ŠkôlkariŠkôlkari

V škôlkach po novom a vraj jednoduchšie

 Zuzana Špačková   18.03.2015   0

Po 6 rokoch sa bude opäť meniť Štátny vzdelávací program pre materské školy. Štátny vzdelávací program ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania vo všetkých materských školách na Slovensku.

 

Dokument je záväzný pre všetky materské školy bez ohľadu na ich konkrétnu profiláciu. Oproti predchádzajúcemu dokumentu by mal byť nový štátny vzdelávací program jednoduchší, zrozumiteľnejší a priateľskejší pre užívateľov.

V súčasnosti platný „program“ totiž učiteľkám materských škôl komplikuje prípravu na prácu s deťmi, má zbytočne zložitú a neprehľadnú štruktúru, cieľové požiadavky na dieťa sú formulované väčšinou obšírne a veľmi nejasne a nenadväzuje na ďalšie vzdelávanie v základnej škole.

Už od septembra

Vynovený vzdelávací program sa tvoril približne 2 roky a do školskej praxe by sa mal dostať od septembra 2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už zverejnilo jeho znenie. Nový „Program“ posilňuje niektoré oblasti výučby, ako napríklad rozvíjanie logického myslenia či ovládanie geometrických reťazcov. Deti budú v škôlkach taktiež pracovať aj s textom.

Zmeny

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať v škole.

Vymedzený obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva komplexne celý obsah vzdelávania v škôlke, nie je teda nadstavovaný ďalšími doplnkovými či prierezovými témami, či tematickými okruhmi. Samozrejme, tým sa nevylučuje možná aktualizáciu, inováciu a obohatenie v rámci školských vzdelávacích programov jednotlivých škôlok.

V súčasnosti používané oblasti – Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra, sa menia a deti sa teda po novom budú vzdelávať v týchto vzdelávacích oblastiach:

  • Jazyk a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Človek a príroda
  • Človek a spoločnosť
  • Človek a svet práce
  • Umenie a kultúra
  • Zdravie a pohyb

Oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných oblastí.

 

Jazyk a komunikácia

V programe sú posilnené stránky jazyka dôležité pre budúci rozvoj gramotnosti žiakov. Ide predovšetkým o nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.

Učiteľka využíva široké spektrum textov žánrovo rôznorodej detskej literatúry, ktorá slúži ako jazykový vzor spisovného a kultivovaného materinského jazyka. Deti budú trénovať artikuláciu a výslovnosť, gramatickú správnosť a spisovnosť hovorenej, u starších detí aj písanej reči.

Materská škola môže v prípade záujmu rodičov poskytovať aj cudzojazyčné vzdelávanie. Predškolský vek je z tohto hľadiska mimoriadne senzitívnou fázou vývinu, kedy spravidla dochádza k prirodzenému a efektívnemu osvojovaniu si cudzieho jazyka. Dôležitou podmienkou je však zabezpečenie kvalifikovanej edukácie, prostredníctvom jazykovo i metodicky dobre vybavených učiteľov.

Matematika a práca s informáciami

Táto oblasť vzdelávania má poskytnúť základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické, logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj orientácie v priestore vďaka poznávaniu geometrických útvarov.

Učiteľ organizuje jednotlivé vzdelávacie aktivity najmä hravou formou, dramatizovaním a formou rôznych hier a súťaží, či prácou s digitálnymi pomôckami. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je aj dosiahnuť, aby dieťa postupne viac a samostatnejšie tvorilo, objavovalo, orientovalo sa vo svete definovaním či porovnávaním množstva.

Človek a príroda

Priebeh vzdelávacích činností tejto oblasti je postavený na podnetných, stimulujúcich situáciách, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie.

Deti skúmajú predmety, javy a situácie pokusom a omylom alebo jednoduchým pozorovaním. Učiteľka pripraví úlohy z oblasti - Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda, Prírodné javy.

 

Človek a spoločnosť

Cieľom úloh z tejto oblasti je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí. Dôraz je na zoznamovaní sa s režimom dňa, v ktorom deti poznávajú jednotlivé časové úseky dňa. Postupne sa učia rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca a roka.

Pracuje sa aj s geografiou Slovenska, s históriou, národným povedomím. Deti sa oboznamujú aj s kultúrou a spoločenským dianím v regióne, poznávajú významné inštitúcie, učia sa o hlavnom meste - Bratislave, poznávajú pravidlá cestnej premávky všeobecne ale i v roli spolujazdca, cyklistu či kolobežkára. Výučba sa zameriava aj na potrebu používania reflexných a ochranných prvkov.

Ďalšie oblasti vzdelávania sa zameriavajú na prosociálnu výchovu, základy etiky, ľudské vlastnosti a emócie, či mediálnu výchovu. Učiteľ používa didaktické hry, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí.

Človek a svet práce

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov. Úlohy a výučba sú zaradené do okruhov: Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, Užívateľské zručnosti, Technológie výroby, Remeslá a profesie.

 

Umenie a kultúra

Deti sa vzdelávajú v oblasti hudobnej a výtvarnej výchovy. Ide o komplex aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. 

Z hudobnej oblasti sa zaoberajú rytmickými, vokálnymi, inštrumentálnymi činnosťami. Neodmysliteľnou časťou je hudobno-pohybová a hudobno-dramatická činnosť, ktorá sa zameriava na kultivovanie telesného pohybu detí, tanečnú prípravu, improvizáciu a interpretáciu.

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúru.

Zdravie a pohyb

Cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností.

Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju v každodennom živote bez častého pocitu únavy alebo vyčerpania. Dôležitou súčasťou tejto oblasti sú i základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti.

Školka môže zaradiť do svojho školského vzdelávacieho programu kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania a sezónne pohybové aktivity, ktoré sú v súlade s podmienkami danej materskej školy. Bicyklovanie, kolobežkovanie, sánkovanie a iné sezónne aktivity realizuje učiteľka s deťmi v areáli alebo v okolí škôlky.

Zdroj: ŠVP pre materské školy

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 8 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised