Občianska konzervatívna strana odpovedá na otázky

Peter Tatár 2

OKS považuje podporu rodín s deťmi za svoju prioritu.

Navrhujeme ako spojené nádoby riešiť naraz ekonomické a sociálne otázky, ako aj vzťah občana a štátu, ktoré navzájom prirodzene súvisia. Sociálny program OKS je podmienený súčasnou realizáciou ekonomického programu.

K materským centrám:

OKS podporuje aktivity materských centier ako súčasti neziskového sektora. Komunikujeme s materskými centrami, poznáme viaceré problémy materských centier.

Podpora OKS materským centrám = viac peňazí jednotlivcom a rodinám, viac peňazí rodinám s malými deťmi, podpora samostatnosti a finančnej nezávislosti samospráv a podpora neziskového sektora.

K problémom, s ktorými sa stretávajú materské centrá:

Babetko.sk : v súčasnosti je výhodnejšie byť slobodný alebo rozvedený, ako žiť v úplnej rodine.

OKS: Zníženie daní podľa OKS je dobré pre každého. OKS podporuje úplné rodiny, navrhuje vyšší a dlhší rodičovský príspevok a adresné sociálne dávky viazané o.i. na príjem rodiny ako celku.

Babetko.sk:Rovnoprávne pracovno-právne postavenie – pri nástupe do zamestnania má tehotná a vydatá žena s deťmi najmenšiu prioritu prijatia.

OKS: Preto OKS presadzuje vyšší rodičovský príspevok a podporuje úplné rodiny.

Babetko.sk: Sociálny systém – matka, ktorá pracuje oveľa intenzívnejšie ako hocijaký zamestnaný človek dostáva nižšiu podporu (rodičovský príspevok) ako je podpora v nezamestnanosti, nehovoriac o viacerých deťoch v rodine.

OKS: Preto OKS presadzuje vyšší rodičovský príspevok. OKS zároveň presadzuje, aby každý, kto viac pracuje, viac zarobil, aby ľudia neboli platení za to, že robia, ale za to, čo robia.

Babetko.sk:Zdravotníctvo-

Hospitalizácia detí na lôžkach (znemožnený stály pobyt matiek s malými deťmi, nemožnosť navštevovať deti, zlý psychický stav dieťaťa po návrate z nemocnice)

Humanizácia pôrodníc (zlý psychický a fyzický stav po návrate matky z pôrodnice, nedodržiavanie odporúčania WHO, ignorovanie charty práv pacienta).

OKS: zdravotnícky program OKS garantuje zákonom stanovený štandard, možnosť pripoistenia a priamych platieb za nadštandardné služby. Reforma podľa OKS prinesie reálne ceny zdravotníckych služieb a zodpovednosť poskytovateľov zdravotníckych služieb za ich zisky a straty v konkurenčnom prostredí. To zvýši kvalitu služieb, teda osobný záujem zdravotníkov o pacientov a o mamičky a deti v pôrodniciach, aj záujem poskytovateľov o požiadavku pobytu matiek v nemocnici. Časť týchto služieb je nadštandardná. Zariadenia, ktoré už nebudú štátne, ale súkromné prípadne samosprávne a ich počet nebude obmedzovať nijaký úradník, budú musieť súťažiť o pacientov a nevyhovujúce zariadenia z trhu vypadnú.

OKS navrhuje:

Viac peňazí jednotlivcom a rodinám

(Poslanci OKS boli sme na čele znižovania daní a odvodov, daň z príjmu bola za posledné volebné obdobie 2x znížená, znížili sme daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, navrhli sme zníženie odvodov v dôchodkovej reforme.

Program OKS navrhuje nižšie dane = nulová daň pre nižšie príjmové skupiny, ku ktorým často patria aj mladé rodiny s deťmi, rovná daň z príjmu 16 %, postupne nulová daň z príjmu pre všetkých, nižšie odvody z dnešných 50,8 na 33,3 % z objemu miezd, vyšší a dlhšie vyplácaný rodičovský príspevok vo výške životného minima pre rodiča, ktorý sa celodenne stará o dieťa v predškolskom veku, teda do 6 rokov veku dieťaťa)

menej peňazí vláde a úradníkom a žiadne peniaze stratovým projektom vlády

(OKS bola jediná, kto navrhoval zásadné úspory verejných financií a škrty v rozpočte v oblasti dotácií a výdavkov na úrady, navrhovali sme zásadné reformy v sociálnej oblasti, zásadné zmeny a úspory v štruktúre a usporiadaní štátnych a samosprávnych úradov, v presune peňazí a kompetencií vrátane sociálnej oblasti obciam a župám.

Program OKS navrhuje skutočnú reformu verejnej správy, zásadnú reformu verejných financií, zrušenie všetkých dotácií a vládnych garancií, vyrovnaný štátny rozpočet a verejné rozpočty)

+ prenesenie váhy financovania súkromných vecí človeka (zdravotníctvo, vysoké školstvo, dôchodky, byty) do súkromného sektora

(OKS navrhla sme moderný vysokoškolský zákon, zákon o ozajstnej dôchodkovej reforme, iniciovali sme prípravu zdravotníckej reformy.

Program OKS obsahuje hotové návrhy uvedených reforiem, pri ktorých štát vytvára pravidlá a vykonáva účinnú kontrolu.)

+ decentralizáciu a odštátnenie systému sociálnych služieb

(OKS navrhla sme dôslednú decentralizáciu sociálnych aj zdravotných služieb, ich prechod na samosprávu, do súkromnej sféry, na mimovládne organizácie, na súkromnú sféru a charitu.

Program OKS navrhuje dokončiť reformu verejnej správy a reformu sociálneho systému na princípoch osobnej zodpovednosti jednotlivca, subsidiarity sociálneho systému a adresnej sociálnej solidarity.)

+ podpora občianskej spoločnosti, občianskych štruktúr a neziskového sektora a väčší dôraz na financovanie v súkromnej sfére a pomocou neziskových organizácií

(OKS presadila požiadavky väčšiny nadácií do zákona o nadáciách, presadili sme prijatie zákona o informáciách, presadili sme možnosť určiť 1 % zo zaplatených daní nielen fyzických osôb ale aj právnických osôb pre neziskové organizácie – od 1.1.2003 – vrátane materských centier, presadili sme tiež oslobodenie občianskych združení a neziskových organizácií od dane z dedičstva a darovania.

Program OKS navrhuje maximálnu nezávislosť štruktúr občianskej spoločnosti, nezasahovanie štátu do neštátnej sféry a výraznú podporu ich financovania, navrhujeme zvýšiť možnosť určiť až 5% z daní pre neziskový sektor.)

+ adresnosť sociálnych dávok

(Program OKS navrhuje sociálne dávky len tým, ktorí to potrebujú, vyplácanie dávok v nezamestnanosti viazať na verejnoprospešné práce, vyplácanie sociálnych dávok viazať na zabezpečenie školskej dochádzky školopovinných detí v rodine a u zamestnaných, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum na celkový príjem rodiny, nahradiť celoplošné prídavky na deti nižšími daňami a vyšším rodičovským príspevkom rodinám, keď to najviac potrebujú. Tak budú mať všetky rodiny viac peňazí ako dnes, čo sme podrobne prerátali v modelovej analýze príjmov úplných a neúplných rodín s deťmi. Preto podľa programu OKS zostane viac peňazí na podporu rodín s malými deťmi.)

Vážená pani predsedníčka, vážený pán redaktor,

ďakujem ešte raz za váš záujem o návrhy OKS a za energiu, prácu a čas, ktorý venujete problémom matiek a mladých rodín.

Sme pripravení s našimi odborníkmi spolupracovať na otázkach ekonomických, sociálnych aj otázkach neziskových organizácií.

S pozdravom,

Peter Tatár

predseda OKS

Program OKS nájdete na www.konzervativci.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

  1. My s manželom máme štyri deti – už väčšie, ale všetky ešte študujú, sme obidvaja s VŠ vzdelaním, ale môžeme aj skapať v robote aby sme to vôbec obliekli a nakŕmili. Robíme obaja dlho do noci, chováme ďalších daňových polatníkov pre náš štát, a máme z toho veľkú figu borovú.. Za ten príspevok na jedno dieťa aj s daňovou úľavou im vieme akurát tak jedny gate kúpiť. A kde je strava, štúdium, cestovné, krúžky? A vidia nás tak hodinu denne, možno aj menej. Je to fakt tu super na Slovensku, ale furt sa plače, že sa tu nerodia deti. No ja ako matka štyroch detí môžem zhodnotiť situáciu len tak, že komu sa majú rodiť a za čo ich potom živiť? Za tie super platy, čo v iných štátoch dostanú ako podporu nezamestnaní.? A ak nemáte zdravých a ešte vládnych starých rodičov a spoň s priemernou finančnou situáciou, tak asi fakt treba zvážiť čo je lepšie, alebo zmeniť pôsobisko existencie do inej krajiny!

Pridaj komentár