Viete, že aj škôlkari majú svoje vysvedčenie?

Zuzana Špačková 2

Na konci školského roka sa uzatvorí jedna etapa detského života. Koniec malkáča, začiatok veľkáča. Koniec škôlky, začiatok školy.

Deti v materských školách nedostávajú vysvedčenia ako ich veľkí kamaráti zo školy. Ale aj napriek tomu isté hodnotenie dieťaťa existuje. Hodnotenie – pedagogickú diagnostiku robia učitelia MŠ. Záznamy sa nikde nezverejňujú, ani ďalej nepoužívajú ako dáta.

iStock

Čo sa sleduje pri škôlkarskom „vysvedčení“

Učiteľ sleduje a rozpoznáva príčiny a dosiahnuté ciele realizovanej výučby. Sleduje rozvoj osobnosti dieťaťa v prostredí edukačných aktivít materskej školy.

Pedagogická diagnostika obsahuje rozsiahly súbor poznatkov a informácií, zaoberá sa teoretickými a metodologickými problémami objektívneho zisťovania a hodnotenia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prečo diagnostika

Diagnostikovanie vyplýva z viacerých legislatívnych predpisov a je súčasťou návrhu kompetenčných profilov a profesijných štandardov učiteľov.

Úlohou pedagogickej diagnostiky je určiť vývinový stupeň vedomostí, zručnosti, vôľových a charakterových vlastností, vlôh, nadania a iných čŕt osobnosti a stanoviť prognózu ďalšieho vývinu.

Ide o komplexný proces, v ktorom sa berú do úvahy aj systémy, ktoré ovplyvňujú vývoj dieťaťa:

– spoločnosť – média, záujmové organizácie, vrstovníci, škôlka

– rodina – rodičia, súrodenci, starí rodičia, štýl výchovy

– škola – klíma, vedenie, vzťah medzi učiteľom a žiakmi, učebné plány

– osobnosť dieťaťa

iStock

Záznamový hárok

Všetko sa zapisuje do záznamového hárku, priebežne, aj počas roka, aby bolo možné porovnanie pokrokov dieťaťa. Každý učiteľ si robí v triede vlastnú diagnostiku. Hárky sa neprenášajú z jednej triedy do druhej. A nesmú sa posielať do ďalšej školskej inštitúcie s dieťaťom, napríklad do základnej školy. Záznamové hárky sa archivujú v MŠ 1 – 2 roky.

Hodnotí sa

Obsah pedagogickej diagnostiky v predprimárnom vzdelávaní by sa dal rozdeliť na 15 oblastí. Diagnostika súvisí s vekom dieťaťa, to znamená, že nie je potrebné diagnostikovať všetky oblasti vo všetkých vekových kategóriách. Obsah je dostatočne štruktúrovaný, aby zahrnul poznanie celej osobnosti dieťaťa vo veku 2 až 6 – 7 rokov.

1. Vnímanie

– zrakové – vnímanie figúry a pozadia, poznanie časti obrázka, sledovanie línie, rozlišovanie farieb a geometrických farieb

– sluchové – poznávanie hudobných a nehudobných zvukov, zvukov prírody, lokalizácia zvukov v priestore, analýza písmena na začiatku a na konci slova

2. Psychomotorika

– Hrubá motorika – chôdza, beh, skok, hod, rovnováha

Chôdza – 3-ročné dieťa –našľapovanie na celé chodidlo, dĺžka kroku 38 cm

– 6-ročné dieťa – odvíjanie chodidiel, našľapovanie na špičku, dĺžka kroku 80 cm

Beh – 3-ročné dieťa –na celých chodidlách, trup vzpriamený, krok krátky, ruky rozhodené

– 6-ročné dieťa – na špičkách, trup naklonený dvíhanie kolien, koordinované pohyby

Skok – 3-ročné dieťa –rozbeh, odraz, let, doskok sú málo výrazné

– 6-ročné dieťa – zreteľne rozoznáva fázy skoku, počas letu a nohy nedotýkajú podložky

Hod – 3-ročné dieťa –bez náprahu a švihu paže

– 6-ročné dieťa – zreteľný náprah a švih

Rovnováha – 3-ročné dieťa –postupná zručnosť v statickej polohe

– 6-ročné dieťa – udržanie dynamickej rovnovážnej polohy

Jemná motorika – sleduje sa: uchopovania – postavenia palca k opozícii k prstom, obliekanie, šnurovanie, strihanie, držanie nožníc, kreslenie, modelovanie – používanie oboch rúk

– Mikromotorika očných pohybov – menovanie predmetov zľava doprava, kreslenie vlnoviek, čiar

– Motorika artikulačných orgánov – pohyblivosť jazyka a pery, nafukovanie líc, olizovanie pier, vedenie jazyka po zuboch

– Grafomotorika

3. Fyzický vývin

4. Diagnostika rozumových schopností

– úroveň inteligencie určované psychologickými testami

5. Pamäť

6. Pozornosť

– 3 roky – 10 minút,

4-5 rokov – 20 minút,

5-6 – 30 minút a viac

7. Komunikačné zručnosti

– Verbálna – výslovnosť, rozsah slovnej zásoby, frekvencia slovných druhov, vetná stavba, štruktúra viet, gramatická správnosť

– Neverbálna – pohľad pri komunikácii, výraz tváre, pohyby a postoj tela, gestá

8. Lateralita

– preferencia všetkých párových orgánov a celej polovice tela

9. Hra

– pozorovať z hľadiska priestoru, cieľa, dĺžky, obsahu, formy

10. Diagnostika sociálnych vplyvov

11. Motivácia a emocionalizácia

– sebapoznanie, emocionálne sebauvedomenie

12. Diagnostika správania

– sledovať ako sa prejavuje v bežných i konfliktných situáciách, ako nadväzuje kontakty, ako sa vie presadiť, ako spolupracuje s ostatnými, ako prijíma kritiku, ako sa hodnotí, či pracuje samostatne, dokončí úlohu, či ho zaujíma nová činnosť

13. Detský výtvarný prejav

– fluencia – množstvo predmetov, vecí, detailov vo výtvore

– flexibilita – vystihnutie témy, opakovanie znakov zobrazenia

– originalita – použitie neobvyklých prvkov, farieb

– kompozícia – rozmiestnenie prvkov

– farebnosť – výber, použitie

– vedenie línie- koordinovaný grafomotorický pohyb

– zobrazenie postáv – všetky časti tela, počet prstov, pomer veľkosti, detaily,

14. Tvorivosť –

15. Školská spôsobilosť

Zdroj: D. Valachová: Ako spoznať dieťa v materskej škole

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 3,10 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Zaznamove harky sluzia pre ucitelov, hoci tajne rozhodne nie su. Predpokladam, ze o pokrokoch resp. nedostatkoch vo vyvine vasho dietata sa ucitelka s vami rozprava bud individualne alebo na rodicovskych schodzkach.

Pridaj komentár