ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
štvrtok 19.10.2017 | meniny má Kristián  
MúdrostiRiešime dilemu

Určenie otcovstva

 JUDr. Andrea Bachová   29.08.2014   5

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva, ustanovených v Zákone o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“), súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.

Tri domnienky otcovstva

Určenie otcovstva sa opiera o tri domnienky otcovstva, ktoré sú vyvrátiteľné:

1. domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky,

2. domnienka otcovstva svedčiaca mužovi, ktorý spolu s matkou súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa,

3. domnienka otcovstva svedčiaca mužovi, ktorý s matkou dieťaťa súložil v dobe rozhodnej pre narodenie dieťaťa.

Poradie uplatnenia týchto domnienok je fixné:

- pokiaľ sa uplatní prvá domnienka, je vylúčená aplikácia druhej domnienky až do doby, kým prvá domnienka nebude právoplatne zapretá.

- ak uznajú rodičia otcovstvo podľa druhej domnienky, potom nie je možné žiadať, aby otcovstvo určil súd na základe tretej domnienky.

Koho považuje za otca zákon

Zmyslom týchto domnienok je stanoviť, kto bude podľa práva považovaný za otca dieťaťa, nie kto je otcom dieťaťa.

_banners

- Prvá domnienka sa uplatní bez ďalšieho, to znamená, že pôsobí priamo zo zákona. Za otca sa považuje manžel matky dieťaťa automaticky zo zákona.

- V prípade druhej sa vyžaduje prejav vôle otca a matky vo forme súhlasného vyhlásenia pred príslušným orgánom – známy tiež ako uznanie otcovstva.

- Naplnenie tretej domnienky skúma súd v sporovom konaní, ktoré je konaním o určenie rodičovstva – toto možno charakterizovať ako zistenie otcovstva.

O otcovstve manžela matky budeme rozprávať aj v tomto článku:

Kedy sa za otca dieťaťa považuje manžel matky? Rozhoduje o otcovstve dieťaťa, či bolo splodené počas manželstva alebo nie? Ako riešiť situácie, keď matka počas trvania manželstva otehotnela s iným mužom? Kto sa považuje za otca dieťaťa, ak sa matka znovu vydá? Môže manžel matky zaprieť otcovstvo dieťaťa?

V osobitných článkoch sa venujeme téme Uznania otcovstva podľa 2. domnienky otcovstva (súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve) a Určenia otcovstva súdom podľa 3. domnienky otcovstva (zisťovanie otcovstva).

Prvá domnienka - otcovstvo manžela matky

Čo možno rozumieť pod uplatnením prvej domnienky – otcovstvo manžela matky? Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300-tého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.

Táto domnienka svedčí manželovi matky, a to nielen v prípade, ak sa dieťa narodí počas trvania manželstva (od jeho uzavretia po jeho zánik), ale aj v prípade, ak sa dieťa narodí do 300 dní po jeho zániku. Tu nie je rozhodujúce, či bolo dieťa splodené počas manželstva alebo nie.

Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné. Tu je riešená kolízia domnienok otcovstva, ktoré by súbežne svedčili dvom rozdielnym mužom.

Nakoľko náš právny poriadok nepozná žiadne obmedzenia pre rozvedených manželov v súvislosti so zánikom manželstva, ponúka takto zároveň riešiť situácie, keď žena počas trvania manželstva otehotnela s iným mužom než s manželom a chce, aby za otca dieťaťa bol od narodenia dieťaťa považovaný skutočný otec. Pokiaľ totiž bude jej manželstvo právoplatne rozvedené a do pôrodu dieťaťa uzavrie nové manželstvo, bude sa za otca dieťaťa považovať neskorší manžel.

Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci na určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho, zaniklo dňom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho určený ako deň smrti.

Môže manžel matky zaprieť otcovstvo?

Manžel matky môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvie, že sa jeho manželke narodilo dieťa, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o narodení dieťaťa, alebo ak vedel o jeho narodení už skôr, do šiestich mesiacov od svojho ustanovenia.

Až keď sa dieťa narodí

Manžel matky môže podať návrh na zapretie otcovstva najskôr v deň narodenia dieťaťa. Je vylúčené, aby návrh smeroval len proti tehotnej žene, keďže sa vyžaduje vedomosť otca o tom, že sa jeho manželke narodilo živé dieťa.

Lehota troch rokov je prekluzívnou lehotou, ktorá sa skončí dňom, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom, kedy sa manžel matky dozvedel, že sa jeho manželke narodilo dieťa.

Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.

Návrh na zapretie otcovstva

Právo sa uplatňuje podaním návrhu na zapretie otcovstva na súde. Ide o druh konania o určenie rodičovstva. Môže sa začať len na návrh, súd však musí vykonať aj iné dôkazy, ako účastníci navrhli tak, aby čo najúplnejšie zistil skutkový stav.

Manžel zapiera otcovstvo voči matke a dieťaťu, ak sú obaja nažive. Ich postavenie v konaní je nerozlučným spoločenstvom, pretože sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov spoločne. Je vylúčené, aby voči matke bolo otcovstvo zapreté a voči dieťaťu nie. Ak niektorý z nich zomrel, potom zapiera otcovstvo voči živému.

Za akých podmienok môže zaprieť otcovstvo manžel matky?

a) ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa,

b) otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak,

c) ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. To neplatí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.

Kto okrem manžela matky môže zaprieť otcovstvo?

Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel a tiež zaprieť otcovstvo možno aj na návrh dieťaťa.

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.

Ak súd rozhodne tak, že návrhu vyhovie a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi, ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa: dve fázy

Prvou fázou tohto návrhu na zapretie otcovstva na návrh dieťaťa je konanie o prípustnosti zapretia otcovstva.

Kto môže podať návrh? Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné nástupníctvo na mieste navrhovateľa nie je prípustné. Ak dieťa zomrie, nemožno návrh podať, ani v už začatom konaní pokračovať.

Pokiaľ je dieťa plnoleté, podáva návrh samo, pokiaľ je maloleté, podáva návrh opatrovník, ktorého mu súd za týmto účelom ustanoví. Dieťa nemôže byť zastúpené ani jedným z rodičov, nakoľko sú v konaní obaja pasívne legitimovaní, takže je zrejmá kolízia záujmov.

Čo obsahuje žaloba? Obsahom žaloby je preukázanie splnenia oboch hmotnoprávnych podmienok povolenia prípustnosti zapretia otcovstva. Pokiaľ ide o preukázanie záujmu dieťaťa, potom prichádza do úvahy ako argument najmä zosúladenie matričného a biologického otcovstva, na ktorom má záujem aj dieťa, aj biologický otec.

Na základe návrhu súd rozhodne tak, že buď návrhu vyhovie a povolí podanie žaloby o zapretie otcovstva, alebo návrh zamietne. V takomto prípade nemožno podať žalobu o zapretie otcovstva. Podanie návrhu na rozhodnutie o prípustnosti zapretia otcovstva nie je obmedzené žiadnou lehotou. Trvá počas celej doby života dieťaťa a končí sa jeho smrťou, resp. smrťou matrikových rodičov.

Druhou fázou konania o zapretie otcovstva dieťaťom je samotné konanie o zapretí otcovstva. Pokiaľ súd v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva vysloví, že zapretie otcovstva je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti rozhodnutia podať žalobu vo veci zapretia otcovstva.

Táto žaloba smeruje proti matrikovému otcovi a matke, pokiaľ sú obaja nažive. Ak nežije jeden z nich, smeruje žaloba proti tomu druhému. Ak však nežije ani jeden z matrikových rodičov dieťaťa, nemožno žalobu podať vôbec.

Kto môže podať žalobu? Aj v tomto konaní platí, že aktívne legitimované je len dieťa, ktorému súd povolil podanie žaloby na zapretie otcovstva. Ak je maloleté, musí byť zastúpené kolíznym opatrovníkom, ktorého ustanovil súd.

Ak dôjde k právoplatnému zapretiu otcovstva matrikového otca, potom môže byť určené otcovstvo iného muža, buď súhlasným vyhlásením rodičov alebo v súdnom konaní.

Žalobu na zapretie otcovstva podáva dieťa proti matrikovému otcovi a matke, ktorí sú v postavení nerozlučných spoločníkov. Pokiaľ jeden z nich nežije, podáva sa žaloba proti druhému rodičovi. Ak však nežije ani jeden z matrikových rodičov, nemožno žalobu o zapretie otcovstva podať a to ani v prípade, ak súd pred tým rozhodol o prípustnosti zapretia otcovstva.

Zapretie otcovstva skorším manželom

Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

Domnienka otcovstva manžela matky pôsobí nielen počas trvania manželstva (od jeho vzniku do jeho zániku), ale aj v ochrannej dobe 300 dní po zániku manželstva, ktorej cieľom je určiť otcovstvo k dieťaťu, ktoré teoreticky mohlo byť splodené počas trvania manželstva.

V tejto ochrannej dobe však nie je vylúčené, že žena uzavrie nové manželstvo. Dochádza teda k možnej kolízii domnienok otcovstva. Ak by teda úspešne zaprel otcovstvo aj skorší manžel matky, prichádzalo by do úvahy určenie otcovstva podľa druhej alebo tretej domnienky.

Proti komu možno podať návrh na určenie otcovstva, ak domnelý otec nežije?

Ak domnelý otec nežije, návrh na určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd. Ak navrhovateľ v priebehu konania zomrie, môže v konaní pokračovať ďalšia osoba, oprávnená na podanie návrhu. Potomkovia môžu podať návrh na určenie otcovstva do šiestich mesiacov od smrti dieťaťa, ak majú na určení právny záujem.

autorka článku: JUDr. Andrea Bachová, Kancelária verejného ochrancu práv 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 14 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Komentáre k článku
PEŤA napísané 25.06.2017 00:14

Dbbry den, chcem sa opytat ... ak moj partner (nie sme manzelia) uznal otcovstvo, a dieta ma otcove priezvisko ... su stary rodicia ( patnerovy rodicia) pravne uznany za starych rodicov dietata? A to aj v pripade umrtia otca?

Dakujem za skoru odpoved. S pozdravom Peta

Lujza napísané 09.03.2016 16:38

Dobrý deň, som vydatá už 10 rokov, raz som boka svojmu manželovy neverná a zhodou okolností som v ten mesiac zostala tehotná. Čoskoro sa nám narodí syn, ja som presvedčená o tom že je môjho manžrla ale predsa je tam ? keďže som mala pomer s inym mužom. Chcela by som sa spytať či by ma raz mohol dotyčný muž mohol niekedy v budúcnosti napadnúť a žiadať prostrednictvom sudu o otcovstvo a či by mu to pravne mohlo byť povolené len na zaklade jeho domnienok. Za odpoveď ďakujem

Iva napísané 25.10.2014 20:38

Dobrý deň,

ja mám otazku, čo sa týka otcovstva. Za zhruba 2 týždne budem rodiť Razz a nie sme s partnerom zosobášení ... Preto by som chcela v porodnici kolonku otec nechať zatiaľ prázdnu a taktiež, aby dieťatko malo priezvisko po mne. Zmenu by som chcela robiť až neskor, napríklad po svadbe- kde by sme doplnili kolonku otec a taktiež zmenili priezvisko dietatka ... Je to vobec takto mozne? A ak ano, aky je postup, co presne a kde treba vybavit ci uz z mojej strany alebo partnerovej smile ...

