ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
MúdrostiSlovensko pre rodinu

Adaptačný pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení vs. rodičovský príspevok

 JUDr. Soňa Glezgo   29.09.2008   19

Ako je to s nárokom na rodičovský príspevok v spojení s tzv. adaptačným pobytom dieťaťa v škôlke?

Podľa ust. § 3 zák. č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku

(1) Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú:

a) riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa

1. do troch rokov veku dieťaťa,

2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo

3. do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 ods. 2, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti,

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa uvedeného v písmene a) na území Slovenskej republiky.

(2) Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 1 písm. a) je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie preventívnych prehliadok podľa osobitného predpisu.

(3) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona je splnená, ak rodič

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne; to platí aj vtedy, ak

1. dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväťdesiat po sebe nasledujúcich dní,

2. dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,

3. dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

b) počas výkonu zárobkovej činnosti, štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce podľa osobitného predpisu zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(4) Rodičovský príspevok sa neposkytuje, ak sa riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 3 písm. b) zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení, a ktorému boli na dieťa poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu alebo z výnosu dane z príjmov podľa osobitného predpisu. 

Ako vyplýva z uvedeného, zákon o rodičovskom príspevku termín „adaptačný pobyt“ vôbec nepozná, a teda nárok na rodičovský príspevok počas adaptačného pobytu dieťaťa v škôlke vôbec nerieši.

Dôvodom tejto skutočnosti je právna úprava aktuálna do 1.9.2008, podľa ktorej adaptačný pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení predchádzal prijatiu dieťaťa do predškolského zariadenia. Preto dieťa, ktoré už do predškolského zariadenia prijaté bolo ( t.j. zariadenie účinne vydalo rozhodnutie o prijatí) nemohlo účinne a platne absolvovať adaptačný pobyt.

Vyhláška umožňovala adaptačný pobyt, neukladala predškolskému zariadeniu povinnosť dieťa na takýto pobyt prijať, tzn. že naň nebol právny nárok. Dĺžku dohodol riaditeľ s rodičom, a až po jeho absolvovaní bolo dieťa riadne prijaté do predškolského zariadenia. Adaptačný pobyt, ktorý predchádzal prijatiu nebol preto považovaný za poskytovanie riadnej starostlivosti o dieťa škôlkou, preto sa rodičovský príspevok vyplácal aj počas jeho trvania.

Dňa 1.9.2008 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, ktorá ustanovením § 3 situáciu mení nasledovne, cit.:

§ 3

Prijímanie detí do materskej školy

(1) Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

(2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

(3) Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


(4)
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

(4) Riaditeľ vytvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom rozhoduje o

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,
b) dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom,

Čo to vlastne znamená v praxi?

Z uvedeného vyplýva, že dieťa môže byť prijaté do škôlky na adaptačný pobyt ( teda škôlka nemá povinnosť prijať dieťa na adaptačný pobyt), avšak vyhláška už nestanovuje, že tento predchádza prijatiu do materskej školy. Po zadaptovaní dieťaťa začne toto riadne navštevovať materskú školu po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom materskej školy( §3 ods. 4 cit. vyhl.), čo znamená, že adaptačný pobyt môže absolvovať len dieťa do materskej školy už prijaté a rodičovský príspevok preto nie je možné v zmysle ust. § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku počas adaptačného pobytu vyplácať.

Tomuto tvrdeniu nasvedčuje aj fakt, že vyhláška výslovne stanovuje, že rodič po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje pre vznik nároku na rodičovský príspevok, aby bola riadna starostlivosť vykonávaná osobne, pričom určenými výnimkami je upravené, kto môže navštevovať škôlku v rozsahu do 4 hodín denne, aby išlo o osobnú riadnu starostlivosť ( § 3 ods. 3 písm. a) bod 2,3 cit. zák.).

Nárok na rodičovský príspevok trvá do troch rokov veku dieťaťa aj v prípade, ak je počas výkonu zárobkovej činnosti, štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce podľa osobitného predpisu zabezpečená riadna starostlivosť o dieťa právnickou osobou ( t.j aj materskou školou), avšak rodičovský príspevok sa neposkytuje, ak ide o štátom dotovanú škôlku ( §3 ods.4 cit. zák.) .

V prípade, že riaditeľka škôlky dieťaťu umožní adaptačný pobyt bez prijatia do materskej školy, ostane zrejme vyplácanie rodičovského príspevku počas adaptačného pobytu nezmenené. Prax súvisiaca s adaptačným pobytom v škôlke doteraz nebola jednotná ani v postupe jednotlivých škôlok, ani v postupe uznávania adaptačnej doby na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, čo je zrejmé z praxe, aj z diskusií rodičov na tejto stránke a z dotazov v právnej poradni. Bolo by naivné domnievať sa, že sa situácia v najbližšej dobe zmení.

Odporúčam preto všetkým rodičom, ktorých dieťa ešte nemá tri roky a je prijaté na adaptačný pobyt v materskej škole túto skutočnosť najneskôr do 8 dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každú zmenu, ovplyvňujúcu nárok na rodičovský príspevok, jeho výšku a vyplácanie, je v zmysle ust. § 6 cit. zák. potrebné najneskôr v uvedenej lehote úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť.

Ako posúdi trvanie vyplácania rodičovského príspevku „ten Váš“ úrad práce sociálnych vecí a rodiny následne zistíte. Svoje povinnosti si oznámením splníte a vyhnete sa tak prípadnému spätnému vymáhaniu rodičovského príspevku v budúcnosti. Ak škôlka rozhodne o prijatí dieťaťa do materskej školy, prestane existovať v zmysle ust. § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku na vyplácanie rodičovského príspevku nárok.

Poznámka redakcie

Autorka článku odpovedá len na otázky položené do Právnej poradne, do diskusie k článku sa zapájať nebude.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.8 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Katka napísané 14.10.2010 12:22

Ahojte

Chcem sa opýtať či môže moje dieťatko chodiť na 4 hodiny do škôlky keď ešte nemá 3 rôčky...Pani riadideteľka nás privítala s otvorenou náručou ale neviem čo ďalej...

Klaudia Fízeľová napísané 31.08.2010 12:25

Váš komentár

Dobrý deň, môžem požiadať o nejaký príspevok, keď malý ide do škôlky, na adaptačný pobyt, lebo nemá 3 roky, a som doma s ďalším diaťaťom. Na malého ale nadostávam ani cent, všetko sa to vzťahuje už na malú, teda tie všetky príspevky.....ďakujem....

zuzana napísané 25.03.2009 12:54

Dobrý den,tiež by som sa chcela opýtať syn nastupuje do školky od 2.12.2009 a od 2.9.2009 do 2.12.2009 bude na adaptačnom,na socialku treba isť nahlasiť že bude na adaptačnom alebo stačí iba kedy už nastupi celý den teda od decembra.DOstanem RP či nie?

roxxika napísané 24.03.2009 14:55

Ahojte. Moj syncek bude mat 6.10.2009 tri roky a chcela som ho dat do statnej skolky od 2.9.2009 na adaptacny pobyt - maximalne 4 hodiny denne (potom od 7.10.2009 by chodil na cely den). Budem mat teda narok na rodicovsky prispevok za dobu od 2.9. do 7.10.2009? Vdaka.

asd napísané 19.02.2009 11:47

The story of how the song "Happy Birthday to You" came to be, began as a sweet one, that later soured. Two sisters, Mildred Hill, a teacher at the Louisville, Kentucky Experimental Kindergarten, and Dr. Patty Hill, the principal of the same school, together wrote a song for the children

Deni napísané 14.01.2009 14:00

Aj ja by som rada vedela presne to,čo napísala Ruža. Mne by mal nastúpiť malý v máji(3r.) a riaditeľka by ho vzala na adaptačný 2 mesiace vopred na 4 hod.,no RP...? Ja do práce nastupujem v máji,takže dovtedy som doma na riadnej RD.Dík.

Evka napísané 07.10.2008 14:26

U mňa taká vec. Som na predĺženej materskej dovolenke. Môj syn má už 3 roky a dala som ho do škôlky na 4 hodiny. V škôlke mi riaditeľka povedala, že mi dieťa vezmú len na adaptačný pobyt a to len na 3 mesiace. Že potom musím dieťa so škôlky vziať. Nepoberám žiadne prídavky nič, a ani ma tie prídavky momentálne nezaujímajú. Ani moje dieťa nieje choré. Zaujíma ma to, prečo mi dieťa vezme len na 3 mesiace, prečo mi ho nevezme na celý rok?

Ďalšia haluz, mám zaplatiť na celý rok 600Sk bankovým prevodom alebo šekom, a potom to čo sa zvýši na konci roka mi vrátia späť na účet, to čo je za blbosť? A čo mám platiť za celú škôlku keď je tam len 4 hodiny?

A ešte jedna vec ma vytočila, platím aj za obed aj za olovrant aj napriek tomu že moje dieťa na olovrant už nieje, za to mu pravidelne dávajú ako olovrant domov chlieb s maslom a to všetko.

No môže to tak byť?

Ale v prvom rade by som chcela radu o ten adaptačný pobyt?Nemôže ho vziať na rok po 4 hodiny?

sveta napísané 04.10.2008 17:51

no ja som to riešil takto momentálne má dcéra 2 roky je u opatrovatelky čiže rodičovský poberám má 2 roky a 2 mes. no od ja nuára pôjde do jaslí lebo do škôlky ju nezoberú máme vraj preplnené škôlky ale aj vtedy poberám rodičovský a dám ho celý opatrovatelke a potom jasliam

Vaše menoLEILA napísané 02.10.2008 14:59

UPSVAR je jeden bordel,hlavne že vedia poučovať, posielať hore-dole a vôbec sú vždy "maxiochotné"...

davidoffka napísané 30.09.2008 16:39

Ruza. ak chces nadalej dostavat matersku, tak do skolky (statnej) ju mozes najskor nahlasit 6 tyzdnov pred dovrsenim 3 rokov. Ak

 

skor tak o prispevok prichadzas!

 

Tak som bola poucena nasou riaditelkou. Aj ja som chcela dat od septembra na 4 hod. ale prisla by som o prispevok. S manzelom sme zhodnotili, ze by bol maly asi dost chorucky (kolektiv), takze to vyde na rovnako. maly bude mat 3 roky vo februari, takze ho dam az od januara.

Andrea napísané 30.09.2008 00:00

Ahojte,

mam otazocku:

ked su maminy na predlzenej rodic.dovolenke do 5-6r.dietata,

moze chodit dieta na 4h. do skolky? rodicovsky prispevok sa uz nedostava, len ze sa uhradzaju peniaze do dochodku a do zdrav.poistovne.

 

Dakujem.

Andrea

akvi napísané 30.09.2008 08:21

Andrea, ked si na predlzenej RD a tvoje dieta nie je zdravotne postihnute, tak narok na rodicovsky prispevok nemas. A ked das dieta do skolky na 4 hodiny, nebudu za teba platit ani ZIADNE odvody. Socialnu poistovnu to nezaujima, ze dieta je tam len 4 hod. Zaujima to ale zdravotnu poistovnu. Zdravotne poistenie stat za teba v takomto pripade plati.

 

Este raz polopatisticky :-

- ak si doma s dietatom na predlzenej rodicovskej dovolenke (cize dieta uz malo 3 roky), tak stat za teba plati zdravotne aj dochodkove poistenie.

- ak ho das do skolky na 4 hod., plati za teba uz len zdravotne poistenie

- ak ho das na cely den, neplati za teba nikto nic

Zuzana napísané 03.10.2008 20:15

Ahoj Andrea,

 

kamaratka je na predlzenej rodicovskej z dovodu castej chorlavosti dcery, ktora mala v juni 3 roky. Nadalej dostava rodicovky prispevok (schváleny na 1 rok) a dceru dava na 4 hod do skolky.

Takze je to mozne, konzultovala to na urade.

Jana napísané 29.09.2008 18:46

Moja dnešná skúsenosť s UPSVAR. Dcéra nastúpila do škôlky 2.9.2008.Priniesla som im rozhodnutie, kde je napísané, že nastupuje 2.9.2008.Pracovníčka UPSVAR pozrela na rozhodnutie / v ktorom sa mimochodom vôbec nepíše,či chodí na celý deň , alebo len na 4 hodiny/a oznámila mi , že mám ešte nárok na rodičovský príspevok za september.Rozhodnutie mi pošlú poštou.

Jana

Ivana napísané 02.10.2008 14:59

Janka - mala si šťastie, že nastúpil až od 2.-hého. Stačí, že 1. septembra bol vedený, že ešte nechodí do škôlky, tak dostaneš rodičovský za celý mesiac... Je to taká finta - ak by ti uviedli do prihlášky, že začal chodiť od 1. septembra (hoci bol sviatok), tak by si rodičovský príspevok nedostala za september smile)

Angelika napísané 29.09.2008 15:37

Ahoj Dancika, dostaneš teraz rodičovský príspevok? Čo ti povedali na UPSVAR? Ja som chcela dať malého tiež v septembri na adaptačný pobyt, ale potom som si to rozmyslela. Teraz sa neviem rozhodnúť, kedy ho prihlásim.

dancika napísané 29.09.2008 13:49

No tak toto je fakt dobre, hned na zaciatku septembra som bola nahlasit na UPSVAR, ze moj 2,5rocny syn zacal chodit do skolky, tam na mna pozerali ako na zjavenie, ze co od nich chcem, pri prvej navsteve som bola poucena, ze mam doniest papier o prijati syna do skolky, druhykrat som prisla uz aj s potvrdenim, to ma ale pani na urade poucila, ze v skolke mi maju dat tlacivo, kde riaditelka napise datum, kedy zacal syn chodit do skolky na cely den. Takze som uz nic viac nenahlasila, kedze syn zatial chodi na pol dna. Je viac nez zaujimave, ze zamestnankyne uradu o tejto vyhlaske ani len netusia, neviem, ako inac by mi mohli podavat taketo zavadzajuce informacie?!? A teraz co s tym - teraz budu este mna postihovat za to, ze som nenahlasila to, ze syn zacal chodit do skolky, hoci som dvakrat na UPSVAR sla, neviem, naco tam potom maju tolko pracovnicok, ked ani jedna nevie o najnovsich zmenach v zakonoch, ako to potom mam vediet ja ako matka, ktora nepracuje v tejto oblasti?!?

akvi napísané 29.09.2008 08:59

Dobra tema, uz sme to tu na fore niekolkokrat rozoberali...

Este ste mohli doplnit aj to, ze soc. poistovnu sice nezaujima, ci je tam dieta len na 4 hod. a prisevok a ani odvody za vas neplatia, ale zdravotnu poistovnu to naopak zaujima a ak mate dieta v skolke len tie 4 hod., zdravotne poistenie za vas plati stat.

Ruža napísané 29.09.2008 13:46

Veľmi pekne ste to napísali, ale aj tak veľmi tomu nerozumiem.

Nešlo by to vysvetliť normálne? Asi som nechápava.

Ja som chcela dať moju dcéru v januári 2009 do škôlky na adaptačný pobyt. Tri roky bude mať v júni 2009. No teraz neviem, či vlastne dostanem rodičovský príspevok alebo nie, ak bude dcéra navštevovať MŠ len 4 hod.. Samozrejme odniesla by som papier na Úrad práce, soc. vecí a rodiny, že nastúpila na adaptačný pobyt. Ďakujem.

Big Grins

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Katka napísané 14.10.2010 12:22

Ahojte

Chcem sa opýtať či môže moje dieťatko chodiť na 4 hodiny do škôlky keď ešte nemá 3 rôčky...Pani riadideteľka nás privítala s otvorenou náručou ale neviem čo ďalej...

Klaudia Fízeľová napísané 31.08.2010 12:25

Váš komentár

Dobrý deň, môžem požiadať o nejaký príspevok, keď malý ide do škôlky, na adaptačný pobyt, lebo nemá 3 roky, a som doma s ďalším diaťaťom. Na malého ale nadostávam ani cent, všetko sa to vzťahuje už na malú, teda tie všetky príspevky.....ďakujem....

zuzana napísané 25.03.2009 12:54

Dobrý den,tiež by som sa chcela opýtať syn nastupuje do školky od 2.12.2009 a od 2.9.2009 do 2.12.2009 bude na adaptačnom,na socialku treba isť nahlasiť že bude na adaptačnom alebo stačí iba kedy už nastupi celý den teda od decembra.DOstanem RP či nie?

roxxika napísané 24.03.2009 14:55

Ahojte. Moj syncek bude mat 6.10.2009 tri roky a chcela som ho dat do statnej skolky od 2.9.2009 na adaptacny pobyt - maximalne 4 hodiny denne (potom od 7.10.2009 by chodil na cely den). Budem mat teda narok na rodicovsky prispevok za dobu od 2.9. do 7.10.2009? Vdaka.

asd napísané 19.02.2009 11:47

The story of how the song "Happy Birthday to You" came to be, began as a sweet one, that later soured. Two sisters, Mildred Hill, a teacher at the Louisville, Kentucky Experimental Kindergarten, and Dr. Patty Hill, the principal of the same school, together wrote a song for the children

Deni napísané 14.01.2009 14:00

Aj ja by som rada vedela presne to,čo napísala Ruža. Mne by mal nastúpiť malý v máji(3r.) a riaditeľka by ho vzala na adaptačný 2 mesiace vopred na 4 hod.,no RP...? Ja do práce nastupujem v máji,takže dovtedy som doma na riadnej RD.Dík.

Evka napísané 07.10.2008 14:26

U mňa taká vec. Som na predĺženej materskej dovolenke. Môj syn má už 3 roky a dala som ho do škôlky na 4 hodiny. V škôlke mi riaditeľka povedala, že mi dieťa vezmú len na adaptačný pobyt a to len na 3 mesiace. Že potom musím dieťa so škôlky vziať. Nepoberám žiadne prídavky nič, a ani ma tie prídavky momentálne nezaujímajú. Ani moje dieťa nieje choré. Zaujíma ma to, prečo mi dieťa vezme len na 3 mesiace, prečo mi ho nevezme na celý rok?

Ďalšia haluz, mám zaplatiť na celý rok 600Sk bankovým prevodom alebo šekom, a potom to čo sa zvýši na konci roka mi vrátia späť na účet, to čo je za blbosť? A čo mám platiť za celú škôlku keď je tam len 4 hodiny?

A ešte jedna vec ma vytočila, platím aj za obed aj za olovrant aj napriek tomu že moje dieťa na olovrant už nieje, za to mu pravidelne dávajú ako olovrant domov chlieb s maslom a to všetko.

No môže to tak byť?

Ale v prvom rade by som chcela radu o ten adaptačný pobyt?Nemôže ho vziať na rok po 4 hodiny?

sveta napísané 04.10.2008 17:51

no ja som to riešil takto momentálne má dcéra 2 roky je u opatrovatelky čiže rodičovský poberám má 2 roky a 2 mes. no od ja nuára pôjde do jaslí lebo do škôlky ju nezoberú máme vraj preplnené škôlky ale aj vtedy poberám rodičovský a dám ho celý opatrovatelke a potom jasliam

Vaše menoLEILA napísané 02.10.2008 14:59

UPSVAR je jeden bordel,hlavne že vedia poučovať, posielať hore-dole a vôbec sú vždy "maxiochotné"...

davidoffka napísané 30.09.2008 16:39

Ruza. ak chces nadalej dostavat matersku, tak do skolky (statnej) ju mozes najskor nahlasit 6 tyzdnov pred dovrsenim 3 rokov. Ak

 

skor tak o prispevok prichadzas!

 

Tak som bola poucena nasou riaditelkou. Aj ja som chcela dat od septembra na 4 hod. ale prisla by som o prispevok. S manzelom sme zhodnotili, ze by bol maly asi dost chorucky (kolektiv), takze to vyde na rovnako. maly bude mat 3 roky vo februari, takze ho dam az od januara.

Andrea napísané 30.09.2008 00:00

Ahojte,

mam otazocku:

ked su maminy na predlzenej rodic.dovolenke do 5-6r.dietata,

moze chodit dieta na 4h. do skolky? rodicovsky prispevok sa uz nedostava, len ze sa uhradzaju peniaze do dochodku a do zdrav.poistovne.

 

Dakujem.

Andrea

akvi napísané 30.09.2008 08:21

Andrea, ked si na predlzenej RD a tvoje dieta nie je zdravotne postihnute, tak narok na rodicovsky prispevok nemas. A ked das dieta do skolky na 4 hodiny, nebudu za teba platit ani ZIADNE odvody. Socialnu poistovnu to nezaujima, ze dieta je tam len 4 hod. Zaujima to ale zdravotnu poistovnu. Zdravotne poistenie stat za teba v takomto pripade plati.

 

Este raz polopatisticky :-

- ak si doma s dietatom na predlzenej rodicovskej dovolenke (cize dieta uz malo 3 roky), tak stat za teba plati zdravotne aj dochodkove poistenie.

- ak ho das do skolky na 4 hod., plati za teba uz len zdravotne poistenie

- ak ho das na cely den, neplati za teba nikto nic

Zuzana napísané 03.10.2008 20:15

Ahoj Andrea,

 

kamaratka je na predlzenej rodicovskej z dovodu castej chorlavosti dcery, ktora mala v juni 3 roky. Nadalej dostava rodicovky prispevok (schváleny na 1 rok) a dceru dava na 4 hod do skolky.

Takze je to mozne, konzultovala to na urade.

Jana napísané 29.09.2008 18:46

Moja dnešná skúsenosť s UPSVAR. Dcéra nastúpila do škôlky 2.9.2008.Priniesla som im rozhodnutie, kde je napísané, že nastupuje 2.9.2008.Pracovníčka UPSVAR pozrela na rozhodnutie / v ktorom sa mimochodom vôbec nepíše,či chodí na celý deň , alebo len na 4 hodiny/a oznámila mi , že mám ešte nárok na rodičovský príspevok za september.Rozhodnutie mi pošlú poštou.

Jana

Ivana napísané 02.10.2008 14:59

Janka - mala si šťastie, že nastúpil až od 2.-hého. Stačí, že 1. septembra bol vedený, že ešte nechodí do škôlky, tak dostaneš rodičovský za celý mesiac... Je to taká finta - ak by ti uviedli do prihlášky, že začal chodiť od 1. septembra (hoci bol sviatok), tak by si rodičovský príspevok nedostala za september smile)

Angelika napísané 29.09.2008 15:37

Ahoj Dancika, dostaneš teraz rodičovský príspevok? Čo ti povedali na UPSVAR? Ja som chcela dať malého tiež v septembri na adaptačný pobyt, ale potom som si to rozmyslela. Teraz sa neviem rozhodnúť, kedy ho prihlásim.

dancika napísané 29.09.2008 13:49

No tak toto je fakt dobre, hned na zaciatku septembra som bola nahlasit na UPSVAR, ze moj 2,5rocny syn zacal chodit do skolky, tam na mna pozerali ako na zjavenie, ze co od nich chcem, pri prvej navsteve som bola poucena, ze mam doniest papier o prijati syna do skolky, druhykrat som prisla uz aj s potvrdenim, to ma ale pani na urade poucila, ze v skolke mi maju dat tlacivo, kde riaditelka napise datum, kedy zacal syn chodit do skolky na cely den. Takze som uz nic viac nenahlasila, kedze syn zatial chodi na pol dna. Je viac nez zaujimave, ze zamestnankyne uradu o tejto vyhlaske ani len netusia, neviem, ako inac by mi mohli podavat taketo zavadzajuce informacie?!? A teraz co s tym - teraz budu este mna postihovat za to, ze som nenahlasila to, ze syn zacal chodit do skolky, hoci som dvakrat na UPSVAR sla, neviem, naco tam potom maju tolko pracovnicok, ked ani jedna nevie o najnovsich zmenach v zakonoch, ako to potom mam vediet ja ako matka, ktora nepracuje v tejto oblasti?!?

akvi napísané 29.09.2008 08:59

Dobra tema, uz sme to tu na fore niekolkokrat rozoberali...

Este ste mohli doplnit aj to, ze soc. poistovnu sice nezaujima, ci je tam dieta len na 4 hod. a prisevok a ani odvody za vas neplatia, ale zdravotnu poistovnu to naopak zaujima a ak mate dieta v skolke len tie 4 hod., zdravotne poistenie za vas plati stat.

Ruža napísané 29.09.2008 13:46

Veľmi pekne ste to napísali, ale aj tak veľmi tomu nerozumiem.

Nešlo by to vysvetliť normálne? Asi som nechápava.

Ja som chcela dať moju dcéru v januári 2009 do škôlky na adaptačný pobyt. Tri roky bude mať v júni 2009. No teraz neviem, či vlastne dostanem rodičovský príspevok alebo nie, ak bude dcéra navštevovať MŠ len 4 hod.. Samozrejme odniesla by som papier na Úrad práce, soc. vecí a rodiny, že nastúpila na adaptačný pobyt. Ďakujem.

Big Grins

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised