Všeobecné podmienky súťaže so SodaStream

redakcia 0

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú súťaží vykonávaných v rámci stránok a podstránok portálu www.rodinka.sk (Ďalej iba „RODINKA“) v spolupráci so značkou SodaStream.  Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým čitateľom a návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci spoločnosti Koncept,s.r.o., ktorá prevádzkuje RODINKa.sk a spolupracujúce osoby, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica.

Podmienky získania a odovzdania výhry

  • Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é. Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Na spôsobe prevzatia výhry sa RODINKa.sk s výhercom dohodne, inak platí, že výhercovi sa zasielajú výhry poštou a doporučene. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať, nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
  • Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Koncept, s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v  priebehu súťaže a  po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretej strane – partnerovi súťaže.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje  v rozsahu e-mail a telefónne číslo  môže RODINKA.sk,  alebo partner súťaže Dôvera využiť na prípadné kontaktovanie účastníka za účelom  propagácie svojej činnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a 24 mesiacov po jej skončení.

Výhra a výhody získané v súťažiach na rodinka.sk nie sú právne vymáhateľné.

RODINKA si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

RODINKA si vyhradzujú právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 1.6.2019

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...