ŠkôlkariŠkôlkari

Výchovné spoločenstvo. Tak hovoria predpisy o škôlke

 Zuzana Špačková   04.12.2014   0

O škôlkach sa už toho popísalo veľa. Či je správne, dávať deti do škôlky, či ich radšej nechať doma s mamou, či sa naučia deti v škôlke vôbec niečo alebo len „vyberané“ slová od svojich spolužiakov a či zase „chytíme“ niečo z tých chorôb, o ktorých sa nám ani nesnívalo...

Ale pozreli sme sa na škôlku z iného pohľadu? Z pohľadu predpisov, cieľov vzdelania a povinností vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu...

 

ISCED 0

Všeobecné ciele vzdelávania, ku ktorým má vzdelávanie smerovať zahrňuje Štátny vzdelávací program. Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov – dokumentov špecifických pre obsah výchovy a vzdelávania v jednotlivých materských školách s ohľadom na ich lokálne podmienky. Štátny vzdelávací program vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre vypracovanie obsahu vzdelávania podľa jednotlivých stupňov vzdelávania sa používa medzinárodná klasifikácia vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education). ISCED je stupnica vytvorená organizáciou UNESCO, aby slúžila hlavne ako nástroj na porovnávanie, vzdelávania v rámci jednotlivých krajín, ale aj medzinárodne. Uplatňuje sa aj v rámci Štátneho vzdelávacieho programu. Predprimárne vzdelanie, v slovenskom školskom systéme je to materská škola, má stupeň ISCED 0.

 

Ciele predprimárneho vzdelávania

Podľa Štátneho vzdelávacie programu má škôlka tieto ciele:

  • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
  • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
  • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
  • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psycho-motorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
  • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
  • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
  • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

 

Výchovné spoločenstvo

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Odborne sa to volá výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí skupina detí v interakcii s učiteľom v jednej triede, príp. v materskej škole s menším počtom detí aj v celej materskej škole. Výchovné spoločenstvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého.

Princíp aktivity dieťaťa

V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa. Rozšírenie príležitostí na aktivitu detí nepredurčuje učiteľa k pasivite v zmysle nečinnosti. Učiteľova aktivita v nedirektívnom – demokratickom vedení výchovno-vzdelávacej činnosti spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľ sa dostáva do roly facilitátora (povzbuzovača, oživovača), manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, a aj konzultanta.

 

Ukončenie vzdelania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Ukončuje ho spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne 6. rok a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo 6. rok, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.8 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised