Všeobecné podmienky súťaže so Sherlockom

redakcia 0

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú súťaží vykonávaných v rámci stránok a podstránok portálu www.rodinka.sk (Ďalej iba „RODINKA“) v spolupráci so značkou SHERLOCK a spoločnosťou ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o.. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým čitateľom a návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti Koncept,s.r.o., ktorá prevádzkuje RODINKa.sk a spolupracujúce osoby, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica.

Podmienky získania a odovzdania výhry

  • Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é. Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Na spôsobe prevzatia výhry sa RODINKa.sk s výhercom dohodne, inak platí, že výhercovi sa zasielajú výhry poštou a doporučene. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať, nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
  • Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Koncept, s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v  priebehu súťaže a  po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretej strane – partnerovi súťaže, spoločnosti ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o..

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môže RODINKA.sk,  alebo partner súťaže využiť na prípadné kontaktovanie účastníka za účelom  propagácie svojej činnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a 24 mesiacov po jej skončení.

Výhra a výhody získané v súťažiach na rodinka.sk nie sú právne vymáhateľné.

RODINKA si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

RODINKA si vyhradzujú právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 1.5.2019

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...