ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
inzercia
Témy
inzercia

18.02.2017verzia pre tlač


Vývinové štádiá reči

Autor: Mgr. Červenková Valéria, logopéd

Vývinové štádiá reči

Poznámka pre rodičov: v nasledujúcich tabuľkách možno nájsť orientačné údaje o rečovom vývine dieťaťa.

Podčiarkujem slovo “orientačné”, lebo isté odchýlky od priemeru ešte neznamenajú patológiu.

Aj v prípade výraznejších odchýlok môže ísť o “fyziologicky” oneskorený vývin reči (napr. zdedený rodinný znak - “veď aj jeho tatko začal rozprávať až neskôr!”).

Rozrozprávanie sa

V odbornej literatúre sa za magickú hranicu “rozrozprávania sa” pokladá tretí rok života dieťaťa. Ak nachádzate u svojho dieťaťa v porovnaní s tabuľkou oneskorenie vývinu jeho rečových schopností a máte určité pochybnosti, môžete sa obrátiť na najbližšieho logopéda, ktorý Vám poradí zásady správnej stimulácie rečového vývinu v závislosti od momentálnej (dosiahnutej) úrovne reči dieťaťa a úrovne, na ktorej by sa malo nachádzať.

1. Obdobie pragmatizácie (novorodeniatko - 1. rok):

0 – 3. týždeň:

- reflexný krik – je nápadný jednotvárnosťou výšky a farby hlasu. Pripomína hlásku medzi a a e;

3. týždeň:

- reakcia sacími pohybmi na hlas matky. K nonverbálnym komunikačným procesom medzi dieťaťom a matkou patrí aj kojenie a taktilná (dotyková) stimulácia;

6. týždeň:

- emocionálny krik (vyjadrovanie pocitov);

2.–3. mesiac:

- okolo 3. mesiaca sa z “kričania” stáva “privolávanie” - komunikačný krik; pudové džavotanie - hra dieťaťa s rečovými orgánmi, bez sluchovej kontroly (aj nepočujúce deti); hrkútanie;

3.-4. mesiac:

- odpovedanie hrkútaním na prihováranie matky; dieťa začína hľadať očami zdroj zvuku;

4.-5. mesiac:

- reakcia na zvukové zafarbenie hlasu (najmä matky);

6.-8. mesiac:

- napodobňujúce džavotanie foném materinského jazyka – zapojenie sluchovej, ale aj zrakovej kontroly – známky vyššej nervovej sústavy;

10. mesiac:

- “rozumenie” reči (na prvosignálovej úrovni) – správna, zvyčajne motorická reakcia na pokyny, inštrukcie, zákazy a pod.;- experimentácia so zvukmi.

2. Obdobie sémantizácie (prvý - druhý rok):

jeden rok:

- jednoslovné vety - s rôznou intonáciou v závislosti od emocionálno-vôľového zámeru, často tvorené duplikáciou jednoduchých slabík; dieťa na požiadanie ukáže niektoré časti tela;

1 - 1,5 roka:

- určitým hláskam dáva komunikačnú funkciu, výrazné zapojenie prozodických faktorov reči (tempo, dynamika, melódia a pod.); ešte stále má veľký význam neverbálno-predverbálna forma komunikácie; 3 typy jednoslovných viet – oznámenie, otázka, žiadosť; pasívny slovník vysoko prevláda nad aktívnym;

18 mesiacov - 2 roky:

- dieťa objavuje hovorenie ako činnosť, “hrá sa” so slovami; prvý vek otázok - Čo je to?, Kto je to?; dvojslovné vety tvorené telegrafickým štýlom (slová sa priraďujú bez ohýbania jedno za druhým); polovicu verbálnej produkcie tvoria podstatné mená; slovná zásoba je asi 200 slov; ukáže časti tela aj na iných, na bábike.

3. Obdobie lexémizácie (druhý - tretí rok):

2 - 2,5 roka:

- dieťa začína pozvoľna ohýbať slová, vníma a diferencuje dištinktívne znaky niektorých foném z hľadiska znelosti, spôsobu a miesta artikulácie; rozumie zápornému tvrdeniu (nie, teraz nie); poslúchne jednoduchý príkaz (“Prines kocku”); uprednostňuje verbálnu formu komunikácie; začína tvoriť viacslovné vety; pri komunikačnom neúspechu je frustrované (ak mu nerozumejú alebo nemajú čas na komunikáciu s ním – súvisí s obdobím detského vzdoru?);

2,5 - 3. rok:

- zvyčajne dokáže povedať svoje meno a priezvisko; chápe pojmy “ja – moje”, rozdiel typu “malý – veľký”; ovláda výslovnosť približne 2/3 samostatných spoluhlások; používa množné číslo; dokáže pochopiť svoju úlohu komunikačného partnera a reagovať v nej špecificky podľa konkrétnej situácie; chápe pomenovanie časových pojmov (deň – noc); pozná asi 1 000 slov; správne rozoznáva pohlavie (chlapec - dievča).

4. Obdobie gramatizácie (tretí - štvrtý rok):

3.-3,5 rok:

- vie povedať mená svojich súrodencov; kvalitatívny pokrok v chápaní obsahu slov; tvorba tzv. vyšších pojmov (prechod na druhosignálnu úroveň), často je spojená s fyziologickými ťažkosťami v reči (nebezpečenstvo vzniku zajakavosti); druhý vek otázok – Prečo?, Kedy?; tvorba súvetí;

· 3,5-4. rok:

- markantné skvalitnenie morfologicko-syntaktickej roviny; reč bez výrazných dysgramatizmov; čoraz suverénnejšia tvorba antoným (protikladov);- reprodukcia riekaniek a krátkych básničiek; ovládanie 80% samostatných spoluhlások; začína rozpoznávať slovesný čas (hrám sa - hral som sa - budem sa hrať) a farby; schopnosť nielen nadviazať konverzáciu, ale aj snaha udržať ju.

5.Obdobie intelektualizácie (po štvrtom roku):

4.-5. rok:

- reč je z gramatického hľadiska správna; čoraz presnejšia je identifikácia farieb; ovládanie 1 500 – 2 000 slov; pretrvávanie nesprávnej výslovnosti tzv. ťažších hlások; výskyt všetkých slovných druhov v reči;

5.-6. rok:

- verbálny prejav sa vo všetkých jazykových rovinách čoraz viac približuje reči dospelých; vie vysvetliť použitie predmetov dennej spotreby; v správnom poradí realizuje aj pomerne dlhé príkazy; spontánne a súvisle dokáže rozprávať o rozličných udalostiach; zreprodukuje aj pomerne dlhú vetu; výslovnosť by mala byť správna, ak nejde o tzv. predĺženú fyziologickú dysláliu; pozná cca 2 500 – 3 000 slov;

po 6. roku:

- verbáln!y prejav obsahovo i zvukovo zodpovedá požiadavkám bežnej konverzácie; skvalitňovanie štylistickej stránky rečových prejavov, sémantickej a pragmatickej roviny jazyka; osvojovanie si prozodických nuansov jazyka; rozvoj regulačnej funkcie reči; osvojovanie grafickej podoby reči a cudzích jazykov.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.0 z 5. Celkom 19 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Poslať odkaz priateľovi

inzercia