 

Dakujem

 

Iva

Lucia napísané 04.09.2014 16:58

Dobry den chcem sa opytat som prakticky este vydata ale uz vyse roka zijem s priatelom narodila sa nam dcerka no priezvisko dostala po manzelovi a meno jej dali nezistene uz tri mesiace zijeme v Čechach chceli by sme aby mala mala priezvisko po priatelovi co sa o nas stara aj o malu poraďte prosim co robiť na sudy peniazky nemame ako to mame riesit dakujem velmi pekne

luky napísané 31.08.2014 11:44

pred 5 mesiacmi ,podala manzelka ziadost na rozvod,s tym ze sa somnou neda vyjst,aze neprispievam na domacnost,a ked som prisiel z roboty domou uz bola prec aj z 4 mesacnou nasou dcerkou,komplet zbalena..na stole ostal list kde navrhuje sa dohodnut ako s vyzivnym a z vecami ktore mame na splatky aze ked sa somnou nedohodne tak bude ziadat podstatne vyssie vyzivne na dieta a aj na manzelku...medzi nami bolo dusno uz asi rok a pol z prestavkami..chodil som zanou a presvedcil ju ze sa budem ovela viac snazit..napriek vsetkemu ,po 3 mesiacoch zacalo 2 tyzdne dusno opat ,ale s tym ze som vobec nevedel preco..opat som prisiel z prace domou a ona uz bola prec aj s malou..sla k svojej mame ..malu mi nechcela davat napriek tomu ze vie,ze malu milujem a viem sa onu postarat vo vsetkom ako ona ..prosil som ju o vysvetlenie .povedala ze sa nema ocom bavit a ze je to jej chyba,ze neni stastna..mala v plane mi obmedzit s dcerou styk a u nkoliznej sa musela somnou dohodnut o striedani malej z coho bola nervozna..po troch tyzdnoch co odisla sme si malu vymienali a stale som ju prosil aby sme veci dali do poriadku a ze nech sa vrati..ona mi stale tvrdila ze sa nevrati..do teraz som nepocul vysvetlenie ziadne a preto som sa jej stale pital ci nema niekoho ineho alebo ci jej niekto neradi proti nam..tvrdila mi a slubovala do oci niekolko krat ze nie ze to by mi v zivote neurobila..o 4 dni nato mi povedala ze malicka neni moja aze ma ineho s ktorim sa lubia..poza moj chrbat podala navrhy o zapretie otcovstva ,predbezne opatrenie bez styku,navrh na vyzivne a navrh na rozvod,dovody a vyska vyzivneho bola ina ako v prvom pripade...ze vraj maju aj DNA testy a ze malu mi uz neda aj ked mam nanu do rozsudku sudu narok..bez slova vymazala moju rodinu zo svojho zivota ..rodicia a znami su z toho zhrozeny lebo nikto otom nevedel..a aj ked nie sme rozvedeny a navrh na rozvod je este niekde v sufliku v stole ,ona sa s nim bez hamby ukazuje na verejnosti cim moja rodina je z toho znicena a ja deto ..mam narok na nejake spatne vyzivne na dieta od praveho otca ?myslim peniaze za vybavu ,higienu a prikrmi,mlieko lieky atd?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Najčítanejšie

Náš TIP
Komentáre k článku
PEŤA napísané 25.06.2017 00:14

Dbbry den, chcem sa opytat ... ak moj partner (nie sme manzelia) uznal otcovstvo, a dieta ma otcove priezvisko ... su stary rodicia ( patnerovy rodicia) pravne uznany za starych rodicov dietata? A to aj v pripade umrtia otca?

Dakujem za skoru odpoved. S pozdravom Peta

Lujza napísané 09.03.2016 16:38

Dobrý deň, som vydatá už 10 rokov, raz som boka svojmu manželovy neverná a zhodou okolností som v ten mesiac zostala tehotná. Čoskoro sa nám narodí syn, ja som presvedčená o tom že je môjho manžrla ale predsa je tam ? keďže som mala pomer s inym mužom. Chcela by som sa spytať či by ma raz mohol dotyčný muž mohol niekedy v budúcnosti napadnúť a žiadať prostrednictvom sudu o otcovstvo a či by mu to pravne mohlo byť povolené len na zaklade jeho domnienok. Za odpoveď ďakujem

Iva napísané 25.10.2014 20:38

Dobrý deň,

ja mám otazku, čo sa týka otcovstva. Za zhruba 2 týždne budem rodiť Razz a nie sme s partnerom zosobášení ... Preto by som chcela v porodnici kolonku otec nechať zatiaľ prázdnu a taktiež, aby dieťatko malo priezvisko po mne. Zmenu by som chcela robiť až neskor, napríklad po svadbe- kde by sme doplnili kolonku otec a taktiež zmenili priezvisko dietatka ... Je to vobec takto mozne? A ak ano, aky je postup, co presne a kde treba vybavit ci uz z mojej strany alebo partnerovej smile ...

 

Dakujem

 

Iva

Lucia napísané 04.09.2014 16:58

Dobry den chcem sa opytat som prakticky este vydata ale uz vyse roka zijem s priatelom narodila sa nam dcerka no priezvisko dostala po manzelovi a meno jej dali nezistene uz tri mesiace zijeme v Čechach chceli by sme aby mala mala priezvisko po priatelovi co sa o nas stara aj o malu poraďte prosim co robiť na sudy peniazky nemame ako to mame riesit dakujem velmi pekne

luky napísané 31.08.2014 11:44

pred 5 mesiacmi ,podala manzelka ziadost na rozvod,s tym ze sa somnou neda vyjst,aze neprispievam na domacnost,a ked som prisiel z roboty domou uz bola prec aj z 4 mesacnou nasou dcerkou,komplet zbalena..na stole ostal list kde navrhuje sa dohodnut ako s vyzivnym a z vecami ktore mame na splatky aze ked sa somnou nedohodne tak bude ziadat podstatne vyssie vyzivne na dieta a aj na manzelku...medzi nami bolo dusno uz asi rok a pol z prestavkami..chodil som zanou a presvedcil ju ze sa budem ovela viac snazit..napriek vsetkemu ,po 3 mesiacoch zacalo 2 tyzdne dusno opat ,ale s tym ze som vobec nevedel preco..opat som prisiel z prace domou a ona uz bola prec aj s malou..sla k svojej mame ..malu mi nechcela davat napriek tomu ze vie,ze malu milujem a viem sa onu postarat vo vsetkom ako ona ..prosil som ju o vysvetlenie .povedala ze sa nema ocom bavit a ze je to jej chyba,ze neni stastna..mala v plane mi obmedzit s dcerou styk a u nkoliznej sa musela somnou dohodnut o striedani malej z coho bola nervozna..po troch tyzdnoch co odisla sme si malu vymienali a stale som ju prosil aby sme veci dali do poriadku a ze nech sa vrati..ona mi stale tvrdila ze sa nevrati..do teraz som nepocul vysvetlenie ziadne a preto som sa jej stale pital ci nema niekoho ineho alebo ci jej niekto neradi proti nam..tvrdila mi a slubovala do oci niekolko krat ze nie ze to by mi v zivote neurobila..o 4 dni nato mi povedala ze malicka neni moja aze ma ineho s ktorim sa lubia..poza moj chrbat podala navrhy o zapretie otcovstva ,predbezne opatrenie bez styku,navrh na vyzivne a navrh na rozvod,dovody a vyska vyzivneho bola ina ako v prvom pripade...ze vraj maju aj DNA testy a ze malu mi uz neda aj ked mam nanu do rozsudku sudu narok..bez slova vymazala moju rodinu zo svojho zivota ..rodicia a znami su z toho zhrozeny lebo nikto otom nevedel..a aj ked nie sme rozvedeny a navrh na rozvod je este niekde v sufliku v stole ,ona sa s nim bez hamby ukazuje na verejnosti cim moja rodina je z toho znicena a ja deto ..mam narok na nejake spatne vyzivne na dieta od praveho otca ?myslim peniaze za vybavu ,higienu a prikrmi,mlieko lieky atd?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised