Slovné hodnotenie versus slovné hodnotenie

Ľudmila Weissová –Bistáková 15

Nový školský zákon nepriniesol do pedagogickej praxe príliš pozitívne zmeny. Niektoré sú dokonca také negatívne, že sa stali  antireformnými.

Do tejto skupiny patrí zmena, týkajúca sa slovného hodnotenia, ktorá hlboko zasiahla do práce mnohých pokrokovo a humánne zmýšľajúcich pedagógov.

Pätnásť rokov používali slovné hodnotenie, pretože pochopili jeho pozitívnu hodnotu a jedinečný vplyv na prospech žiakov a teraz je prakticky zrušené. V podstate ide o obrovský krok späť, pretože jeho náhradou má byť čosi, čo nie je ani slovným hodnotením, ani klasifikáciou.

Nezmyselný zákon

Je to jednoducho nepodarok. Nezmyselný a prekážajúci. Autokratické rozhodnutie nášho pána ministra, ktoré vraj malo za cieľ o. i. „zlepšiť výpovednú hodnotu slovného hodnotenia a vniesť doň poriadok tým, že sa aj pri slovnom hodnotení, (tak ako pri klasifikácii), budú žiaci triediť do výkonostných skupín“. Toto rozhodnutie však mimoriadne negatívne zasiahlo do samej podstaty slovného hodnotenia, ktorou je úplne individuálny prístup k hodnotenému, bez akéhokoľvek zatriedenia.

Žiadna diskusia, žiadne argumenty učiteľov

Pred uvedením zákona do platnosti neprebehla žiadna diskusia, žiadne vypočutie si názorov skutočných odborníkov, argumentov učiteľov, ktorých práce sa to týka, rodičov, prípadne slovne hodnotených detí. Neprebehlo vôbec nič. Len keď nemilo prekvapení učitelia začali protestovať, zvolalo  ministerstvo seninár s vágnym cieľom, na ktorom padlo okrem množstva fráz aj zopár vysvetlení o už spomenutej potrebe poriadku v hodnotení a odvolávaní sa na kompatibilitu so zahraničím, na nariadenia OECD (?) a na to (čo je najviac zarážajúce), že rodičia tomu nášmu slovnému hodnoteniu nerozumeli. Nerozumeli? 

Ponúkam zopár ukážok slovného hodnotenia z knižky Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom, (ktorú MŠ schválilo v r. 2005 ako alternatívnu metodickú príručku slovného hodnotenia).

 

Slovné hodnotenie (ktoré sme  používali doteraz)

 Polročný osobný list (1. roč.):

Milý Jožko!

      Nastala chvíľa, keď je potrebné zhodnotiť, ako si pracoval v prvom polroku Tvojej prvej triedy. Veľa si sa toho naučil.

       Veľmi pekne čítaš zo šlabikára a dokážeš správne napísať slová aj vety. Písmo máš krásne, úhľadné, neprepisuješ, ani nerobíš machuľky. Matematické úlohy a všetky číselné príklady počítaš takmer bez chyby. Mohol by si to teraz skúsiť aj bez prstov. Dokážeš rozumne uvažovať a pekne sa vyjadrovať.

       Bolo by dobré, keby si sa zameral na dôslednejšie dodržiavanie pravidiel spolužitia, najmä na aktívne počúvanie.

       Želám Ti, aby sa Ti darilo aj naďalej!

                                                                                       triedna učiteľka

 Polročný osobný list (3. roč.):

Milá Sofia

       Je koniec prvého polroka školského roka, počas ktorého si sa snažila používať všetky životné zručnosti, vedúce  k zlepšovaniu osobného výkonu.

      Veľmi si sa zdokonalila v čítaní, ktoré Ti už ide výborne. Čítaš čoraz krajšie, s dôrazom na priamu reč, a plynulo prečítaš akýkoľvek, aj neznámy text. Matematické úlohy zvyčajne riešiš takmer bez chýb. Písomný prejav máš pekný, obsahovo aj gramaticky väčšinou správny. Pri písaní diktátov už dokážeš správne používať skoro všetky vybrané slová. Ešte by si mohla docvičovať tie, v ktorých zatiaľ nemáš istotu a tiež si trochu zopakovať pravidlá o mäkkých a tvrdých slabikách.

      Pravidlá spolužitia sa Ti väčšinou darí dodržiavať.

      Želám veľa úspechov!                                                   triedna učiteľka

 

                                                                                        

 Záverečné hodnotenie (2. roč.):

Marek P

      Žiak počas školského roka pracoval pomerne úspešne. Osvojil si potrebné množstvo vedomostí z predpísaného učiva druhého ročníka. Práca mu zvyčajne trvala trochu dlhšie, no vždy ju dokončil. Pri riešení úloh ešte občas potrebuje pomoc a sprevádza ho neistota, no učí sa byť čoraz samostatnejší.

      Veľa číselných matematických príkladov, ba aj niektoré jednoduchšie slovné úlohy dokáže vyriešiť bez chyby. Pri používaní gramatických pravidiel v diktátoch sa mu darilo trochu menej. Číta plynulo, mal by si však precvičiť správne dýchanie, aby odstránil zbytočné prerušovanie slov.

     Prejavuje záujem o vzdelávanie a osvojil si veľa užitočných poznatkov najmä o prírode. Veľmi pekne spieva. Reprezentoval školu v okresnom kole súťaže Slávici v lavici. Používa viaceré životné zručnosti. Väčšinu pravidiel spolužitia dodržiaval.

 

Záverečné hodnotenie (4.roč.)

Petra L.

      Žiačka preukázala vo svojej práci vysoký stupeň tvorivosti, samostatnosti a originality. Osvojila si v plnom rozsahu všetko základné, aj rozširujúce učivo 4. ročníka. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti racionálne a  pohotovo využívala pri riešení úloh. Výsledky jej práce boli vždy mimoriadne kvalitné. Pracuje sústredene, zodpovedne a nanajvýš spoľahlivo. Nechýba jej iniciatíva, zvedavosť, skromnosť a veľká dávka entuziazmu.

    Písomný prejav má úhľadný, obsahovo aj gramaticky správny. Výborne štylizuje, komunikuje, aj číta. Úspešná bola vo všetkých činnostiach, najviac však v matematike a v hudobných a výtvarných činnostiach. Bolo by dobré začať si zadávať  a riešiť  vlastné domáce úlohy.

     Krásne spieva a výborne recituje. Reprezentovala školu vo viacerých recitačných aj speváckych súťažiach, no najväčší úspech dosiahla obsadením 3. miesta v okresnom kole matematickej olympiády. Pravidlá spolužitia vzorne dodržiavala.

 

Slovné hodnotenie je pozivítne a povzbudivé

Učitelia, ktorí sa rozhodli takto hodnotiť, museli sa naučiť pozitívne myslieť, zručne narábať jazykom, dobre diagnostikovať prácu žiakov, ale predovšetkým, boli ochotní ustúpiť z mocenskej pozície voči žiakom a stať sa im chápavým, dôverujúcim a dôveryhodným starším priateľom, poradcom. V každom hodnotiacom období neraz obetovali aj časť svojho osobného času (vytvorenie takéhoto vysvedčenia je prácne), lebo vedeli (a vedia) o pozitívnych účinkoch slovného hodnotenia na prácu žiakov:

SH (slovné hodnotenie) motivuje k zlepšovaniu svojich osobných výkonov nielen žiakov s nedostatkami, ale aj tých výborných, pretože tu niet žiadnych výkonostných limitov, a to tak, že priamo odporúča, čo urobiť lepšie a ako na to.

SH je pozitívne a povzbudivé .Psychologické výskumy dokázali, že pozitívne hodnotenie zlepšuje aktivitu žiakov. Keďže v slovnom hodnotení niet miesta pre výčitky, alebo kritiku nedostatkov, lebo tu sa pozitívnym spôsobom hodnotí len to, čo žiak zvládol a nie to, čo ešte nevie (to sa dozvie formou odporúčaní), slovne hodnotení žiaci lepšie prosperujú.

SH nikoho nediskriminuje, ale práve naopak, povzbudzuje slabšie prospievajúcich tým, že  dokáže ohodnotiť aj nepatrné zlepšenia osobných výkonov. Medzi deťmi, ktoré prichádzajú do školy je každoročne asi 20% takých, ktorí majú rozličné poruchy učenia. Aj keď za ne nenesú zodpovednosť, veľmi im sťažujú prácu. Ide predovšetkým o poruchu nácviku čítania (dyslexia), písania (dysgrafia) a počítania (dyskalkúlia). Takéto deti vyvíjajú veľa úsilia na to, aby aspoň po maličkých krôčikoch napredovali. Klasickým známkovaním (prípadne zatriedením niektorého zo stupňov „slovného“ hodnotenia) sa takýto žiak dostane medzi slabých žiakov, keďže pomerne náročné limity ešte, z vyššie spomenutých dôvodov, nesplnil a po čase sa demotivovaný vzdá. Máme azda takéto deti obetovať? Nie je lepšie dať im možnosť zažiť úspech hoci aj z nepatrného pokroku, aby v nich radosť z poznávania nezanikla, ale rástla?

SH podáva okamžitú spätnú väzbu, žiakovi o stave jeho vedomostí, ale nič neuzatvára tak, ako známka, alebo stupeň slovného hodnotenia. Žiak sa iba dozvedel, v čom má ešte nedostatky a doučí sa to. Keď nemá v učebnej látke celkom jasno klasifikovaný žiak, obvykle dostane zlú známku. Ak sa potom bude ešte o niečo snažiť, tak to určite  bude opravenie si tej zlej známky a nie doplnenie vlastných vedomostí.

SH odstraňuje nežiadúcu súperivosť. Porovnávanie sa medzi žiakmi navzájom, umožňuje vytvárať poradie podľa úspešnosti. Mnohí rodičia v tom to síce žiaden problém nevidia, pretože aj sami radi svoje dieťa porovnávajú, no len vtedy, ak je úspešné. Inak  je to keď sa mu nedarí napriek tomu, že sa veľmi snaží. Vytváranie poradia je nebezpečné v tom, že u jedných môže zbytočne vyvolávať pocit menejcennosti, neraz spojený s beznádejou a u druhých zasa  prehnanú predstavu o vlastnej úspešnosti.

SH podporuje vnútornú motiváciu učenia. Každé dieťa sa usiluje naučiť samo chodiť, jesť lyžičkou, zapnúť si gombík, zaviazať šnúrku…Radosť, ktorú prežíva vtedy, keď sa mu to podarí, spôsobujú endorfíny (hormóny šťastia), vyplavované mozgom do krvi. Podobným spôsobom mozog odmeňuje aj úspechy v učení. Klasifikované deti sú mozgom odmeňované, keď sa im podarí získať jednotku, slovne hodnotené zasa, keď sa niečo nové naučili. Asi sa netreba dlho zamýšľať nad tým, čo je pre život prospešnejšie, užitočnejšie.

Slovné hodnotenie (ktoré sa má používať odteraz)

Ukážky polročného a záverečného slovného hodnotenia (1.,2.,3.,4.roč.)

stupeň č. 1: veľmi dobré výsledky

stupeň č. 2: dobré výsledky

stupeň č. 3: uspokojivé výsledky

stupeň č. 4: neuspokojivé výsledky

Výsledky bude vraj možné okomentovať na zadnej strane tlačiva v pomerne malej rubrike (tlačivá sú ešte v štádiu riešenia).

      Žiaľ, pretože sa toto „slovné“ hodnotenie veľmi podobá známkam, vnáša doň všetky negatíva známkovania. No nielen to. Vnáša doň aj svoje vlastné negatívum. Vzhľadom na to, že stupňov hodnotenia je menej, ako známok, je oveľa prísnejšie. V malom okienku na slovný komentár sa síce bude môcť učiteľ vyjadriť k práci žiaka a možno zmierniť dopady zaradenia do jedného zo stupňov, ale bude to práca oveľa náročnejšia, ako doteraz, pretože bude dôležité starostlivo vážiť slová, aby sa aj tu zohľadnil príslušný stupeň z prednej strany. Sama považujem túto rubriku za zdroj nových problémov a prácu s ňou za zbytočnú námahu, pretože to so skutočným slovným hodnotením, pre ktoré má význam obetovať aj osobný voľný čas, nemá nič spločného.

Ľudmila Weissová –Bistáková, (Autorka metodiky pre slovné hodnotenie)

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (10 hlasov, priemerne: 4,90 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Vsetky tieto nazory za slovne hodnotenie su mudre a popravde s nimi suhlasim. Na druhej strane mam pocit, ze ministerstvo chcelo dosiahnut toto: Co podla vas znamena „Jozko pomerne dobre pracoval?“ to akoze pracoval fajn, len obcasne zobral stolicku a hodil ju po spoluziakovi? Ci sa obcas schoval pod lavicu? Islo o to, ze slovne hodnotenie bolo prilis subjektivne a tak dieta pri prechode z jednej skoly na druhu skolu nemalo sancu dosiahnut to iste ohodnotenie (cim netvrdim, ze ohodnotenie znamkou je totozne, tie je castokrat veeeeeeeeeeelmi subjektivne). Jednoducho chceli dat ramcek slovam, ktore boli prilis vseobecne. Podla mna je idealna forma spojenia oboch typov – znamka + slovne. U mojho syna dostavaju 3 typy vysvedceni (aj na polroka aj na konci). 1. je klasicke vysvedcenie porovnatelne s mojimi vysvedceniami (velmi dobre vysledky a absolvoval) – pre mna ako prijimatela informacie ako moje dieta pracuje nic nehovoriace (hlavne absolvoval, co kedze som ho tam rano odviedla a na obed pre neho prisla, tak viem, ze to absolvoval). Su vsak rychlo a lahko statisticky spracovatelne (co je zase priorita vsetkych moznych organizacii). Slovny komentar maju vyskrtnuty, nakolko si ich skola vytvorila vlastny typ „vysvedcenia“ kde je kazdy predmet rozdeleny na jednotlive temy, ktore v danom obdobi brali (napr. MATEMATIKA: pocitanie po jednej v obore do 10, priradovanie poctu, slovne ulohy, riesenie uloh v rovine 2D, riesenie uloh v rovine 3D …. motivacia dietata. Kazdu polozku ohodnotite stupnom A = s pomocou, s chybami, B = samostetne s malou pomocou alebo malymi chybami, C = samostatne, plne zvladnute ucivo bez chyb. Na konci napisete slovny komentar, vztahujuci sa na matematiku. Takto maju rozpisane vsetky predmety. Osobne si myslim, ze toto je najvypovednejsie zo vsetkych veci, ktore som kedy videla (tiez som pedagog – poradensky pracovnik, pricom mojou pracou je aj radit ucitelom ako maju pisat vysvedcenia a ako maju hodnotit ziakov, takze si myslim, ze sa tomu aj trosku rozumiem). Treti typ vysvedcenia si vytvaraju decka same – ide o sebahodnotenie, kde ma dieta jednotlive predtlacene polozky (jednotlive predmety a cinnosti, ktore v skole robia) a ono sa samo hodnoti: ako sa mu to paci, ako mu to ide a ci je v tom dobry. Aj toto je uzasny typ vysvedcenia.

  1. Mne osobne je jasne, ze clovek, ktory napise nejaku knihu bude presadzovat svoj sposob a svoje zmyslanie – ak by nie, to by bolo divne. Ale usudte sami – ako najlepsie zobjektivizovat ohodnotenie kohokolvek? Ani tie priklady slovnych hodnoteni uvedenych vyssie neboli plne idealne …. co znamena: pekne citas … pracujes skoro bez chyb … a podobne? Mozno ak sa na to pozriete trosku s chladnou hlavou, pochopite, o co im islo.
    
   A este jedna poznamka: ako chceme flexibilne pristupovat k detom, ktore su vraj rychlejsie zmyslajuce a bla bla bla (vid poznamka vyssie v niektorom z prispevkov), ked priemerny vek ucitela je 50 rokov, co znamena babka mojho skolopovinneho dietata, ktora nie je ani trosku flexibilna a toboz nechape vela vymozenosti dnesnej doby …. tie uz nechapem castokrat ani ja a to som mama … a musim sa priznat ze v mnohych vieciach hlavne technickych ma moj 5 rocny drobec strci velmi rychlo do vrecka ….

 2. Slovné hodnotenie ,je super smile „slabsim“ detom zabezpecit pocit uspokojenia, radosti a motivacie.

  Je to najkrajšia motivácia ,pre dieta,syn navštevuje špecialnu školu kde davaju len slovne hodnotenia ,pretože známkami by sa ohodnotit nedalo.

  Navyše vysvedčenie takto napisane je najkrajšie vyjadrenou honotou usilia a prace . smile

 3. Mame doma prvacika. S „ciselnym“ hodnotenim som velmi spokojna. Pocas skolskeho roka dostava za peknu pracu, spravnu odpoved, diktat bez chyb, do slovnicka peciatky – lienky alebo slniecka. Ak nieco nevie alebo skaredo napise, nedostane nic. „Ciselne“ hodnotenie dostal iba na vysvedceni. Vsetci z triedy tam mali jednotky az a dvoch-troch, ktrori su vsak evidentne ovela slabsi ako ostatni. Vo vsetkych piatich triedach prvacikov nedostal nikto trojku!!! Hodnotenie u tych najmensich je ovela jemnejsie. Moj syn a jeho kamarati su ako vsetky deti velmi sutazive, a tak sa prirodzene snazia ziskat na vysvedceni jednotky – vsetci si ich navzajom ukazovali a boli spokojni a povzbudeni. Myslim si, ze toto hodnotenie je spravne a ovela, ovela motivujucejsie – myslim pre dieta. Slovne hodnotenie bolo viac motivujucim pre rodica – castokrat si dieta ovela viac vazi jasnesiu odmenu – teda znamku, cukrik, medailu….

 4. „Pred uvedením zákona do platnosti neprebehla žiadna diskusia, žiadne vypočutie si názorov skutočných odborníkov, argumentov učiteľov, ktorých práce sa to týka, rodičov, prípadne slovne hodnotených detí. Neprebehlo vôbec nič.“

   

  Myslím, že aj nezainteresovaný človek si stihol všimnúť, že nový školský zákon je z dielne ľudí na vysokých postoch, ktorí s učiteľskou praxou nemajú veľa spoločného (ale už na to zabudli). Z vlastnej skúsenosti viem, že sme poslali (učitelia) viacero pripomienok a to nielen k tomuto slovnému hodnoteniu, ale kompetentní vôbec nebrli naše pripomienky do úvahy. No a takto to teraz vazerá. Nehovorím, že je všeko v zákone zlé, pretože to mne ako učiteľke prinieslo viac možností efektívne pracovať so žiakmi, ale veľa vecí by bolo treba opraviť a zmeniť.

   

  A stačilo by len, keby si nikto kto sedí „tam hore“ prišiel iba na týždeň sadnúť na moje miesto a skúsil by si, čo to je uplatňovať školský zákon v praxi.

   

  Asi chcem priveľa …

 5. Nie je správne si myslieť, že čo bolo dobré pre dedka bude dobré aj pre Edka. Súčasné deti sa učia inak ako my. Vyrastajú v dynamickejšej dobe. Obľubujú a majú k dispozícií veľa zdrojov informácií a dokážu sa v nich aj orientovať. Ich mozog si chce vyberať z veľa možností. Tomu sa musí prispôsobiť aj vyučovanie. Inak sa deti nudia, strácajú záujem o školu. Pre taký spôsob učenia je potrebný aj nový spôsob hodnotenia – flexibilný, presný, pozitívny… a presne takým je slovné hodnotenie. Bez slovného hodnotenia nie je možné modernizovať školu.

 6. neposkytnut detom slovne hodnotenie je jeden obrovsky skok spat.

  slovne hodnotenie sme presadzovali s usilim aj „slabsim“ detom zabezpecit pocit uspokojenia, radosti a motivacie. a hold, potom pride ktosi, kto to smahom ruky zrusi!!!

   

  je to trapne (v tomto state sa uz prestavam aj cudovat) .

  slovne hodnotenie som pouzivala velmi rada. ucila som na dedine a bolo tam mnoho deti so slabsich socialnych pomerov, ktore by proste NIKDY v zivote podla klasickeho ohodnotenia nedostali ani jedinu jednotku. ale vsetky „moje“ deti chodili do skoly s radostou, tesili sa ked sa naucili aj nejaku malichernu vec…

  pozitivne hodnotenie (ktore sa pri slovnom da nadherne vyuzit) naozaj motivuje stokrat viac ako blba 4 alebo 5.

   

  a ak mate doma dysgrafika, tak zabudnite na dobre znamky z diktatov a SJ. pri slovnom hodnotenia sa aspon dalo napisat: vidim ze si sa snazil a cenim si to, alebo tesim sa z toh, ze si zvladol to a to, este popracujeme na dalsich veciach.

   

  je to chore rusit slovne hodnotenie – je mi luto deti. moj syn mal tento rok prvykrat vysvedcko so znamkami a pytal sa ma na co mu to je (ma 8 rokov.) nastastie pani ucitelka im dala aj slovne hodnotenie na pol roka, akurat ze mala robotu naviac.

   

  a potom sa ma niekto pyta, preco sa nechcem vratit do skolstva… Evil

 7. úplne súhlasím s článkom. aj keď sa v pedagogických veciach vôbec nevyznám a tiež ešte nemám školáka. myslím si, že nové hodnotenie (teda v podstate známky 1 až 4) by malo byť výsledkom priemeru nejakých (objektívnych) priebežných výsledov (teda známok) a to si neviem najmä v prvých 2 triedach ani predstaviť. skúšanie alebo previerky neprichádzajú do úvahy. je to proste strohé škatuľkovanie.

  slovné hodnotenie je výborné

 8. To čo sa pokazilo v novom školskom zákone ohľadom slovného hodnotenia je veľmi le. Som učiteľkou ,hoci v súčastnosti som na RD, ale slovné hodnotenie som veľmi rada používala vo vyučovaní náboženstva etickej výchovy aj hudobnej výchovy. bolo to pre žiakov motivujúce. To čo sa stalo je krokom späť.

  nesúhlasim s tvrdením že učiteľ je autorita – v súčastnej dobe je to dosť považlivé – keď som začínala učiť pred 12 rokmi ešte som to tak vnímala, ale v súčastnosti som dosť znepokojená tým , čo sa deje v naších školách. A nie je to ln chýby toho že učitel si nevie vybudovať autoritu, je to najmä v tom že veľa deti žije v nefunkčných , nekompletných rodinách. často sa na výchove podieľa len jeden rodič, deti namiesto lásky a porozumenia dostávajú len hmotné darčeky a tým sa to potom všetko kazí. a najmä rodičia sa nemaju čas s nimi rozprávať . Škola rodinu nikdy nemôže nahradiť.

 9. Keď by mali naše deti prežiť také hodnotenie ako sme mali my za komunizmu….len tolko. Prečo sa toľkí učitelia sťažujú, že dnes sa učí oveľa horšie a deti sú iné ako za socializmu? Pritom je to „klasická škola“. Učiteľ je autorita a deti ju nerešpektujú…Spomente si na trstenicu a výkričník! Učiteľ je hrozba, dnes sa ho deti neboja. Je naozaj potrebné, aby sa deti báli učiteľa? Ani Komenský to nehlásal. Humanistická škola hovorí…deti, ja rešpektujem Vás, prosím, aby ste to rešpektovali aj vy. Je to systém rodinnej školy a deti majú možnosť skutočne osobnostne rásť. Nie len po výkonnostnej stránke, ale sociálnej… Úcta patrí takým školám a ja mám dcéru, kt. ju navštevuje. Dieťa chodí domov spokojné, sama sa pripravuje, nemusíme ju do ničoho nútiť. A bola hodnotená slovne!!!! Vďaka výnimke zo zákona. Nie tak ako je tu hore tá tabuľka.

 10. Nemám nárok okomentovať tento problém, pretože nemám ešte dieťa v škole, ale my sme ako deti boli ohodnotené jednou veľkou známkou a nikto sa nenamáhal nás pochváliť, ani nijako slovne ohodnotiť. Takže sa neviem vžiť do tejto situácie ani pochopiť, že prečo zrazu bude taký problém, ak budú deti dostávať zasa len známky. Možno si niektorí učitelia vydýchnu, že nemusia hodiny štylizovať. Ale môžem sa aj mýliť.

  1. To by sme mohli zostat aj pri tom, ze ked my sme boli deti , tak sme mali v skolke ako cestne hracky plastove aurory a na stolikoch sovietske vlajky. Preco by sme mali chciet, aby to mali nase deti dnes ine? Preco by sme mali chciet od zivota viac? Ved sme prezili aj v tom „chudobnom“ svete….nech to preziju aj oni.

  2. Samuela, samozrejme s velkou jednotkou mozu byt deti spokojne, ale co ti mali prvacikovia, co si domov nesu dvojku alebo trojku? Urcite ich to netesi a motivacia ucit sa sa tym isto nesvyvola. 🙁
   Je mi az do placu, ked si to predstavim…
   slovne hodnotenie motivuje vsetky deti, aj tie slabsie. A aj na tie treba mysliet.
    
   Pamatam si, ze casto bolo v skole mojou snahou „opravit si znamku“ a nie sa nieco naucit pre seba… a teraz to vnimam ako zly pristup, znamkovanie, tridenie deti do skatuliek 🙁 pamatam si ako sa o niektorych spoluziakoch hovorilo ako o „trojkaroch“ a podobne… myslis ze sa z tejto „kategorie“ neskor v zivote lahko dostavali?
    
   Ja som jednoznacne za slovne hodnotenie!

 11. Moja dcera dostla od pani ucitelky v prvej triede take uzasne slovne hodnotenie, ze som si od dojatia poplakala, ake mam uzasne dieta . A samozrejme, ze tam boli aj veci, na ktorych este treba popracovat, ale dostat taketo hodnotenie znamena, ze ten ucitel to dieta naozaj pozna, a nie len na stupnici od 1 do 4. Ja som vsetkymi 20-timi za slovne hodnotenia.

Pridaj komentár