Staráme saDetiská (školáci)

Aj ja už pôjdem do školy (2.)/odklad

 MikSa   25.07.2007   4

Detská múdrosť

Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti

Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím školskej dochádzky. Testy selektujú najmä vývinovo oneskorené deti, t. j. deti s potenciálnymi problémami pri ich zaradení do školského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Existuje viacero štandardizovaných testov, ktoré pomáhajú psychológom utvoriť si celkovú orientáciu v rozumovom vývine dieťaťa; pozoruje sa aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, spoločenské postoje, ktoré majú nemalý význam v proces adaptácie na školský život.

Testovanie sa zameriava na oblasti: porovnávanie a rozlišovanie predmetov, spôsobilosť zrakovej analýzy a syntézy, napodobňovanie vzorov a postrehovanie súborov, verbálne schopnosti, stupeň vývinu jemnej motoriky, porozumenie pojmu čísla, schopnosť vykonávať činnosti smerujúce k určitému cieľu, celková verbálna stránka (slovná zásoba, správna výslovnosť, spisovné vyjadrovanie a iné).

Vyšetrenia školskej zrelosti sa netreba obávať a nie je vhodné, kvôli nemu, dieťa stresovať či strémovať.

Príklad vyšetrenia školskej zrelosti (typy úloh):

  1. nakresliť ľudskú postavu, hodnotenie je odstupňované, postava musí mať hlavu, trup a končatiny,
  2. kresliť geometrické tvary (trojuholník, štvorec, srdce, kruh a pod.),
  3. odkresliť rôzne znaky, ako body na hracích kockách, štvorlístok, jednoduchšie i mierne zložitejšie napodobneniny písaných písmen alebo ich prvkov,
  4. schopnosť koncentrácie (Bourdonov test pozornosti: hľadanie jabĺčok obrátených stopkou určeným smerom v stanovenom časovom limite),
  5. orientačná a rozlišovacia schopnosť (meno, adresa bydliska, určenie obchodu, priestorové pojmy "hore", "dolu", "vpredu", "vzadu", "vpravo", "vľavo", orientácia v čase, číselná orientácia v prvej desiatke, základné farby),
  6. reprodukčná schopnosť (zopakovať dlhšiu vetu, číslo),
  7. rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.). Deti testovanie obvykle zaujíma, čo vyplýva z príťažlivej podoby testovacích metód.

Testy „odhalia“ aj nadpriemerne schopné, nadané dieťa, ktoré môže zvládnuť náročnejšie osnovy a môže sa tak zaradiť do školy pre talentované deti.

Pracovníci pedagogicko - psychologickej poradne každý rok prešetria testom školskú zrelosť detí v materských školách, ktoré do 31. augusta príslušného roku dovŕšia šesť rokov veku. Tí, ktorí chcú vedieť, či ich dieťa je zrelé a dobre pripravené do prvého ročníka, môžu požiadať o posúdenie pedagogicko - psychologickú poradňu.

(O poznatky z testovania sa s nami podelili psychologičky Dr. E. Gajdošová, Mgr. Eva Poláková)

Cenová orientácia – príklad

Náhodne vybrané psychologicko-poradenscké centrum: EEG biofeedback centrum (www.relis.sk/EEG-biofeedback/Blank%20Page%206.htm)

poskytuje okrem EEG biofeedback tréningov aj psychologickú diagnostiku detí (mentálne schopnosti, školská zrelosť, ľahká mozgová dysfunkcia (ADD, ADHD), osobnostné testy a metodiky, špecifické poruchy učenia, psychologické poradenstvo.

Ceny za poskytované služby sa pohybujú od 200 Sk/1 hod. Ceny zodpovedajú honorárovému poriadku Slovenskej komory psychológov.
V súkromných ordináciách psychológov sa však môžete stretnúť i s dvoj či trojtisícovou sumou za kvalitný test, ktorý sa prevádza na viacerých sedeniach s následnu interpretáciou výsledkou na samostatnom vyhodnocovacom stretnutí rodičom.

Ako „vyzerá“ nezrelosť

Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznam typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení, nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS, výrazne podpriemerný intelekt.

Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi „netlačili“ a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.

Odklad ako nočná mora

Niekdy je najlepším riešením pre dieťa odklad školskej dochádzky (alebo osobitné podmienky pre zaškolenie). Rodičia môžu mať problém ako správne zvládnuť túto situáciu, najmä ak boli pripravení na to, že dieťa dajú od septembra do školy. Z čoho majú strach? Z toho, čo všetko dieťa môže stratiť: kontakt s rovesníkmi, prestíž v skupine alebo rodine, sebadôveru a i. Najťažšie je prijať tieto okolnosti a presvedčiť samého seba, že dieťa týmto postupom niečo aj získa.

Kto má právo žiadať o odklad

Návrh na odklad môže podať učiteľka v materskej škole, ďalej učiteľka na základnej škole (po zápise, i počas školského roka), ako aj rodičia. Dieťa v takom prípade navštívi pedagogicko-psychologickú poradňu, kde jeho zrelosť ohodnotí psychológ. Ten na základe vyšetrenia vydá rozhodnutie o odklade školskej dochádzky, alebo o zaškolení dieťaťa. Odklad školskej dochádzky potom udeľuje riaditeľ príslušnej školy na základe tohoto odborného vyjadrenia, ale rozhodnutie je na rodičoch. Rodičia sú zväčša dobrými "posudzovateľmi" školskej zrelosti svojho dieťaťa, (ak sú voči nemu dostatočne vnímaví a venujú mu dostatok času), bývajú vo svojom názore na jeho zrelosť pomerne objektívni.

O odklade zo zákona

Zbierka zákonov č. 408/2002, § 34 ods. 1 druhá veta znie: „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, orgán štátnej správy v školstve rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo po odporúčaní praktického lekára pre deti a dorast, poradenského zariadenia alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia, ak ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.“

V ktorých prípadoch žiadať o odklad školskej dochádzky

Ak sa u detí prejaví disharmonický vývin:

  1. somatický (fyzický) vývin normálny, psychický vývin oneskorený,
  2. somatický vývin oneskorený, psychický vývin normálny.
  3. retardácia psychosomatického vývinu,

Konkrétne sa upozorňuje najmä na deti s poruchami pozornosti, so zvýšenou alebo naopak so zníženou pohyblivosťou, na deti s poruchami reči alebo s inými zmyslovými poruchami a na emocionálne nezrelé - hravé deti. Odklad sa realizuje na dobu jedného roka.

Dôležité: Ak je dieťa nezrelé, neznamená to, že je "hlúpe", iba potrebuje čas.

Kedy sa odklad neodporúča

Ak dieťa pochádza z málo podnetného rodinného prostredia, nenavštevuje predškolské zariadenie, žije v prostredí bez vhodných podmienok, možno rodičom odporúčať zaškolenie dieťaťa. Inak by také dieťa zostávalo zbytočne v nečinnosti.

Školu vyberieme podľa učiteľa

Presnejšie učiteľky (učitelia na ZŠ sú vzácnym a takmer ojedinelým javom, svoje zohrávajú peniaze). Na prvý pohľad možno smiešne kritérium, ale je v ňom ukrytý aj kus pravdy. Dieťa sa so svojou učiteľkou, ktorá bude mať na neho nemalý vplv nielen ako odborník na vyučovanie ale aj ako človek s veľkým Č, bude dennodenne stretávať počas štyroch rokov. Je preto naozaj dôležité, aby to bola tá správna osoba – osobnosť. Závisí od nej mnoho - osudy budúcich úspešných žiakov, ich postoj k učiteľom, k škole a k vzdelaniu vôbec. Až interakcia medzi prváčikom a jeho učiteľom (a samozrejme aj rodičmi) reálne preverí možnosti dieťaťa.

Boj o deti

Detí sa rodí stále menej, v materských školách je zrejmý úbytok detí. Zvlášť malé dedinské základné školy potom doslova bojujú o každého prváčika, aby vôbec mohli výučbu v prvej triede začať. Podľa počtu detí je potom na rodičov vyvíjaný „istý“ tlak, aby dieťa dali do školy v termíne bez ohľadu na to, či je dieťa pre školu zrelé (často aj v neprospech dieťaťa).

Z odborných článkov, z vlastných poznámok a s použitím internetu pripravila MikSa

 

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Silvia napísané 26.07.2007 21:58

ahoj lucia, hadam si to este precitas - do druziny je vhodne dieta dat - ak to vsak nie je z tvojej strany nutne , netreba kazdy den nechavat - ide o to, ze tam sa vyvyjaju priatelstva, lasky, pomahaju si navzajom, .... je to velmi dobre

lucia napísané 09.01.2005 22:33

Aj moja dcéra pôjde v sept. do školy a tiež bývame neďaleko Jadranu.Našťastie až za cestou.Keďže som tu vyrastala,myslela som si, že dcéra bude chodiť do "mojej" ZŠ-ky.Ale je z nej cirkevná.To sa mi moc nepozdáva,lebo nie sme veriaci a ani deti nevychovávame vo viere ako takej.(pokrstené sú)Neviem teda ktorú vybrať,je ich tu hneď niekoľko.Čo napr. Ostredská? počula som aj dobré aj zlé referencie.

Ešte by ma zaujímal názor mamičiek a hlavne tých skúsenejších na družinu,teda klub pri ZŠ.Dať alebo nedať dieťa hneď od začiatku do takéhoto zariadenia?A obedy?Budú jej stačiť alebo lepšie povedané vyhovať? Mám veľa otázok a hlavne strach.Tá staršia ide do školy a mladšia prvý raz do škôlky.

tina napísané 05.01.2005 22:43

Aj moj syn bude pravdebodobne buduci skolsky rok chodti do skoly vedla "vybuchujuceho jadranu" ale o to nejde lebo kazda restika vBa je podla mna potencialnym tercom mafianov,skor ma zaujima preco v 1 roc je 26 ziakov a viac,zda sa mi to moc vela,ako to ovplyvnit a ako vybrat tu spravnu ucitelku?Asi proste ist na zapis a keby nahodou boli pocas skolskeho roka problemy tak pouvazovat o inej skole,netreba zbytocne spekulovat,niekedy to nema cenu.

Lubica napísané 03.01.2005 15:06

Hľadala som na internete čosi o zápise prváčikov - čoskoro pôjde aj moja dcéra do školy. Na otázku, ako vybrať tú "dobrú" školu je niekoľko rád, no hovorí sa aj, že najlepšia škola je tá najbližšia: tá naša najbližšia má dobrú povesť, zbieram "referencie" od detí mojich známych a ich mám... no je neďaleko "vybuchujúceho Jadranu"...

Moja prvá otázka je, dokedy je treba vodiť dieťa do a zo - školy? (V mojej generácii sme do školy od 1. triedy chodili samé, dnes je iný svet, nielen kvôli "vybuchujúcemu Jadranu").

No závažnejšia otázka je, ako nájsť nielen tú správnu školu, ale najmä správnu učiteľku - napokon ako to bolo zdôraznené v článku:

- môžeme prísť do školy, na otvorené hodiny do každej triedy - ku každej učiteľke, ktorá v aktuálnom školskom roku dostane prvákov - asi ťažko... Tiež si myslím, že dôležitejšie ako počet krúžkov v škole a počet počítačov je dobrá prvácka učiteľka... No žiaľ, ešte stále je to len lotéria, zhoda náhod, k akej učiteľke sa dieťa dostane... a tiež, nielen každá učiteľka je iná, iné je aj každé dieťa... niekomu vyhovuje autoritatívny prístup, inému pohodový až láskavý...

A tretie, čo ma trápi je zvyšujúci sa počet žiakov v triede, paradoxne napriek klesajúcim "číslam" v populačnom ročníku...

Je tu niekoľko úvah, niekkoľko otázok, no neviem, či je možné nájsť adektávne odpovede...

 

Ako sa v týchto pochybnostiach orientujú iné mamy a ako odborníci?

 

Pekné dni želá Ľubica.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Silvia napísané 26.07.2007 21:58

ahoj lucia, hadam si to este precitas - do druziny je vhodne dieta dat - ak to vsak nie je z tvojej strany nutne , netreba kazdy den nechavat - ide o to, ze tam sa vyvyjaju priatelstva, lasky, pomahaju si navzajom, .... je to velmi dobre

lucia napísané 09.01.2005 22:33

Aj moja dcéra pôjde v sept. do školy a tiež bývame neďaleko Jadranu.Našťastie až za cestou.Keďže som tu vyrastala,myslela som si, že dcéra bude chodiť do "mojej" ZŠ-ky.Ale je z nej cirkevná.To sa mi moc nepozdáva,lebo nie sme veriaci a ani deti nevychovávame vo viere ako takej.(pokrstené sú)Neviem teda ktorú vybrať,je ich tu hneď niekoľko.Čo napr. Ostredská? počula som aj dobré aj zlé referencie.

Ešte by ma zaujímal názor mamičiek a hlavne tých skúsenejších na družinu,teda klub pri ZŠ.Dať alebo nedať dieťa hneď od začiatku do takéhoto zariadenia?A obedy?Budú jej stačiť alebo lepšie povedané vyhovať? Mám veľa otázok a hlavne strach.Tá staršia ide do školy a mladšia prvý raz do škôlky.

tina napísané 05.01.2005 22:43

Aj moj syn bude pravdebodobne buduci skolsky rok chodti do skoly vedla "vybuchujuceho jadranu" ale o to nejde lebo kazda restika vBa je podla mna potencialnym tercom mafianov,skor ma zaujima preco v 1 roc je 26 ziakov a viac,zda sa mi to moc vela,ako to ovplyvnit a ako vybrat tu spravnu ucitelku?Asi proste ist na zapis a keby nahodou boli pocas skolskeho roka problemy tak pouvazovat o inej skole,netreba zbytocne spekulovat,niekedy to nema cenu.

Lubica napísané 03.01.2005 15:06

Hľadala som na internete čosi o zápise prváčikov - čoskoro pôjde aj moja dcéra do školy. Na otázku, ako vybrať tú "dobrú" školu je niekoľko rád, no hovorí sa aj, že najlepšia škola je tá najbližšia: tá naša najbližšia má dobrú povesť, zbieram "referencie" od detí mojich známych a ich mám... no je neďaleko "vybuchujúceho Jadranu"...

Moja prvá otázka je, dokedy je treba vodiť dieťa do a zo - školy? (V mojej generácii sme do školy od 1. triedy chodili samé, dnes je iný svet, nielen kvôli "vybuchujúcemu Jadranu").

No závažnejšia otázka je, ako nájsť nielen tú správnu školu, ale najmä správnu učiteľku - napokon ako to bolo zdôraznené v článku:

- môžeme prísť do školy, na otvorené hodiny do každej triedy - ku každej učiteľke, ktorá v aktuálnom školskom roku dostane prvákov - asi ťažko... Tiež si myslím, že dôležitejšie ako počet krúžkov v škole a počet počítačov je dobrá prvácka učiteľka... No žiaľ, ešte stále je to len lotéria, zhoda náhod, k akej učiteľke sa dieťa dostane... a tiež, nielen každá učiteľka je iná, iné je aj každé dieťa... niekomu vyhovuje autoritatívny prístup, inému pohodový až láskavý...

A tretie, čo ma trápi je zvyšujúci sa počet žiakov v triede, paradoxne napriek klesajúcim "číslam" v populačnom ročníku...

Je tu niekoľko úvah, niekkoľko otázok, no neviem, či je možné nájsť adektávne odpovede...

 

Ako sa v týchto pochybnostiach orientujú iné mamy a ako odborníci?

 

Pekné dni želá Ľubica.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised