Sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie počas starostlivosti o dieťa

Mgr. Petra Fűkőová, právnička KVOP 1

„Materská dovolenka“

Zamestnanec:

 • nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské,
 • začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom oznamuje príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ.

SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba):

 • povinne dôchodkovo a povinne nemocensky poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské.

Dobrovoľne poistená osoba:

 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské.

„Rodičovská dovolenka“

Zamestnanec:

 • prerušuje sa mu povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku a nemá nárok na materské, ak ide o muža,
 • prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca oznamuje príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ.

SZČO:

 • prerušuje sa jej povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z tohto dôvodu do ôsmich dní od prerušenia.

Účasť na dôchodkovom poistení počas starostlivosti o dieťa

Osoba, ktorá sa stará o dieťa, sa môže prihlásiť na dôchodkové poistenie a stane sa osobou, za ktorú platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity štát, ak spĺňa súčasne všetky nasledujúce podmienky:

 1. riadne sa stará o dieťa do 6 rokov jeho veku, resp. 18 jeho rokov veku. ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 3. dieťa, o ktoré sa stará, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 4. nie je dôchodkovo poistenou osobou ako zamestnanec ani ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 5. nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
 6. nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 7. Prihlášku na dôchodkové poistenie možno podať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta trvalého pobytu, alebo poštou. Prihláška sa podáva prostredníctvom tlačiva označeného ako Registračný list fyzickej osoby.

  Akonáhle táto osoba prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, musí sa z povinného dôchodkového poistenia odhlásiť a to do ôsmich dní od vzniku skutočnosti, zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia.

  Verejné zdravotné poistenie počas starostlivosti o dieťa

  Štát je platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, ako aj za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov

  1. je len zamestnancom a v období, v ktorom poberá rodičovský príspevok alebo sa riadne stará o dieťa jej vymeriavací základ nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,
   1. je len samostatne zárobkovo činnou osobou, ak v období, v ktorom poberá rodičovský príspevok alebo sa riadne stará o dieťa jej pomerná časť vymeriavacieho základu nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,
    1. nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou, ak v období, v ktorom poberá rodičovský príspevok alebo sa riadne stará o dieťa jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov okrem vyňatých príjmov, nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd, alebo
     1. aj dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu skutočností podľa písmen a) až c), ak v období, v ktorom poberá rodičovský príspevok alebo sa riadne stará o dieťa, úhrn jej vymeriavacích základov podľa písmen a) a b) a príjmu podľa písmena c) nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd.
      1. navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
       1. pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
        1. je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
        2. Za osobnú celodennú a riadnu starostlivosť sa považuje starostlivosť, poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa:

         Štát je platiteľom poistného aj za fyzickú osobu, ktorá poberá materské.

         Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní:

         1. zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu,
         2. skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia,
         3. skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (za zamestnanca má túto povinnosť zamestnávateľ),
         4. zmenu platiteľa poistného (za zamestnanca má túto povinnosť zamestnávateľ).
         5. Mgr. Petra Fűkőová,

          právnička Kancelárie verejného ochrancu práv

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

 1. dobry den, na matersku som nastupila 6.7.2007, predtym som bola nepretrzite zamestnana 12 rokov u jedneho zamestnavatela, chcem sa opytat ci mam ist oznamit tuto zmenu na socialnu poistovnu alebo to za mna spravil zamestnavatel.

Pridaj komentár