MúdrostiSlovensko pre rodinu

O štátnych sociálnych dávkach pre rodičov

 Eva Pavlíková   19.12.2003   36

Začiatkom decembra sme sa v Materskom centre Bábätko stretli s p. PhDr. Štefanovovou z MPSVaR na tému „peniažky pre rodičov po novom“ . Chceme sa s vami podeliť o múdrosti, ktoré sa od januára 2004 týkajú rovnako aj vás.

Na úvod je treba vedieť pár všeobecných informácií o sociálnom zabezpečení. Pozostáva z:

 

 1. sociálneho postenia
  1. nemocenské poistenie :
   • nemocenské
   • ošetrovné
   • vyrovnávacia dávka
   • materské
  2. dôchodkové poistenie s dávkami so
   • starobného poistenia
   • invalidného poistenia
  3. úrazové poistenie
  4. garančné poistenie
  5. poistenie v nezamestnanosti
   (dávky sú poskytované na princípe splnenia podmienok poistenia)
 2. systému štátnych sociálnych dávok
  1. jednorazové- príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí alebo oakovane vpriebehu dvoch rokov dvojčatá, jednorazové príspevky v pestúnskej starostlivosti, príspevok na pohreb
  2. opakované – prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, opakované príspevky v pestúnskej starostlivosti, príspevok na bývanie do 31.12.2003.)
 3. systému sociálnej pomoci
  1. pomoc v hmotnej núdzi ( základná dávka, ochranný príspevok aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, príspevok na zdravotnú starostlivosť, jednorazová dávka v hmotnej núdzi)
  2. kompenzácia dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

 

 

Zo systému štátnych sociálnych dávok hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu narodením dieťaťa môže matka (rodič) v roku 2004 poberať:

 1. príspevok pri narodení dieťaťa, ( zákon č. 235/1998 Z .z. o príspevku pri narodení dieťaťa... v znení neskorších predpisov), ktorý s účinnosťou od 1. januára 2004 je vo výške 4000 Sk na každé narodené dieťa. Podmienkou nároku na túto jednorazovú dávku je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt matky na území SR.
 2. rodičovský príspevok, (zákon č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov) a to:
  odo dňa narodenia dieťaťa za predpokladu, že nebude poberať materské (dávka nemocenského poistenia, ktorá patrí osamelej matke v dĺžke 37 týždňov). V prípade, že túto dávku nemocenského poistenia bude matka poberať, po ukončení jej poberania si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok sa poskytuje ak sa rodič osobne a riadne stará aspoň o jedno dieťa do 3 rokov veku alebo do 6 rokov veku ak sa jedná o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytuje sa vo výške 3790 Sk mesačne alebo 1200 Sk mesačne ak rodič bude vykonávať zárobkovú činnosť. Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú osobná a riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku alebo do 6 rokov veku o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (na základe odborného posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa ktoré vydáva platiteľ). Ďalšou podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt rodiča - oprávnenej osoby a dieťaťa na území SR. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ak je dieťa umiestnené v jasliach alebo v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení.
  Nárok na rodičovský príspevok má na to isté dieťa (súbežná starostlivosť) má aj druhý rodič, ak vykonáva zárobkovú činnosť a to za jeden kalendárny mesiac vo výške 1200 Sk. Tento nárok si môže uplatniť najneskoršie do 3 mesiacov veku dieťaťa.
 3. prídavok na dieťa vo výške 500 Sk mesačne na každé nezaopatrené dieťa v rodine, ( zákon č. .../2003 o prídavku na dieťa).
  Podmienkou nároku s účinnosťou od 1.1.2004 je starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa a trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby – rodiča a nezaopatreného dieťaťa na území SR.
 4. zaopatrovací príspevok v prípade, že rodič dieťaťa nastúpi výkon základnej, náhradnej alebo civilnej služby. Nárok na zaopatrovací príspevok má nezaopatrené dieťa vojaka, a to po dobu výkonu tejto služby, s účinnosťou od 1.1. 2004 vo výške 800 Sk mesačne (zákon č. 236/1998 Z.z. o zaopatrovacom príspevku v znení neskorších predpisov). Podmienkou nároku je okrem výkonu tejto služby zo strany otca, trvalý pobyt nezaopatreného dieťaťa na území SR.
  Nárok na zaopatrovací príspevok má aj manželka vojaka ak sa osobne stará o dieťa do troch rokov veku alebo do 7 rokov veku ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Môže ísť o jej vlastné dieťa alebo dieťa vojaka alebo dieťa, ktoré si osvojila ona alebo vojak alebo prevzala (prevzal) do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiča na základe rozhodnutia príslušného orgánu, s výnimkou prípadov ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne.
  Manželke voja vzniká tiež nárok na zaopatrovací príspevok ak sa osobne stará o dieťa staršie ako tri roky do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, ak starostlivosť o dieťa nemožno zabezpečiť inak ako jej osobou a nemá príjem zo zárobkovej činnosti.

 

 

 

 

Platiteľom týchto dávok od 1.1. 2004 bude úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

(územný orgán štátnej správy, ktorý nahradí doterajší okresný úrad – odbor sociálnych vecí ), príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. V prípade prídavku na dieťa platí určité prechodné obdobie január až marec 2004 kedy môže byť ešte platiteľom zamestnávateľ ak ním bol aj pred účinnosťou nového zákona o prídavku na dieťa. V prípade, že platiteľom prídavku na dieťa je sociálna poisťovňa- pobočka táto prídavok na dieťa naposledy vyplatí v mesiaci január 2004 za mesiac december 2003.

Presun agendy prídavku na dieťa z pôsobnosti Sociálnej poisťovne na úrady práce sociálnych vecí a rodiny sa uskutoční v priebehu mesiaca január 2004. Nie je potrebné podávať nové žiadosti v prípadoch kde sa dávka už predchádzajúcim platiteľom vyplácala.

V prípade, že sa rodič rozhodne vykonávať zárobkovú činnosť a jeho zdaniteľný príjem podľa §5 alebo §6 ( nového zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2004) za zdaňovacie obdobie dosiahne aspoň 6 násobok minimálnej mzdy, vznikne mu nárok na daňový bonus vo výške 4 800 Sk ročne na každé vyživované dieťa, ktorý môže byť v prípade splnenia podmienok vyplácaný mesačne k jeho mzde, (zákon č. .../ 2003 o dani z príjmov účinný od 1.1. 2004). Daňový bonus si môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má trvalý pobyt na území SR.

Daňový bonus patrí na to isté dieťa iba raz.

K niektorým ďalším diskutovaným otázkam

nároku na rodičovský príspevok

 

Okrem uvedených podmienok v predchádzajúcom texte, zákon pripúšťa niektoré situácie, kedy dieťa môže niektoré zariadenia pravidelne navštevovať, a to bez straty nároku na rodičovský príspevok (nezávisle na jeho výške), napr. pravidelné ambulantné návštevy liečebno-rehabilitačného zariadenia bez časového obmedzenia, jasle alebo materskú škôlku v dĺžke najviac 4 hod. denne, ak osamelý rodič alebo obaja rodičia dieťaťa sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podmienka nároku na rodičovský príspevok je splnená aj vtedy ak je dieťa zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Naopak ak by rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok nevykonával osobnú starostlivosť o dieťa z dôvodu hospitalizácie trvajúcej celý kalendárny mesiac nespĺňal by podmienky nároku na rodičovský príspevok.

 

Nárok na rodičovský príspevok v plnej výške má rodič, ktorý sa osobne a riadne stará o dieťa v prípade, že nevykonáva zárobkovú činnosť. Tieto podmienky spĺňa aj rodič - študent, študujúci na strednej alebo vysokej škole ak nevykonáva zárobkovú činnosť. Rovnako ich spĺňa napr. aj rodič ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných.

Zárobkovou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa §6 a 7 zákona č.366/1999 Zz. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Od účinnosti nového zákona o dani z príjmov od. 1.1.2004 podľa §5a 6 ods. 1,2 a 5 zákona č..../2003 o dani z príjmov.

Nárok na rodičovský príspevok vo výške 1200 Sk má rodič, ktorý sa osobne a riadne stará ak o dieťa v prípade, že :

 • vykonáva zárobkovú činnosť, (ako zárobková činnosť sa posudzuje aj čerpanie dovolenky na zotavenie)
 • poberá dávky nemocenského poistenia s výnimkou peňažnej pomoci v materstve, (od 1.1. 2004 materské) kedy nárok na rodičovský príspevok nevzniká.

Rodičovský príspevok (to platí aj o prídavku na dieťa) sa poskytuje za celý mesiac, a to aj vtedy ak boli podmienky na jeho poskytnutie splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Ak v priebehu mesiaca nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na rodičovský príspevok alebo jeho výšku, ktoré je oprávnená osoba- poberateľ dávky povinný platiteľovi oznámiť v zásade platí, že poberatelovi dávky sa za uvedený mesiac zachová ten nárok na výplatu príspevku, ktorý bol v danom mesiaci kedy k rozhodujúcej skutočnosti došlo, pre neho výhodnejší, to platí napr. pre situáciu ak sa rodič rozhodne v priebehu kalendárneho mesiaca umiestniť dieťa do predškolského zariadenia alebo čerpá riadnu dovolenku pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Eva Pavlíková

Do tejto stránky som sa prerodila. Postupne - pôrodmi mojich štyroch detí. A tak sa na svet pozerám očami rodiča. Čo na mysli, to na klávesnici.
Alebo si vyberte iný recept podľa veku vášho bábätka
Najčítanejšie
Komentáre k článku
adriana napísané 11.08.2008 02:45

Dobry den,

chcela by som sa spytat na aku vysku materskej mam narok.

V obdobi od januar 2005 - maj 2006 som pracovala na Slovensku a riadne si platila vsetky odvody.

Od jun 2006 zijem v USA a na SK si platim len zdravotne poistenie.

V decembri 2008 sa planujem vratit trvale na Slovensko

Termin porodu marec 2009

zuzana napísané 19.06.2008 12:55

Mam nastupit na matersku,no nasplnam podmienky. Som SZCO a nemam doplatenu socialnu poistovnu, preto nemam narok na matersku.Mam narok aspon na rodicovsky prispevok? Ak ano,kedy mozem on poziadat?

Michaela napísané 21.04.2008 15:53

Dobrý deň,

ja potrebujem poradit ohladom jednorazoveho prispevku v hodnote 1200sk pri narodeni dietata od zamestnavatela pre otca rodiny.Dostala som tuto informaciu a chcem sa opytat ci to je este aktualne,ci si to moze manzel v praci uplatnit a podla akeho paragrafu to je zakon.dakujem

Evka napísané 16.02.2008 23:02

Dobry den, chcem vas poprosit o radu, 28.2.2008 mi konci zmluva, pretoze ju mam na dobu urcitu. Som tehotna, dr. ma dal na marodku, volali mi z firmi, ze sa mam stavit tam a mam prist rozviazat pracovny pomer, takze som bola zamestnana od 7.2.07-28.2.08 a predtym som bola na materskej 3.roky. Teraz neviem, vlastne aky bude postup, ci som este v nejakej ochrannej lehote alebo nie, ci dostanem nejake peniaze za marodku, alebo ci sa pojdem evidovat na urad prace a tak... prosim vas pekne o radu, dakujem

Milka napísané 05.01.2008 17:48

Dobry vecer!chcem sa informovat pre moju znamu ktora ma skoro dvojrocnu dcerku a je nezamestnana.nema vlastny byt a s priatelom-otcom dietata sa rozisli.kedze on jej nemieni pomoct s bytom,chcel by som vediet ake sance ma na nejaky socialny byt a ak ma narok na nieco take,tak kam musi ist. Dakujem

Jarka Kubolek napísané 30.11.2007 18:14

Prosim poradte mi...zijem v USA uz dva roky a o styri mesiace sa mi narodi babo. Mozem poberat matersku zo Slovenska,nejaky prispevok aj nepriek tomu ked zijem v USA s trvalym pobytom na Slovensku?

Marcela napísané 06.08.2007 19:40

Dobry den. Prosila by som Vas o radu.Zijem v USA, trvaly pobyt mam na Slovensku. Chcela by som sa spytat ci mam narok na matersku, ked moj syn a dcera sa narodili tu v zahranici. Syn sa narodil 19.11.2004 a dcera 07.09.2006. Povinne zdravotne poistena na Slovensku som bola do marca 2004. Tu som od narodenia syna zatial este nepracovala. Ak mam narok, tak na aku instituciu by som sa mala obratit a ake doklady k tomu potrebujem? Dakujem

Miroslava Pačesová napísané 26.03.2007 15:00

Dobrý deň. Mám 5-ročného syna, na ktorého poberám rodičovský príspevok kvôli dlhodobo nepriznivému zdravotnému stavu a zároveň chodím do práce.

Chcem sa opýtať ak ho dám do štátnej materskej škôlky na tri hodiny denne či stratím nárok na rodičovský príspevok. Ďakujem.

katarina napísané 20.03.2007 15:52

Dobry den! Mojou otazkou je, prijem financnej davky na dieta narodene v zahranici. Som slovenskou obcankou s prechodnym pobytom na slovensku momentalne zijucou v zahranici. Po prichode naspat na slovensko mala by som narok a ake podmienky musim splnat a ak ano v akej vyske poberat nejaky financny prispevok? dakujem.

Maria Jadvišová napísané 09.01.2007 16:52

poradte mi o novom rodičovskom prispevku ktory plati od januara 2007.ako a kde ho mam vybavit a aka je jeho vyška.Dakujem.

Katarina Hranicova napísané 24.11.2006 13:10

POradite mi prosim? Momentalne som na md, moj syn bude mat 30. januara 3 roky. chcela by som sa opytat , dokedy sa mi bude vyplacat rodicovsky prispevok. ci este dostanem prispevok aj v januari, alebo ci uz ani v decembri.

moja doktorka ma vypisala na md 8 tyzdnou pred porodom. a kamaratka mi povedala , ze materska sa rata od datumu vypisania na md. a este by som sa opytala, ze ako mam postupovat , ked som predtym bola zamestnana na HPP, na dobu neurcitu, ale pocas mojej materskej sa firma zrusila a oni si ma nechali iba v evidencii nakolko som im nepodpisala dohodu. aky cas treba dat zamestnavatelovi dopredu vediet ze chcem nastupit do prace, respektive ze treba ukoncit prac.pomer, nakolko ma nema kde zamestnat.a kedze mam odpracovane viac ako 3 roky tak by som mala mat narok na podporu. a ci sa da vycerpat podpora a potom po pol roku predlzit po vycerpani podpory predlzit si matersku do piatich rokov dietata . dakujem .

monika napísané 08.09.2005 22:12

Poradil by mi niekto, prosím Vás :

Pracovala som od 15.12.1997 do 30.6.2002, potom som bola na rizikovej maródke po ukončení pracovného pomeru na dobu určitú. Na MD som nastúpila 30.8.2002 a syn sa narodil 10.9.2002. Teraz k 10.9.2005 mi končí MD a neviem, či mám nárok na príspevok v nezamestnanosti. Samozrejme z ÚP mi tvrdia, že nemám nárok, pretože mi chýba 1,5 roka. Ale ja neviem akého 1,5 roka. Mate nejaké praktické skúsenosti, alebo teoretické právne rady k tejto záležitosti, prosím odpovedzte mi, dakujem

Eva Manikova napísané 16.08.2005 23:30

Zaujima ma, v akom termine sa rodicovsky prispevok vyplaca, t.j. do akeho datumu v mesiaci.Dakujem za odpoved

Alzbeta napísané 11.04.2005 14:34

Dobry den! Ja mam otazku, kt. sa tyka poberania socialnych davok na dieta narodene v zahranici, ktoreho matka ma trvaly (prip. prechodny) pobyt na Slovensku a slovenske statne obcianstvo. Mam, a v akej vyske, narok na uvedene davky? Ake podmienky by som na to musela splnat? Vdaka

Lubo napísané 07.04.2005 22:52

Dobrý deň.Chcem sa spýtať máme dvojročnú dcéru a manželka je s ňou doma na MD.Ja odchádzam na výkon náhradnej vojenskej služby o aký príspevok by sme mali žiadať.Tých 800sk k manželkyním 4.000sk nepokryjú ani výdavky na energiu,plyn a vodu nieto ešte aj na stravu a potreby pre dcéru.Sú možné prosím Vás aj nejaké iné príspevky?Alebo neviete mi ešte poradiť či dostanem nejaký príspevok od vojska?Veľmi ďakujem Lubo

Dasa Smoligova napísané 01.02.2005 17:19

Rada by som sa opytala, ked je osoba nezamestnana, ci ma narok na davky a v akom rozsahu počas materskej a pocas rodicovskej dovolenky?

Takisto ma zaujima, ked je osoba ekonomicky neaktivna, teda nie je evidovana ako nezamestnana a ani nepracuje, ci ma narok na davky a v akom rozsahu pocas materskej a pocas rodicovskej dovolenky?

Mozeme povazovat cas od narodenia dietata do 28 tyzdnov- TZV. MD a cas do jeho 3 rokov- tzv. RD pre skupiny ludi bez prace, resp. nezamestnanych a ekonomicky neaktivnych za matersku a rodicovsku dovolenku?

anna napísané 24.01.2005 11:11

Prosím o radu, či v ročnom zúčtovaní manžela u zamestnávateľa si môže manžel uplatniť odpočítatľnú položku na manželku, ktorá je na MD a za rok 2004 bola suma vyplateného rodičovského príspevku 50550,Sk v plnej výške t.j. 80832,-Sk alebo len do výšky rozdielu medzi 80832,- a 50550,-? Ďakujem za odpoveď

Jana napísané 08.01.2005 22:57

Dobry den.Chcela by som vas poziadat o radu. Som na MD s dietatkom, ktore ma (aj) slovenske obcianstvo, narodilo sa na Slovensku a mame tu aj trvale bydlisko. Posledny rok sa zvacsa zdrziavame v zahranici.

Chcela by som vediet, na ake davky budem mat narok pri druhom dietati, ktore porodim v zahranici (druhe bude mat vtedy vyse troch rokov) a vratime sa zit na Slovensko. Budem si musiet-po dovrseni 3 rokov prveho dietata, sama zorganizovat platenie poistenia?

 

Dakujem pekne.

Ivona Pagacova napísané 22.10.2004 18:08

Dobry den,

chcela by som sa spytat, pracovala som v zahranici a pred niekolkymi dnami som sa vratila na Slovensko, t.j. momentalne som nezamestnana, nie som evidovana na urade prace ani na ziadnom inom. Cakam babatko, takze by som chcela vediet, ci po narodeni dietatka budem mat narok na akekolvek davky, matersku alebo rodicovsky prispevok, pripadne do kolkych rokov dietatka.Dakujem.

Alena napísané 21.10.2004 09:59

Dobry den! Som na materskej dovolenke, predtym som pracovala na HPP, ale mala som aj zivnostensky list na vedlajsiu cinnost. Viiete mi poradit, ci musim zrusit alebo prerusit zivnost, ked chcem poberat rodicovsky prispevok v plnej vyske i ked nan nevykonavam ziadnu cinnost, takze nemam ziadne prijmy?

stanka napísané 11.08.2004 14:42

Mám jednu otazku,ktorá dost suri,pocula som ze mozem poberat nejaku davku aj ked je moje dieta starsie ako tri roky,viete mi ktomu nieco povedat?

Moj syn je v zvereny do svojich troch rokov mojej mame,ktorá poberá aj matersku a pidavky na neho.

26.08.2004 dovrsi moj syn 3 roky,preto by som chchela poziadat o nejake informacie,ci sa da byt na materskej dovolenke aj dlhsie,alebo ci by mohol byt maly zvereny mamke aj nadelej a ona by mohla poziada o nejaku davku.

Dakujem...

Maja napísané 14.07.2004 10:14

No kedze uz asi mesiac lietam po vsetkych moznych uradoch a nikto mi nie je schopny odpovedat,skusim to teda takto.O co ide:som studentka(24),tehotna,moj muz je zamestnany.Chcela by som vediet na ake davky mam podla zakona narok?Dakujem za odpoved.

Monika napísané 02.06.2004 07:19

Som na MD,ktora my v auguste konci.Som vsak znovu tehotna.Budem dostavat nejaky prispevok,alebo podporu v nezamestnanosti ked ma nebude chciet zamestnat byvaly zamestnavatel? Ked ano s coho my ju vypocitaju?

Monika napísané 02.06.2004 07:19

Som na MD,ktora my v auguste konci.Som vsak znovu tehotna.Budem dostavat nejaky prispevok,alebo podporu v nezamestnanosti ked ma nebude chciet zamestnat byvaly zamestnavatel? Ked ano s coho my ju vypocitaju?

Katarina napísané 01.06.2004 15:27

Dobrý den. Mala by som k Vam jedno otázku som na rizikovom tehotenstve a doma som od 3mesiaca teda teraz som na marotke. Chcem sa opytat ci mi budu ratat matersku z marotky, alebo z zoho co som pracovala. Veľmi pekne Vam dakujem

Ivča pre Kačku napísané 28.03.2004 23:13

Kačka, skús nech zamestnávateľ uzavrie Dohodu o vykonaní práce s tvojím príbuzným a do zmluvy dá, že zamestnanec vykoná pracovnú úlohu za pomoci rodinných príslušníkov – teba.

Ivča napísané 28.03.2004 23:12

Chcela by som si popri RD privyrábať – založiť si živnosť. Viem, že rodičovský príspevok by som dostávala vo výške 1200,- Sk. Zaujíma ma ako je to s platením poistného. Budem musieť platiť odvody alebo ich bude platiť štát?

Lubomir Ostrihon napísané 06.02.2004 12:02

CHcel by som sa opytat ci mam narok na matersky prispevok ked som momentalne dobrovolne nezamestnany ale splnam podmienku 270 dni lebo som bol SZCO. Dakujem.

zuzana napísané 28.01.2004 20:25

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať ako to je spríspevkom na druhé dieťa ak som na materskej dovolenka so 1-ročným synom. Ďakujem za rady

Dubak napísané 19.01.2004 13:49

Niektore aktualne informacie najdete na www.employment.gov.sk/index.php

Sidla a telefonne cisla novych uradov su na www.employment.gov.sk/sidla_uradov.html

ria pre Kacku napísané 09.01.2004 08:50

Kacka, pocas materskej dovolenky (prvych 28 tyzdnov od nastupu na matersku) nemozes mat ziaden prijem ak chces mat narok na penaznu pomoc v materstve (od 1. 1. 2004 sa tato davka vola materske). Po skonceni materskej dovolenky nasleduje tzv. rodicovska dovolenka (moze byt az do troch rokov dietata), pocas nej mas narok na rodicovsky prispevok. Ak chces poberat plnu sumu - 3790 Sk - tiez nemozes vykonavat zarobkovu cinnost. Ak ale chces zarabat, mas popri prijme zo zarobkovej cinnosti narok na rodicovsky prispevok v nizsej vyske 1.200 Sk, ale dieta nesmies umiestnit v jasliach, skolke a pod., musis zabezpecit staroslivost on inou dospelou osobou. Podrobnejsie podmienky upravuje zakon o rodicovskom prispevku. Zmeny, ktore maju vplyv na poberanie rodicovskeho prispevku, musis oznamit na urad prace, socialnych veci a rodiny - od 1. 1. 2004 nahradil okrem ineho aj socialny odbor okresneho uradu.

Kacka napísané 08.01.2004 11:05

chcem sa spytat na moznost poberania penazneho prispevku (platu ?) pocas materskej. rada by som pracovala na ciastocny uvazok ked prestanem kojit, viem, ze doteraz to bolo max 4000 sk za mesiac. ake su nove podmienky aby som nestratila moznost poberat aj rodicovsky prispevok a mohla si privyrobit? zamestnavatel by mi to rad umoznil.

Nana pre žanetu napísané 08.01.2004 07:49

Skus sa informovat na novovzniknutych uradoch prace, socialnych veci a rodiny (mali by byt tam, kde boli urady prace), ci nemas narok na nejaku z jednorazovych davok socialnej pomoci. (napr. prispevok na byvanie) Inak cislo zakona, z ktoreho

autorka cerpala je zakon cislo 461/2003, najdes ho napr. na www.zbierka.sk. Dalej by som skusila sa informovat na socialnom odbore mestskeho uradu - mesto moze mat vyclenene prostriedky na penaznu pomoc obcanom, ale upozornujem, ze tieto nie su vacsinou narokovatelne, inak povedane mozu a nemusia ich poskytnut, i ked splnis podmienky.

eva napísané 27.12.2003 13:57

a ešte mám dojem, že miesto tých 680 to od januára bude len 500/ na 1 dieťa pre všetkých rovnako

eva napísané 27.12.2003 13:53

Na spomínanom stretnutí, ktoré prebehlo v materskom centre padla aj takáto otázka od maminy v rovnakej situácii. Pani z ministerstva jej vedela poradiť len jediná, ako sa dostať k peniezom: vymáhajte od otca dieťaťa výživné .

Viem, že je to chabá odpoveď.....

žaneta Puterová napísané 23.12.2003 10:53

Dobrý deň, ja by som vás touto cestou chcela poprosiť o radu.Som slobodná matka 7 mesačnej dcéry a žijem sama vo svojom byte,som ale aj živnostníčkou a svoju živnsť si nemôžem zrušiť z dôvodu prevádzky.moje daňové priznanie za rok 2002 bolo základ 75675,- a daň na úhradu 3690,-sk.Tento rok to je ešte slbšie, a ako zárobkovo činná osoba poberám len 1200,-+680,-sk čo je ale velmi málo pre slobodnú matku, ktorá býva sama. Na úrade mi povedali,že až keď si zruším živnosť môžem dostať viac, ale tú si nemôžem zrušiť.Prosím vás je neaká sociálna pomoc o ktorú môžem požiadať ako slobodná matka žijúca sama, ale živnostníčka?

Prosím vás velmi pekne o radu, lebo účtov na zaplatenie mám kopec. .

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
adriana napísané 11.08.2008 02:45

Dobry den,

chcela by som sa spytat na aku vysku materskej mam narok.

V obdobi od januar 2005 - maj 2006 som pracovala na Slovensku a riadne si platila vsetky odvody.

Od jun 2006 zijem v USA a na SK si platim len zdravotne poistenie.

V decembri 2008 sa planujem vratit trvale na Slovensko

Termin porodu marec 2009

zuzana napísané 19.06.2008 12:55

Mam nastupit na matersku,no nasplnam podmienky. Som SZCO a nemam doplatenu socialnu poistovnu, preto nemam narok na matersku.Mam narok aspon na rodicovsky prispevok? Ak ano,kedy mozem on poziadat?

Michaela napísané 21.04.2008 15:53

Dobrý deň,

ja potrebujem poradit ohladom jednorazoveho prispevku v hodnote 1200sk pri narodeni dietata od zamestnavatela pre otca rodiny.Dostala som tuto informaciu a chcem sa opytat ci to je este aktualne,ci si to moze manzel v praci uplatnit a podla akeho paragrafu to je zakon.dakujem

Evka napísané 16.02.2008 23:02

Dobry den, chcem vas poprosit o radu, 28.2.2008 mi konci zmluva, pretoze ju mam na dobu urcitu. Som tehotna, dr. ma dal na marodku, volali mi z firmi, ze sa mam stavit tam a mam prist rozviazat pracovny pomer, takze som bola zamestnana od 7.2.07-28.2.08 a predtym som bola na materskej 3.roky. Teraz neviem, vlastne aky bude postup, ci som este v nejakej ochrannej lehote alebo nie, ci dostanem nejake peniaze za marodku, alebo ci sa pojdem evidovat na urad prace a tak... prosim vas pekne o radu, dakujem

Milka napísané 05.01.2008 17:48

Dobry vecer!chcem sa informovat pre moju znamu ktora ma skoro dvojrocnu dcerku a je nezamestnana.nema vlastny byt a s priatelom-otcom dietata sa rozisli.kedze on jej nemieni pomoct s bytom,chcel by som vediet ake sance ma na nejaky socialny byt a ak ma narok na nieco take,tak kam musi ist. Dakujem

Jarka Kubolek napísané 30.11.2007 18:14

Prosim poradte mi...zijem v USA uz dva roky a o styri mesiace sa mi narodi babo. Mozem poberat matersku zo Slovenska,nejaky prispevok aj nepriek tomu ked zijem v USA s trvalym pobytom na Slovensku?

Marcela napísané 06.08.2007 19:40

Dobry den. Prosila by som Vas o radu.Zijem v USA, trvaly pobyt mam na Slovensku. Chcela by som sa spytat ci mam narok na matersku, ked moj syn a dcera sa narodili tu v zahranici. Syn sa narodil 19.11.2004 a dcera 07.09.2006. Povinne zdravotne poistena na Slovensku som bola do marca 2004. Tu som od narodenia syna zatial este nepracovala. Ak mam narok, tak na aku instituciu by som sa mala obratit a ake doklady k tomu potrebujem? Dakujem

Miroslava Pačesová napísané 26.03.2007 15:00

Dobrý deň. Mám 5-ročného syna, na ktorého poberám rodičovský príspevok kvôli dlhodobo nepriznivému zdravotnému stavu a zároveň chodím do práce.

Chcem sa opýtať ak ho dám do štátnej materskej škôlky na tri hodiny denne či stratím nárok na rodičovský príspevok. Ďakujem.

katarina napísané 20.03.2007 15:52

Dobry den! Mojou otazkou je, prijem financnej davky na dieta narodene v zahranici. Som slovenskou obcankou s prechodnym pobytom na slovensku momentalne zijucou v zahranici. Po prichode naspat na slovensko mala by som narok a ake podmienky musim splnat a ak ano v akej vyske poberat nejaky financny prispevok? dakujem.

Maria Jadvišová napísané 09.01.2007 16:52

poradte mi o novom rodičovskom prispevku ktory plati od januara 2007.ako a kde ho mam vybavit a aka je jeho vyška.Dakujem.

Katarina Hranicova napísané 24.11.2006 13:10

POradite mi prosim? Momentalne som na md, moj syn bude mat 30. januara 3 roky. chcela by som sa opytat , dokedy sa mi bude vyplacat rodicovsky prispevok. ci este dostanem prispevok aj v januari, alebo ci uz ani v decembri.

moja doktorka ma vypisala na md 8 tyzdnou pred porodom. a kamaratka mi povedala , ze materska sa rata od datumu vypisania na md. a este by som sa opytala, ze ako mam postupovat , ked som predtym bola zamestnana na HPP, na dobu neurcitu, ale pocas mojej materskej sa firma zrusila a oni si ma nechali iba v evidencii nakolko som im nepodpisala dohodu. aky cas treba dat zamestnavatelovi dopredu vediet ze chcem nastupit do prace, respektive ze treba ukoncit prac.pomer, nakolko ma nema kde zamestnat.a kedze mam odpracovane viac ako 3 roky tak by som mala mat narok na podporu. a ci sa da vycerpat podpora a potom po pol roku predlzit po vycerpani podpory predlzit si matersku do piatich rokov dietata . dakujem .

monika napísané 08.09.2005 22:12

Poradil by mi niekto, prosím Vás :

Pracovala som od 15.12.1997 do 30.6.2002, potom som bola na rizikovej maródke po ukončení pracovného pomeru na dobu určitú. Na MD som nastúpila 30.8.2002 a syn sa narodil 10.9.2002. Teraz k 10.9.2005 mi končí MD a neviem, či mám nárok na príspevok v nezamestnanosti. Samozrejme z ÚP mi tvrdia, že nemám nárok, pretože mi chýba 1,5 roka. Ale ja neviem akého 1,5 roka. Mate nejaké praktické skúsenosti, alebo teoretické právne rady k tejto záležitosti, prosím odpovedzte mi, dakujem

Eva Manikova napísané 16.08.2005 23:30

Zaujima ma, v akom termine sa rodicovsky prispevok vyplaca, t.j. do akeho datumu v mesiaci.Dakujem za odpoved

Alzbeta napísané 11.04.2005 14:34

Dobry den! Ja mam otazku, kt. sa tyka poberania socialnych davok na dieta narodene v zahranici, ktoreho matka ma trvaly (prip. prechodny) pobyt na Slovensku a slovenske statne obcianstvo. Mam, a v akej vyske, narok na uvedene davky? Ake podmienky by som na to musela splnat? Vdaka

Lubo napísané 07.04.2005 22:52

Dobrý deň.Chcem sa spýtať máme dvojročnú dcéru a manželka je s ňou doma na MD.Ja odchádzam na výkon náhradnej vojenskej služby o aký príspevok by sme mali žiadať.Tých 800sk k manželkyním 4.000sk nepokryjú ani výdavky na energiu,plyn a vodu nieto ešte aj na stravu a potreby pre dcéru.Sú možné prosím Vás aj nejaké iné príspevky?Alebo neviete mi ešte poradiť či dostanem nejaký príspevok od vojska?Veľmi ďakujem Lubo

Dasa Smoligova napísané 01.02.2005 17:19

Rada by som sa opytala, ked je osoba nezamestnana, ci ma narok na davky a v akom rozsahu počas materskej a pocas rodicovskej dovolenky?

Takisto ma zaujima, ked je osoba ekonomicky neaktivna, teda nie je evidovana ako nezamestnana a ani nepracuje, ci ma narok na davky a v akom rozsahu pocas materskej a pocas rodicovskej dovolenky?

Mozeme povazovat cas od narodenia dietata do 28 tyzdnov- TZV. MD a cas do jeho 3 rokov- tzv. RD pre skupiny ludi bez prace, resp. nezamestnanych a ekonomicky neaktivnych za matersku a rodicovsku dovolenku?

anna napísané 24.01.2005 11:11

Prosím o radu, či v ročnom zúčtovaní manžela u zamestnávateľa si môže manžel uplatniť odpočítatľnú položku na manželku, ktorá je na MD a za rok 2004 bola suma vyplateného rodičovského príspevku 50550,Sk v plnej výške t.j. 80832,-Sk alebo len do výšky rozdielu medzi 80832,- a 50550,-? Ďakujem za odpoveď

Jana napísané 08.01.2005 22:57

Dobry den.Chcela by som vas poziadat o radu. Som na MD s dietatkom, ktore ma (aj) slovenske obcianstvo, narodilo sa na Slovensku a mame tu aj trvale bydlisko. Posledny rok sa zvacsa zdrziavame v zahranici.

Chcela by som vediet, na ake davky budem mat narok pri druhom dietati, ktore porodim v zahranici (druhe bude mat vtedy vyse troch rokov) a vratime sa zit na Slovensko. Budem si musiet-po dovrseni 3 rokov prveho dietata, sama zorganizovat platenie poistenia?

 

Dakujem pekne.

Ivona Pagacova napísané 22.10.2004 18:08

Dobry den,

chcela by som sa spytat, pracovala som v zahranici a pred niekolkymi dnami som sa vratila na Slovensko, t.j. momentalne som nezamestnana, nie som evidovana na urade prace ani na ziadnom inom. Cakam babatko, takze by som chcela vediet, ci po narodeni dietatka budem mat narok na akekolvek davky, matersku alebo rodicovsky prispevok, pripadne do kolkych rokov dietatka.Dakujem.

Alena napísané 21.10.2004 09:59

Dobry den! Som na materskej dovolenke, predtym som pracovala na HPP, ale mala som aj zivnostensky list na vedlajsiu cinnost. Viiete mi poradit, ci musim zrusit alebo prerusit zivnost, ked chcem poberat rodicovsky prispevok v plnej vyske i ked nan nevykonavam ziadnu cinnost, takze nemam ziadne prijmy?

stanka napísané 11.08.2004 14:42

Mám jednu otazku,ktorá dost suri,pocula som ze mozem poberat nejaku davku aj ked je moje dieta starsie ako tri roky,viete mi ktomu nieco povedat?

Moj syn je v zvereny do svojich troch rokov mojej mame,ktorá poberá aj matersku a pidavky na neho.

26.08.2004 dovrsi moj syn 3 roky,preto by som chchela poziadat o nejake informacie,ci sa da byt na materskej dovolenke aj dlhsie,alebo ci by mohol byt maly zvereny mamke aj nadelej a ona by mohla poziada o nejaku davku.

Dakujem...

Maja napísané 14.07.2004 10:14

No kedze uz asi mesiac lietam po vsetkych moznych uradoch a nikto mi nie je schopny odpovedat,skusim to teda takto.O co ide:som studentka(24),tehotna,moj muz je zamestnany.Chcela by som vediet na ake davky mam podla zakona narok?Dakujem za odpoved.

Monika napísané 02.06.2004 07:19

Som na MD,ktora my v auguste konci.Som vsak znovu tehotna.Budem dostavat nejaky prispevok,alebo podporu v nezamestnanosti ked ma nebude chciet zamestnat byvaly zamestnavatel? Ked ano s coho my ju vypocitaju?

Monika napísané 02.06.2004 07:19

Som na MD,ktora my v auguste konci.Som vsak znovu tehotna.Budem dostavat nejaky prispevok,alebo podporu v nezamestnanosti ked ma nebude chciet zamestnat byvaly zamestnavatel? Ked ano s coho my ju vypocitaju?

Katarina napísané 01.06.2004 15:27

Dobrý den. Mala by som k Vam jedno otázku som na rizikovom tehotenstve a doma som od 3mesiaca teda teraz som na marotke. Chcem sa opytat ci mi budu ratat matersku z marotky, alebo z zoho co som pracovala. Veľmi pekne Vam dakujem

Ivča pre Kačku napísané 28.03.2004 23:13

Kačka, skús nech zamestnávateľ uzavrie Dohodu o vykonaní práce s tvojím príbuzným a do zmluvy dá, že zamestnanec vykoná pracovnú úlohu za pomoci rodinných príslušníkov – teba.

Ivča napísané 28.03.2004 23:12

Chcela by som si popri RD privyrábať – založiť si živnosť. Viem, že rodičovský príspevok by som dostávala vo výške 1200,- Sk. Zaujíma ma ako je to s platením poistného. Budem musieť platiť odvody alebo ich bude platiť štát?

Lubomir Ostrihon napísané 06.02.2004 12:02

CHcel by som sa opytat ci mam narok na matersky prispevok ked som momentalne dobrovolne nezamestnany ale splnam podmienku 270 dni lebo som bol SZCO. Dakujem.

zuzana napísané 28.01.2004 20:25

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať ako to je spríspevkom na druhé dieťa ak som na materskej dovolenka so 1-ročným synom. Ďakujem za rady

Dubak napísané 19.01.2004 13:49

Niektore aktualne informacie najdete na www.employment.gov.sk/index.php

Sidla a telefonne cisla novych uradov su na www.employment.gov.sk/sidla_uradov.html

ria pre Kacku napísané 09.01.2004 08:50

Kacka, pocas materskej dovolenky (prvych 28 tyzdnov od nastupu na matersku) nemozes mat ziaden prijem ak chces mat narok na penaznu pomoc v materstve (od 1. 1. 2004 sa tato davka vola materske). Po skonceni materskej dovolenky nasleduje tzv. rodicovska dovolenka (moze byt az do troch rokov dietata), pocas nej mas narok na rodicovsky prispevok. Ak chces poberat plnu sumu - 3790 Sk - tiez nemozes vykonavat zarobkovu cinnost. Ak ale chces zarabat, mas popri prijme zo zarobkovej cinnosti narok na rodicovsky prispevok v nizsej vyske 1.200 Sk, ale dieta nesmies umiestnit v jasliach, skolke a pod., musis zabezpecit staroslivost on inou dospelou osobou. Podrobnejsie podmienky upravuje zakon o rodicovskom prispevku. Zmeny, ktore maju vplyv na poberanie rodicovskeho prispevku, musis oznamit na urad prace, socialnych veci a rodiny - od 1. 1. 2004 nahradil okrem ineho aj socialny odbor okresneho uradu.

Kacka napísané 08.01.2004 11:05

chcem sa spytat na moznost poberania penazneho prispevku (platu ?) pocas materskej. rada by som pracovala na ciastocny uvazok ked prestanem kojit, viem, ze doteraz to bolo max 4000 sk za mesiac. ake su nove podmienky aby som nestratila moznost poberat aj rodicovsky prispevok a mohla si privyrobit? zamestnavatel by mi to rad umoznil.

Nana pre žanetu napísané 08.01.2004 07:49

Skus sa informovat na novovzniknutych uradoch prace, socialnych veci a rodiny (mali by byt tam, kde boli urady prace), ci nemas narok na nejaku z jednorazovych davok socialnej pomoci. (napr. prispevok na byvanie) Inak cislo zakona, z ktoreho

autorka cerpala je zakon cislo 461/2003, najdes ho napr. na www.zbierka.sk. Dalej by som skusila sa informovat na socialnom odbore mestskeho uradu - mesto moze mat vyclenene prostriedky na penaznu pomoc obcanom, ale upozornujem, ze tieto nie su vacsinou narokovatelne, inak povedane mozu a nemusia ich poskytnut, i ked splnis podmienky.

eva napísané 27.12.2003 13:57

a ešte mám dojem, že miesto tých 680 to od januára bude len 500/ na 1 dieťa pre všetkých rovnako

eva napísané 27.12.2003 13:53

Na spomínanom stretnutí, ktoré prebehlo v materskom centre padla aj takáto otázka od maminy v rovnakej situácii. Pani z ministerstva jej vedela poradiť len jediná, ako sa dostať k peniezom: vymáhajte od otca dieťaťa výživné .

Viem, že je to chabá odpoveď.....

žaneta Puterová napísané 23.12.2003 10:53

Dobrý deň, ja by som vás touto cestou chcela poprosiť o radu.Som slobodná matka 7 mesačnej dcéry a žijem sama vo svojom byte,som ale aj živnostníčkou a svoju živnsť si nemôžem zrušiť z dôvodu prevádzky.moje daňové priznanie za rok 2002 bolo základ 75675,- a daň na úhradu 3690,-sk.Tento rok to je ešte slbšie, a ako zárobkovo činná osoba poberám len 1200,-+680,-sk čo je ale velmi málo pre slobodnú matku, ktorá býva sama. Na úrade mi povedali,že až keď si zruším živnosť môžem dostať viac, ale tú si nemôžem zrušiť.Prosím vás je neaká sociálna pomoc o ktorú môžem požiadať ako slobodná matka žijúca sama, ale živnostníčka?

Prosím vás velmi pekne o radu, lebo účtov na zaplatenie mám kopec. .

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised