List ministerky Viery Tomanovej Vám

Ministerska PSVaR Viera Tomanová 37

Napriek tomu, že tento list oslovuje vo svojom úvode len mňa, patrí vám všetkým, ktorí ste sa podielali na zostavení, formulácii, alebo podpore nášho Otvoreného listu predsedovi Vlády SR z augusta tohoto roka.

Eva Pavlíková / redakcia

Vážená pani Pavlíková,

kancelária podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča mi odstúpila z dôvodu vecnej príslušnosti rezortu list komunity rodičov združených na internetovom fóre www.rodinka.sk , ktorý som si so záujmom prečítala. Otvoreným listom vláde Slovenskej republiky ste reagovali na bezprostredné obavy rodičov súvisiace s návrhom zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je v súčasnosti predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovolujerm si ubezpečiť Vás aj obávajúcich sa rodičov, že vláda Slovenskej republiky kladie veľký dôraz na aktívnu podporu najmä mladých rodín s deťmi, čoho dôkazom je aj realizácia viacerých opatreni v ich prospech v období rokov 2007 a 2008 .

Vkrátkosti môžem uviesť napriklad zavedenie príplatku k príspevku pri narodeni prvého dieťaťa a od 1. januára 2009 aj pri narodeni druhého dieťaťa a tretieho dieťaťa; zvýšenie rodičovského príspevku; zavedenie príplatku k prídavku na dieťa; zvýšenie prídavku na dieťa od 1. januára 2009 po prvý krát od roku 2004; zvýšenie jednorazových a opakovaných príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa; prijatie nového zákona o náhradnom výživnom, ktorým sa podporujú aj osamelí rodičia a deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok.

V legislatívnom  procese sú v súčasnosti aj nové zákony o sociálnych službách a kompenzáciách pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa týkajú aj rodičov a detí, novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa dotýka aj rodín s deťmi v hmotnej núdzi.

Zavedenie nového príspevku na starostlivosť o dieťa je spolu s pripravovaným novým zákonom o rodičovskom príspevku pokračovarúm našej snahy podporovať rodičov a vytvoriť čo najlepšie a najefekllvnejšie podmienky pre možnosť zosúladenia ich rodinného, osobného a pracovného života. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a nový zákon o rodičovskom príspevku, ktorého účinnosť sa predpokladá od 1. januára 2010 sa navzájom dopĺňajú a tvoria jeden systém.

Treba však zdôrazniť, že zavedenim príspevku na starostlivosť o dieťa do praxe sa neruší  poskytovanie rodičovského príspevku, čoho sa rodičia obávajú. Rodičovský príspevok sa bude aj naďalej poskytovať podfa platnej právnej úpravy až do nadobudnutia účinnosti nového zákona o rodičovskom príspevku. Vylúči sa iba súčasné poberanie obidvoch dávok a o tom, ktorú z dávok bude rodič poberať, rozhoduje iba on sám. Umožňuje to prechodné ustanovenie v Článku II návrhu zákona, podfa ktorého sa bude zárobkovo činnému rodičovi aj naďalej vyplácať rodičovský príspevok, ak mu bude priznaný pred 1. januárom 2009.

Nový príspevok je určený zárobkovo činnému rodičovi na každé dieťa do troch, resp. do šesť rokov veku a jeho výška bude závisieť od preukázaných nákladov, pričom sa bude poskytovať vo výške 100 % preukázaných nákladov, najviac v sume rodičovského príspevku, čo v súčasnosti predstavuje sumu 4 780 Sk mesačne a to na každé dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Považujeme však za potrebné podporiť rodičov aj v situácii, keď sa rozhodnú nevyužiť špecializované služby a pri starostlivosti o dieťa im pomáhajú stari rodičia dieťaťa, alebo iné rodine blízke osoby. Návrh zákona veľmi citlivo dbá na to, aby nedeformoval prirodzené rodinné väzby medzi príbuznými v priamom rade. Zohľadňuje však skutočnosť, že starým rodičom môžu vzniknúť pri starostlivosti o dieťa náklady. V takom prípade navrhujeme poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa bez preukazovania nákladov vo výške 25 %rodičovského príspevku, čo v súčasnosti predstavuje sumu 1195 Sk mesačne. Nejde teda o platenie starých rodičov za to, že pomáhajú rodičom starať sa o dieťa, ale o čiastočnú úhradu nákladov, ktoré sú spojené so starostlivosťou o dieťa.

Nový príspevok môže uľahčiť vstup resp. návrat na trh práce aj rodičom detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, pretože si môžu zabezpečiť odbornú individuálnu starostlivosťo svoje dieťa.

V priebehu obdobia troch alebo šiestich rokov od narodenia dieťaťa môže rodič vystriedať poberanie príspevku na starostlivosť a rodičovského príspevku podfa potreby a okolností. Rodič bude mať právo rozhodnúť sa pre jeden z týchto príspevkov rovnako ako bude mať výlučne vo svojej kompetencii výber poskytovateľa starostlivosti.

Nový príspevok nadviaže nový zákon o rocličovskom prfspevku, v ktorom navrhneme upraviť podmienky nároku tak, aby mohol vo vyššej miere ako doteraz saturovať stratu prfjmu rodiča zo zárobkovej činnosti a zároveň aby umožníl zachovať určité formy vykonávania zárobkovej činnosti popri poberaní rodičovského príspevku. Rodič nestratí nárok na rodičovský príspevok, ak bude v období starostlivosti o dieťa do troch, resp. do šesť rokov veku vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti. Bude však aj naďalej určený predovšetkým rodičom, ktorí zabezpečujú osobnú starostlivosťo svoje dieťa.

Ako vyplýva z každodennej praxe veľká väčšina rodičov uprednostňuje osobnú starostlivosť o dieťa. V prvom polroku 2008 poberalo priemerne mesačne rodičovský príspevok viac ako 134 400 rodičov vrátane asi 10 000 rodičov, ktorí zároveň vykonávali zárobkovú činnosť. V tomto počte nie je zahrnutých približne 7900 rodičov, ktorým sa rodičovský príspevok nevyplácal, pretože dieťa umiestnili v materskej škole. V súčasnosti teda môžeme hovoriť prinajmenšom o dvoch veľkých skupinách rodičov, ktorí sa chcú O svoje deti starať rovnako zodpovedne: tých, ktorí chcú, aby boli vytvorené podmienky predovšetkým pre osobnú starostlivosťo dieťa a tých, ktorí sa chcú vrátiť do pracovného procesu skôr, alebo vzhľadom na okolnosti musia zabezpečiť príjem do rodiny a popri tom aj kvalitnú starostlivosť o svoje deti. Štát chce podporiť obe skupiny rodičov, prvých zvýšením rodičovského príspevku a druhých príspevkom na starostlivosť o dieťa.

S pozdravom

                                                                                       Viera Tomanová

Redakcia www.rodinka.sk

KONCEPT s.r.o. , Vilová 19, 85101 Bratislava

Na vedomie:

Dušan čaplovič

podpredseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

 1. pani ministerka Tomanová sa zasa vyznamenala, ale svojou hlúposťou….p. Tomanová, možno vás majú radi iba dôchodkári, ale my mamicky určite nie…

  Myslíte si, že ak zvýšite pôrodné sumou 25 000,-Sk tak pomôžete?…možno áno, ale iba jednorazovo…a čo ďalej …ďalej netreba sa postarať o dieťa a matku?….

  Hamba vám…skúste vyžiť z 4780,-Sk s 3 detičkami a ešte nech vám ostane manžel nezamestnaný, tak to je veľká pomoc od štátu…..že sa nehambite p. Tomanová .

  taký dôchodca dostane 9000-15 000,-Sk, tak tomu je hej..a tých máme ešte ľutovať,….hamba vám celej vláde a s Ficom na čele…a aby som nezabudla, vašou taktikou bude rok 2010 ,kedy vám to končí a potom dáte rodičovský príspevok vo výške min. mzdy , že p. Tomanová?…a hlúpaci vám na to skočia…spamätajme sa a na Fica zabudnime, iba sľuby, sľuby, sľuby…a potraviny drahé…hamba vám…

 2. je to smutné baby

   

  smutné že štát sa nezaujíma o tých ,kt. ho raz budú tvoriť ….

  doplácajú na to tí, kt. chcú mať rodinu a tí ktorí populáciu podporujú o pracujúcich občanov …..

   

  je to aj hamba , že sme takto dopadli a najhoršie je že s tým nikto nič nerobí….

   

  dajú nám peniaze ked sa bábo narodí ale čo potom?čo tie 3 roky? to nepotrebuje nič?????a čo 2-čatá a viacerčatá????a čo deti narodené po roku??????oni nepotrebujú?????

   

  tak ma to štve ale asi s tým nič neurobíme

   

  pani ministerka aj ostatný majú z čoho žiť tak načo by sa týmto problémom zaoberali,že?

 3. pani ministerka Tomanová sa zasa vyznamenal, ale svojou hlúposťou….p. Tomanová, možno vás majú radi iba dôchodkári, ale my mamicky určite nie…

  Myslíte si, že ak zvýšte pôrodné sumou 25 000,-Sk tak pomôžete?…možno áno, ale iba jednorazovo…a čo ďalej …ďalej netreba sa postarať o dieťa a matku?….

  Hamba vám…skúste vyžiť z 4780,-Sk s 3 detičkami a ešte nech vám ostane manžel nezamestnaný, tak to je veľká pomoc od štátu…..že sa nehambite p. Tomanová .

  taký dôchodca dostane 9000-15 000,-Sk, tak tomu je hej..a tých máme ešte ľutovať,….hamba vám celej vláde a s Ficom na čele…

 4. Anka,tak o tomto mi hovor. Moja rodina žije tiež zhruba z takéhoto príjmu ale nás je šesť.Pri prvých dvoch deťoch som mala rodičovský 800.-! Surprised korú .To je teraz vysoko a stredoškolák.Pôrodné bolo mám pocit 2000.-Ďalšie dve deti sú troj a šesť ročné-to už máme počet 4.Takže sme na „tom “ lepšie o 1000.-sk na prídavkoch.Ale dosť mam mrzí že moje piate dieťatko ,ktoré sa narodí na jar 2009 nie je „hodné tohto štátu“ a jeho 20 tisícového príspevku.Nikoho nezaujíma že aj preň musím čo -to dokúpiť. No a naša situácia sa finančne zlepší o prídavky na deti.Ale sme radi že manžel ešte vôbec pracuje-v dnešnej finančnej kríze Rolleyes ktorú sme zase nezavinili my obyčajný ľudia,ale samozrejme doplatíme na ňu najviac. Toľko z mojej strany,ale naozaj ma dosť mrzí že sa deje to čo sa deje a je to proti deťom a väčším rodinám.

  Hlavne že sme zdravučký!!! Rolleyes Rolleyes Rolleyes

 5. som rada,že nie som sama,keď som nepochopila ,čím nás tieto zmeny od pani ministerky podporia Rolleyes Rolleyes Rolleyes a ako sa budeme mať dobre… Surprised

  mám dve deti, prvé nar. 3/2006, druhé 7/2007. Pri oboch som dostala pri narodení smiešnych 5000( aj s rodič.prídavkom). Som stále na MD, dostávam aj s prídavkami nejakých 5700. Všetky tieto peniaze idú na platby a žijeme z manželovej výplaty, nejakých 14tis!

  Pani ministerka, ak si myslíte, že je to postačujúce a svojim deťom týmto dokážeme zabezpečiť všetky potreby pre zdravý rozvoj, tak Vám veľmi pekne „ďakujeme“ . A ako sa zdá, po Novom roku nám bude ešte „lepšie“.

  Je mi veľmi ľúto,že som porodila občanov tejto republiky, ktorá o nich zrejme veľmi nestojí… Confused Sad !!!

 6. podla mna je to banda darebákov, hamba im…..

   

  moja babka mi sama povedala, že načo mi furt ten dôchhodok zvyšujú ved ja som už stará peniaze nepotrebujem, iba na lieky…..

   

  nehovorím treba na každú kôpku niečo ale je smiešne zvýšiť o 100 korún rodinné Big Grins Big Grins Big Grins to je vtip asi ale nepodarený.

  to akože za tých 100 korún kúpim 2balenia vlhčených servítkov na prdelku alebo 2 výživy, je to smiešne že svojich budúcich voličov takto ochudobňujú…..

   

  HAMBITE SA !!!!!!!!!!!!!!!!! FUJ !!! DAREBÁCI

 7. a vobec. Preco sa tu bavime o nejakom state. Ved mi sa mozeme vykaslat na neho a on na nas. Nebudeme od nich chciet ziadne prispevky, ani dochodky, ale nebudeme im davat ani ziadne dane a odvody.Kazdy sa postara o seba a je to. To by bolo na debatu s Tomosom Morusom, ze? zwinker

 8. Mňa najviac zaráža ako sa úplne legálne diskriminujú dvojčatá. Je to fakt, do plaču, keď na matričnom úrade sa Vás opýtajú, na ktoré jedno dieťa z dvoch chcete poberať rodičovský príspevok. A čo to druhé? To bude predsa v budúcnosti tak isto odvádzať dane ako to, na ktoré rodičia príspevok pravidelne dostávajú. V prvom rade by sa mala pani ministerka pozrieť aj na tento, dosť vážny problém. A možno si myslí pani ministerka, že to druhé dieťa nepotrebuje plienky, mlieko a podobne. Kiež by jedno z mojich detí v budúcnosti nemuselo platiť 3 roky odvody, ako štát teraz neprispieva naňho ani korunu.

 9. Mam dvoj rocneho syna,o kt.sa zacne starat od decembra opatrovatelka,kt.budem platit a ja nastupujem do zamestnania.

  To znamena ,ze ked zacnem teraz pracovat popri materskej ,tak mne este budu vyplacat rodicovsky prispevok nadalej? Cize tento zakon plati pre matky,kt.idu na matersku od 1.1.2009?

  Dakujem za odpoved

  KOmentar k vyjadreniu ministerky:

  Asi si p.ministerka zabudla spomenut na svoje stare casy.

  To znamena ze ak mi dieta bude opatrovat stara mama dietata,tak ona za to nemusi mat zaplatene? To nie je pre nu ziadna namaha? Len pre opatrovatelky na zivnost,kt.by to mali mat zaplatene…Zvlastne! Takze mojmu dietatu musim najst radsej cudziu osobu,kt.sa moj syn bude bat a zakazem mu styk so starou mamou,lebo takto je to zo zakona vyhodnejsie.Lebo opatrovatelku na zivnost zaplatime z rodicovskeho prispevku,ale staru mamu bohuzial ,nie,to je zakazane!

  Mh,strasne hlupe! Synovi budem ublizovat tymto sposobom,lebo „stat“ sa takto hlupo rozhodol!

  A vraj zvysovanie a podpora…o co? ze nam zoberu aj to malo co davaju…ze ked zvysia,tak o 100sk? za to kupim dietatu akurat 3balenia trvanliveho mlieka…Fuj!Hanba ministerky!

  Prajem jej z celeho srdca aby sa jej to vratila 100 nasobne v inej forme,ked nedokaze rozmyslat ako zena ,a ako matka.

  S pozdravom

 10. PANI TOMANOVA

  hlavne by ma zaujimalo ako je mozne ze v tomto state sa maju lepsie ti rodicia ktori ziju len ako druh-druzka vedia ako vybabrat so systemom a my co riadne zijeme v normalnych rodinach nechceme zivorit ,chceme pracovat tak nam ponukate taky rodicovsky az na zaplakanie. Osobne poznam mladu zenu vdovu ktora zije s druhom a tiez pobera aj rodicovsky som velmi zvedava ci aj ona bude mat upraveny rodicovsky prispevok v tomto state je to smiesne aby sa mali tito lepsie ako my.

 11. Tak práve počúvam pani ministerku v telke a hoci hovorí o niečom inom tiež hovori dosť o ničom, len to čo chce povedať a hlavne tak ako to jej vyhovuje. Hlavne že ma „socialne“ cítenie, len neviem koho sa ma dotýkať.

  Tiež by ma zaujímalo prečo ako samoživiteľka 2 deti s jedným do 3 rokov nemám nárok na rodičovský príspevok keď sa o malého starám 24 hodín denne a príjem zo živnosti nie je absolutne zaručený. Ak živnosť zruším ukrátim sa o príjmy z predchádzajúcich období a ak niečo zarobím tak si to plne zdaním lebo si neodpočítam náklady na dosiahnutie tohto prímu. Strašne dobre vymyslené a som rada, že nie som sama, ktorej celý ten návrh nepripadá ako pomoc mladým rodinám ale ako dobrý odrb (ospravedlňujem sa za výraz).

  A ak neberiem ohľad len na seba tak pozná dosť starých mám, ktoré sú na neplatenom voľne, dobrovoľne nezamestnané alebo v predčasnom dôchodku len preto aby pomohli svojím deťom. Rodičovský príspevok dostávajú od svojich deti ako čiastočnú náhradu svojej mzdy aby mali z čoho platiť nájom a pod. Takže tých 25% si pani ministerka tiež môže ….

  Hlavne že máme na vianočne odmeny pre dôchodcov. Však keď nekúpi mama vianočne darčeky tak ich kúpi babka.

  „Ďakujeme“ pani ministerka

 12. Mile mamicky,

  aj ked mam uz poberanie rodicovskeho prispevku za sebou, velmi dobre si pamatam, ako dobre mi padol plny rodicovsky prispevok, ked som zacala pracovat. Mala som aspon ciastocne kompenzovanu sumu na opatrovatelku, takze som si nepripadala, ze moje chodenie do zamestnania nas viac stoji akokeby som bola doma.

  Ked bude potrebne a zorganizujete nejaky protest pred zodpovednymi instituciami, rada sa pridam a podporim. Zda sa totiz, ze sucasna koalicia nepovazuje rodicov s malymi detmi za svojich potencialnych volicov a preto ich takto skusa a provokuje.

   

  Drzim Vam palce

 13. Ahojte,

   

  iste viete, ze Unia materskych centier spracovala proti zakonu Peticiu a aj ju na MPSVR podala.Mali sme viacere stretnutia a jednania, napriek nim sa nepodarilo dosiahnut stiahnutie zakona. Zakon ide uz do parlamentu, avsak uz s niektorymi ustupkami. Podarilo sa nam dosiahnut aspon to, aby rodicia, ktori budu pracovat na Dohody o vykonani prace, prac.cinnosti a brigadnickej cinnosti o rodicovsky pripsevok neprisli. Pozmenovaci poslanecky navrh pripravila uz poslankyna Valova a bol schvaleny na zasadnuti parlamentneho vyboru pre soc.veci a byvanie. Snazime sa este o dosiahnutie dalsich ustupkov, ked uz zakon ako celok urcite prejde. Napriklad aspon zvysenie percenta prispevku pre rodicov, ktori nezabezpecia starostlivost o svoje dieta profesionalom alebo instituciou- na 50 % rod.prispevku, navrh teraz je 25% z rod.prispevku. S dalsimi navrhmi na zmeny sa mozete obratit na poslancov, skuste oslovit priamo tych, ktori zastupuju vas region. Adresy najdete na http://www.nrsr.sk.Jedina cesta ako nieco teraz dosiahnut je cez poslancon NR.

  Na nasej stranke http://www.materskecentra.sk najdete spracovane uz niektore odpovede MPSVR na podobne otazky ako mate na svojom fore, skuste, mozno tam bude odpoved aj na vasu otazku.

 14. Pripájam sa prakticky k všetkým komentárom, absolútne sa z tohto listu nedá nič vyčítať, je to len samé bla, bla, bla a nič k veci. Presne ako napísala erikar – keď sú deti dve, tak prečo nedostávame 2 almužny? Ja mám zatiaľ len jedno, ale veľmi veľmi rozmýšľam či sa dám nahovoriť na druhé. Moja sesternica obišla presne ako Miriam – prvé sa jej narodilo v roku 2006 a druhé 2008 a čo dostala? – nič. Žijú v prenajatom byte z jednej výplaty. A ani my s manželom nebývame sami, nie je z čoho platiť hypotéky a keď človek vidí tie ceny pozemkov a bytov, tak sa mu až oči krútia okolo hlavy……a že podpora mladých rodín, hahahaha

 15. Ja mám dve detičkyPrvé som mala v roku 2006 a príspevok pri narodení sa zvýšil v 2007.V roku 2008 som mala druhé dieťa a príspevok sa zvýši v 2009.Čím ďalej,tým lepšie.Možno sa rodičovský príspevok zvýši po troch rokoch,keď mi skončí materská dovolenka,alebo tesne pred voľbami.To preto,lebo chceme zvýšiť pôrodnosť,ale ktorých obyvateľov?Namiesto toho by ste sa mali milá pani ministerka zamyslieť nad tým,že je potrebné zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na minimálni mzdu.V našej domásnosti s nami žije môj starý otec aten má 2 krát taký dôchodok ako ja a vie ma poriadne vytočiť,keď mi zahlási BUDÚ ZVYŠOVAŤ DOCHODKY.Aj táto vlády je rovnaká,ako tie predchádzajúce.Pred voľbami silné rečičky,ako chú podporovať mladé rodiny a teraz zas len podporujú dôchodcov.Pani ministerka asi nemá vnúčatá,ktoré by potrebovali pridať,alebo jej deti zarábajú toľko,že si dovolia pestúnku,jasle a veci podobné,nepotrebujú byť doma s deťmi a už vôbec ich netrápi,že by prišli a rodičovský príspevok veď je to len almužna.Keby bol ministrom chlap,tak by som to chápala,ale že je to žena,poviem len jedno ako matka sa môže hanbiť,lebo teraz je pri moci a má jedinú šancu pomôcť mamičkám a rodinám dokázať,že nám záleží na zvýšení pôrodnosti aj bielych občanov.Je to všetko smutné,ako na nás kašlú.Lepšie povedané nie na nás,ale na naše detičky,lebo mi nedoprajú to,čo by si naozaj pre svoj zdravý rast zaslúžili.Je to hanba pani ministerka,no nie len vaša,ale aj celej vlády,lebo každý len melie prázdnu slamu svojimi rečami.

 16. Váš komentár Súhlasím so smejkom, aj ja mám 2 dieťa narodilo sa v júni 2008 a tiež som nedostala zvýšený príspevok na dieťa aka je to

  spravodlivosť ked od roku 2009 budu prispevky na 2 aj 3. dieťa.

 17. Tím ľudí, ktorý pracuje pre pani ministersku musia byť určite ludia,ktorý nie sú rodičmi, resp. sú, ale ich zárobky sú oveľa vyššie, jasne, ved Blava ne?! A co my miminy z iných krajov?!

  Myslím si, že človek nemusí mať VS, aby pochopil, že toto všetko je len odrb a oblbovanie! Poviem Vám rovno, mám teraz jedno babatko, je moje prvé, na začiatku potešilo 25-tisíc SK, ale všetky peniaze som dala „malemu“ na odber pupočníkov krvi, a ďalšie veci spojené s babatkom ani nepišem,lebo určite všetky mamičky viete koľko to je!?!!! Druhé babatko tak skoro pri takejto situacii určite nebudem mať!

  Zalepia oči s príspevkom pri prvom, druhom a tretom a to je koniec?! Ale čo potom? Čo kúpiť jesť,piť,na prebalenie,oblečenie,na hranie,rok má 365 dní a 4 ročné obdobia a dieťa rastie, no proste je mi z toho všetkého na grcanie!!!! (prepáčte za výraz)

 18. ….vobec nie som z toho mudra….a to mam tiez vysoku skolu.

  Stale nechapem, ako ma novy zakon viac podpori….a pritom sa to tiahne ako medovy motuz v celom liste od p. ministerky.

   

  chystala som sa od noveho roku pracovat na 30% uvazok…vobec nie je lahke si take nieco vybavit u zamestnavatela…..a teraz ako pozeram to rovno mozem zrusit!

   

  A to preto, lebo budem mat viac starosti a este menej financii…..ak sa mylim, prosim aby mi to uradnici z MPSVR vysvetlili na mojom konkretnom priklade, ako sa mi teda polepsi.

   

  Prosim nezabudajte, ze mnohe mlade rodiny maju hypoteku na byvanie….a tym splacanim sme fakt pritlaceni k muru….problem vypadku financii pocas materskej je zasadny!!! pravo pracovat nie je len nejaky mamickovsky „vymysel“ ale nutnost pre rodinu.

   

  mam z toho vsetkeho pocit, ze sa na nas mamy pozera ako na nejake prizivnicky….ktore oberaju nas stat o peniaze!

   

  cakala by som skor podporu a nie polena pod nohy…..sami uvadzate ze vam ide o harmoniu rodinneho a pracovneho zivota!

 19. podla mna okrádajú rodičov!!!!

   

  v prvom rade prečo by rodič na rodičovskej dovolenke mal dostávať menej korún ako rodič ktorý pracuje????háááá????ved aj ten na rodičovskej pracuje a niekedy je to namáhavejšia práca ako sedieť v kancli na zadku.

  Štát chce aby sa pôrodnosť zvýšila a pritom chce rodinu obrať o peniaze -aspon tak to chápem…ked niesú peniaze niesú deti –je to ľahké ….deti niesú zadarmo, niečo stoja a pokiaľ je rodič zodpovedný 3x si premyslí či má za čo kúpiť plienky a mlieko a potom povie z príspevku a platu nevyžijeme. A je rozhodnuté rodiť sa nepojde ….

   

  tam hore by simali poťukať na čelo a zísť na chvílku dolu medzi pospolitý ľud a skúsiť si aspon na 2 mesiace mať 2 malé deti, almužnu od štátu a jeden plat(nie ten priemerný čo vypočítali z brucha) ale normálny reálny plat 14000SK a potom nech navrhujú zákony …

  nehovorím o samoživiteľkách

  a tiež nechápem prečo nedostávame tie almužny 2 ak mám dve deti narodené poroku???prečo len na jedno, čo to druhé nepotrebuje jesť alebo piť, nepotrebuje plienky, oblečenie,lekára????

   

  proste sú na hlavu

 20. JA si myslim ze sa akosi nic nezmenilo .V tomto liste len pani ministerka pekne vysvetlila a to co uz davno vieme a nad cim sa rozculujeme.Proste to obalila do zdlhavych viet ale mne s toho aj tak vyslo len to ze vlastne nase staznosti aj aj ked na ne odpovedala boli predsa len odignorovane.A tiez ma zaraza ako na to doplatia napriklad tie zeny ktore pracuju vecer od pocitaca alebo akokolvek a svoje deti sa straju a prac robia ked deti spia.HMMM?A co zena ktora je na to sama a si privyraba len na pol uvazku dajme tomu za nejakych smiesnych 4000 sk len aby si ako tak nahradila stratu normalneho platu a spolu z prispevkom jej to robi ako taky prijem aby uzivila rodinu.No pani ministerka zoberte takjto zene ten prispevok a dajte jej tych vasich smiesnych 1195 sk.Urcite sa potesi a bude na vas spominat len v dobrom.

 21. To ked uz take zakony sa tu prijimaju to nech sa potom tí hore necuduju ze preco sa nerodi tolko deti. Co z toho ze dostanem jednorazovo prispevok pri narodeni, ked potom dostavam kazdy mesiac len akusi almuznu. By som bola velmi zvedava ako by pani ministerka dokazala z toho vyzit. Ale samozrejme oni maju stotisicove platy, na ktore im ako inac prispievame my!

  Preco rodicovsky prispevok nie je aspon vo výske min.mzdy?

 22. Keďže sa v tejto téme aj už cítim ako Alenka v ríši Divov, poprosila som Ministerstvo práce soc vecí a rodiny, aby poreagovali v tejto diskusii na vaše otázky/dotazky/výkriky/povzdychy/otázniky/ výkričníky.

  Prisľúbili mi, že do konca budúceho týždňa ich dostaneme. Zverejním ich pod týmto článkom.

 23. no je to na porazenie a hlavne, ze im tam horte je dobre. Evil , inac by ma zaujimalo preco rodicovsky prispevok je mensi nez zivotne minimum alebo nebolo by lepsie keby rodicovsky prispevok by dostaval kazdy podla toho kolko ma odrobene v praci, alebo aspon podla platu, takto nas hodili do jedneho a s tymi co nikdy nerobili ale s nejakou babou co este chodi na zakladnu skolu. Cry

 24. Ja som z toho pochopila akurát toľko, že to čo si teraz mesačne privyrobím ( a tiež robím vtedy keď je s malým manžel ) tak to mi vlastne zoberú. Inými slovami v domácom rozpočte budem mať toľko čo teraz keď nerobím , ale potom to budem mať zarobené vlastnou prácou, takže nazaťažím tento štát a ešte aj odvediem dane. dobre vymyslené. Že ja som nešla študovať ekonómiu. Mám síce VŠ, ale takýto geniálny nápad by som asi nedostala ani po veľmi dlhých úvahách.

 25. typicka pani ministerka….same keci keci keci keci keci keci… Evil

  je mi z toho na….

   

  radsej nech sa nabuduce neozyva, lebo nozik sa mi otvara vo vrecku…

  ano mamicky, tie, ktore ste schopne a pracujete po veceroch a robite co mozete, tak vam predsa netreba ziadny prispevok….lebo ved vy ste schopne sa o rodinu postarat aj same, bez podpory tohto uzasneho statu….. Confused

 26. Taketo nieco som uz zazila pri 1 dieta v roku 2004. Isla som do prace, ked syn mal 2 14 a starala so o neho do 3 rokov stara mama. Dostavala som na neho 1400,- SK a rod. prispevok bol cca 3400,- Sk (uz si nepamatam presne). Vtedy do SMER velmiiiiiiiiiiii kritizoval Eek A co urobili teraz??? Evil Evil

  Sice za tie 4 roky sa vysplhal prispevok az na cca 4700,-, ale prispevok o starostlivost idu zrusit a este znizit iba na 1197,- Sk.

  Evil Mr. Green

  Som na druhej RD od 2007 – nedostala som ani prispevok na 2 dieta, lebo vtedy bolo doilezite iba 1!!!! a tie ostatne neboli dolezite a ked pojdem do prace a o malu sa bude starat stara mama dostanem este menej ako pred (teraz) 4 rokmi a ked pojdem pracovat uplynie este zopar rokov. Hamba tejto vlade Cry Cry

  1. Pripajam sa k Smejkovi –
   v rokoch 2002-2005 com ako SZCO popri MD na zaklade zivnosti
   par mesiacov rocne podnikala a to som utekala na socialne oznamit,
   ze tak „cinim“ – za odmenu som prisla o 2000.-Sk rodicovskeho a
   povinne som uhradila 2000.-Sk mesacne na soc. poistenie.
   Hoci ma to nasledne obislo, potesilo ma, ked v dalsich rokoch
   nastala zmena. Takze, uprimnu sustrast ………..

 27. To sa neda ani docitat. Mam tiez vysoku skolu, ale veci z mojho fachu vysvetlujem inym polopatisticky, aby to pochopili. Moja intuicia dostavala pri citani tohto listu krce a neboli od smiechu. Tak

 28. vobec som nic z listu nepochopila,pani Tomanova pre bezne zeny by sa hodila odpoved ktoru by pochopila z nas vecsina po slovensky povedane -polopate-

 29. No, pekne nas „nutia“, aby sme zacali obchadzat zakony…Stavim sa, ze sa opat zacne rodit menej deti – ved to bolo uzasne, ze mamicka sa mohla starat o deti a zarobit si par korun.

 30. asi som tiez nejako mimo, ale z precitaneho moc nechapem… tiez robim vo volnom case, mam dve deti, o ktore sa riadne staram, obidve su so mnou cely den a robim na dohodu z domu.

  Tak co bude so mnou? Si mam vybrat, ci budem dalej robit na tu dohodu alebo si necham rodicovsky???

 31. A ako to bude, akj rodic bude pracovat na ciastocny uvazok? To tiez dostanem iba nieco cez tisicku aj ked budem pracovat po veceroch a o dieta sa budem riadne starat?

  Je uz ten zakon niekde zverejneny? Mne sa ho este nepodarilo najst.

 32. tak bud nerozumiem ani ja, alebo na po januari caka preklopenie mojej zivnosti na manzela. pracujem po veceroch, ked dieta spi, alebo ked pride manzel s prace a je s malym. a co na to tento super stat. potrestat. a pritom je nase dieta bud so mnou ako mamou alebo so svojim otcom. ale aj tak zle, lebo sa niekomu nepaci, ze popri tom este stiham aj podnikat. asi tomu tazko uveria, ze sa to da a dieta o nic nepride, nijak nie je umiestnene ani ziadny stary rodic nefunguje, proste normalka. pre nich nie.

  krasa.

 33. Hm hm hm , alebo len inymi slovami pekne vravia, ked budete pracovat, zobereme vam rodicovsky prispevok a dostanete max. podporu na starostlivost (vacsinou do 1/4) a vy tomu sice nerozumiete, ale je to pre vase dobro.

  Co bude s rodicmi, ktorym vznikne narok na rodicovsky prispevok po 1.1.2009?

  Co bude s rodicmi, ktori su schopni robit z domu po veceroch, dieta nikam strkat nebudu a chcu pracovat???

  Nemozu tym padnom vôbec ci len na zmluvy ine ako uvazok ci co??? ja tomu fat nerozumiem.

Pridaj komentár