Materské

JUDr. Soňa Glezgo 20
dve babatka

Materské

(zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov)

Uvedený zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, ak tento zákon neustanovuje inak.

 • Čo je materské?

  Materské je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná z nemocenského poistenia. Nahradila peňažnú pomoc v materstve poskytovanú do 31.12.2003.

 • Aké sú podmienky nároku na materské?

  Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do obdobia 270 dní sa nezapočítava obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby.

  Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa započítava

 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe obdobie nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby,

 • zamestnancovi obdobie nemocenského poistenia zamestnanca,

 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe obdobie nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

  Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu (Zákonník práce) a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu (zák. č. 280/2003 Z.z. o rodičovskom príspevku) a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

  Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak žena porodila skôr, odo dňa pôrodu.

  Nárok zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, alebo uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá. Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské. Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do konca 28. týždňa od vzniku nároku na materské, príp. do konca 37. týždňa, ak ide o poistenkyňu, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak ide o poistenkyňu osamelú.

  Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

  Nárok na výplatu materského vzniká splnením podmienok ustanovených zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky. Žiadosť o materské vystaví lekár pred nástupom na materskú dovolenku a pred odovzdaním v Sociálnej poisťovni je potrebné nechať si ju potvrdiť od zamestnávateľa.

 • Môže materské poberať aj niekto iný ako matka, ktorá dieťa porodila?

  Áno. Nárok na materské môže vzniknúť aj inému poistencovi, konkrétne sú to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,

 • otec dieťaťa, ak podľa lekárskeho posudku sa matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

 • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí obdobia, počas ktorého má matka nárok na materské v súvislosti s pôrodom dieťaťa a ktorý nemôže byť kratší ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské, ale súčasne nesmie zaniknúť ani pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,

 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

  Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 22 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará a iný poistenec, ktorý je osamelý a stará sa o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, majú nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Do obdobia 270 dní sa nezapočítava obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby a taktiež sa nezapočítava obdobie, počas ktorého bol občan vedený v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

 • Aká je výška materského?

  Výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu.

  Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých poistencom v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

  Vymeriavacím základ je teda vlastne hrubý príjem. Rozhodujúce obdobie je vo všeobecnosti kalendárny rok.

  Zákon však vymedzuje aj kratšie rozhodujúce obdobia v závislosti na vzniku nemocenského poistenia a vzniku nároku na materské (doba medzi nimi).

  Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňajú: odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení okrem podielu na zisku vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

  Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia

  Pre určenie výšky materského je rozhodujúci stav ku dňu vzniku nároku na materské, nie stav ku dňu uplatňovania si materského ( ani ku dňu nástupu na materskú dovolenku)!

  Materské sa poskytuje za dni, za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. Ak teda ostanú na materskej dovolenke obaja rodičia, na čo majú zo zákona nárok, materské bude poskytnuté len jednému z rodičov (spravidla matke).

 • Je určená horná hranica materského?

  Horná hranica materského určená nie je. Výška materského je však odvodená od výšky vymeriavacieho základu, ktorý poistenkyňa platila na nemocenské poistenie, a tento je obmedzený sumou:

  a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné do rezervného fondu solidarity,

  b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 3-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné do rezervného fondu solidarity (§ 138 ods. 13 zák. č. 461/2003 Z.z. o soc. poistení).

 • Skončil mi pracovný pomer a ja som tehotná. Mám nárok na materské, aj keď nikde nepracujem?

  Skončením pracovného pomeru zároveň zaniká nemocenské poistenie. Ak pracovný pomer skončí v čase tehotenstva, začína plynúť 6 mesačná ochranná lehota. Znamená to, že ak počas týchto 6 mesiacov napr. ochoriete, máte nárok na nemocenské, ako by ste boli zamestnaná.

  Pokiaľ ide o nárok na materské, ak tento vznikne v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia. Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ak

 • ochranná lehota trvá ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu, alebo

 • ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu poberá poistenkyňa nemocenské alebo ošetrovné.

 • Nárok na materské mi vznikol v ochrannej lehote. Ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet výšky materského?

  Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

 • Som zamestnaná a zároveň podnikateľka. V oboch prípadoch si platím nemocenské poistenie. Ako sa mi vypočíta materské?

  Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na nemocenskú dávku a nemocenská dávka sa vypláca len jedna.

 • Som zamestnaná u dvoch zamestnávateľov. Budem dostávať dve materské?

  Nie. Materské sa poberá len jedno. Jeho výška sa určí z oboch nemocenských poistení rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcej odpovedi.

 • Čo v prípade, keď zamestnávateľ neodvádzal odvody?

  Nárok na materské nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie.

 • Musím počas obdobia, keď poberám materské, platiť aj odvody?

  Počas obdobia, za ktoré sa poskytuje materské, nie je poistenec povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

  Poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku platí štát za predpokladu, že táto fyzická osoba nie je povinná platiť poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie sama a nepoberá invalidný dôchodok.

  Poistné na verejné zdravotné poistenie počas poberania materského platí štát.

 • Som SZČO a na nemocenskom poistení mám dlh. Môžem doplatiť poistné na nemocenské poistenie spätne, aby som mala nárok na materské?

  Dlh vzniknutý z dôvodu neplatenia nemocenského poistenia je potrebné zaplatiť, avšak nárok na materské už nevznikne.

 • Môžem si uplatniť nárok na materské aj spätne?

  Nárok na výplatu materského je možné uplatňovať do troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrí. Po uplynutí tejto lehoty je nárok na výplatu dávky premlčaný. Premlčacia lehota neplynie v čase, keď sa o dávke koná.

  Foto: www.mirocacik.sk

  ______________________________________________

  Považujete tieto a podobné otázky za dôležité, a chcete sa v oblasti „rodičovstva“ lepšie orientovať? Objednajte si našu knižku PRÍRUČKA PRE RODIČA ZAČIATOČNÍKA, ktorej spolutvorcom je aj autorka tohto článku. Prichádza na trh vo svojom aktualizovanom vydaní a s platnou legislatívou k 1.1.2007.


   

 • 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
  Loading...

  Komentáre k článku

  1. Dobrý den chcela som sa informovať ohladne materskej a poskytovania materskej.Ako to je keby priatel otec dietata ostal na materskej aká by bola výška materského ak pracuje ako profesionálny vojak a je zamestaný viac ako rok.Či je možné že by pol roka poberal materskú on a potom zas ja.

  2. Som v 5tom mesiaci tehotenstva termin mam na cca 24.12.som treti rok zamestnana v Irsku,chystame sa odist s IRL a tktiez budem rodit na svk,odchod planujeme koncom augusta,este pred odchodom si poziadam o form E 104 aj E 301 je to v jednom a je to nejaky vypis o socialnom poisteni atd v irsku na zaklade toho my vznika narok na podporu lebo splnam zakonom stanovene podmienky ale nemam jasno ohladne materskej jedny uradnici hovoria nie a ked som volala do ba tak povedaly ze ano a tiez budu potrebovat ten form,ale nevedeli my povedat s coho a ako to budu pocitat ,ja tu pracujem ako recepcna a na to povedaly ze s priemerneho platu recepcnej na svk,taktiez ta 270 dnova lehota -ohladne toho my povedala ze to musim mat zaplatene na svk inac nemam narok na matersku a v BA ze sa do toho zapocitava aj doba zamestnania v Irsku ked im zdokladujem spominany Form co neni problem.Mam s toho chaos a ako tak citam na inych forach tak nikto nevie co a ako preto vas velmi prosim o Profesionalne vesvetlenie a pomoc ako to vlastne je ci mame narok na matersku a z coho ju vypocitavaju.Dakujem

   renata.

  3. Dobry den!Chcem sa opytat,ci mam narok poberat matersku na Slov.Moj syn ma 9mes.,narodil sa mi v Irsku.Zijeme tu aj s manzelom.Matersku som tu poberala len po jeho 6 mes.Je mozne poberat matersku na Slov.,ked zijeme v Irsku?Mame trval.pob.na Slovensku.dakujem

  4. Práve som na materskej dovolenke s 11 mesačnou dcérou a čakáme druhé bábätko. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na materské vypočítané z platu na druhé dieťa ak sa narodí do dvoch rokov od nástupu na materskú dovolenku.

  5. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či budem mať nárok na materské a v akej výške, keďže som od 1. augusta 2007 nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce, a termín pôrodu mám na 28.6.2008. Ďakujem

  6. Dobri den,chcel bi som vediet či mam narok na matersky prispevok alebo na neaky ini prispevok za tie 28dni ododna narorodenia dietata.Dakujem za odpoved.

  7. Dobry den. Chcela by som vediet, ci aj v novom Zakonniku prace (t.j. platneho od 1.9.2007) plati, ze „do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu (Zákonník práce)“. Momentalne som na MD od 1.1.2005 (predtym som bola riadne zamestnana) a zaciatkom marca 2008 mam termin 2. porodu, t.j. plynule pokracujem na MD s druhym dietatom. V akej vyske mi bude priznany matersky prispevok? Tiez by ma zaujimalo, kedy je vhodne vycerpat dovolenku, ktora mi prinalezi za obdobie materskej dovolenky s 1. dietatom (18,5 dna), aby som o nu neprisla, resp. ci sa da preniest do obdobia skoncenia rodicovskej dovolenky s druhym dietatom? Dakujem velmi pekne.

  8. Prosím Vás o informáciu. O dva tyzdne mam termin porodu. Do teraz som bola nezamestnana a pracovala som na aktivačnej činnosti. Z prvého manželstva mám syna, na ktorého poberám výživne 1000,-sk Ak mi viete poradiť, na aké príspevky, prípadne v akej výške budem mať nárok po narodení druhého dieťaťa. Ďakujem.

  9. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že keď ma lekár chce vypísať na rizikovú materskú dovolenku, ako je to platené, na čo mám nárok? Moja hrubá mzda je 14.000,-Sk. Koľko budem dostávať počas riadnej meterskej dovolenky? Ďakujem

  10. Dobry den. Pracujem v statnej sprave (policajtka) a potrebovala by som vediet. Moj lekar ma chce vypisat na rizikovu matersku dovolenku, a potrebovala by som vediet ako je to platene a kolko mesacne budem dostavat. dakujem.

  11. Dobry den. Chcem sa spytat ako je to s narokom na matersku v mojom pripade, ak som studentkou 5 rocnika VS. Zaciatkom juna mam statnice a dietatko sa ma narodit 4.8. 2007. Byvam u rodicov a som slobodna. Mam narok ist hned po ukonceni studia na matersku aj ked nie som dobrovolnym platicom nemocenskeho? Ak nemam narok na matersku tak ake davky mozem poberat a aky urad mam o ne poziadat?

  12. Ak som pracovala a bola som poistena v zahranici(kde sa mi narodil syn),aky mam narok na materske,ak sa teraz vratim domou-od porodu su to 4mesiace.Dakujem.

  13. Dobrý deň,

   chcela by som sa spýtať. S manželom plánujeme bábatko. Neviem si však dať rady. Zmluvu mám uzatvorenú an dobu určitú, do 31.01.2008. Nakoľko som v tom období chcela byť už tehotná, je tu možnosť, že by mi zamestnávateľ zmluvu nepredĺžil? Druhá moja otázka: Ak by sme sa s dieťatkom poponáhlali a ja by som v období január-február už rodila ako je to s nemocenským poistením a následne s nárokom na materské? Za odpoveď ďakujem

  14. Od 1. augusta 2006 som dobrovoľne nemocensky poistená. Termín pôrodu mám 15. mája 2007. 270 dní od začiatku poistenia uplynie 27. apríla 2007. Vznikne mi nárok na materské, ak by sa dieťa narodilo skôr, ako je určený termín pôrodu, resp. pár dní pred 27. aprílom 2007?

  15. Dobry den. Pozorne som studovala zakon o socialnom poisteni. Niektore veci su mi vsak nejasne. Som zamestnana od roku 2004. Teda moj VZ sa mi bude ratat z priemernej hrubej mzdy za rozhodovacie obdobie = rok 2006. Ja som si vsak chcela navysit matersku, takze zaciatkom roka 2006 som sa dobrovolne poistila na 270 dni. Od vtedy mi vsak vyprsala ochranna lehota (6mesiacov), takze sa opat musim prihlasit ako dobrovolny platitel, ak chcem nieco z toho mat. Maximalny vymeriavaci zaklad sa zmenil na 25911, co by som tiez rada vyuzila a ziskala co najviac. Ak by som sa napr. 5 dni pred odchodom na matersku prihlasila ako dobrovolny platitel nemocenskeho poistenia na maximalnu vysku, zaplatila by som 4,4 % z alikvotnej casti, moja otazka znie:

   Bude moje rozhodovacie obdobie pri vypocte iba tych 5 dni, staci to, ak som splnila kvotu 270 dni uz predtym? Bude moj VZ z dobrovlneho poistenia 25911 a teda denny VZ 25911/31 ? Pricom tych 5 dni mi pobezi aj plat, ale sucet mojej hrubej mzdy a alikvotnej casti z dobrovolneho poistenia nepresiahne 25911.

   Dakujem za objasnenie.

  16. Dobry den. Pozorne som studovala zakon o socialnom poisteni. Niektore veci su mi vsak nejasne. Som zamestnana od roku 2004. Teda moj VZ sa mi bude ratat z priemernej hrubej mzdy za rozhodovacie obdobie = rok 2006. Ja som si vsak chcela navysit matersku, takze zaciatkom roka 2004 som sa dobrovolne poistila na 270 dni. Od vtedy mi vsak vyprsala ochranna lehota (6mesiacov), takze sa opat musim prihlasit ako dobrovolny platitel, ak chcem nieco z toho mat. Maximalny vymeriavaci zaklad sa zmenil na 25911, co by som tiez rada vyuzila a ziskala co najviac. Ak by som sa napr. 5 dni pred odchodom na matersku prihlasila ako dobrovolny platitel nemocenskeho poistenia na maximalnu vysku, zaplatila by som 4,4 % z alikvotnej casti, moja otazka znie:

   Bude moje rozhodovacie obdobie pri vypocte iba tych 5 dni, staci to, ak som splnila kvotu 270 dni uz predtym? Bude moj VZ z dobrovlneho poistenia 25911 a teda denny VZ 25911/31 ? Pricom tych 5 dni mi pobezi aj plat, ale sucet mojej hrubej mzdy a alikvotnej casti z dobrovolneho poistenia nepresiahne 25911.

   Dakujem za objasnenie.

  17. Dobry den,chcem sa spytat, na ake financne prispevky na dieta mam narok, ked som studentka na vysokej skole,som slobodna a zijem u rodicov.Dakujem KatkaG

  18. Chcela by som sa informovat, ci za obdobie cerpania materskej dovolenky mam narok na dovolenku (tak ako pocas PN).

   Dakujem velmi pekne.

  19. Pani Sipkova, v pripade akychkolvek otazok sa obrate na pravnika v Pravnej poradni – na stránke vpravo hore. Tam vám odpovie.

  20. Dobry den,

   chcem sa spytat, ako je to s narokom na materske a ako sa vypocita jeho vyska v pripade, ze som momentalne na materskej dovolenke apracujem na 0,25 uvazok a do troch rokov dcerky by sa nam narodilo druhe babo.

   Dakujem.

   Sipkova

  Pridaj komentár