Ako to musí v škôlke vyzerať

Zuzana Špačková 0

Deti neriešia či je v šatni svetlo, či je v herni koberec alebo v jedálni veľa miesta.

Riešia to za nich predpisy a vyhlášky, ktoré jasne hovoria, čo všetko a ako to má v materských školách vyzerať.

A ako to má vlastne byť?

Areál

Oplotenie areálu materskej školy je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Areál tvoria ihriská, záhrada, spevnené plochy a prípadne aj hospodárska časť dvora. Časť nezastavaného pozemku musí tvoriť trávnatá plocha. Podľa predpisov na jedno škôlkarske dieťa pripadne najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy, najmenej 4 m2 plochy detského ihriska a najmenej 0,5 m2 pieskoviska, ktoré musí byť zakryté a často prehrabávané.

Preliezačky alebo hojdačky, ktoré sú stabilne nainštalované, musia byť pevné a odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. 

Prevádzka škôlky

Čas prevádzky materskej školy určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť napríklad zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky škôlky cez prázdniny oznámi riaditeľ spravidla 2 mesiace vopred. 

Činnosti

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej materskej škole, sa spracúva vo forme denného poriadku. Denný poriadok má byť dostatočne pružný, má umožňovať reagovať na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní je potrebné dbať na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Pri usporiadaní denných činností sa:

  • zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),
  • vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
  • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobnú hygienu, stravovanie, stolovanie.

Súčasťou denného poriadku sú hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí, ktorých súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové činnosti sa môžu v rámci zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2 – 3-krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pohybové a relaxačné cvičenia patria k vopred plánovaným aktivitám a obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň pred jedlom, väčšinou pred desiatou (zásadne nie hneď po jedle), vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku.

Pobyt vonku

V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku, ktorý obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé meteorologické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz (pod -10°C), prudký dážď (nie mrholenie) alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.

V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

  • na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného pedagóga,
  • na lyžiarsky výcvik je najviac 10 detí na jedného pedagóga,
  • pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagóga.

 

Prevzatie dieťaťa

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Mená osôb za zapisujú na začiatku školského roku do škôlkou zadaného tlačiva a potvrdí sa podpisom zákonného zástupcu.

Jedlo

Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi podávaním jedla.

Škôlkari teda majú desiatu, teplý obed a olovrant.

Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne. Pitný režim detí počas celého pobytu v zariadení je zabezpečený podávaním pitnej vody alebo výživovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

Každé dieťa má mať vlastný pohár alebo fľašku, riadne označenú. 

Nábytok

Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky. Parametre ich rozmerov majú rešpektovať antropometrické požiadavky (výška a veľkosť má zodpovedať veľkosti detí, má predchádzať unaviteľnosti detí) a menia sa v závislosti od rastu dieťaťa.

Stolíky musia byť umiestnené vo svetlej časti miestnosti so správnym dopadom svetla. Rozmiestnenie nábytku musí rešpektovať potrebu detí, mať dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. 

Bezpečné zariadenie má byť čo najjednoduchšie, prispôsobené počtu detí, vyhotovené z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí. Na jedno dieťa musí byť najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne.

V budove musí byť zriadená šatňa pre žiakov vybavená šatňovými skrinkami a lavičkami, osvetlená a vetraná. Odkladanie odevov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa musí riešiť oddelene od šatne pre žiakov.

V predškolskom zariadení sa nesmú používať kývavé alebo turniketové dvere. Na zasklenie dverných krídel sa môže použiť iba bezpečnostné sklo a spodná tretina dverí sa z bezpečnostných dôvodov nezasklieva.

Kúpeľňa

Záchod a umyváreň predškolských zariadení musia byť prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí.

Nedelí sa podľa pohlaví a pre 5 detí musí byť zriadená jedna detská misa a jedno umývadlo. Umývadlá sú inštalované tak, aby ich horná hrana bola vo výške 0,5 m od podlahy a batérie umývadiel vo výške 0,6 m od podlahy. Detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými 1,2 m vysokými a 0,6 m hlbokými priečkami bez dverí. 

Oddych

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2.

Ležadlá musia byť pružné, dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie.

Periny a vankúše detí sa navzájom nesmú dotýkať a musia sa vetrať. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (15 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár