ze ho uda a mne sa uz tiez zacala vyhrazat..nevieme si dat s nou rady...mame sa odovlat voci takej sume???a este by ma zaujimalo kolko percent maximal.z jeho platu moze ist jeho ex?pretoze ked mu urcili 350 tak to este nebol narodeny nas spolocny syn a tiez sme nemali hypoteku a teraz mame a ma jej platit 200 eu ?

  lenka napísané 06.07.2010 13:21

  potrebovala by som poradit som rozvedena s manzelom mame syna 6mesacneho sud mu urcil navstevy kazdu parnu sobotu a neparnu nedelu na 3hodiny bezo mna nakolko som sa neodvolala na sude som myslela ze to dostane ten isty sudca bol proti mne zastaval manzela teda uz byvaleho mal zakupit vsetky veci co mam ja doma vsetko som mu napisala co potrebuje nas syn vysmial ma povedal ze nebude kupovat nic ked len 3hodiny ma syna vratil mi ho hladneho nespoznal ma syn smedneho neprebaleneho isla som s nim na pohotovost aj obvodnej doktorky ta spozorovala selest na srdiecku bude sa to sledovat je to zatial nalez to znamena ze celu dobu plakal potvrdenie od doktorky mam poslala som to dala som zvlast odvolanie pricom mi to zamietli co mam robit nechcem aby nas syn trpel nezakazujem navstevy chcem aby chodil za synom castejsie aby si zvykly na seba ale pritomnosti mna prosim poradte mi dakujem

  luba napísané 25.06.2010 18:30

  Váš komentárdobrýdeň.Mám podobný problém ako pani Andrejka.Manžela alkoholika,ktorý je na čiastočno invalidnom dôchodku,nepracuje,neustále si vyberá pôžičky a aktivuje si platobné karty,tie však nikdy nespláca.Pôžičky si vyberá dokonca podvodmi.Mne sa listy od exekútorov dostanú do ruky keď sú už navýšené neuveriteľné sumy.Z 1000eu je 1900,z 214eu je neuveriteľných2600eu a ešte môžem napisať ďaľšie tri.Odišla som pracovať do zahraničia aby som jeho dlhy vedelá splácať ale jeden splatím a objavia sa ďaľšie dva.Rozviesť sa nechcem pretože som už vo veku,a po toľkých rokoch trápenia nechcem prísť o jeho dôchodok v starobe.Neviem ako sa mám k tomuto problému postaviť.Existuje paragraf,ktorým by sa to zakázalo brať pôžičky?veď týmto spôsobom ohrozuje sociálne zázemie zázemie rodiny.Dostane na ulicu aj seba aj mňa.Vie mi niekto poradiť?Ďakujem.

  kristina napísané 08.06.2010 17:48

  dobry den, som studentka, moji rodicia su rozvedeni a zijem u mamy. o par mesiacov mam v plane sa odstahovat do podnajmu ( budem mat aj peniaze z brigady 300e plus 200e alimenty od otca) a chcela by som sa opytat aka by bola asi priblizna vyska vyzivneho od mamy ak ma plat 2000e. dakujem

  Michaela napísané 10.05.2010 20:10

  mam 31r,zijem s dcerou 13 r.,v prenajme ,kde platim najom 105,87e,poberam davku v hmotnej nudzi ,kedze som sa dostala do akejsi nepredvidavej situacie,meskala som s najomnym za mesiac3,4,,,,medzitym dna 16 .4 posielali ziadost o potvrdenie ci mam alebo nemam dlh na najomnou kvoli urcenemu prispevku na byvanie,toho casu som meskala uvedenych cca106e,tym padom na zaklade tohto zistenia mi zastavili prispevok na byvanie,,s tym ze mi ostava davka v hmotnej nudzi na mna a dceru 119,1e!,,,,,,sla som na socialne de som poziadala o tlacivo naolko medzitym som si najom riadne uhradila,dal apotvrdit na bytovom,ze mam od 10/2009-4/2010 riadne zaplatene,nemam ziaden dlh,,,,,,,s datumom 10.5.2010..avsak na socialnom mi povedal ze uz to neodovzda do uzvaierky,ze nebude robit zazraky,,,,,,,,,,,poradte prosim co mam spravit,,,,sla som aj za riaditelom a ten pozadoval dalsie tlacivo,ohladne najmu vsetko ma vydokladovane a vraj bohuzial prispevok dostanem az v juni za maj,chcem sa spitat,,,,vsak aj ked toho 16.4bolo uvedene na posudzovanie a priznanie naroku na davku zamietnute,/co mne domov pracovnicka neposlala papiere domou ziadne posielala to priamo na bytove,ja som len dna 6.5 dostala rozhodnutie o zanik prispevku,a stim ze dostanem davku 119,10e v mesiaci maj--- /medzitym najom uhradeny4.5,riadne odovzdane do 10:5 ako je mozne ze mi to nechcela dana pracovnicka vlozit a zamietla mi to sama?viem ze pokial by bol dlh a mam ho uznany nic sa nedeje a davku mi normalne poslu ten dany mesiac,ako postupovat?kedze mam pocit ze ide o ocividne prietahy,ved pracovna doba je do 14 hodini a mala cas too vlozit do spisu alebo poc,okamzite,,,,,,,proste slo len o to ze dnes dna 10.5 je uzavierka a a by chcela dala by to tam,myslim ze neopodstatnene som dosla o prispevok na byvanie,,,,,,a tentoraz skutocne zacnu problemy,co riesit byt?stravu?ako mam postupovat resp,pokial chcem napisat niekam na vyssie miesto o presetrenie kam sa mam obratit?dakujem za odpoved................

  Jana napísané 16.03.2010 14:19

  Ahojte, vie my niekto prosim poradit. Mam 3,5rocnu dcerku a konecne sud urcil otcovstvo, jej otec zije vo Svajciarsku a zrazu sa chce dohodnut na vyzivnom.Vie mi niekto nahodou poradit aku vysku vyzivneho mozem priblizne ocakavat ked jeho zarobok presahuje 3000 EUR a ja zijem sama s dcerkou na Slovensku?Dakujem velmi pekne za odpoved.

  hana/redakcia napísané 16.03.2010 14:29

  Dobry den

  toto je staticky canok

  obrate sa prosim so svojou otazkou na poradnu pravnika

  poradne.rodinka.sk/viewforum.php

  milada napísané 01.12.2009 19:58

  Váš komentár Byvam v prenajatom byte,byt na adrese na ktorej mam hlaseny trvaly pobyt uz v sucasnej dobe neobyvam,chcem sa spitat,musim mat niekde nahlaseny trvaly pobyt ak vlastne ziadne trvale bydlisk nemam?Dakujem.

  anita dibuszova napísané 01.12.2009 17:08

  dobry vecer.som rozvedena presne 5 mesiacov,evidovana na urade prace a chcem poziadat o prispevok na byvanie v hmotnej nudzi.Vyzaduju odomna o podanie navrhu na urcenie prispevku na vyzivu rozvedeneho manzela.Aky kolok potrebujem na ten navrh,kolko to trva a ci potrebujem pravnika na sude.Za skoru odpoved vam dakujem.

  Melinda napísané 08.11.2009 11:43

  Váš komentár

  Dobrý deň prajem. Riešime takú chúlostivú situáciu. Pred 10 rokmi som sa vydala, a krátko na to sme zistili že manžel nemôže mať deti. Po 6 ročnom chodení po doktoroch sme sa nakoniec rozišli a mne sa v túžbe po dieťati podarilo otehotnieť s kolegom, ktorý ale o dieťa nemal záujem. Tesne pred pôrodom sme sa s manželom dali do kopy a žiadal, aby na rodnom liste bolo jeho meno. Aj sa to tak stalo. Dcérka mala 3 roky keď si našiel priatelku. Teraz sme rozvedení, ja som sa druhý krát vydala. V podstate má okolo seba kompletnú rodinu, ktorá ju lúbi a bývalý si ju berie každý druhý víkend. Tieo výkendy nám ale dávajú zabrať. Dcérka chodí domou ako vymenená, drzá, rozhádzaná a trvá nám 3-4 dni, kým ju dáme do kopy. Chcela by som jej dopriať pekné detstvo, bývalý ale trvá na otcovstve. Chcela by som jeho meno vymazať z dcérkinho života ako aj z rodného listu, lebo v podstate nie je ani biologický otec ani otec ktorý vychováva. Mám nejakú šancu v tomto smere pokročiť? Pomohlo by keby podal žiadosť o určenie otcovstva jej bilogický otec? Ale bola by som najradšej keby sme aj jeho mohli z toho vynechať... prinajhoršom by na to určite pristal, lebo viem že pre dcérku chce to najlepšie...

  Ďakujem za radu, Mel

  Klaudia napísané 17.10.2009 20:25

  Dobrý deň, prosím Vás súrne o radu.

  Mám 19rokov a som študentka VŠ a úreto potrebujem každú korunku.

  Narodila som sa slobodnej mamičke a v rodnom liste nemám zapísaného otca, nakoľko sa zatajil.Mama je dnes už vydatá,ale napriek tomu mám rodný list prázdny.

  Chcela by som však vedieť,či sa dá nejako donútiť mojho biologického otca,aby išiel na DNA testy a potom prostredníctvom výsledkov potvrdených súdnou znalkyňou od neho žiadať výživné....Prípadne ak by sa dalo aj výživné za stratené roky.

  Za skorú odpoveď Vám budem naozaj vďačná!!!

  Ďakujem smile smile smile smile smile smile smile

  Gejza napísané 28.09.2009 14:50

  Čakáme s priateľkou dieťatko a ona sa rozviedla len teraz v septembri 2009.Počul som,že ak sa dieťatko narodí do 1 roka po rozvode,dostane automaticky priezvisko po bývalom manželovi.Je to pravda??

  alicka napísané 06.08.2009 13:53

  Dobrý deň. Ja by som potrebovala dobrú radu od niekoho, kto sa vyzná v takých veciach, problémoch, aké máme my, kedže na právnika nemám. Som pol roka rozvedená, mám 20 ročnú dcéru, ktorá šťastne zmaturovala a hladá si prácu, aby mi vypomáhala ako-tak, a 4 ročného synčeka, škôlkára. Máme s mojim bývalým mužom pekný dvojpodlažný nový rodinný dom, ktorý neveme v súčasnej dobe predať. Muž nás z domu vyštval, s malým bývam u mojich rodičov v tej istej dedine, ale dcéra, bohužial zostala v dome, v čase nášho odchodu ešte ju čakali maturity, potrebovala k tomu PC a moji rodičia nemajú dobre riešený dom, už k nej chodí priateľ, rodičia už dávno na dôchodku, teraz si zvykajú na môjho živého synčeka. Dcéra je tam na dome v kuse zamknutá, lebo sa neustále hádajú, alebo ju "slovami" ponižuje, nakoľko je bacuľka. A ja neviem ako dalej..... keby sa dcéra zamestnala, mohli by sme isť do podnájmu, ale musela by celú výplatu dať za podnájom... to jej nemám srdce spraviť.... navyše môj bývalý manžel chce, aby som platila polovicu režie za dom, teda energie...atd... My tam nebývame, dávam rodičom peniaze, ved nemôžem očakávať, že nás troch budú živiť, a aj náklady za energie sa im zvýšili, odkedy sme u nich. Tak kde je spravodlivosť? Ako postupovať dalej? Tesne po rozvode sme sa dohodli, len my dvaja s manželom, že si dcéra nepodá na výživné / ona už v tom čase bola dospelá 4-čka SŠ/ a ja mu nebudem platiť polovicu za dom. Ale teraz si nárokuje, ved odkial a z čoho by som to platila? Dostávam plat aj s prídavkami 14 tis. a na malého od bývalého je určené výživné 4 tis., mám dve deti, platím mojim rodičom....ja na seba nič nedávam, nemám mu z čoho platiť polovicu za dom, ale je to nespravodlivé, velmi. Býva tam kraluje sám, je elktrikárom, chodí si na fušky / nie v zlom / a teraz som dostala od neho výzvu, že mám zaplatiť moju polku, ked nie, tak mi to strhne z ceny predaja domu. Má na to právo? Prečo tam nemôžeme bývať my, ja s deťmi.... On peniaze má, môže si dovoliť kúpiť byt..... Navrhla som mu, že budem platiť všetko, ked odíde, a po predaji domu ideme na polovicu, len mi posiela smajlíkov s obrovským smiechotom..... ako dalej, poradí mi niekto prosím?

  Michal napísané 15.07.2009 17:52

  Dobry den Volam sa Michal mam 5 rocneho syna s ktoroym niesom preto ze byvam na vychode a on z mojou byvam byvalou pritelkou sud mi urcil vyzivne ktore nesom schopny momentalne splacat co mam robit som zufaly ona sa mi nepriamo vyhraza ohladom basy a podobne mam pracu na cierno ale na vyzivne robim 7 dny pracovnych za odpoved dakujem

  Silvia napísané 26.05.2008 14:37

  Dobrý deň,

  chcela by som sa opýtať mám priateľa žijeme spolu v jednej domácnosti a on má dcéru z bývalého manželstva. Jeho exmanželka nám ju nechce dávať pri rozvode sa povedalo, že sa vzájomne dohodnú o navštevovaní a brávaní si dcéry no márne dohoda je asi taká že kedy to jeho ex vyhovuje vtedy nám ju dá. Chcem sa preto opýtať je možné s tým niečo urobiť tak aby sme si ju mohli brávať pravidelne?

  Jana napísané 24.05.2008 08:15

  Ja by som sa chcela opytat ci socialka a slovenske zakony mozu prinutit byvalych partnerov vratit sa k sebe.Byvaly priatel je slobodny otec, s matkou svojej dcery uz dlhsi cas nezije.Na prvom pojednavani ohladom opatrovnictva dcery odporucil malu do opatery matky.Ta sa na nu vykaslala, kvoli praci ju ani nevidela a jej matka ju vyhodila z bytu a o malu sa stara teraz ona.Priatel podal ziadost o pridelenie dcery do opatery jemu, to iste vsak urobila aj jej babka.Na socialke im teraz povedali ze bud skusia zit este spolu alebo pojde mala na adopciu.Je to mozne?Ved ak sa nestara o malu matka nemala by ist dcera do opatery otcovi?Co ak by uz bol zenaty?To sa ma rozviest aby nestratil dceru?Vidal ju kazdy druhy vikend a platil vyzivne viac ako mu nariadil sud.O dceru sa dokaze postarat lepsie ako jej matka.Co sa s tym da robit?Dakujem.

  Anna napísané 05.04.2008 21:17

  Dobry vecer,

  som slobodna matka a otec dietata je cudzinec, je zapisany aj v rodnom liste dietata. ale nezijeme v spolocnej domacnosti. Poziadal ma aby nas syn zil nejaky cas prinom (v zahranici), kedze viem ze je dobrym otcom a dokaze sa postarat o nasho syna v tomto case lepsie ako ja suhlasila som. Potrebuje na to nejaky doklad ze sa nejaky cas bude starat o nasho syna, docasne porucnictvo alebo nieco v tom zmysle? Dakujem za vasu odpoved

  Michaela napísané 11.05.2010 16:43

  llltár

  Michaela napísané 11.05.2010 16:45

  llllllll

  rado napísané 31.03.2008 16:04

  s pritelkou som uz skoro rok,zijeme v spolocnej domacnosti a cakame nase vlastne babetko.zatial je aste vydata ma podany navrh na rozvod a neprebehlo konanie.manzel robi problemy v preberani posty a aj v spore o UPP jej deti a taktiez sa pocita ze nebude preberat postu co sa tyka rozvodu....chcem aby nase dieta malo zapisane v rodnom liste mna ako biologickeho otca a nie jej manzela ako uradneho otca.viem ze uradny otec by mal podat navrh na sud o zapretie otcovstva lenze tak neurobi a bude robit v tomto problemy ako aj v ostatnych veciach.poradte mi co sa s tym da urobit alebo ako sa da obist v tejto veci uradny otec.dakujem rado.....

  Simona napísané 06.03.2008 11:44

  S priatelom spolu nežijeme, mame 19 mesačneho syna, ktory žije somnou. Sudom mu bolo určene vyživne vo vyške 2000 sk. Už 5 mesiacov za sebou mi nezaplatil a neviem ako mam pokračovat, čo mam robit. Na koho sa mam obratit. Mam si žiadat nahradne vyživne? Bude zato vôbec potrestany?

  grajana napísané 03.12.2007 21:04

  Dobry vecer. Som rozvedena 2,5 roka a nemame vysporiadane BSM. Moj byv.manzel predal bez mojho vedomia auto, ktore sme nadobudli spolocne. Za predaj auta ma nevyplatil a ani mi to nedal vediet. PredaL ho svojej priatelke, s ktorou teraz zije. MAM narok na auto, alebo na vyplatenie? Mam podat na neho trestne oznamenie za tento predaj? Prosim poradte mi ako mam postupovat. Dala som uz aj navrh na sud o vysporiadanie BSM. Som velmi pohorsena tymto jeho konanim, Ma na to vobec pravo? Dakujem

  gabriella napísané 07.11.2007 16:21

  Poziadala som sud o uznanie otcovstva. Dnes otec dietata na sude otcovstvo poprel.Chcela by som sa opytat, aký je další postup pri urceni otcovstva. Kedze som vo velmi zlej finančnej situacii, dieta ma Downou syndrom , zijem iba z materskej a prispevku na dieta. Otec dietata sa mi vyhraza a smeje , ze mu otcovsvtvo nedokazem. Zijem s rodicmi, ktory mi velmi pomahaju, sama by som to nezvladlaChcela by som este vediet, ako dlho trva urcenie otcovstva od podania na sud a potom este urcenie vyzivneho. Dakujem.

  renata napísané 25.10.2007 08:38

  Môj manžel našiel inú ženu,mňa s 5-ročnou dcérou poslal preč z domu.Som na 6-ročnej materskej dovolenke,lebo moja dcéra bola často chorá.To znamená,že ešte nepracujem,a musela som odísť bez peňazí od manžela.Mali sme už kúpený pozemok,lebo sme mali v pláne stavať dom,mali sme aj nasporených 200.000 Sk v hotovosti.Neviem čo mám robiť.Mohla by som podať žiadosť o odškodnenie?Ďakujem za odpoveď!

  marcela napísané 22.10.2007 00:03

  chcem sa opitat da sa zistit ocovstvo pocas tehotenstva

  janka napísané 17.10.2007 15:56

  dobry den.chcela by som vediet,kolko by som mala dostavať vyživne,ked otcom dieťaťa je nemec.a toho času je nezamestnany,nie sme zobraty,a dieťa sa narodilo na slovensku,otcovstvo je podpisane.dakujem za skoru odpoved.

  Lubo napísané 08.10.2007 11:08

  Akú mám šancu dostat do svojej opatery moje dieta ktore mam so svojou druzkov-niesme zobaseny, ale dieta ma moje priezvisko. Chcem podotknut ze moja druzka nechce dopustit aby som dostal do opatery nase dieta. Zili sme spolu v jednej domacnosti ale stalo sa ze sem-tam padne aj nejaka ta facka. Tim myslím ze moja druzka ma chce udat na sude ze som ju tyral. Som zamestnaný, mám stáli plat a bol by som rad keby som dostal do opatery nase dieta.aku mam dalej postupovat? Prosim vas o skoru odpoved, dakujem vopred

  evik napísané 29.08.2007 19:03

  Dobry den. Som slobodna matka 6- mesacnej dcerky. Jej otec dobrovolne suhlasil s otcovstvomn a je aj zapisany v jej rodnom liste. Od jej narodenia sa o nu nezaujima a momentalne pracuje Norsku na dobu urcitu - do maja buduceho roku. Chcela by som sa opytat, ako mam postupovat pri ziadosti o vyzivnom a ci sud moze urcit vyzivne aj ked otec nepracuje v EU? Ak sa nam podari dohodnut sa na vyske vyzivneho a spisat dohodu, staci ju poslat podpisanu oboma rodicmi na schvalenie na sud alebo musime byt obaja pritomni pri schvalovani na sude?

   

  Dakujem

  Maja napísané 29.08.2007 17:00

  Od 1. júna sa manžel odsťahoval a neplatí vyživné na dieťa. Nie sme rozvedený. Ako mám postupovať? Ako žiadať výživné? Môj mesačný príjem je od 8000- 9000 Sk. Dcéra ide do 2. ročníka ZŠ. Vôbec to nepostačuje na bývanie, nie to ešte na výdavky spojené so školou a cestovaním do školy.

  Jana napísané 28.08.2007 15:58

  Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadne výživného na dieťa, ktoré má už 18 rokov a je vydaté. So svojim manželom sú na protidragovom liečení, ona chodí do školy (tam kde sa lieči), on sa tiež lieči takže sa nemôže zamestnať. Ona žiada otca o platenie ,,výživného,, kedže nemajú žiadny príjem a chce od neho aby jej posielal peniaze. Má na to nárok? Ďakujem za odpoveď.

  jozef napísané 06.08.2007 13:20

  Dobrý ďeň prajem. Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Moja priateľka je vydatá v Anglicku. Jej manžel je Albánskeho pôvodu s britským pasom. Ona na vydanie britského pasu ešte len čaká. Majú spolu pol ročnú dcéru a ona s manželom už nechce ďalej žiť. Chcela by sa s nim rozviesť, avšak boji sa o to že by mohla prísť o dieťa, už aj z toho dôvodu, že ešte nie je občiankou Veľkej Británie a on áno. Poradte nám prosím, či má čakať kým dostane občianstvo, mala by ho dostať niekedy vo februári budúceho roku, je tam šesť rokov, alebo má podať o rozvod teraz. Akú má šancu, že súd zveri do opateri dieťa jej a nie jej manželovi. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  Dada napísané 05.08.2007 15:50

  prosím o odpoveď a radu. O sume rozvodu.

  Dada napísané 05.08.2007 15:47

  Zaujímalo by ma koľko stojí dnes rozvod a ako mam pri tom postupovať.

  barbora napísané 21.07.2007 21:13

  odysla som od manzela z rod . domu ktry patri svokrovi .teraz byvam u rodicov aj z dvoma detmi este som na materskej 2,5roka .Chcem sa spytat ake vyzivne by nam mal davat manzel aj ked este niesme rozvedeny a ci je povinny nam zabezpecit nahradne ubytovanie .Na papiery ma minimalnu mzdu ale v skutocnosti berie 15 tisic.

  Iza napísané 13.06.2007 11:15

  Prosím Vás o radu,

  som v 20 týždni tehotenstva,

  som slobodná,

  "otec" sa o nás od začiatku nezaujíma,

  ja to beriem ako uzatvorenú kapitolu svojho života.

  Chcela by som vedieť, či teda môžem jednoducho povedať,

  alebo uviesť otec neznámy,

  alebo ma môže niekto donútiť k niečomu inému,

  musím mať vybavené nejaké dokumenty?

  Ja budem dieťatko vychovávať sama najlepšie ako budem vedieť,

  od "oca" neočakávam absolútne nič,

  po tom všetkom, čo som si vytrpela z jeho strany,

  len nechcem, aby nám niekedy ešte začal znepríjemňovať život.

  vanda napísané 03.06.2007 17:28

  Byvaly manzel mi neplati vyzivne.Bohuzial nemam peniaze na to,aby som sa poradila s pravnikom.CHcela by som na neho podat oznamenie,ze neplati.Ako to mam urobit alebo kde by som mohla najst nejaku sablonu na napisanie takejto ziadosti na sud.Alebo na koho sa mozem s tym to obratit? Nezaplatil mi za posledne tri mesiace a neplatil by nic,keby som sa mu kazdy mesiac doslova neprosila a nevynakladala naozaj nadludske usilie,aby zaplatil.Posledne tri mesiace som to neurobila a nezaplatil nic.Nemam silu sa s nim stale doahadovat o vyzivnom,ktore potrebujem,ale on sa doslova tesi z toho,ako sa on musim snazit.CO mam robit a hlavne ako to mam urobit???Myslela som,ze otvorim internet a najdem presny popis toho,co mam urobit,staci sa uz len konecne rozhodnut,co to urobim.Je to predsa to najbeznejsie,co rozvedene zeny postihuje a tu nie je nijaky plan,nic,co by mi pomohlo ako presne treba postupovat.Nemam peniaze na ziadneho pravnika a aj tak si myslim,ze ked dostane tu obsielku,tak to vyplati a vsetko zacne odznova.......uziva si,aka som bez neho nemozna / rozvod som chcela ja kvoli fyzickemu nasiliu -teraz sa mi msti,hoci je podnikatel a penazi ma dost/..Dakujem pekne za odpoved

  lucia napísané 12.04.2007 21:18

  Moj partner sa v roku 2005 ozenil a rozviedol v CR, kde má aj syna. Teraz je na Slovensku, ale ešte stále nemá právoplatnosť rozvodu. vraj v CR je právoplatnosť získaná až po dojednaní všetkých vecí okolo: výživné pre dieťa a manželku...Sme zasnúbení a stále čakáme. Aký je zákon v CR? Ako je to s právoplatnosťou?

  Ďakujem

  Andrea napísané 12.02.2007 21:20

  Chcem Vas poprosit o radu. Mam problemy s manzelom, ktory mi uz dost dlhu dobu nedava peniaze do najomneho, pricom vsetky ucty platim sama za pomoci mojich dvoch dospelych synov, ktory su toho svedkami nakolko este momentalene byvaju v byte. Manzel navyse zobral rozne pozicky, ktore neplati a hrozi nam exekucia. Momentalne musim uhradit jeden z uverov o ktorom som sa dnes dozvedela na zaklade prikazu na exekuciu na nas byt. Chcem podotknut, ze manzel pravidelne prehral a prepil vyplatu v priebehu dvoch az troch dn, pricom dostal odo mna viac nez dost prilezitosti, aby sa zmenil a zacal zit pre rodinu. Tymto som sa definitivne rozhodla podat ziadost o rozvod. Mam strach o majetkove vysporiadanie a to konkretne o nas spolocny 4-izbovy byt, ktoreho ako som uz vyssie uviedla ucty platim len ja. Tymto by som vas chcela poziadat o radu, ze ci je mozne za pomoci svedeckych vypovedi mojich synov a mna, ziskat na sude nadpolovicnu vacsinu nasho bytu a ci manzelove uvery po nasom rozvode pripadnu aj mne.

  Anna napísané 12.02.2007 11:48

  Žiadam o pravnú radu ktorá sa týka môjho manželstva.Manželstvo sme uzavreli 11.11.2006 môj manžel vlastnil rodinný dom a osobný automobil v čase pred uzavretím manželstva na liste vlastníctva rodinného domu figurujú môj manžel,banka(hypotéka) a fond rozvoja bývania.Auto ma na lizing ktorý mu končí v marci chcem sa poradiť ak podám žiadosť o rozvod,či mám nárok na určitý podiel,alebo či jeho majetok ktorého nie je výlučným vlastníkom spadá do našho BSM.Prosím poradte mi.

  Martin Karniš napísané 31.12.2006 16:13

  Dobrý den, chcel by som sa informovat ohladne mojho problemu .Som otcom 20 mes.synčeka , ktorý zije u svojej matky, s ktorou sme neboli nikdy zosobaseny. Matka dietata zije vspolocnej domacnosti so svojou matkou . S mojim synom sa stretavam pravidelne a zatial ohladne navstevovania mojho syna som nemal nikdy problem s jeho matkou.Medzi nami neprebehla ziadne sudne konanie ani ohladne vyzivneho nakolko som sa vedel s nou vzdy dohodnut.Pred casom mi matka dietata oznamila , ze odchadza do cudziny za robotou. Nasho syna nechava na Slovensku u svojej matky, čo mi oznámila , že vsetko je to dohodnuté na Urade prace ,socialnych vveci a rodiny, že malý je v čase nepritomnosti matky zverený do opatery strej mami.čo dobre tomu nechápem ako je to mozne , ked ja som jeho druhy rodič a nikto ma o takmto rozhodnuti ani neinformoval ? a este jedna obava ma trapi , či moze matka dietata ho zobrat mimo uzemia SR , bez mojho suhlasu?

  Vaľušová Zuzana napísané 05.12.2006 08:55

  som rozvedená už od februára 2005 a odvtedy sa snažím s bývalým manželom majetkovo vysporiadať, žiaľ bezúspešne. na moje návrhy nereagoval až dovtedy, kedy som prostredníctvom svojho advokáta podala návrh na vysporiadanie na súd. vtedy mi oznámil prostredníctvom jeho advokáta jeho protinávrh, ktorý nemôžem akceptovať, nakoľko jeho cena bytu a hnuteľných vecí je neskutočne nadnesená. navrhla som byt odpredať a peniaze si podeliť. spočiatku súhlasil, na súde sa pojednávanie odročilo, avšak ako to vyzerá, k žiadnej dohode nedôjde. na byt už kupcu mám, avšak bývalý nereaguje. dokonca prestal komunikovať aj s jeho advokátom. neviem čo robiť, z bytu som sa odsťahovala a odmietam znášať naďalej náklady na jeho udržiavanie len preto, že on sa rozhodol robiť mi schválnosti. ako ho donútim aby sme sa konečne vysporiadali? aby som upresnila situáciu, bývalý je ženatý, žije so svojou manželkou v jej byte, dnes-zajtra sa im narodí bábätko, náš syn žije s nimi v spoločnej domácnosti, ja žijem s našou dcérou. dakujem za skorú odpoved, ktorú veľmi očakávam. zuzana

  Milan napísané 29.11.2006 16:06

  Dobrý deň. Môže mi poradiť niekto ako postupovať, aby som ako otec platil výživné do rúk syna po dovŕšení jeho 18 roku života? Aké formuláre, akéhoznenia vyplniť, komu ich adresovať, aké zákonné normy sa na tykýto postup vzťahujú. Ďakujem

  Milan napísané 29.11.2006 16:06

  Dobrý deň. Môže mi poradiť niekto ako postupovať, aby som ako otec platil výživné do rúk syna po dovŕšení jeho 18 roku života? Aké formuláre, akéhoznenia vyplniť, komu ich adresovať, aké zákonné normy sa na tykýto postup vzťahujú. Ďakujem

  Martina napísané 22.11.2006 22:56

  Chcela by som sa opytat,mam dieta a otec je anglican.Po dvojrocnom vztahu,ked sa dozvedel,ze som tehotna dieta odmietal.Ale slubil mi financnu podporu.Moj syn ma 5 rokov a teraz mi jeho otec zacal robit problemy a nechce mi na syna financne prispievat.

  Chcem sa opytat,ak neni priznane otcovstvo v rodnom liste, mam sancu po pravnej stranke ho napadat?

  Dakujem za skoru odpoved.

  Nestastny napísané 13.11.2006 11:31

  Chcel by som sa opytat ci manzelka mi moze zakazat stretavat sa s mojou dcerou. Kedze si nerozumieme chceme sa rozviest. Chce docielit aby som nemohol svoju dceru vidiet. Dcera ma len 4 mesiace. Mozwe mi sud zakazat stretavanie len na zaklade obvineni zo strany manzelky?

   

   

  Dakujem

  Peter napísané 10.11.2006 13:45

  Po rozvode sme sa s manzelkou dohodli na vyzivnom ktore som ja navrhol vyssie ako mi urcil sud. Toto vyzivne som nedavno po vzajomnej dohode zvysil. Tak isto sme si dohodli moje navstevy dcery (dnes ma 4 roky) bez zasahu sudu, toto sme obaja podpisali u notara. S dcerou vychadzam velmi dobre, navstevujem ju, samozrejme pre velku vzdialenost to nemoze byt ako by som si prial, a bravam si ju aj domov na viac dni a velmi sa na to mala tesi-s tymto vsetkym sme s byvalou dohodnuti. Vsetko bolo v pohode (aj ked ja som sa snazil este dlhsi cas zachovat rodinu) takmer 3 roky az nedavno mi byvala oznamila ze chce ist do Irska pracovne na rok aj s malou. Samozrejme som proti tomu aby tam brala malu kedze si myslim ze z roka bude termin navzdy a ja malu uvidim tak raz za rok alebo aj vobec nie.

  Navrhla mi dohodu medzi nami, ze s malou pride na Slovensko aspon kazde 3 mesiace. Moje skusenosti s nou su vsak take ze tento slub urcite porusi, tak ako aj vsetky nou dane sluby v minulosti. Zasi si potom vypocujem kopu vyhovoriek a vykrucani. Alebo si nevypocujem nic, stratim akykolvek kontakt a mne zostanu na dceru iba spomienky.

  Chcem sa spytat, ma niekto s takouto situaciou skusenosti a ako by som sa mohol dovolat mojich prav otca ktory nechce statit milovanu dceru.

  Riesenie vidim iba v tom ze mi malu necha doma a nech si ide kde chce ked tak velmi chce. Ja mamlu stratit nechcem a urobim pre to vsetko....

  Vopred pekne dakujem za odpoved

  zuzana holtanova napísané 07.11.2006 17:08

  Som tehotna,slobodna a muž s ktorym cakam dieta ma už jedno dieta.Dostanem prispevok pri narodeni vo vyske 15000sk?Chcela by som sa dozvediet, ak by som priznala otca pri narodeni, resp. pri zapise do rodneho listu, ci by to stat automaticky podal na sud, alebo je to moje vlastne rozhodnutie.Tento muž sa chce so mnou dohodnut mimosudnou cestou o plateni vyzivneho.Sumu chce uhradit jednorazovo.Chcem, aby ste mi poradili ohladom mojho problemu, pripadne, co stratim, resp ziskam...za zodpovedanu odpoved vopred dakujem

  Danka Pircher napísané 24.10.2006 23:29

  Moj manzel je talian a mame spolu rocne dieta. Bohuzial sa budeme rozvadzat. Mam otazku co sa tyka vyzivneho. Rozvod bude na slovensku aj rozhodnutie o vyzivnom. Mam narok na taku vysku vyzivneho ake by som dostala podla talianskych zakonov? Viem ze je to velky rozdiel ale manzel je talian syn tiez teoreticky.Vo vyzivnom sa posudzuje vlastne prijem otca alebo teda povinneho. Jeho prijem je samozrejme v prepocte na nase koruny prilis vysoky na nase pomery. A vlastne dieta sa ma podielat na zivotnej urovni rodica. Predpokladam, ze slovenske sudy maju pravomoc vyziadat si vsetky podklady o jeho mesacnych primoch kedze jeho zamestnavatel je znamy. Je urcena minimalna vyska vyzivneho ale nie je urcena predsa maximalna vyska.

  laco napísané 17.10.2006 09:06

  Dobry den

  > Rad by som sa informoval,ako postupovat v pripade,ze mam(e) 1 a pol

  > rocneho syna,nie sme zosobaseni,ani nezijeme spolu a ani nebudeme...syna

  > nemam napisaneho na seba,ale daval som jej peniaze v ramci moznosti,kedze

  > som bol student. Kedze som uz zamestnany po skole,rad by som syna napisal

  > za svojho,taktiez chcel by som nejaky papier od toho,ze mam na neho

  > pravo,na navstevy, bravat ho vonku a samozrejme aj na alimenty,kedze ona

  > si stale nechce pripustit,ze mam na neho pravo aj ja a dost to zneuziva.

  > Rad by som vedel postup,od zaciatku az do konca,teda od zapisania sa na

  > matrike,az po sudom urcene casy a peniaze,ktore mam platit...Podotykam,ze

  > dohody s nou su neucinne,casto ich meni,cize by som chcel papier od

  > vsetkeho. Nevyhybam sa plateniu,prave naopak,ale tiez by som chcel

  > vediet,ci je moznost vyplacat aspon cast penazi na nejaky jeho osobny

  > ucet,aby ona nemala k nemu pristup,pretoze si myslim,ze dokaze zneuzit aj

  > peniaze,ktore by mali patrit jemu. Teda ci moze sud pristupit!

  > na takuto moznost. Som z okresu Sp.Nova Ves, tak by som ocenil,ak by ste

  > mi poradili,kde zacat...

  > DAKUJEM

  Daninka napísané 12.10.2006 18:16

  Mam 17 a 18 lete deti.Prosim poradte mi co mam robit, ak chcem znizit vyzivne. Z financnych dovodov som suhlasila s tym, aby deti pridelil sud do opatery otca.Ja som platila do nedavna vyzivne, ktore mi bolo bez meho vedomia zvysene. ( odstahovala som sa do cudziny, lebo som chcela zaciat novy zivot a zabudnut)Mam este 13 letu dceru.Podla coho sa urcuje vyzivne pre rodicia byvajuciho v cudzine?Ako sa mözem branit?Dakujem

  Peter napísané 04.10.2006 18:13

  Aké výživné dlžím za 7 rokou dozadu pri príme 13000sk a zrážkach 6000 korún na mesiac . Jedná sa o čistý príjem za mesiac.

  janina napísané 03.10.2006 16:03

  dobry den chem sa opytat na riesenie mojej situacie, kedze sa v prave nevyznam.zijem v taliansku s mojim priatelom. mam tu trvaly pobyt.priatel je talian.tu v taliansku sa nam narodila dcerka ktora ma dnes 22 mesiacov.dcera ma vybaveny aj slovensky rodny list, bohuzial nemam, ju v cestovnom pase.faktom je ze chcem priatela opustit a ist zit na slovensko.problemom bude ze som si ista ze priatel bude chcest tak ako ja do opateri nasu dcerku. nie some zobrati.neviem co ma caka sud alebo.... on uz ma syna-nemanzelskeho kt. ma dnes 12 rokov. vyzivne na neho plati zhruba 14000 na slovenske koruny. mozem ziadat rovnaku vysku vyzivneho na nasu dcerku aj ked bude zit na sr?je zamestnany ja nie ma vacsiu sancu dostat dcerku do opateri.cez den nejavi o nu velky zaujem.naopak.rozmaznava syna a na dceru ani pohlad nepolozi.poradce mi prosim alebo lepsie poucte ma a oboznamte ma co ma caka... velmi pekne vam dakujem za odpoved

  DD napísané 02.10.2006 14:21

  Priatelka sa so mnou rozisla, ked bola v druhom mesiaci tehotenstva. Pochopitelne celu vinu zvaluje len na mna. Teraz sa so mnou nechce ani rozpravat ani stretnut. Nechce mi nic povedat o dietati ani nechce aby som o nom cokolvek vedel alebo ho vobec poznal. Mam nejaku sancu aby som ho vobec poznal, ked mi nechce o nom nic dat vediet? Ako je to v pripade platenia vyzivneho,ked nechce (alebo v tom case nechcela)aby som bol vobec zapisany v rodnom liste? Dieta sa ma narodit koncom decembra, ja chcem mat o dieta zaujem ale ona mi to neumoznuje ani nechce umoznit. Ona je v tomto case vydata s inym aj s nim zije, obaja pracuju.

  Gabriela napísané 25.09.2006 12:26

  Dobry den prajem,chcela by som Vas velmi pekne poprosit o pomoc, ako dalej postupovat.Som snubenica "rozvedeneho" muza, ale vziat sa nemozeme, pretoze uz vyse roka cakame na spravoplatnenie rozsudku.Dňa 27.6.2005 bol Okresnym sudom vydany rozsudok o rozvode mojho partnera s jeho ex-manzelkou, dieta zverene matke a partnerovi prisudene platit 3000,- mes.Vzhladom k tomu, ze partner bol zivnostnik, ktory mal zisky minusove, navhodnejsie sa mu zdalo podat k rozsudku o vyzivnom odvolanie dna 26.7.2005.Medzi casom zivnost zrusil, zostali mu po nej iba dlzoby, ktore mesacne splaca, normalne sa zamestnal, ale jeho plat stale nie je tak dobry, aby mu ostalo 3000,- na dcerku. Ubehol rok, partner platil a plati na dcerku stale 1500,- (to je vazne maximum, co moze poskytnut), ale s odvolanim sa nic nepohlo.Poradili nam stiahnut odvolanie, tak sme ho dna 23.5.2006 vzali spat a az do 15.9.2006 sme cakali na odpoved.A vsak hned za nou dosla aj vyzva od exmanzelkinho pravnika na zaplatenie nedoplatku na vyzivnom do 30.9.06,inac podaju na partnera trestne oznamenie.Nevieme si rady,ako pravne postupovat,ako znizit vyzivne,ako sa dockat spravoplatnenia rozudku a ako splatit peniaze,ktore nemame?Prosim Vas, poradte, neviem ako dalej.Zabudla som uviest,ze partner je epileptik,preto ma aj obmedzenu moznost zamestnat sa na lepsom mieste.A este by som rada vedela,aku lehotu (pocet dni) ma sud na vyjadrenie sa??? Je mozne stazovat sa?Dakujem vopred velmi pekne a prajem prijemny den

  Gabika

  Zuzka napísané 25.09.2006 10:52

  Trapi ma jeden problem.Zijem s priatelom rok a pol v jednej domacnosti.Nie sme zosobaseni,ale narodilo sa nam babatko.Je to moje prve dieta ale priatel ma uz tri deti na ktore plati alimenty.Dve deti ma z byvaleho manzelstva a jedno mimomanzelske.Plati 6000,-len vyzivne a uz teraz sa nam tazko zije.Ja som si spravila zivnost ked som este nevedela ze som tehotna, takze nedostanem ani matersku len rodinne pridavky a nedokazem si predstavit ako to s dietatkom zvladneme,pretoze firma sa len rozbieha a zarobok nemam.Chcem sa spytat,ci je mozne poziadat o znizenie vyzivneho obidve byvale,ak sa mu narodilo dalsie dieta aj ked sudu to vzdy z jeho platu vychadzalo,ze je schopny to vyzivne platit.Moje dieta ma ale takisto narok na vyzivovanie,aj ked neviem ci sa bude brat do uvahy ze ho zivime spolu ak nie sme oficialne spolu.Niekde som pocula ze maximalna vyska vyzivneho na deti je 6000,-to znamena ze ak by si vyzivne znizit nedal,moje dieta tym bude len trpiet,pretoze priatelovi vela splatok a poziciek nebrali na sude vobec do uvahy,tym padom mu to z platu bude vychadzat vzdy.A tiez si myslim, ze cim viac deti,tym by sa ta suma mala na kazde dieta zmenit.Pokial je len jedno,vyzivne moze byt z jedneho platu vysoke ale pokial pribudlo stvrte?Ved nase by malo mat vacsi narok na vyzivovanie pokial ho otec sam zivi.Myslite ze mu vyzivne znizia aj ked mu to z platu vychadza platit lebo mu pozicky neberu do uvahy?On totiz ani nechce poziadat o znizenie,lebo si mysli ze mu to neznizia.

  Katka napísané 14.09.2006 12:47

  Mám otázku týkajúcu sa zverenia dieťaťa do opatery otca. Akú má šancu otec narodeného dieťaťa, ktorý s matkou nie je zosobášený a už s ňou nežije, že mu bude dieťa súdom zverené do opatery, ak biologická matka je bývalá narkomanka, ale 3 roky sa už lieči (aj počas tehotenstva). Matka je psychicky labilná, psychicky otca dieťaťa vydiera, že svoju dcérku v živote neuvidí a pod., hoci otec má o dcéru veľký záujem, aj finančne sa stará o dieťa i matku. Otec žije sám, je finančne zabezpečený. Aké predpoklady musí spĺňať, aby mohla byť výchova dieťaťa zverená jemu? Prihliada sa aj na vek dieťaťa? Ako môže dokázať psychické vydieranie? Matka dieťaťa ho všade osočuje, klame o ňom, vyhráža sa mu, a pritom jeho finančnú podporu využíva. Kvôli dieťaťu dlho všetko znášal, ale už jednoducho nevládze takto ďalej. Dcérky sa však nechce vzdať, veď len kvôli nej všetko doteraz trpel.

  Neviem, či je možné, dostať takto prostredníctvom mailu odpoveď na moju otázku, ale chcem pomôcť zúfalému človeku, pretože sa už nedokážem mlčky prizerať jeho trápeniu. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. Katka

  Renata napísané 12.09.2006 21:04

  Mám 5 mesačného syna, som slobodná matka. Biologický otec, keď sa dozvedel, že som tehotná, vzdal sa dieťaťa - ústne. Teraz, keď má malý 5 mesiacov, tak si zmyslel, že má syna a chce sa usilovať zobrať mi ho do svojej opatery. On žije s nejakou ženou v spoločnej domácnosti. To je jeho argument, že má šancu dostať ho, pretože on mu poskytne úplnú rodinu a ja som momentálne slobodná matka. Doteraz neprispel ničím na malého. A ani nechcem od neho nič.

  Otázka znie, môže dosťať syna o ktorého nemal doteraz záujem, dostať do svojej opatery? A aké mám ja šance, aby mu súd zakázal styk s dieťaťom. On je ešte k tomu aj psychicky labilný človek, ktorý bral antidepresíva, nakoľko mal samovražedné sklony.

  Ďakujem za odpoveď.

  katarina napísané 03.09.2006 07:44

  Dobry den!chcela som vas poprosit o radu.moji rodicia sa rozviedli ked som mala 3 roky moj otec sa vsak potom k nam vratil(bez svadby)zil s nami asi 10 rokov a potom si nasiel inu zenu.mama ho vyhodila s tym ze mu zaplatila 200.000 s tym aby si nemohol narokovat na byt otec to vsetko podpisal vzal peniaze.vraj mu ich ukradli ale moja mama sa napriek vsetkemu o neho starala ked dostal tazky obojstanny zapal pluc otec ma nedoplatky a mama vsetko za neho dopaltila aby ho zobrali do nemocnice.neskor sa znova ozenil s inou zenou.mame som dala splnomocnenie aby ma mohla zastupovat pred sudom s tym ze chcela aspon vratit peniaze za vyzivne za posledne tri nakolko viac sa vratit neda.moj otec na mna vyzivne vobec neplatil.sud mu nariadil zaplatit 117.000 spatne a nakoniec to bolo stiahnute a moj otec mi nemusel zaplatit ani korunu.ked som isla za exekutorom kvoli vymahaniu povedal mi ze rozsudok je neplatny a potom prisiel papier so sudu ze sme s tym nic nerobili a on nemusi platit ani korunu.Neda sa s tym nieco robit?studujem na Univerzite a cely cas vsetko plati mama teraz mi otec plati 2.500 korun ale ostatne nemusi dopaltit.Neda sa to nejak napadnut.Ved je to nefer.Otec mi zobral aj moje dedictvo po maminej mame z uctvu 100.000Sk.Prosim mohli by ste mi poradit co mozem robit a asko sa nejka dockam spravodlivosti nie len voci mne a aj mame.Dakujem Vam velmi pekne.S pozdravom Katka (0903 42 41 48)

  Martina napísané 26.08.2006 17:33

  Manželovi som bola ručiť na úver,ako spoludlžník,aby si splatil svoje dlhy vo výške 300 000,-,asi po týždni som zistila,že má priateľku s ktorou čaká dieťa.Je možné v prípade rozvodu spísať u advokáta nejakú zmluvu ,aby tento úver platil len on,aby úver odomňa potom nevymáhali? Manžel je ochotný tú zmluvu podpísať.

  emka napísané 15.08.2006 08:32

  Dobrý deň. Chcem sa Vás spýtať o radu. Som tehotná a môj priateľ je ženatý. Rozviesť sa nechce. Dokedy je povinný platiť na dieťa? A v akej výške? Podľa čoho sa to určuje? Čo v prípade ak nebude chcieť byť uvedený v rodnom liste ako otec, aj keď vie, že dieťa je jeho? ďakujem.

  Zuzana napísané 30.07.2006 17:57

  Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, môže sa otec zrieknuť svojho dieťaťa? Akým spôsobom? Čo z toho potom vyplýva pre nas, bude to znamenať že prestane platiť aj výživné? Dá sa otec vymazať z rodného listu? ďakujem...

  Miroslava napísané 18.07.2006 14:17

  Som rozvedená matka desaťročnej dcéry, v roku 2001 súd nariadil exmanželovi platiť výživné vo výške 900 Sk,- mesačne. Teraz by som chcela požiadať o zvýšenie výživného. Exmanžel toho času pracuje v zahraničí, ale býva na Slovensku a má už jedno dieťa s terajšou priateľkou. Chcela by som vedieť aký je postup v tomto prípade a či je šanca, uspieť na súde s mojou požiadavkou.

  ivanam napísané 25.05.2006 18:07

  Poprosila by som Vás o radu.Z mojím ex sme rozvedený len dva týždne ale oddelene sme žili už viac ako dva roky.SYna mám do opateri zvereného ja.EXmanžel pracuje v Anglicku má si syna brávať každu sobotu ale nikdy si ho neberie on lebo je odcestovanz ale jeho rodičia.Ja so svojím buducim manželom taktiež odchádzam žiť do Anglicka koli dobrej pracovnej príležitosti.Syn ide samozrejme snami.Otec sa onho nikdy nestaral ale na sude sa hral na dobrého otca.MOžem odísť do zahraničia s čistým svedomím?Z ex spolu vobec nekomunikujeme lebo on mi robí len naprieky a súhlas by mi na vycestovanie určite nedal.Prosim Vás o radu lebo som stoho veľmi nešťastná.

  Richard napísané 19.05.2006 21:26

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Richard napísané 19.05.2006 21:22

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Richard napísané 19.05.2006 21:20

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Hana napísané 04.05.2006 12:34

  Chcela by som sa spýtať pani JUDr. Glezgo nasledovnú vec:

  Napísali ste mi, že "... Ak závet manžel nezanechá, budete dediť Vy ako manželka a všetky jeho deti, a to všetci rovným dielom....."

  (Vychádzam z predpokladu, že manžel závet nezanechá, nemá totiž čas sa ani poriadne vyspat, nie to ešte aby myslel na závet....)

  Ale čo to znamená v praxi??? Že napriklad ak pôjde o dedičstvo vo výške 500.000 Sk, tak ja a moja dcéra zdedíme každá po 100.000 a manželove tri deti z predošlého manželstva tiež každé po 100.000 ??? Prepáčte, pochopila som to takto správne? A ako je to v prípade našich dlhov? Banke budeme ešte aspoň 20 rokov splácať hypotéku... Zdedia jeho deti aj časť našich dlhov? Dakujem..... Hana

  svesty napísané 20.04.2006 14:32

  Poprosím o radu.

   

  Ako by som mohla postupovať ďalej, prípadne aké právne kroky by som mala podniknúť.

  Manžel od nás odišiel, pretože ho nebaví žiť v usporiadanej domácnosti. Len sa fláka asi 2 mesiace, prestal chodiť do práce /robil na živnosť/ a teda už 2 mesiace mi nedal ani korunu a ja všetky výdavky spojené ešte aj s platbou jeho odvodov musím znášať. Podotýkam moja mama, pretože som len po MD nastúpila späť do zamestnania. Máme 2 deti /7r, 1r./. Ako postupovať ďalej.

   

  Ďakujem za skorú odpoveď

  Simona napísané 04.04.2006 22:19

  Chcela by som Vas poprosit o radu.Jedna sa o styk otca s maloletym dietatom(1rok aj 1 mesiac)Sme pred rozvodom,a moj manzel si ziada styk s dcerou 1krat tyzdenne bez pritomnosti matky.Najhorsie je,ze on pracuje na sude ako vyssi sudny uradnik,cize mu sudkyna ,ktora nas bude rozvadzat urcite vyhovie.Pretoze on tam pozna kazdeho.Aj moj pravnik sa jej bol uz predbezne pytat,ci je to mozne aby mal otec take male dieta bez pritomnosti matky.Povedala mu,ze ano.Som z toho v soku,pretoze on doteraz nejavil velky zaujem o dceru,nezijeme spolu uz vyse roka.nevie nic,ako ju treba uspavat,co papava..,a on si ju chce bravat na cely den!?Dcera ked ju pride pozriet ku mne domov pri nom vzdy place.Musim ju pestovat az potom sa ukludni.Je zvyknuta len na mna.Takisto sa on urcite nedokaze o nu postarat tak ako ja ,hoci to vsade tvrdi,a to sud ani nebude zaujimat,ze mala bude v cudzom prostredi bez mamy,bude mat naruseny svoj rezim a urcite po psych.stranke to nebude na tak male dieta dobre vplyvat.Viem aj z pocutia,ze otec si moze zobrat do svojej domacnosti dieta bez pritomnosti matky az od 3 rokov,dovtedy jedine za pritomnosti matky.Najhorsie je,ze ma vsetkych na sude pod palcom,kedze tam pracuje.Prosim poradte mi co mam robit,ja nedopustim,aby si braval tak male dieta na 5 hod.bezo mna,ked mala pri nom place.Chystam sa s pravnikom podat namietku zaujatosti,ale je otazne ci to prejde,lebo aj tam ma moj manzel znamosti.Velmi pekne dakujem za odpoved!

  Zuzana napísané 04.04.2006 21:35

  Trapi ma jeden problem.Zijem s priatelom rok a pol v jednej domacnosti.Nie sme zosobaseni,ale cakame spolu babatko.Je to moje prve dieta ale priatel ma uz tri deti na ktore plati alimenty.Dve deti ma z byvaleho manzelstva a jedno mimomanzelske.Plati 6000,-len vyzivne a uz teraz sa nam tazko zije.Ja som si spravila zivnost takze nedostanem ani matersku len rodinne pridavky a nedokazem si predstavit ako to s dietatkom zvladneme.Chcem sa spytat,ci je mozne poziadat o znizenie vyzivneho obidve byvale,ak sa mu ma narodit dalsie dieta aj ked sudu to vzdy z jeho platu vychadzalo,ze je schopny to vyzivne platit.Moje dieta ma ale takisto narok na vyzivovanie,aj ked neviem ci sa bude brat do uvahy ze ho zivime spolu ak nie sme oficialne spolu.Niekde som pocula ze maximalna vyska vyzivneho na deti je 6000,-to znamena ze ak by si vyzivne znizit nedal,moje dieta tym bude len trpiet,pretoze priatelovi vela splatok a poziciek nebrali na sude vobec do uvahy,tym padom mu to z platu bude vychadzat vzdy.Vopred dakujem.

  Alica napísané 08.03.2006 10:47

  Mám 4,5 a 2,5 ročné deti. Som ešte na MD s mladším synom. Chcem sa spýtať, či sa v prípade rozvodu pri prideľovaní detí do opatery bude prihliadať na to, že ja som v podstate bez príjmu a manžel je živnostník, či by mu z tohto dôvodu mohli prideliť deti do opatery, keby o to žiadal (prípadne by deti rozdelili). Ďakujem.

  Alica napísané 08.03.2006 10:41

  Mám 4,5 a 2,5 ročné deti. Som ešte na MD s mladším synom. Chcem sa spýtať, či sa v prípade rozvodu pri prideľovaní detí do opatery bude prihliadať na to, že ja som v podstate bez príjmu a manžel je živnostník, či by mu z tohto dôvodu mohli prideliť deti do opatery, keby o to žiadal (prípadne by deti rozdelili). Ďakujem.

  Kornelia Kassaiova napísané 11.11.2011 11:55

  Váš komentár Prosim o radu:do kolkych rokov je otec povinny platit vyzivne?Moja dcera ma 21-rokov a od soc.nedostava ani cent a otec nie je ochotny dalej platit a kym nedovrsi 25-rokov rodicia su povinny sa postarat o svoje dieta,v tom pripade by mal dalej platit vyzivne.Dakujem.

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

  Náš TIP
  Komentáre k článku
  Lucia napísané 12.05.2015 13:38

  Dobrý deň chcela by som sa opytať manžel platí výživné exmanželke na dieťa 105€ v januári sa nám narodilo dieťa ku ktorému mu vznikla taktiež vyživovacia povinnosť jeho čistý príjem je 330€ je možne aby podal o zníženie výživného, myslite že uspeje, dieťa nám matka k styku nikdy nechysta to znammená že mesačne ešte nad rámec nakupujeme za 30-40€ ja som na MD mám 248€ a od júla prechádzam na rodičovsky co bude činit 203€, majetok žiaden nemame za radu vopred dakujem a ostávam s pozdravom

  Monika napísané 13.02.2015 09:33

  prosim o radu..s byvalim priatelom sme mali vcera sud starostlivost o malu, ale ho odrocil, ze musime najprv absolvovat poradensko - psychologicke sedia ale to na byvaleho podnet lebo chce len natahovat cas. Ide mi o to ze sedenie mame 2. marca a mala bude mat 4. aprila 3 roky a to pochybujem ze sa vyriesi do toho casu. Teraz sa bojim toho ze potom bude mat vacsie sance ju ziskat ked bude mat dobry prijem a ja ak si nahodou do vtedy ziadnu pracu nenajdem..uz myslim len nato najhorsie :/

  Martina Bubáková napísané 18.09.2014 17:42

  Dobrý deň, potrebovala by som vedieť či môžem zákonnou cestou žiadať dokladovanie využitia výživného (či je ozaj minuté na potreby detí). Ďakujem.

  Karolina napísané 20.01.2015 22:58

  Zijem uz 15rokov v Nemecku.pred 4rokmi som otehotnela.Otec je zo slovenska.Za dieta platil vyzivne 2roky a teraz prestal.Otcovstvo urcit nechcel,tak som ho dala na sud koli vyzivnemu a aj koli urceniu otcovstva.Otec dietata nemal o dieta zaujem a videl ho 2krat v zivote a to ma syn 4roky.Dieta sa narodilo v Nemecku, som tam uz dlhe roky zila a mam tam prechodny pobyt.Dieta chodi do skolky a ja pracujem.Teraz budeme mat sud na slovensku.moze mi otec dietata zakazat vyzcestovat do nemecka?pri uznani otcovstva potrebujem suhlas otca o vycestovani a on mi ho neda.ale ja som uz zila v nemecku pred porodom a dieta sa tam narodilo,ja idem na slovensko iba na sud.Dakujem

  katarína napísané 22.02.2013 14:57

  prosim o odpoved co mam robit ked sa mi otec spolocneho dietata vyhraza ked ho opustim aj s dietatom ze ma da na sud! nakolko mu nebranim v styku s dietatom ani v nicom.Dieta ma priezvisko po nom niesme zosobaseny zijeme zatial v spolocnej domacnosti avsak len zo strachu ze mi dceru zoberu on alebo sud.dakujem.

  Iveta napísané 06.11.2012 12:28

  Prosim o radu:moj byvaly manžel je vo vyšetrovacej vazbe a hrozi mu odsudenie na na dlhši čas,mame spolu ešte jednu nezaopatrenu dceru na ktoru doteraz platil vyživne sumou 50eur,chcem vedieť kto mi bude platit a kam sa mam obratit ,dcera ma 14rokov.Dakujem

  Alena Kmetova napísané 29.02.2012 10:00

  Dobry den,potrebovala by som od vas poradit v jednej veci.Mam 4 rocnu dceru a nie som vydata.Otec nam poslal dokopy 500e za 4 roky.Stale nas klame ze uz nam peniaze posle.Je zamestnany.Nakolko ja si hladam robotu a neuspesne financie tahaju moji rodicia.Prosim Vas napiste mi co mam robit a ako postupovat.Dakujem

  Petra napísané 24.02.2012 17:55

  Dobry den, chcela by som sa opytat,.. kamaratka ma syna s muzom ktory nebol povodne uvedeny v rodnom liste, vravi ze sa vzdala naroku na vyzivne a zatial ani nexce aby v nom figuroval maju udajne dohodu ze to zatial tak aj ostane kedze rodicia su tiez rozvedeni a trauma zo sudov je v ich rodine dost velka,. ja tomu vobec nerozumiem,.. jej byvaly priatel syna navstevuje a kupuje mu veci, ,. chcela by som teda vediet ci podanie navrhu na urcenie otcovstva moze byt aj anonymne alebo moze tento navrh podat len matka ci otec? na koho sa s tym obratit aby mal maly konecne alimenty a priznaneho otca ak si to matka nezela a otec s tym suhlasi,..maly ma uz 13 rokov ,.. staci to nahlasit v socialnej poistovni ze viem kto je jeho otec a urady budu autmaticky konat?, resp. je tento ich stav legalny ked vedia kto je otcom ale na rodnom liste je neznamy? alebo pojdu obaja pred sud? Za vasu odpoved vopred velmi pekne dakujem.

  Zdenka Glodiakova napísané 31.01.2012 17:43

  Váš : Dobrý večer Volám sa Zdenka a zostala som z priatelom tehotná-nie sme však sobašený ani nemame papiere ako druh a družka. žili sme iba tak. Priatel prestal mať zaujem ako o mna tak aj o nenarodené dieťa. Som na rizikovom a hrozí mi porod už v 6.mesiaci tehotenstva. Všetko kupujem sama z dochodku zo 150euro. Mám zdravotné problémy a nemožem isť do práce. Moja otázka preto znie : Može priatel platiť vyživné aj na mna,ked sa budem o dieťa starať sama,a mám čiastočný dochodok a nie sme sobašený? Vopred Dakujem za odpoved.

  Karol napísané 02.01.2012 09:59

  Dobry den, manzelka ma opustila a obmedzila mi kontakt s nasou dcerkou. Aby som sa s dcerkou uplne neudcudzil podal som navrh na predbezne a na rozvod a nadalej som sa snazil o komunikaciu s manzelkou. jej spravanie je vsak iracionalne, opakovane osm jej dokazal ze klame, opakovane sa ukazalo, ze je emocionalne nestabilna, v detstve, ako aj dospelosti bola psychicky tyrana. kedze nechcem aby sa nieco podobne stalo aj mojej dcere chcem podat v ramci rozvodu ziadost o jej psychologicke vysetrenie. Musi sud moju poziadavku akceptovat ked uvediem konkretne priklady, alebo to musi byt podlozene niekolkymi svedkami?

  Dakujem...

  Daniela napísané 08.10.2011 10:02

  Váš komentár

   

  Dobrý deň.

  Chcem sa spýtať ako je to stým, keď má dieťa ukončenú len povinnú školskú dochádzku, opakovane bolo liečené na psychiatrii a po rôznych resocializačných zariadeniach kôli užívaniu drog. Má 19 rokov. Chcem vedieť, či rodičia sú povinní starať sa aj v tom prípade o takéto dieťa, ktoré do školy nechodí, len sa fláka a droguje.

   

  Za Vašu odpoveď som vám veľmi povďačná.

   

  S pozdravom Daniela

  Miroslav napísané 01.10.2011 22:38

  Poprosím o radu, pred nedávnom som zistil manželkynu neveru, aj keď som odpustil ale ona už nechce so mnou žiť.

  Vybrala si jeho a štúdium. Máme spolu 2 deti.Chcem sa spýtať koľko mi súd pridelí platit na deti ak mám čistý príjem 700 Eur?

  A či zváži aj vinu v manželstve, keď že už ona nechce žiť so mnou?

  ďakujem

  Barbora napísané 31.08.2011 11:03

  Dobrý deň, pani Glezgo, chcem Vás poprosiť o radu. Som matkou 15-ročného syna, s jeho otcom sme sa rozviedli pred 11 rokmi a od augusta 1999 mi platil nami dohodnuté výživné vo výške 66,39 EUR až do marca tohto roku, keď som ho už asi stý krát prosila, aby zvýšil výživné, nakoľko chlapec je už veľký a má omnoho väčšiu "spotrebu". Je pravda, že otec mu kupuje všelijaké veci, s ktorými ja nesúhlasím, elektronické hračky a sem tam aj oblečenie ale len keď sa rozhodne, že ano....ale aj tak to nepokryje celú jeho potrebu. Bohužiaľ doteraz som ho živila ako to šlo ale som v situácii, ktorá je neúnosná a preto som pritvrdila v požiadavke o zvýšenie, straším ho aj súdom, ale vysmieva sa mi, že keď to dám na súd, nedostanem ani toľko, ale predsa začal platiť od marca 2011 sumu 84,61 EUR, asi si myslel, že mi zalepí oči. On žije s priateľkou, ktorá má z prvého manželstva 2 deti a ona mu dáva rozumy, aby neplatil, že veď ani jej bývalý manžel, súdne trestaný neplatí. Chcem sa spýtať, či máme nárok na zvýšenie výživného, keďže ja som síce druhýkrát vydatá a mám dalšie dve deti vo veku 4,5 a 2 roky, poberám rodičovský príspevok, manžel je SZČO ale má len minimálnu mzdu, tento rok je PN od januára, máme hypotéku na dom a ja si hľadám prácu, aby sme vyžili. Bývalý manžel pracuje na managerskej pozícii a zarába veľmi pekne, má štvorizbový byt aj auto ale nie som si istá, či má príjem aj zdokladovaný. Viete, ja som nenáročná, snažím sa kupovať čo najlacnejšie veci a to sa synovi ešte posmieva, že čo to má na sebe. Ďakujem Vám za odpoveď.

  Zdenka napísané 16.08.2011 15:52

  Som vydata ,mam dve neplnolete deti,moj manzel je alkoholik ,stale pije a momentalne zije u svojej matky,som nezamestnana tesne po MD.Mame byt v podnajme,ktory nemam z coho platit,kedze mi teraz skoncila materska dovolenka a manzel nema zaujem mi ho platit,chcela by som sa opytat ci sa to da nahlasit na socialku aby som poberala nejaky prispevok na byvanie a deti aj napriek tomu ,ze nie som rozvedena?? za odpoved vopred Dakujem.

  tomas napísané 26.06.2011 14:55

  dobry den

   

  chcem sa spýtať,ked podava slobodna mamina navrh na sud kvoli urceniu otcovstva a preukaze sa,že ja som s nou spal v obdobi od ktoreho neuplynulo viac ako 300dni dokazem si ja vybutit test DNA ked ho chcem lebo nemam istotu ci som otcom?

  Maria napísané 14.06.2011 15:40

  kometar Mile mamičky.

  To všetko už mam za sebiou.Som prababička,ale Váš problem poznam z pripadu keď moja nevesta odišla od manžela aj sdvoma detmi preto,že manžel v tom čase nepracoval už 4 mesiace.Skutočny dôvod z mojho nahľadu bol ten,že manžel nechcel isť s ňov bývať do z dedičstva vysudeného bytu na dedinu, kde s ˇňov 1 rok býval a viac nevydržal.Dcerka mala rok a keď sa narodil syn,tak sa rozhodol opeť vratiť do svojho bytu,ktorý som udržiavala a platila.Po 15 rokov manželstva sa tam vratila aj s detmi a jednoducho podala navrh na rozvod a samozrejme navrh na výživne.Nezaujima ju ani to,že sam nema čo do ust,že sa oň staram ja ale podala aj trestne stihanie.Bol odsudený zatial podmienečne avšak neplati,lebi nema z čoho.Ke´d ma nejaku pracu stale jej pošle.Odporúčam Vám mile mamičky vždy zvažiť,pokial Vas nebije,neubližuje deťom,nie je pijan,či sa neda na nejaky čas obetovať a zachraniť rodinu.Moja nebvesta išla do prace po 6 rokov manželstva keď dcerka už išla do školy.Dôvod,že nepracovala nebol ten,že by natom boli finančne tak dobre,žeby to nepotrebovali,ale "manžel ma živiť rodinu a ona sa nepreto vydavala ,aby pracovala.On jú ale nenechal i keď potreboval finančne pomocť odomňa.Takže ešte raz odporučam,Ty manželia sú otcami Vaších deti a ako špinite ich,neviete čoho sa dočkate od svojich deti,či si to neodkukajú

  Prepačte,ale musela som to zo seba aspoň takýmto spôsobom vydať.

  Maria

  Natália napísané 29.05.2011 16:40

  Mám 2 deti a chcem sa rozviest ale nie na sude len tak dohodou ale chcem aby mi platil na deti vyživne.Je to tak možne?

  Viera Boďová napísané 19.05.2011 20:19

  Dobrý deň,chcela by som sa spýtať,či je možné vymáhať výživné od exmanžela v prípade ak je nezamestnaný(dôvodom na jeho prepustenie zo zamestnaní bol alkoholizmus) a žije v spoločnej domácnosti s matkou a dvoma bratmi(matka poberá dôchodok a bratia sú zamestnaní).Ide o výživné pre stredoškoláčku a jeho výška je 90eur.Bývalý manžel naďalej navštevuje pohostinstvá a nevyhýba sa alkoholu.

  Monika napísané 17.01.2011 23:30

  Dobry den,

  rada by som sa informovala na dve veci

  1,s byvalim manzelom mam dvoch synov nakolko neubehla 300 dnova lehota a ja som zostala tehotna s inym ex-manzel poziadal o zapretie otcovstva (predbehol ma nakolko ja som bola este v nemocnici)sud urcil dna testy kde bol samozrejme vyluceny ako otec aj napriek tomu ze som ho za otca neuznala a byvali priatel sa na sude hlasil ako otec aj napriek tomui mi sud urcil aby som byvalemu zaplatila 215 eur za testy dna(hradil ich on)preco mam hradit nieco o co som neziadala byvali si to zaziadal napisal ze je ochotny podstupit testy dna.Moj prijem je len 164,22 eur rodicovsky +vyzivne od byvaleho na dvoch synov 242 eur.z coho to mam zaplatit?mam sa odvolat alebo sa radsej snim dohodnut na splatkach?ja fakt neviem lebo to suvisi aj s mojou druhou otazkou

  2,byvali priatel sice na sude prehlasil ze je otcom dietata ale nereaguje na moje sms ani na telefonaty a nieviem ho donutit aby prisiel na matriku podpisat cestne prehlasenie ze je otcom dietata.Podavala som si na sud o preplatenie vybavicky na dieta a vyzivne na mna(stymto som si neni ista ci na to mam narok sud mame vytyceny na marec 2011)

  no navrh na vyzivne som este nepodala nakolko nemam pravoplatne rozhodnutie este a kazdy mi tvrdi ze najprv musi byt zapisany na matrike. ako otec.

  Mozem aj napriek tomu to podat?a ako ho mam prinutit aby siel na matriku?a ked sa dostavi musim dietatu dat priezvisko po nom alebo moze mat po mne co ak on bude chciet aby sa volalo po nom ale ja stym nesuhlasim co sa deje vtakom pripade?(je to dievcatko tak to ked sa vyda aj tak si zmeni meno

  Bio otec mi do dnesneho dna a to ma dcera 9 mesiacov neprispel ani korunou co mam robit ved sa takto zit neda

  Som Vam vopred povdacna za kazdu odpoved a nadej.dakujem

  Vladimira napísané 17.12.2010 11:08

  Dobry den,prosime o pomoc Frown uz si nevieme dat rady

  manzel je rozvedeny a s ex manzelkou maju 7 a pol rocneho syna,manzel pracoval v zahranici z platu mu vypocitali 300 eu na syna plus 50 eu splatky lebo chcela spatne doplatit 1400 eu,medzitym sa nam narodil syn ktory ma 4 mesiace a ja mam este syna s predosleho manzelstva 6 r ocneho na ktoreho mi ex dava 50 eu ,manzela uz v zahranici nepracuje a jeho plat klesol o 2 tretiny nizsie,od 1.8 2010 pracuje na SK co sme ihned podali na znizenie vyzivneho no kym prisiel termin pojednavania stanoveneho na koncom novembra tak stale musel platit 350 eu aj ked uz taky plat nemal ,nato jeho ex manzelka na pojednavanie neprisla zevraj PN smile cize bolo zase odrocene pojednavanie,nikoho nezaujima ze jej to nemal z coho platit z noveho platu a ona sa mu do telefonu vysmiala,pretoze spotrebovane vyzivne sa nevracia?!!!..pravnicka napisala predbezne opatrenie ktore nam zamietli a z jeho platu 1200 eu mu vypocitali 200 eu vyzivne pricom mame hypoteku,inkaso,leasing co musi mat manzel auto lebo dochadza do prace novorodenca kedze som na materskej ,splatka dalsieho uveru co brala kvoli svojej ex aby jej chuderke pomohol a nam ostava na zivobytie 60 eu sa mi to zda dost nespravodlive ,jeho wxmanzleka vo svojich prijmoch neuviedla ze pomera vyzivne okrem svojej vyplaty a by som chcel avidiet kam putovalo tolko penazi coz cini od marca 3500 eu,odo mna chcu doklad o prijme za moje dieta z prveho manzelstva 50 eu ale manzel si nemoze urobit ziadne naroky na to ze sa musi tiez o neho starat kedze zije s nami nie je to trosku na hlavu??ze nam na 4 clennu rodinu ostane 60 eu ked si porovnate prijmy a vydaje a alimenty sudca da na 200 eu???? Evil ja uz som z toho chora...syna mu nechce davat vobec iba 4 krat do mesiaca...a apsolutne s nim nekomunike a stale sa mu vyhraza ze ho uda a mne sa uz tiez zacala vyhrazat..nevieme si dat s nou rady...mame sa odovlat voci takej sume???a este by ma zaujimalo kolko percent maximal.z jeho platu moze ist jeho ex?pretoze ked mu urcili 350 tak to este nebol narodeny nas spolocny syn a tiez sme nemali hypoteku a teraz mame a ma jej platit 200 eu ?

  lenka napísané 06.07.2010 13:21

  potrebovala by som poradit som rozvedena s manzelom mame syna 6mesacneho sud mu urcil navstevy kazdu parnu sobotu a neparnu nedelu na 3hodiny bezo mna nakolko som sa neodvolala na sude som myslela ze to dostane ten isty sudca bol proti mne zastaval manzela teda uz byvaleho mal zakupit vsetky veci co mam ja doma vsetko som mu napisala co potrebuje nas syn vysmial ma povedal ze nebude kupovat nic ked len 3hodiny ma syna vratil mi ho hladneho nespoznal ma syn smedneho neprebaleneho isla som s nim na pohotovost aj obvodnej doktorky ta spozorovala selest na srdiecku bude sa to sledovat je to zatial nalez to znamena ze celu dobu plakal potvrdenie od doktorky mam poslala som to dala som zvlast odvolanie pricom mi to zamietli co mam robit nechcem aby nas syn trpel nezakazujem navstevy chcem aby chodil za synom castejsie aby si zvykly na seba ale pritomnosti mna prosim poradte mi dakujem

  luba napísané 25.06.2010 18:30

  Váš komentárdobrýdeň.Mám podobný problém ako pani Andrejka.Manžela alkoholika,ktorý je na čiastočno invalidnom dôchodku,nepracuje,neustále si vyberá pôžičky a aktivuje si platobné karty,tie však nikdy nespláca.Pôžičky si vyberá dokonca podvodmi.Mne sa listy od exekútorov dostanú do ruky keď sú už navýšené neuveriteľné sumy.Z 1000eu je 1900,z 214eu je neuveriteľných2600eu a ešte môžem napisať ďaľšie tri.Odišla som pracovať do zahraničia aby som jeho dlhy vedelá splácať ale jeden splatím a objavia sa ďaľšie dva.Rozviesť sa nechcem pretože som už vo veku,a po toľkých rokoch trápenia nechcem prísť o jeho dôchodok v starobe.Neviem ako sa mám k tomuto problému postaviť.Existuje paragraf,ktorým by sa to zakázalo brať pôžičky?veď týmto spôsobom ohrozuje sociálne zázemie zázemie rodiny.Dostane na ulicu aj seba aj mňa.Vie mi niekto poradiť?Ďakujem.

  kristina napísané 08.06.2010 17:48

  dobry den, som studentka, moji rodicia su rozvedeni a zijem u mamy. o par mesiacov mam v plane sa odstahovat do podnajmu ( budem mat aj peniaze z brigady 300e plus 200e alimenty od otca) a chcela by som sa opytat aka by bola asi priblizna vyska vyzivneho od mamy ak ma plat 2000e. dakujem

  Michaela napísané 10.05.2010 20:10

  mam 31r,zijem s dcerou 13 r.,v prenajme ,kde platim najom 105,87e,poberam davku v hmotnej nudzi ,kedze som sa dostala do akejsi nepredvidavej situacie,meskala som s najomnym za mesiac3,4,,,,medzitym dna 16 .4 posielali ziadost o potvrdenie ci mam alebo nemam dlh na najomnou kvoli urcenemu prispevku na byvanie,toho casu som meskala uvedenych cca106e,tym padom na zaklade tohto zistenia mi zastavili prispevok na byvanie,,s tym ze mi ostava davka v hmotnej nudzi na mna a dceru 119,1e!,,,,,,sla som na socialne de som poziadala o tlacivo naolko medzitym som si najom riadne uhradila,dal apotvrdit na bytovom,ze mam od 10/2009-4/2010 riadne zaplatene,nemam ziaden dlh,,,,,,,s datumom 10.5.2010..avsak na socialnom mi povedal ze uz to neodovzda do uzvaierky,ze nebude robit zazraky,,,,,,,,,,,poradte prosim co mam spravit,,,,sla som aj za riaditelom a ten pozadoval dalsie tlacivo,ohladne najmu vsetko ma vydokladovane a vraj bohuzial prispevok dostanem az v juni za maj,chcem sa spitat,,,,vsak aj ked toho 16.4bolo uvedene na posudzovanie a priznanie naroku na davku zamietnute,/co mne domov pracovnicka neposlala papiere domou ziadne posielala to priamo na bytove,ja som len dna 6.5 dostala rozhodnutie o zanik prispevku,a stim ze dostanem davku 119,10e v mesiaci maj--- /medzitym najom uhradeny4.5,riadne odovzdane do 10:5 ako je mozne ze mi to nechcela dana pracovnicka vlozit a zamietla mi to sama?viem ze pokial by bol dlh a mam ho uznany nic sa nedeje a davku mi normalne poslu ten dany mesiac,ako postupovat?kedze mam pocit ze ide o ocividne prietahy,ved pracovna doba je do 14 hodini a mala cas too vlozit do spisu alebo poc,okamzite,,,,,,,proste slo len o to ze dnes dna 10.5 je uzavierka a a by chcela dala by to tam,myslim ze neopodstatnene som dosla o prispevok na byvanie,,,,,,a tentoraz skutocne zacnu problemy,co riesit byt?stravu?ako mam postupovat resp,pokial chcem napisat niekam na vyssie miesto o presetrenie kam sa mam obratit?dakujem za odpoved................

  Jana napísané 16.03.2010 14:19

  Ahojte, vie my niekto prosim poradit. Mam 3,5rocnu dcerku a konecne sud urcil otcovstvo, jej otec zije vo Svajciarsku a zrazu sa chce dohodnut na vyzivnom.Vie mi niekto nahodou poradit aku vysku vyzivneho mozem priblizne ocakavat ked jeho zarobok presahuje 3000 EUR a ja zijem sama s dcerkou na Slovensku?Dakujem velmi pekne za odpoved.

  hana/redakcia napísané 16.03.2010 14:29

  Dobry den

  toto je staticky canok

  obrate sa prosim so svojou otazkou na poradnu pravnika

  poradne.rodinka.sk/viewforum.php

  milada napísané 01.12.2009 19:58

  Váš komentár Byvam v prenajatom byte,byt na adrese na ktorej mam hlaseny trvaly pobyt uz v sucasnej dobe neobyvam,chcem sa spitat,musim mat niekde nahlaseny trvaly pobyt ak vlastne ziadne trvale bydlisk nemam?Dakujem.

  anita dibuszova napísané 01.12.2009 17:08

  dobry vecer.som rozvedena presne 5 mesiacov,evidovana na urade prace a chcem poziadat o prispevok na byvanie v hmotnej nudzi.Vyzaduju odomna o podanie navrhu na urcenie prispevku na vyzivu rozvedeneho manzela.Aky kolok potrebujem na ten navrh,kolko to trva a ci potrebujem pravnika na sude.Za skoru odpoved vam dakujem.

  Melinda napísané 08.11.2009 11:43

  Váš komentár

  Dobrý deň prajem. Riešime takú chúlostivú situáciu. Pred 10 rokmi som sa vydala, a krátko na to sme zistili že manžel nemôže mať deti. Po 6 ročnom chodení po doktoroch sme sa nakoniec rozišli a mne sa v túžbe po dieťati podarilo otehotnieť s kolegom, ktorý ale o dieťa nemal záujem. Tesne pred pôrodom sme sa s manželom dali do kopy a žiadal, aby na rodnom liste bolo jeho meno. Aj sa to tak stalo. Dcérka mala 3 roky keď si našiel priatelku. Teraz sme rozvedení, ja som sa druhý krát vydala. V podstate má okolo seba kompletnú rodinu, ktorá ju lúbi a bývalý si ju berie každý druhý víkend. Tieo výkendy nám ale dávajú zabrať. Dcérka chodí domou ako vymenená, drzá, rozhádzaná a trvá nám 3-4 dni, kým ju dáme do kopy. Chcela by som jej dopriať pekné detstvo, bývalý ale trvá na otcovstve. Chcela by som jeho meno vymazať z dcérkinho života ako aj z rodného listu, lebo v podstate nie je ani biologický otec ani otec ktorý vychováva. Mám nejakú šancu v tomto smere pokročiť? Pomohlo by keby podal žiadosť o určenie otcovstva jej bilogický otec? Ale bola by som najradšej keby sme aj jeho mohli z toho vynechať... prinajhoršom by na to určite pristal, lebo viem že pre dcérku chce to najlepšie...

  Ďakujem za radu, Mel

  Klaudia napísané 17.10.2009 20:25

  Dobrý deň, prosím Vás súrne o radu.

  Mám 19rokov a som študentka VŠ a úreto potrebujem každú korunku.

  Narodila som sa slobodnej mamičke a v rodnom liste nemám zapísaného otca, nakoľko sa zatajil.Mama je dnes už vydatá,ale napriek tomu mám rodný list prázdny.

  Chcela by som však vedieť,či sa dá nejako donútiť mojho biologického otca,aby išiel na DNA testy a potom prostredníctvom výsledkov potvrdených súdnou znalkyňou od neho žiadať výživné....Prípadne ak by sa dalo aj výživné za stratené roky.

  Za skorú odpoveď Vám budem naozaj vďačná!!!

  Ďakujem smile smile smile smile smile smile smile

  Gejza napísané 28.09.2009 14:50

  Čakáme s priateľkou dieťatko a ona sa rozviedla len teraz v septembri 2009.Počul som,že ak sa dieťatko narodí do 1 roka po rozvode,dostane automaticky priezvisko po bývalom manželovi.Je to pravda??

  alicka napísané 06.08.2009 13:53

  Dobrý deň. Ja by som potrebovala dobrú radu od niekoho, kto sa vyzná v takých veciach, problémoch, aké máme my, kedže na právnika nemám. Som pol roka rozvedená, mám 20 ročnú dcéru, ktorá šťastne zmaturovala a hladá si prácu, aby mi vypomáhala ako-tak, a 4 ročného synčeka, škôlkára. Máme s mojim bývalým mužom pekný dvojpodlažný nový rodinný dom, ktorý neveme v súčasnej dobe predať. Muž nás z domu vyštval, s malým bývam u mojich rodičov v tej istej dedine, ale dcéra, bohužial zostala v dome, v čase nášho odchodu ešte ju čakali maturity, potrebovala k tomu PC a moji rodičia nemajú dobre riešený dom, už k nej chodí priateľ, rodičia už dávno na dôchodku, teraz si zvykajú na môjho živého synčeka. Dcéra je tam na dome v kuse zamknutá, lebo sa neustále hádajú, alebo ju "slovami" ponižuje, nakoľko je bacuľka. A ja neviem ako dalej..... keby sa dcéra zamestnala, mohli by sme isť do podnájmu, ale musela by celú výplatu dať za podnájom... to jej nemám srdce spraviť.... navyše môj bývalý manžel chce, aby som platila polovicu režie za dom, teda energie...atd... My tam nebývame, dávam rodičom peniaze, ved nemôžem očakávať, že nás troch budú živiť, a aj náklady za energie sa im zvýšili, odkedy sme u nich. Tak kde je spravodlivosť? Ako postupovať dalej? Tesne po rozvode sme sa dohodli, len my dvaja s manželom, že si dcéra nepodá na výživné / ona už v tom čase bola dospelá 4-čka SŠ/ a ja mu nebudem platiť polovicu za dom. Ale teraz si nárokuje, ved odkial a z čoho by som to platila? Dostávam plat aj s prídavkami 14 tis. a na malého od bývalého je určené výživné 4 tis., mám dve deti, platím mojim rodičom....ja na seba nič nedávam, nemám mu z čoho platiť polovicu za dom, ale je to nespravodlivé, velmi. Býva tam kraluje sám, je elktrikárom, chodí si na fušky / nie v zlom / a teraz som dostala od neho výzvu, že mám zaplatiť moju polku, ked nie, tak mi to strhne z ceny predaja domu. Má na to právo? Prečo tam nemôžeme bývať my, ja s deťmi.... On peniaze má, môže si dovoliť kúpiť byt..... Navrhla som mu, že budem platiť všetko, ked odíde, a po predaji domu ideme na polovicu, len mi posiela smajlíkov s obrovským smiechotom..... ako dalej, poradí mi niekto prosím?

  Michal napísané 15.07.2009 17:52

  Dobry den Volam sa Michal mam 5 rocneho syna s ktoroym niesom preto ze byvam na vychode a on z mojou byvam byvalou pritelkou sud mi urcil vyzivne ktore nesom schopny momentalne splacat co mam robit som zufaly ona sa mi nepriamo vyhraza ohladom basy a podobne mam pracu na cierno ale na vyzivne robim 7 dny pracovnych za odpoved dakujem

  Silvia napísané 26.05.2008 14:37

  Dobrý deň,

  chcela by som sa opýtať mám priateľa žijeme spolu v jednej domácnosti a on má dcéru z bývalého manželstva. Jeho exmanželka nám ju nechce dávať pri rozvode sa povedalo, že sa vzájomne dohodnú o navštevovaní a brávaní si dcéry no márne dohoda je asi taká že kedy to jeho ex vyhovuje vtedy nám ju dá. Chcem sa preto opýtať je možné s tým niečo urobiť tak aby sme si ju mohli brávať pravidelne?

  Jana napísané 24.05.2008 08:15

  Ja by som sa chcela opytat ci socialka a slovenske zakony mozu prinutit byvalych partnerov vratit sa k sebe.Byvaly priatel je slobodny otec, s matkou svojej dcery uz dlhsi cas nezije.Na prvom pojednavani ohladom opatrovnictva dcery odporucil malu do opatery matky.Ta sa na nu vykaslala, kvoli praci ju ani nevidela a jej matka ju vyhodila z bytu a o malu sa stara teraz ona.Priatel podal ziadost o pridelenie dcery do opatery jemu, to iste vsak urobila aj jej babka.Na socialke im teraz povedali ze bud skusia zit este spolu alebo pojde mala na adopciu.Je to mozne?Ved ak sa nestara o malu matka nemala by ist dcera do opatery otcovi?Co ak by uz bol zenaty?To sa ma rozviest aby nestratil dceru?Vidal ju kazdy druhy vikend a platil vyzivne viac ako mu nariadil sud.O dceru sa dokaze postarat lepsie ako jej matka.Co sa s tym da robit?Dakujem.

  Anna napísané 05.04.2008 21:17

  Dobry vecer,

  som slobodna matka a otec dietata je cudzinec, je zapisany aj v rodnom liste dietata. ale nezijeme v spolocnej domacnosti. Poziadal ma aby nas syn zil nejaky cas prinom (v zahranici), kedze viem ze je dobrym otcom a dokaze sa postarat o nasho syna v tomto case lepsie ako ja suhlasila som. Potrebuje na to nejaky doklad ze sa nejaky cas bude starat o nasho syna, docasne porucnictvo alebo nieco v tom zmysle? Dakujem za vasu odpoved

  Michaela napísané 11.05.2010 16:43

  llltár

  Michaela napísané 11.05.2010 16:45

  llllllll

  rado napísané 31.03.2008 16:04

  s pritelkou som uz skoro rok,zijeme v spolocnej domacnosti a cakame nase vlastne babetko.zatial je aste vydata ma podany navrh na rozvod a neprebehlo konanie.manzel robi problemy v preberani posty a aj v spore o UPP jej deti a taktiez sa pocita ze nebude preberat postu co sa tyka rozvodu....chcem aby nase dieta malo zapisane v rodnom liste mna ako biologickeho otca a nie jej manzela ako uradneho otca.viem ze uradny otec by mal podat navrh na sud o zapretie otcovstva lenze tak neurobi a bude robit v tomto problemy ako aj v ostatnych veciach.poradte mi co sa s tym da urobit alebo ako sa da obist v tejto veci uradny otec.dakujem rado.....

  Simona napísané 06.03.2008 11:44

  S priatelom spolu nežijeme, mame 19 mesačneho syna, ktory žije somnou. Sudom mu bolo určene vyživne vo vyške 2000 sk. Už 5 mesiacov za sebou mi nezaplatil a neviem ako mam pokračovat, čo mam robit. Na koho sa mam obratit. Mam si žiadat nahradne vyživne? Bude zato vôbec potrestany?

  grajana napísané 03.12.2007 21:04

  Dobry vecer. Som rozvedena 2,5 roka a nemame vysporiadane BSM. Moj byv.manzel predal bez mojho vedomia auto, ktore sme nadobudli spolocne. Za predaj auta ma nevyplatil a ani mi to nedal vediet. PredaL ho svojej priatelke, s ktorou teraz zije. MAM narok na auto, alebo na vyplatenie? Mam podat na neho trestne oznamenie za tento predaj? Prosim poradte mi ako mam postupovat. Dala som uz aj navrh na sud o vysporiadanie BSM. Som velmi pohorsena tymto jeho konanim, Ma na to vobec pravo? Dakujem

  gabriella napísané 07.11.2007 16:21

  Poziadala som sud o uznanie otcovstva. Dnes otec dietata na sude otcovstvo poprel.Chcela by som sa opytat, aký je další postup pri urceni otcovstva. Kedze som vo velmi zlej finančnej situacii, dieta ma Downou syndrom , zijem iba z materskej a prispevku na dieta. Otec dietata sa mi vyhraza a smeje , ze mu otcovsvtvo nedokazem. Zijem s rodicmi, ktory mi velmi pomahaju, sama by som to nezvladlaChcela by som este vediet, ako dlho trva urcenie otcovstva od podania na sud a potom este urcenie vyzivneho. Dakujem.

  renata napísané 25.10.2007 08:38

  Môj manžel našiel inú ženu,mňa s 5-ročnou dcérou poslal preč z domu.Som na 6-ročnej materskej dovolenke,lebo moja dcéra bola často chorá.To znamená,že ešte nepracujem,a musela som odísť bez peňazí od manžela.Mali sme už kúpený pozemok,lebo sme mali v pláne stavať dom,mali sme aj nasporených 200.000 Sk v hotovosti.Neviem čo mám robiť.Mohla by som podať žiadosť o odškodnenie?Ďakujem za odpoveď!

  marcela napísané 22.10.2007 00:03

  chcem sa opitat da sa zistit ocovstvo pocas tehotenstva

  janka napísané 17.10.2007 15:56

  dobry den.chcela by som vediet,kolko by som mala dostavať vyživne,ked otcom dieťaťa je nemec.a toho času je nezamestnany,nie sme zobraty,a dieťa sa narodilo na slovensku,otcovstvo je podpisane.dakujem za skoru odpoved.

  Lubo napísané 08.10.2007 11:08

  Akú mám šancu dostat do svojej opatery moje dieta ktore mam so svojou druzkov-niesme zobaseny, ale dieta ma moje priezvisko. Chcem podotknut ze moja druzka nechce dopustit aby som dostal do opatery nase dieta. Zili sme spolu v jednej domacnosti ale stalo sa ze sem-tam padne aj nejaka ta facka. Tim myslím ze moja druzka ma chce udat na sude ze som ju tyral. Som zamestnaný, mám stáli plat a bol by som rad keby som dostal do opatery nase dieta.aku mam dalej postupovat? Prosim vas o skoru odpoved, dakujem vopred

  evik napísané 29.08.2007 19:03

  Dobry den. Som slobodna matka 6- mesacnej dcerky. Jej otec dobrovolne suhlasil s otcovstvomn a je aj zapisany v jej rodnom liste. Od jej narodenia sa o nu nezaujima a momentalne pracuje Norsku na dobu urcitu - do maja buduceho roku. Chcela by som sa opytat, ako mam postupovat pri ziadosti o vyzivnom a ci sud moze urcit vyzivne aj ked otec nepracuje v EU? Ak sa nam podari dohodnut sa na vyske vyzivneho a spisat dohodu, staci ju poslat podpisanu oboma rodicmi na schvalenie na sud alebo musime byt obaja pritomni pri schvalovani na sude?

   

  Dakujem

  Maja napísané 29.08.2007 17:00

  Od 1. júna sa manžel odsťahoval a neplatí vyživné na dieťa. Nie sme rozvedený. Ako mám postupovať? Ako žiadať výživné? Môj mesačný príjem je od 8000- 9000 Sk. Dcéra ide do 2. ročníka ZŠ. Vôbec to nepostačuje na bývanie, nie to ešte na výdavky spojené so školou a cestovaním do školy.

  Jana napísané 28.08.2007 15:58

  Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadne výživného na dieťa, ktoré má už 18 rokov a je vydaté. So svojim manželom sú na protidragovom liečení, ona chodí do školy (tam kde sa lieči), on sa tiež lieči takže sa nemôže zamestnať. Ona žiada otca o platenie ,,výživného,, kedže nemajú žiadny príjem a chce od neho aby jej posielal peniaze. Má na to nárok? Ďakujem za odpoveď.

  jozef napísané 06.08.2007 13:20

  Dobrý ďeň prajem. Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Moja priateľka je vydatá v Anglicku. Jej manžel je Albánskeho pôvodu s britským pasom. Ona na vydanie britského pasu ešte len čaká. Majú spolu pol ročnú dcéru a ona s manželom už nechce ďalej žiť. Chcela by sa s nim rozviesť, avšak boji sa o to že by mohla prísť o dieťa, už aj z toho dôvodu, že ešte nie je občiankou Veľkej Británie a on áno. Poradte nám prosím, či má čakať kým dostane občianstvo, mala by ho dostať niekedy vo februári budúceho roku, je tam šesť rokov, alebo má podať o rozvod teraz. Akú má šancu, že súd zveri do opateri dieťa jej a nie jej manželovi. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  Dada napísané 05.08.2007 15:50

  prosím o odpoveď a radu. O sume rozvodu.

  Dada napísané 05.08.2007 15:47

  Zaujímalo by ma koľko stojí dnes rozvod a ako mam pri tom postupovať.

  barbora napísané 21.07.2007 21:13

  odysla som od manzela z rod . domu ktry patri svokrovi .teraz byvam u rodicov aj z dvoma detmi este som na materskej 2,5roka .Chcem sa spytat ake vyzivne by nam mal davat manzel aj ked este niesme rozvedeny a ci je povinny nam zabezpecit nahradne ubytovanie .Na papiery ma minimalnu mzdu ale v skutocnosti berie 15 tisic.

  Iza napísané 13.06.2007 11:15

  Prosím Vás o radu,

  som v 20 týždni tehotenstva,

  som slobodná,

  "otec" sa o nás od začiatku nezaujíma,

  ja to beriem ako uzatvorenú kapitolu svojho života.

  Chcela by som vedieť, či teda môžem jednoducho povedať,

  alebo uviesť otec neznámy,

  alebo ma môže niekto donútiť k niečomu inému,

  musím mať vybavené nejaké dokumenty?

  Ja budem dieťatko vychovávať sama najlepšie ako budem vedieť,

  od "oca" neočakávam absolútne nič,

  po tom všetkom, čo som si vytrpela z jeho strany,

  len nechcem, aby nám niekedy ešte začal znepríjemňovať život.

  vanda napísané 03.06.2007 17:28

  Byvaly manzel mi neplati vyzivne.Bohuzial nemam peniaze na to,aby som sa poradila s pravnikom.CHcela by som na neho podat oznamenie,ze neplati.Ako to mam urobit alebo kde by som mohla najst nejaku sablonu na napisanie takejto ziadosti na sud.Alebo na koho sa mozem s tym to obratit? Nezaplatil mi za posledne tri mesiace a neplatil by nic,keby som sa mu kazdy mesiac doslova neprosila a nevynakladala naozaj nadludske usilie,aby zaplatil.Posledne tri mesiace som to neurobila a nezaplatil nic.Nemam silu sa s nim stale doahadovat o vyzivnom,ktore potrebujem,ale on sa doslova tesi z toho,ako sa on musim snazit.CO mam robit a hlavne ako to mam urobit???Myslela som,ze otvorim internet a najdem presny popis toho,co mam urobit,staci sa uz len konecne rozhodnut,co to urobim.Je to predsa to najbeznejsie,co rozvedene zeny postihuje a tu nie je nijaky plan,nic,co by mi pomohlo ako presne treba postupovat.Nemam peniaze na ziadneho pravnika a aj tak si myslim,ze ked dostane tu obsielku,tak to vyplati a vsetko zacne odznova.......uziva si,aka som bez neho nemozna / rozvod som chcela ja kvoli fyzickemu nasiliu -teraz sa mi msti,hoci je podnikatel a penazi ma dost/..Dakujem pekne za odpoved

  lucia napísané 12.04.2007 21:18

  Moj partner sa v roku 2005 ozenil a rozviedol v CR, kde má aj syna. Teraz je na Slovensku, ale ešte stále nemá právoplatnosť rozvodu. vraj v CR je právoplatnosť získaná až po dojednaní všetkých vecí okolo: výživné pre dieťa a manželku...Sme zasnúbení a stále čakáme. Aký je zákon v CR? Ako je to s právoplatnosťou?

  Ďakujem

  Andrea napísané 12.02.2007 21:20

  Chcem Vas poprosit o radu. Mam problemy s manzelom, ktory mi uz dost dlhu dobu nedava peniaze do najomneho, pricom vsetky ucty platim sama za pomoci mojich dvoch dospelych synov, ktory su toho svedkami nakolko este momentalene byvaju v byte. Manzel navyse zobral rozne pozicky, ktore neplati a hrozi nam exekucia. Momentalne musim uhradit jeden z uverov o ktorom som sa dnes dozvedela na zaklade prikazu na exekuciu na nas byt. Chcem podotknut, ze manzel pravidelne prehral a prepil vyplatu v priebehu dvoch az troch dn, pricom dostal odo mna viac nez dost prilezitosti, aby sa zmenil a zacal zit pre rodinu. Tymto som sa definitivne rozhodla podat ziadost o rozvod. Mam strach o majetkove vysporiadanie a to konkretne o nas spolocny 4-izbovy byt, ktoreho ako som uz vyssie uviedla ucty platim len ja. Tymto by som vas chcela poziadat o radu, ze ci je mozne za pomoci svedeckych vypovedi mojich synov a mna, ziskat na sude nadpolovicnu vacsinu nasho bytu a ci manzelove uvery po nasom rozvode pripadnu aj mne.

  Anna napísané 12.02.2007 11:48

  Žiadam o pravnú radu ktorá sa týka môjho manželstva.Manželstvo sme uzavreli 11.11.2006 môj manžel vlastnil rodinný dom a osobný automobil v čase pred uzavretím manželstva na liste vlastníctva rodinného domu figurujú môj manžel,banka(hypotéka) a fond rozvoja bývania.Auto ma na lizing ktorý mu končí v marci chcem sa poradiť ak podám žiadosť o rozvod,či mám nárok na určitý podiel,alebo či jeho majetok ktorého nie je výlučným vlastníkom spadá do našho BSM.Prosím poradte mi.

  Martin Karniš napísané 31.12.2006 16:13

  Dobrý den, chcel by som sa informovat ohladne mojho problemu .Som otcom 20 mes.synčeka , ktorý zije u svojej matky, s ktorou sme neboli nikdy zosobaseny. Matka dietata zije vspolocnej domacnosti so svojou matkou . S mojim synom sa stretavam pravidelne a zatial ohladne navstevovania mojho syna som nemal nikdy problem s jeho matkou.Medzi nami neprebehla ziadne sudne konanie ani ohladne vyzivneho nakolko som sa vedel s nou vzdy dohodnut.Pred casom mi matka dietata oznamila , ze odchadza do cudziny za robotou. Nasho syna nechava na Slovensku u svojej matky, čo mi oznámila , že vsetko je to dohodnuté na Urade prace ,socialnych vveci a rodiny, že malý je v čase nepritomnosti matky zverený do opatery strej mami.čo dobre tomu nechápem ako je to mozne , ked ja som jeho druhy rodič a nikto ma o takmto rozhodnuti ani neinformoval ? a este jedna obava ma trapi , či moze matka dietata ho zobrat mimo uzemia SR , bez mojho suhlasu?

  Vaľušová Zuzana napísané 05.12.2006 08:55

  som rozvedená už od februára 2005 a odvtedy sa snažím s bývalým manželom majetkovo vysporiadať, žiaľ bezúspešne. na moje návrhy nereagoval až dovtedy, kedy som prostredníctvom svojho advokáta podala návrh na vysporiadanie na súd. vtedy mi oznámil prostredníctvom jeho advokáta jeho protinávrh, ktorý nemôžem akceptovať, nakoľko jeho cena bytu a hnuteľných vecí je neskutočne nadnesená. navrhla som byt odpredať a peniaze si podeliť. spočiatku súhlasil, na súde sa pojednávanie odročilo, avšak ako to vyzerá, k žiadnej dohode nedôjde. na byt už kupcu mám, avšak bývalý nereaguje. dokonca prestal komunikovať aj s jeho advokátom. neviem čo robiť, z bytu som sa odsťahovala a odmietam znášať naďalej náklady na jeho udržiavanie len preto, že on sa rozhodol robiť mi schválnosti. ako ho donútim aby sme sa konečne vysporiadali? aby som upresnila situáciu, bývalý je ženatý, žije so svojou manželkou v jej byte, dnes-zajtra sa im narodí bábätko, náš syn žije s nimi v spoločnej domácnosti, ja žijem s našou dcérou. dakujem za skorú odpoved, ktorú veľmi očakávam. zuzana

  Milan napísané 29.11.2006 16:06

  Dobrý deň. Môže mi poradiť niekto ako postupovať, aby som ako otec platil výživné do rúk syna po dovŕšení jeho 18 roku života? Aké formuláre, akéhoznenia vyplniť, komu ich adresovať, aké zákonné normy sa na tykýto postup vzťahujú. Ďakujem

  Milan napísané 29.11.2006 16:06

  Dobrý deň. Môže mi poradiť niekto ako postupovať, aby som ako otec platil výživné do rúk syna po dovŕšení jeho 18 roku života? Aké formuláre, akéhoznenia vyplniť, komu ich adresovať, aké zákonné normy sa na tykýto postup vzťahujú. Ďakujem

  Martina napísané 22.11.2006 22:56

  Chcela by som sa opytat,mam dieta a otec je anglican.Po dvojrocnom vztahu,ked sa dozvedel,ze som tehotna dieta odmietal.Ale slubil mi financnu podporu.Moj syn ma 5 rokov a teraz mi jeho otec zacal robit problemy a nechce mi na syna financne prispievat.

  Chcem sa opytat,ak neni priznane otcovstvo v rodnom liste, mam sancu po pravnej stranke ho napadat?

  Dakujem za skoru odpoved.

  Nestastny napísané 13.11.2006 11:31

  Chcel by som sa opytat ci manzelka mi moze zakazat stretavat sa s mojou dcerou. Kedze si nerozumieme chceme sa rozviest. Chce docielit aby som nemohol svoju dceru vidiet. Dcera ma len 4 mesiace. Mozwe mi sud zakazat stretavanie len na zaklade obvineni zo strany manzelky?

   

   

  Dakujem

  Peter napísané 10.11.2006 13:45

  Po rozvode sme sa s manzelkou dohodli na vyzivnom ktore som ja navrhol vyssie ako mi urcil sud. Toto vyzivne som nedavno po vzajomnej dohode zvysil. Tak isto sme si dohodli moje navstevy dcery (dnes ma 4 roky) bez zasahu sudu, toto sme obaja podpisali u notara. S dcerou vychadzam velmi dobre, navstevujem ju, samozrejme pre velku vzdialenost to nemoze byt ako by som si prial, a bravam si ju aj domov na viac dni a velmi sa na to mala tesi-s tymto vsetkym sme s byvalou dohodnuti. Vsetko bolo v pohode (aj ked ja som sa snazil este dlhsi cas zachovat rodinu) takmer 3 roky az nedavno mi byvala oznamila ze chce ist do Irska pracovne na rok aj s malou. Samozrejme som proti tomu aby tam brala malu kedze si myslim ze z roka bude termin navzdy a ja malu uvidim tak raz za rok alebo aj vobec nie.

  Navrhla mi dohodu medzi nami, ze s malou pride na Slovensko aspon kazde 3 mesiace. Moje skusenosti s nou su vsak take ze tento slub urcite porusi, tak ako aj vsetky nou dane sluby v minulosti. Zasi si potom vypocujem kopu vyhovoriek a vykrucani. Alebo si nevypocujem nic, stratim akykolvek kontakt a mne zostanu na dceru iba spomienky.

  Chcem sa spytat, ma niekto s takouto situaciou skusenosti a ako by som sa mohol dovolat mojich prav otca ktory nechce statit milovanu dceru.

  Riesenie vidim iba v tom ze mi malu necha doma a nech si ide kde chce ked tak velmi chce. Ja mamlu stratit nechcem a urobim pre to vsetko....

  Vopred pekne dakujem za odpoved

  zuzana holtanova napísané 07.11.2006 17:08

  Som tehotna,slobodna a muž s ktorym cakam dieta ma už jedno dieta.Dostanem prispevok pri narodeni vo vyske 15000sk?Chcela by som sa dozvediet, ak by som priznala otca pri narodeni, resp. pri zapise do rodneho listu, ci by to stat automaticky podal na sud, alebo je to moje vlastne rozhodnutie.Tento muž sa chce so mnou dohodnut mimosudnou cestou o plateni vyzivneho.Sumu chce uhradit jednorazovo.Chcem, aby ste mi poradili ohladom mojho problemu, pripadne, co stratim, resp ziskam...za zodpovedanu odpoved vopred dakujem

  Danka Pircher napísané 24.10.2006 23:29

  Moj manzel je talian a mame spolu rocne dieta. Bohuzial sa budeme rozvadzat. Mam otazku co sa tyka vyzivneho. Rozvod bude na slovensku aj rozhodnutie o vyzivnom. Mam narok na taku vysku vyzivneho ake by som dostala podla talianskych zakonov? Viem ze je to velky rozdiel ale manzel je talian syn tiez teoreticky.Vo vyzivnom sa posudzuje vlastne prijem otca alebo teda povinneho. Jeho prijem je samozrejme v prepocte na nase koruny prilis vysoky na nase pomery. A vlastne dieta sa ma podielat na zivotnej urovni rodica. Predpokladam, ze slovenske sudy maju pravomoc vyziadat si vsetky podklady o jeho mesacnych primoch kedze jeho zamestnavatel je znamy. Je urcena minimalna vyska vyzivneho ale nie je urcena predsa maximalna vyska.

  laco napísané 17.10.2006 09:06

  Dobry den

  > Rad by som sa informoval,ako postupovat v pripade,ze mam(e) 1 a pol

  > rocneho syna,nie sme zosobaseni,ani nezijeme spolu a ani nebudeme...syna

  > nemam napisaneho na seba,ale daval som jej peniaze v ramci moznosti,kedze

  > som bol student. Kedze som uz zamestnany po skole,rad by som syna napisal

  > za svojho,taktiez chcel by som nejaky papier od toho,ze mam na neho

  > pravo,na navstevy, bravat ho vonku a samozrejme aj na alimenty,kedze ona

  > si stale nechce pripustit,ze mam na neho pravo aj ja a dost to zneuziva.

  > Rad by som vedel postup,od zaciatku az do konca,teda od zapisania sa na

  > matrike,az po sudom urcene casy a peniaze,ktore mam platit...Podotykam,ze

  > dohody s nou su neucinne,casto ich meni,cize by som chcel papier od

  > vsetkeho. Nevyhybam sa plateniu,prave naopak,ale tiez by som chcel

  > vediet,ci je moznost vyplacat aspon cast penazi na nejaky jeho osobny

  > ucet,aby ona nemala k nemu pristup,pretoze si myslim,ze dokaze zneuzit aj

  > peniaze,ktore by mali patrit jemu. Teda ci moze sud pristupit!

  > na takuto moznost. Som z okresu Sp.Nova Ves, tak by som ocenil,ak by ste

  > mi poradili,kde zacat...

  > DAKUJEM

  Daninka napísané 12.10.2006 18:16

  Mam 17 a 18 lete deti.Prosim poradte mi co mam robit, ak chcem znizit vyzivne. Z financnych dovodov som suhlasila s tym, aby deti pridelil sud do opatery otca.Ja som platila do nedavna vyzivne, ktore mi bolo bez meho vedomia zvysene. ( odstahovala som sa do cudziny, lebo som chcela zaciat novy zivot a zabudnut)Mam este 13 letu dceru.Podla coho sa urcuje vyzivne pre rodicia byvajuciho v cudzine?Ako sa mözem branit?Dakujem

  Peter napísané 04.10.2006 18:13

  Aké výživné dlžím za 7 rokou dozadu pri príme 13000sk a zrážkach 6000 korún na mesiac . Jedná sa o čistý príjem za mesiac.

  janina napísané 03.10.2006 16:03

  dobry den chem sa opytat na riesenie mojej situacie, kedze sa v prave nevyznam.zijem v taliansku s mojim priatelom. mam tu trvaly pobyt.priatel je talian.tu v taliansku sa nam narodila dcerka ktora ma dnes 22 mesiacov.dcera ma vybaveny aj slovensky rodny list, bohuzial nemam, ju v cestovnom pase.faktom je ze chcem priatela opustit a ist zit na slovensko.problemom bude ze som si ista ze priatel bude chcest tak ako ja do opateri nasu dcerku. nie some zobrati.neviem co ma caka sud alebo.... on uz ma syna-nemanzelskeho kt. ma dnes 12 rokov. vyzivne na neho plati zhruba 14000 na slovenske koruny. mozem ziadat rovnaku vysku vyzivneho na nasu dcerku aj ked bude zit na sr?je zamestnany ja nie ma vacsiu sancu dostat dcerku do opateri.cez den nejavi o nu velky zaujem.naopak.rozmaznava syna a na dceru ani pohlad nepolozi.poradce mi prosim alebo lepsie poucte ma a oboznamte ma co ma caka... velmi pekne vam dakujem za odpoved

  DD napísané 02.10.2006 14:21

  Priatelka sa so mnou rozisla, ked bola v druhom mesiaci tehotenstva. Pochopitelne celu vinu zvaluje len na mna. Teraz sa so mnou nechce ani rozpravat ani stretnut. Nechce mi nic povedat o dietati ani nechce aby som o nom cokolvek vedel alebo ho vobec poznal. Mam nejaku sancu aby som ho vobec poznal, ked mi nechce o nom nic dat vediet? Ako je to v pripade platenia vyzivneho,ked nechce (alebo v tom case nechcela)aby som bol vobec zapisany v rodnom liste? Dieta sa ma narodit koncom decembra, ja chcem mat o dieta zaujem ale ona mi to neumoznuje ani nechce umoznit. Ona je v tomto case vydata s inym aj s nim zije, obaja pracuju.

  Gabriela napísané 25.09.2006 12:26

  Dobry den prajem,chcela by som Vas velmi pekne poprosit o pomoc, ako dalej postupovat.Som snubenica "rozvedeneho" muza, ale vziat sa nemozeme, pretoze uz vyse roka cakame na spravoplatnenie rozsudku.Dňa 27.6.2005 bol Okresnym sudom vydany rozsudok o rozvode mojho partnera s jeho ex-manzelkou, dieta zverene matke a partnerovi prisudene platit 3000,- mes.Vzhladom k tomu, ze partner bol zivnostnik, ktory mal zisky minusove, navhodnejsie sa mu zdalo podat k rozsudku o vyzivnom odvolanie dna 26.7.2005.Medzi casom zivnost zrusil, zostali mu po nej iba dlzoby, ktore mesacne splaca, normalne sa zamestnal, ale jeho plat stale nie je tak dobry, aby mu ostalo 3000,- na dcerku. Ubehol rok, partner platil a plati na dcerku stale 1500,- (to je vazne maximum, co moze poskytnut), ale s odvolanim sa nic nepohlo.Poradili nam stiahnut odvolanie, tak sme ho dna 23.5.2006 vzali spat a az do 15.9.2006 sme cakali na odpoved.A vsak hned za nou dosla aj vyzva od exmanzelkinho pravnika na zaplatenie nedoplatku na vyzivnom do 30.9.06,inac podaju na partnera trestne oznamenie.Nevieme si rady,ako pravne postupovat,ako znizit vyzivne,ako sa dockat spravoplatnenia rozudku a ako splatit peniaze,ktore nemame?Prosim Vas, poradte, neviem ako dalej.Zabudla som uviest,ze partner je epileptik,preto ma aj obmedzenu moznost zamestnat sa na lepsom mieste.A este by som rada vedela,aku lehotu (pocet dni) ma sud na vyjadrenie sa??? Je mozne stazovat sa?Dakujem vopred velmi pekne a prajem prijemny den

  Gabika

  Zuzka napísané 25.09.2006 10:52

  Trapi ma jeden problem.Zijem s priatelom rok a pol v jednej domacnosti.Nie sme zosobaseni,ale narodilo sa nam babatko.Je to moje prve dieta ale priatel ma uz tri deti na ktore plati alimenty.Dve deti ma z byvaleho manzelstva a jedno mimomanzelske.Plati 6000,-len vyzivne a uz teraz sa nam tazko zije.Ja som si spravila zivnost ked som este nevedela ze som tehotna, takze nedostanem ani matersku len rodinne pridavky a nedokazem si predstavit ako to s dietatkom zvladneme,pretoze firma sa len rozbieha a zarobok nemam.Chcem sa spytat,ci je mozne poziadat o znizenie vyzivneho obidve byvale,ak sa mu narodilo dalsie dieta aj ked sudu to vzdy z jeho platu vychadzalo,ze je schopny to vyzivne platit.Moje dieta ma ale takisto narok na vyzivovanie,aj ked neviem ci sa bude brat do uvahy ze ho zivime spolu ak nie sme oficialne spolu.Niekde som pocula ze maximalna vyska vyzivneho na deti je 6000,-to znamena ze ak by si vyzivne znizit nedal,moje dieta tym bude len trpiet,pretoze priatelovi vela splatok a poziciek nebrali na sude vobec do uvahy,tym padom mu to z platu bude vychadzat vzdy.A tiez si myslim, ze cim viac deti,tym by sa ta suma mala na kazde dieta zmenit.Pokial je len jedno,vyzivne moze byt z jedneho platu vysoke ale pokial pribudlo stvrte?Ved nase by malo mat vacsi narok na vyzivovanie pokial ho otec sam zivi.Myslite ze mu vyzivne znizia aj ked mu to z platu vychadza platit lebo mu pozicky neberu do uvahy?On totiz ani nechce poziadat o znizenie,lebo si mysli ze mu to neznizia.

  Katka napísané 14.09.2006 12:47

  Mám otázku týkajúcu sa zverenia dieťaťa do opatery otca. Akú má šancu otec narodeného dieťaťa, ktorý s matkou nie je zosobášený a už s ňou nežije, že mu bude dieťa súdom zverené do opatery, ak biologická matka je bývalá narkomanka, ale 3 roky sa už lieči (aj počas tehotenstva). Matka je psychicky labilná, psychicky otca dieťaťa vydiera, že svoju dcérku v živote neuvidí a pod., hoci otec má o dcéru veľký záujem, aj finančne sa stará o dieťa i matku. Otec žije sám, je finančne zabezpečený. Aké predpoklady musí spĺňať, aby mohla byť výchova dieťaťa zverená jemu? Prihliada sa aj na vek dieťaťa? Ako môže dokázať psychické vydieranie? Matka dieťaťa ho všade osočuje, klame o ňom, vyhráža sa mu, a pritom jeho finančnú podporu využíva. Kvôli dieťaťu dlho všetko znášal, ale už jednoducho nevládze takto ďalej. Dcérky sa však nechce vzdať, veď len kvôli nej všetko doteraz trpel.

  Neviem, či je možné, dostať takto prostredníctvom mailu odpoveď na moju otázku, ale chcem pomôcť zúfalému človeku, pretože sa už nedokážem mlčky prizerať jeho trápeniu. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. Katka

  Renata napísané 12.09.2006 21:04

  Mám 5 mesačného syna, som slobodná matka. Biologický otec, keď sa dozvedel, že som tehotná, vzdal sa dieťaťa - ústne. Teraz, keď má malý 5 mesiacov, tak si zmyslel, že má syna a chce sa usilovať zobrať mi ho do svojej opatery. On žije s nejakou ženou v spoločnej domácnosti. To je jeho argument, že má šancu dostať ho, pretože on mu poskytne úplnú rodinu a ja som momentálne slobodná matka. Doteraz neprispel ničím na malého. A ani nechcem od neho nič.

  Otázka znie, môže dosťať syna o ktorého nemal doteraz záujem, dostať do svojej opatery? A aké mám ja šance, aby mu súd zakázal styk s dieťaťom. On je ešte k tomu aj psychicky labilný človek, ktorý bral antidepresíva, nakoľko mal samovražedné sklony.

  Ďakujem za odpoveď.

  katarina napísané 03.09.2006 07:44

  Dobry den!chcela som vas poprosit o radu.moji rodicia sa rozviedli ked som mala 3 roky moj otec sa vsak potom k nam vratil(bez svadby)zil s nami asi 10 rokov a potom si nasiel inu zenu.mama ho vyhodila s tym ze mu zaplatila 200.000 s tym aby si nemohol narokovat na byt otec to vsetko podpisal vzal peniaze.vraj mu ich ukradli ale moja mama sa napriek vsetkemu o neho starala ked dostal tazky obojstanny zapal pluc otec ma nedoplatky a mama vsetko za neho dopaltila aby ho zobrali do nemocnice.neskor sa znova ozenil s inou zenou.mame som dala splnomocnenie aby ma mohla zastupovat pred sudom s tym ze chcela aspon vratit peniaze za vyzivne za posledne tri nakolko viac sa vratit neda.moj otec na mna vyzivne vobec neplatil.sud mu nariadil zaplatit 117.000 spatne a nakoniec to bolo stiahnute a moj otec mi nemusel zaplatit ani korunu.ked som isla za exekutorom kvoli vymahaniu povedal mi ze rozsudok je neplatny a potom prisiel papier so sudu ze sme s tym nic nerobili a on nemusi platit ani korunu.Neda sa s tym nieco robit?studujem na Univerzite a cely cas vsetko plati mama teraz mi otec plati 2.500 korun ale ostatne nemusi dopaltit.Neda sa to nejak napadnut.Ved je to nefer.Otec mi zobral aj moje dedictvo po maminej mame z uctvu 100.000Sk.Prosim mohli by ste mi poradit co mozem robit a asko sa nejka dockam spravodlivosti nie len voci mne a aj mame.Dakujem Vam velmi pekne.S pozdravom Katka (0903 42 41 48)

  Martina napísané 26.08.2006 17:33

  Manželovi som bola ručiť na úver,ako spoludlžník,aby si splatil svoje dlhy vo výške 300 000,-,asi po týždni som zistila,že má priateľku s ktorou čaká dieťa.Je možné v prípade rozvodu spísať u advokáta nejakú zmluvu ,aby tento úver platil len on,aby úver odomňa potom nevymáhali? Manžel je ochotný tú zmluvu podpísať.

  emka napísané 15.08.2006 08:32

  Dobrý deň. Chcem sa Vás spýtať o radu. Som tehotná a môj priateľ je ženatý. Rozviesť sa nechce. Dokedy je povinný platiť na dieťa? A v akej výške? Podľa čoho sa to určuje? Čo v prípade ak nebude chcieť byť uvedený v rodnom liste ako otec, aj keď vie, že dieťa je jeho? ďakujem.

  Zuzana napísané 30.07.2006 17:57

  Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, môže sa otec zrieknuť svojho dieťaťa? Akým spôsobom? Čo z toho potom vyplýva pre nas, bude to znamenať že prestane platiť aj výživné? Dá sa otec vymazať z rodného listu? ďakujem...

  Miroslava napísané 18.07.2006 14:17

  Som rozvedená matka desaťročnej dcéry, v roku 2001 súd nariadil exmanželovi platiť výživné vo výške 900 Sk,- mesačne. Teraz by som chcela požiadať o zvýšenie výživného. Exmanžel toho času pracuje v zahraničí, ale býva na Slovensku a má už jedno dieťa s terajšou priateľkou. Chcela by som vedieť aký je postup v tomto prípade a či je šanca, uspieť na súde s mojou požiadavkou.

  ivanam napísané 25.05.2006 18:07

  Poprosila by som Vás o radu.Z mojím ex sme rozvedený len dva týždne ale oddelene sme žili už viac ako dva roky.SYna mám do opateri zvereného ja.EXmanžel pracuje v Anglicku má si syna brávať každu sobotu ale nikdy si ho neberie on lebo je odcestovanz ale jeho rodičia.Ja so svojím buducim manželom taktiež odchádzam žiť do Anglicka koli dobrej pracovnej príležitosti.Syn ide samozrejme snami.Otec sa onho nikdy nestaral ale na sude sa hral na dobrého otca.MOžem odísť do zahraničia s čistým svedomím?Z ex spolu vobec nekomunikujeme lebo on mi robí len naprieky a súhlas by mi na vycestovanie určite nedal.Prosim Vás o radu lebo som stoho veľmi nešťastná.

  Richard napísané 19.05.2006 21:26

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Richard napísané 19.05.2006 21:22

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Richard napísané 19.05.2006 21:20

  23. 8. 2005 som podal navrh na uprav prav a povinnosti voci maloletym detom na UPSaR, pojednavanie bolo stanovena na 16. 6.2006. Vo februari syn dovrsil 18 rokov, bude nutne podavat navrh na vysku vyzivneho pre syna zvlast? Dcera konci dochadzku na ZS a vybrala si studium na sukromnej skole, cim sa zvysia vydavky, zaroven sa od zaciatku roka zvysili vydaje na energiu, je mozne ziadat na pojednavani vyssie vydavky ako som ziadal v navrhu podaneho v roku 2005 a nepredpokladal som ako sa bude situacia vyvijat, alebo az po uzneseni a rozhodnuti sudu ziadat o zvysenie vyzivneho. Zaroven by som chcel sud poziadat o vyzivne na manzela, kedze som od r. 1991 po uraze, ktory sa mi stal pocas manzelstva na uplnom invalidnom dochodku, ale v navrhu som o to neziadal, lebo som o takejto moznosti nevedel, alebo musim podat novy navrh? Manzelka odmieta prispievat na vyzivne a nebyvame v spolocnej domacnosti. Dakujem za skoru odpoved.

  Hana napísané 04.05.2006 12:34

  Chcela by som sa spýtať pani JUDr. Glezgo nasledovnú vec:

  Napísali ste mi, že "... Ak závet manžel nezanechá, budete dediť Vy ako manželka a všetky jeho deti, a to všetci rovným dielom....."

  (Vychádzam z predpokladu, že manžel závet nezanechá, nemá totiž čas sa ani poriadne vyspat, nie to ešte aby myslel na závet....)

  Ale čo to znamená v praxi??? Že napriklad ak pôjde o dedičstvo vo výške 500.000 Sk, tak ja a moja dcéra zdedíme každá po 100.000 a manželove tri deti z predošlého manželstva tiež každé po 100.000 ??? Prepáčte, pochopila som to takto správne? A ako je to v prípade našich dlhov? Banke budeme ešte aspoň 20 rokov splácať hypotéku... Zdedia jeho deti aj časť našich dlhov? Dakujem..... Hana

  svesty napísané 20.04.2006 14:32

  Poprosím o radu.

   

  Ako by som mohla postupovať ďalej, prípadne aké právne kroky by som mala podniknúť.

  Manžel od nás odišiel, pretože ho nebaví žiť v usporiadanej domácnosti. Len sa fláka asi 2 mesiace, prestal chodiť do práce /robil na živnosť/ a teda už 2 mesiace mi nedal ani korunu a ja všetky výdavky spojené ešte aj s platbou jeho odvodov musím znášať. Podotýkam moja mama, pretože som len po MD nastúpila späť do zamestnania. Máme 2 deti /7r, 1r./. Ako postupovať ďalej.

   

  Ďakujem za skorú odpoveď

  Simona napísané 04.04.2006 22:19

  Chcela by som Vas poprosit o radu.Jedna sa o styk otca s maloletym dietatom(1rok aj 1 mesiac)Sme pred rozvodom,a moj manzel si ziada styk s dcerou 1krat tyzdenne bez pritomnosti matky.Najhorsie je,ze on pracuje na sude ako vyssi sudny uradnik,cize mu sudkyna ,ktora nas bude rozvadzat urcite vyhovie.Pretoze on tam pozna kazdeho.Aj moj pravnik sa jej bol uz predbezne pytat,ci je to mozne aby mal otec take male dieta bez pritomnosti matky.Povedala mu,ze ano.Som z toho v soku,pretoze on doteraz nejavil velky zaujem o dceru,nezijeme spolu uz vyse roka.nevie nic,ako ju treba uspavat,co papava..,a on si ju chce bravat na cely den!?Dcera ked ju pride pozriet ku mne domov pri nom vzdy place.Musim ju pestovat az potom sa ukludni.Je zvyknuta len na mna.Takisto sa on urcite nedokaze o nu postarat tak ako ja ,hoci to vsade tvrdi,a to sud ani nebude zaujimat,ze mala bude v cudzom prostredi bez mamy,bude mat naruseny svoj rezim a urcite po psych.stranke to nebude na tak male dieta dobre vplyvat.Viem aj z pocutia,ze otec si moze zobrat do svojej domacnosti dieta bez pritomnosti matky az od 3 rokov,dovtedy jedine za pritomnosti matky.Najhorsie je,ze ma vsetkych na sude pod palcom,kedze tam pracuje.Prosim poradte mi co mam robit,ja nedopustim,aby si braval tak male dieta na 5 hod.bezo mna,ked mala pri nom place.Chystam sa s pravnikom podat namietku zaujatosti,ale je otazne ci to prejde,lebo aj tam ma moj manzel znamosti.Velmi pekne dakujem za odpoved!

  Zuzana napísané 04.04.2006 21:35

  Trapi ma jeden problem.Zijem s priatelom rok a pol v jednej domacnosti.Nie sme zosobaseni,ale cakame spolu babatko.Je to moje prve dieta ale priatel ma uz tri deti na ktore plati alimenty.Dve deti ma z byvaleho manzelstva a jedno mimomanzelske.Plati 6000,-len vyzivne a uz teraz sa nam tazko zije.Ja som si spravila zivnost takze nedostanem ani matersku len rodinne pridavky a nedokazem si predstavit ako to s dietatkom zvladneme.Chcem sa spytat,ci je mozne poziadat o znizenie vyzivneho obidve byvale,ak sa mu ma narodit dalsie dieta aj ked sudu to vzdy z jeho platu vychadzalo,ze je schopny to vyzivne platit.Moje dieta ma ale takisto narok na vyzivovanie,aj ked neviem ci sa bude brat do uvahy ze ho zivime spolu ak nie sme oficialne spolu.Niekde som pocula ze maximalna vyska vyzivneho na deti je 6000,-to znamena ze ak by si vyzivne znizit nedal,moje dieta tym bude len trpiet,pretoze priatelovi vela splatok a poziciek nebrali na sude vobec do uvahy,tym padom mu to z platu bude vychadzat vzdy.Vopred dakujem.

  Alica napísané 08.03.2006 10:47

  Mám 4,5 a 2,5 ročné deti. Som ešte na MD s mladším synom. Chcem sa spýtať, či sa v prípade rozvodu pri prideľovaní detí do opatery bude prihliadať na to, že ja som v podstate bez príjmu a manžel je živnostník, či by mu z tohto dôvodu mohli prideliť deti do opatery, keby o to žiadal (prípadne by deti rozdelili). Ďakujem.

  Alica napísané 08.03.2006 10:41

  Mám 4,5 a 2,5 ročné deti. Som ešte na MD s mladším synom. Chcem sa spýtať, či sa v prípade rozvodu pri prideľovaní detí do opatery bude prihliadať na to, že ja som v podstate bez príjmu a manžel je živnostník, či by mu z tohto dôvodu mohli prideliť deti do opatery, keby o to žiadal (prípadne by deti rozdelili). Ďakujem.

  Kornelia Kassaiova napísané 11.11.2011 11:55

  Váš komentár Prosim o radu:do kolkych rokov je otec povinny platit vyzivne?Moja dcera ma 21-rokov a od soc.nedostava ani cent a otec nie je ochotny dalej platit a kym nedovrsi 25-rokov rodicia su povinny sa postarat o svoje dieta,v tom pripade by mal dalej platit vyzivne.Dakujem.

  smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised