Štart materských centier na Slovensku

Eva Fiedlerová, MC Bambino 2

„Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho matku.“

Myšlienka, ktorá bola silnou motiváciou pre založenie prvého materského centra na Slovensku v Košiciach si svojou opravdivosťou podmaňuje stále ďalšie ženy-matky na Slovensku. V snahe urobiť pre svoje dieťa maximum, snažia sa podľa vzoru MC v zahraničí zakladať vlastné centrá. Filozofia materských centier je založená na svojpomoci a dobrovoľníctve, prirodzene vychádzajúce zo samotných potrieb matiek i detí. Takýto model vznikol pre približne 20 rokmi v Nemecku, odkiaľ sa rýchlo šíri do ďalších krajín Európy a USA. Napríklad v susednej Českej republike k dnešnému dňu funguje 103 MC.

Myšlienka „Materských centier“ sa rýchlo uchytila preto, lebo spoločenská situácia nie je zrovna naklonená materstvu. Legislatívne, ekonomické faktory, nedostatok príslušnej infraštruktúry a celková apatia spôsobujú, že veľa matiek sa ocitá v izolácii.

Matkám sa nevenuje takmer žiadna pozornosť, pričom ich účasť na formovaní osobnosti dieťaťa najmä v prvých troch rokoch je neodškriepiteľná. Aj ony majú právo na šancu získať zamestnanie, právo na ochranu pred násilím, na primeranú životnú úroveň, na toleranciu a oddych. Spoločnosť, ktorá by si mala vážiť toto poslanie im skôr naopak situáciu komplikuje. Je zarážajúce, že zrejme nik nedáva do súvisu klesanie pôrodnosti, zvyšovanie rozvodovosti a domáceho násilia s rôznymi formami izolácie ženy najmä počas prvej fázy materstva od svojho okolia, a to často aj od toho najbližšieho.

Materské centrá preto prichádzajú s filozofiou, ktorá by mohla konkrétnymi námetmi dopomôcť k aspoň čiastočnému riešeniu tejto situácie.

V súčasnosti existuje na Slovensku len jedno materské centrum so stálou prevádzkou – MC Bambíno v Poprade.. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa v tomto centre zrodil projekt, ktorý má dve roviny. V rámci prvej roviny bude MC Bambino šíriť koncept materských centier ako jednen z osvedčených nástrojov na riešenie problémov matiek. Jeho členky zorganizujú sériu seminárov, kde budú záujemkyniam odovzdané praktické skúsenosti a zručnosti pri založení a prevádzke MC.

Druhú rovinu predstavuje koordinácia kampane „Materstvo nie je hendikep!“(zatiaľ len pracovný názov). Je veľa žien, ale aj mužov, ktorých materstvo v jeho spoločenskom kontexte zaujíma. Z takýchto ľudí sa podarilo vytvoriť tím, ktorý si dal za cieľ poukázať na existujúce problémy a navrhnúť aspoň základné riešenia v legislatívnej oblasti.

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo 20.8. 2001 v Bratislave. Boli na ňom zastúpené vznikajúce materské centrá, iné mimovládne organizácie, štátna správa a samospráva. Počas tohoto stretnutia sa dohodla základná stratégia kampane, spolupráca s médiami, ďalšími ženskými organizáciami, oslovovanie rozhodných aktérov a iné.

Kampaň sa odštartuje celoslovenskou konferenciou , ktorá je usporiadaná v spolupráci s MPSVR SR a NÚP a hosťami budú aj predstaviteľky materských centier zo zahraničia. Táto konferencia s názvom „Pomôžme, aby si mohli pomáhať!“ sa uskutoční v dňoch 8. – 9. 11. 2001 v Poprade. Jej prioritou bude upozorniť na problémy a možné riešenia, vytvoriť platformu pre spoluprácu štátneho, podnikateľského, neziskového sektora a samosprávy s úprimnou snahou zlepšiť podmienky matiek.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár