Špecifické (vývinové) poruchy učenia

Mgr. Lucia Čopíková 2

Naučiť sa písať, čítať a počítať je v dnešnej dobe samozrejmosťou, ktorú nevyhnutne potrebujeme ku každodennému životu. Keď dieťa z nejakého dôvodu zlyháva pri osvojovaní si týchto zručností, často sa to pre neho stáva osobným i spoločenským handicapom. Dlhodobá frustrácia vyvoláva napätie, aktivuje obranné reakcie, podporuje vznik psychosomatických ochorení (nešpecifická bolesť hlavy, žalúdka).

Negatívne hodnotenie školského výkonu sa často prenáša aj do celkového hodnotenia osobnosti dieťaťa ako žiaka. Jednou z príčin týchto ťažkostí môžu byť špecifické poruchy učenia (ŠPU).

Môže ťa zaujímať

Ako má postupovať rodič, keď má podozrenie, že jeho dieťa má poruchu učenia

Príbeh Vierky a podozrenie na poruchy učenia

Vierka chodí do druhého ročníka obchodnej akadémie. Je pomerne šikovná žiačka. Len to písmo! Odjakživa píše škaredšie než kocúr, nedá sa po nej prečítať a robí chybu za chybou. Možno keby sa viac snažila, dosahovala by ešte lepšie výsledky. Vierka stále tvrdí, že “viac” to už nejde, domácej príprave venuje naozaj veľa času. V podstate si jej rodičia aj učitelia už zvykli, že sa s tým nedá nič urobiť. To si, našťastie, nemyslela nová triedna učiteľka, ktorá mala podozrenie na ŠPU a odporučila Vierke návštevu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Stretla sa s prudkým odporom Vierkiných rodičov, že “ona predsa nie je postihnutá, načo by tam chodila a vôbec, čo na to povedia ľudia!” Vo Vierke to však prebudilo záujem a presvedčila rodičov, aby vyskúšali aspoň jednu návštevu. Psychologička aj špeciálna pedagogička potvrdili u nej špecifickú poruchu učenia – dysgrafiu.

Na tomto príklade si môžeme všimnúť:

 • neinformovanosť rodičov a učiteľov (hlavne staršej generácie) o ŠPU
 • stále pretrvávajúci mýtus o pedagogicko-psychologickom poradenstve ako o pomoci pre osoby trpiace psychiatrickými poruchami a nie ako služby pre širokú verejnosť
 • premrhaný čas, kedy by sa dalo Vierke pomôcť – náprava ŠPU je najefektívnejšia, keď sa s ňou začne od začiatku školskej dochádzky do 15 rokov dieťaťa
 • úľavu, keď dieťa aj rodičia zistia, že za problémami v čítaní, písaní či počítaní, sa neskrýva “hlúposť a lenivosť” dieťaťa

Čo hovorí definícia: Špecifické poruchy učenia

Dlhá definícia ŠPU hovorí: “Deti so špecifickými poruchami učenia vykazujú poruchu v jednom alebo vo viacerých zo základných procesov, ktoré zahŕňajú správanie alebo používanie hovorovej reči. Môžu sa prejavovať poruchami počutej reči, hovorenia, hovorenej reči, čítania, písania, pravopisu alebo počítania. Dieťa môže byť v škole nepozorné a tvrdohlavé. Patria sem okolnosti uvádzané vo vzťahu k percepčným nedostatkom, mozgovému poškodeniu, ľahkej mozgovej dysfunkcii, vývinovej afázii atď.”

Jednoduchšie povedané

Jednoduchšie povedané, ide o poruchy, ktoré sa prejavujú u detí najmä počas vzdelávacieho procesu. Výkon dieťaťa v osvojovaní si čítania, písania a počítania je podstatne nižší, ako sa to od jeho veku, úrovne inteligencie a vzdelávacích možností očakáva.

Poruchy učenia sú odlíšené od ostatných porúch prívlastkom “špecifické”, pretože nie sú spôsobené mentálnou retardáciou, postihnutím zraku, sluchu a motoriky a nie sú ani dôsledkom doterajšieho nepriaznivého vplyvu rodinného prostredia.

Poruchy učenia sú aj “vývinové”, pretože jedným z faktorov je ich vrodený pôvod. Niektorí autori konštatujú až 40%-ný vplyv dedičnosti, aj keď ešte stále nie je úplne jasné, čo sa vlastne geneticky (ne)prenáša. Najvhodnejším sa pri skúmaní a vysvetľovaní stal psychologický prístup, ktorý mapuje úroveň jednotlivých kognitívnych funkcií (vnímanie, myslenie, pamäť, pozornosť, reč) a ich koordináciu.

Vývinové znamená aj to, že sa väčšinou objavujú od začiatku školskej dochádzky. Cieleným skríningom možno riziko ŠPU zistiť u niektorých detí už ku koncu ich predškolského obdobia. Často sprievodnými javmi sú nedostatky v hovorenom jazyku (najmä oblasť sémantiky a artikulácie), problémy s pozornosťou, poruchy pravo-ľavej orientácie či nedostatky v úrovni zrakovej a sluchovej diskriminácie.

Takto poruchy učenia delíme:

Podľa najnovšieho delenia MKCH 10 (Medzinárodnej klasifikácie chorôb) poznáme tieto Špecifické poruchy vývinu školských zručností (F 81):

 • F 81.0 Špecifická vývinová porucha čítania (dyslexia)
 • F 81.1 Špecifická vývinová porucha písania a pravopisu (dysgrafia, dysortografia)
 • F 81.2 Špecifická vývinová porucha aritmetických schopností (dyskalkúlia)
 • F 81.3 Zmiešaná porucha školských schopností
 • F 81.8 Iné špecifické vývinové poruchy školských schopností

Medzi menej časté poruchy patria: dispinxia, dysmúzia a dyspraxia.

O každej poruche učenia z hľadiska psychológie Vás bližšie oboznámim v nasledujúcich častiach nášho seriálu. Budú v nich zahrnuté definície jednotlivých porúch, charakteristika, (možné) príčiny a terapia. Takisto odkazy na odborné články, www stránky a publikácie, z ktorých môžete ďalej čerpať.

Linky na články nášho seriálu o poruchách učenia: 

Dysgrafia – porucha písania

Dyslexia – porucha čítania

Dysortografia – neschopnosť správne gramaticky sa vyjadrovať

Dyskalkúlia – porucha matematických schopností

Dyspinxia, dyspraxia, dysmúzia 

Použitá literatúra:

 • Kondáš, O. a kol.: State z klinickej psychológie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2002
 • Popelková, M.: Poruchy psychického vývinu v detstve a adolscencii. Vysoká škola pedagogická, Nitra 1994

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 3,60 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. K prikladu v clanku mi chyba pokracovanie.

   

  Dosli ste sem:

  „Psychologička aj špeciálna pedagogička potvrdili u nej špecifickú poruchu učenia – dysgrafiu.“

  Ale chyba mi, co bolo potom. Ake su moznosti s diagnostikovanym dietatom pracovat?

   

  Dysgrafia nezmizne len preto, ze ju diagnostikovali. Pristup ucitelov alebo okolia sa nemusi nutne zlepsit (ba moze sa aj zhorsit), ak sa k dietatu prilozi nalepka od psychologa.

  1. Ahoj, mám dcérku ktorá je dyslektička a dysgrafička. Okrem diagnostikovania v CPPPaP sme dostali aj konkrétne odporúčania na doma aj do školy pre učiteľov. V škole je teraz už integrovaná, tj, má od špeciálnej pedagogičky vypracovaný individuálny študijný plán, čiže je hodnotená trocha inak ako jej spolužiaci. Pozor ale na termín, žiadosť o indiv. štud. plán treba v škole zaslať do 15. septembra príslušného šk roku.
   Nám diagnostikovanie a odporúčania dosť pomohli, netreba sa toho báť.

Pridaj komentár