Zápis do škôlky – kedy a ako sa podáva prihláška

Kristína Turnerová Kováčiková 7

Čaká vás zápis do škôlky? Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Prečítajte si aj:

Povinná škôlka (čo treba vedieť o predprimárnom vzdelávaní).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu). A to priebežne počas školského roka alebo na nasledujúci školský rok. Termín a miesto podávania žiadostí, ako aj podmienky na prijatie do MŠ, určí riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom.

Zápis do škôlky
shutterstock

Kedy bude zápis do škôlky?

Rodičia sa o blížiacom zápise do MŠ môžu dozvedieť od 15. februára do 15. marca.

Riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom:

 • určí konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní) a miesto podávania žiadostí
 • zverejní termín zápisu na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste (napríklad web MŠ)

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Zvyčajne sa prihlasovanie do materských škôl uskutočňuje v termíne od 1. mája do 31. mája. Nadväzuje na zápis do prvého ročníka základných škôl. Osobná účasť detí na zápise do materskej školy sa nevyžaduje.

Zápis do škôlky a prihláška (žiadosť o prijatie do MŠ)

Materská škola môže vypracovať vlastný formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, a to buď v písomnej alebo elektronickej forme. No musí akceptovať, ak namiesto jej formulára podá zákonný zástupca vlastnú žiadosť, ktorá obsahuje tieto náležitosti:

A. osobné údaje o dieťati v rozsahu:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,
 • materinský jazyk,

B. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

MŠ sa nesmie v žiadostiach pýtať napríklad na to, či má dieťa súrodencov, na vek súrodencov, na to, či je matka na rodičovskej dovolenke alebo či je zamestnaná. Nesmie požadovať od rodičov ani údaje, či rodičia žijú v spoločnej domácnosti, kto má dieťa v osobnej  starostlivosti, či ide o striedavú starostlivosť (úprava rodičovských práv a povinností), či sú rodičia poberateľmi dôchodku a akého, aká je vzdialenosť miesta trvalého pobytu dieťaťa od materskej školy atď.

Ďalšie povinné doklady k prihláške do škôlky

Spolu so žiadosťou predkladá rodič aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra. Jeho súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak dieťa neabsolvovalo povinné očkovanie, nesmie to byť dôvod na neprijatie do MŠ.

Prečítajte si aj:

Môžu v škôlke odmietnuť neočkované dieťa?

Potvrdenie o zdravotnom stave nemá zohľadňovať aktuálny (akútny) zdravotný stav dieťaťa. Má slúžiť na to, aby včas informoval učiteľky MŠ, ak dieťa trpí závažným ochorením, napríklad cukrovkou, epilepsiou, prípadne inou vážnou chorobou, ktorá by mohla ohroziť zdravie a bezpečnosť iných detí (napríklad pri epileptickom záchvate alebo hyper/hypoglykemickom šoku).

Podmienky prijatia do škôlky

Prijímanie detí do MŠ limitujú kapacitné možnosti materskej školy. V prvom rade musí riaditeľ MŠ dodržiavať „zákonné podmienky.“ Riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí.

Podľa § 59 ods. 2 zákona školského zákona sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku) a následne
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Okrem týchto podmienok riaditeľ MŠ určí ostatné podmienky prijímania po dohode so zriaďovateľom. Tieto podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi, ani diskriminovať, či obmedzovať práva dieťaťa a jeho rodičov. Riaditeľ MŠ si napríklad ako podmienku prijatia nesmie určiť zamestnanosť rodičov. Takisto nemôže podmieňovať prijatie do MŠ trvalým pobytom dieťaťa alebo zákonných zástupcov.

Prečítajte si aj:

Prečo dávam dieťa do škôlky, keď som na materskej s druhým.

Koľko prihlášok do škôlky podať

Rodič môže podať aj viacero prihlášok do rôznych MŠ. V tomto ho zákon nijako neobmedzuje. Nie všetky deti, vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, budú prijaté. Je dobré informovať sa na vyťaženosť v materskej škole s časovou rezervou.

Spádová škôlka

Ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného
kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Toto platí, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.

Ako sa podáva prihláška do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa sa spravidla podáva priamo v škôlke, obvykle k rukám riaditeľky alebo poverenej osoby. Podmienkou prijatia žiadosti ale nemôže byť len osobné podanie. Rodič môže podať žiadosť aj

 • písomne poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
 • prípadne e-mailom, alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Riaditeľ MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na jej zriaďovateľa a právnu formu), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade:

 • ak vie, že nemá voľnú kapacitu,
 • ak ju rodič predloží po termíne určenom ako termín podávania žiadostí na príslušný školský
  rok.

Podpis obidvoch rodičov na prihláške

Na prihláške do MŠ sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Výnimkou je, ak

 • jeden z rodičov
  • má obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
  • má obmedzenú spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony
  • pričom túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu.
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať. Túto skutočnosť možno preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať.
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Túto skutočnosť možno preukázať napríklad písomným vyhlásením.
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy

Kedy je dieťa prijaté do MŠ

Dieťa sa do MŠ prijíma len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydá rozhodnutie.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa riaditelia materských škôl vydajú spravidla najneskôr do 30. júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté.

Prečítajte si aj:

Kedy dať dieťa do škôlky?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. my uz mame po zaspise, dokonca uz mame zoznam skolskych potrieb ktore bude treba, kupili sme zatial ale len aktovku cez Baagl

 2. Môžu povedať v škôlke matke že dieťa v škôlke nebude spať kym nebude chodiť do práce? Vraj nemajú postieľku.do škôlky chodí od septembra 2021

 3. Prosim Vas, viete mi poradit, kde by som sa mohla obratit s upozornenim, ze skolka ziada v prihlaske informacie o zamestnani rodivov? Kedze je to protizakonne.

  Dakujem

  S pozdravom

  Jana

Pridaj komentár